Vẽ chữ HÙNG va giải PT bậc hai bằng pascal

2 309 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 14:11

. ################################################### #33### program giaipt; var a,b,c,da,x1,x2: real; begin write('nhap vao a,b,c');readln(a,b,c); da := sqr(b)-4*a*c. writeln(&apos ;pt co nghiem kep x1,x2=',-b/2*a :4:2) ; end; if( da>0 )then begin writeln(&apos ;pt co nghiem x1=',-b-sqrt(da)/2*a:4:2); writeln('pt
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ chữ HÙNG va giải PT bậc hai bằng pascal, Vẽ chữ HÙNG va giải PT bậc hai bằng pascal, Vẽ chữ HÙNG va giải PT bậc hai bằng pascal

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn