Giao an Dai so 9-Chuan KT KN-Hot

142 310 1
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 12:11

Ngày 21 tháng 08 năm 2010 Chương I : CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA Tiết 1: §1: CĂN BẬC HAI A. Mục tiêu: - HS nắm được đònh nghóa, ký hiệu về căn bậc hai số học của 1 số không âm. - Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số B. Chuẩn bò: - Máy tính bỏ túi. C. Tiến trình dạy - học: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh-Ghi b¶ng Hoạt động 1 : - GV: Giới thiệu chương Hoạt động 2 - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc vỊ c¨n bËc hai th«ng qua c¸c c©u hái: ? Hãy nêu đònh nghóa căn bậc hai số học của một số a không âm? ? Với số a dương, có mấy căn bậc hai? Cho ví dụ? ? Nếu a = 0, số 0 có mấy căn bậc hai? ? Tại sao số âm không có căn bậc hai? - Cả lớp thực hiện ?1 – SGK. ? Tại sao 3 và -3 là căn bậc hai của 9? - GV: Mỗi số dương có 2 căn bậc hai là 2 số đối nhau. - Qua ?1 chúng ta có đònh nghóa sau: GV: giải thích:    = ≥ ⇔= ax x ax 2 0 (với a ≥ 0) - Cả lớp thực hiện ?2 – SGK. - GV: Giới thiệu phép khai phương. ? Phép khai phương là phép toán ngược của phép toán nào? ( bình phương) Giới thiệu chương. 1. Căn bậc hai số học - Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 = a. - Với số a dương có đúng 2 căn bậc hai là 2 số đối nhau: a và - a . - Với a = 0, số 0 có 1 căn bậc hai là 0. Hs: Số âm không có căn bậc hai vì bình phương mọi số đều không âm. ?1 Căn bậc hai của 9 là : 3 ± Căn bậc hai của 4/9 là : 3 2 ± Căn bậc hai của 0,25 là : 5,0 ± Căn bậc hai của 2 là : 2 ± Đònh nghóa: ( SGK) Ví dụ: - SGK. Chú ý: Với a ≥ 0 ta có: - Nếu axvaxthìax =≥= 2 0 - Nếu axthìaxvax ==≥ 2 0 ?2 – SGK: 1,121,1;981;864;749 ==== ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 1 ? Để khai phương một số người ta có thể dùng dụng cụ gì? (MTBT hoặc bảng số). - Cả lớp thực hiện ?3 – SGK. - Làm Bài tập 64/SGK. Hoạt động 3 Cho a,b ≥ 0 . ? Nếu a < b thì a so với b như thế nào? - Có thể chứng minh được điều ngược lại: Với a,b ≥ 0 nếu a < b thì a < b. - Từ đó ta có đònh lý sau: - Cho HS nghiên cứu VD 2 – SGK. - Cả lớp thực hiện ?4 – SGK. ( 2 HS lên bảng làm) - Gọi HS đọc VD3 – SGK. - Cả lớp thực hiện ?5 – SGK. ( 2 HS lên bảng làm) a. 1 > x b. 3<x - Hoạt động nhóm Bài tập 1, 2(SGK.) sau đó các em đứng t¹i chỉ trả lời nhanh ?3 – SGK: HS trả lời miêng. Căn bậc hai của 64 là 8 và -8. Căn bậc 2 của 81 là 9 và -9. Căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và -1,1. 2. So sánh các căn bậc hai số học. Cho a,b ≥ 0 . Nếu a < b thì a < b Đònh lý ( SGK) HS: Đọc VD 2 SGK. ?4 – SGK 16 > 15. 1541516 >⇒>⇒ b. 11 > 9 311911 >⇒>⇒ HS: 2 HS đọc VD3 – SGK. ?5 – SGK a. 111 >⇔>⇒> xxx b. 90.993 ≤≤<⇔<⇒< xVâyxxx D. Cđng cè: Cho häc sinh nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa c¨n bËc hai vµ c¨n bËc hai sè häc sau khi HS hoµn thµnh xong c¸c bµi tËp. E. H íng dÉn häc ë nhµ: - Nắm vững lý thuyết ( Ph©n biƯt ®ỵc c¨n bËc hai vµ c¨n bËc hai sè häc ) - Làm các bài tập: 3, 4 (SGK) vµ bµi tËp 3, 4 (SBT) - Híng dÉn bµi 3: NghiƯm cđa ph¬ng tr×nh x 2 = a (a kh«ng ©m) lµ c¸c c¨n bËc hai cđa a ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 2 Ngày 24 tháng 08 năm 2010 Tiết 2: §2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC AA = 2 A. Mục tiêu: - HS biết cách t×m điều kiện xác đònh của A . - Biết chứng minh đònh lý aa = 2 và biết vận dụng hằng đẳng thức AA = 2 để rút gọn biểu thức. B. Chuẩn bò: - ¤n l¹i kiÕn thøc vỊ gi¸ trÞ tut ®èi. - Máy tính bỏ túi, bảng nhóm. C. Tiến trình dạy - học: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh-Ghi b¶ng Hoạt động 1: HS1: - Nêu đònh nghóa căn bậc hai số học của a, viết dưới dạng ký hiệu? - Bài tập 3 – SGK. HS2: Phát biểu và viết đònh lý so sánh các căn bậc hai số học . - Bài tập 4 – SGK. HS: Nhận xét bài làm của 2 bạn. GV: Nhận xét và cho điểm. Hoạt động 2: - Đọc và trả lời ?1 – SGK. ? Vì sao AB = 2 25 x − ? - GV: Giới thiệu 2 25 x − là căn thức bậc hai của 25 - x 2 . Còn 25 - x 2 là biểu thức lấy căn. - Gọi 1 HS đọc một cách tổng quát (SGK). +) a chỉ xác đònh được nếu a 0 ≥ . Vậy A xác đònh khi A lấy các giá trò không âm. ( A xác đònh 0≥⇔ A ). ? Nếu x = 0, x =3 thì x3 lấy giá trò nào? ? Nếu x = -1 thì sao? - Cả lớp thực hiện ?2 – SGK. ? Với giá trò nào thì x25 − xác đònh? Bài cũ - 2 HS lªn b¶ng tr¶ lêi vµ lµm bµi tËp 1. C¨n thøc bËc hai: ?1 Trong tam giác vuông ABC có: AB 2 + BC 2 = AC 2 ( Đònh lý Pitago) ⇒ AB 2 = AC 2 – BC 2 = 5 2 – x 2 Do đó: AB = 2 25 x − Một cách tổng quát: SGK Ví dụ 1 : Nếu x = 0 thì 003 == x Nếu x = 3 thì 393 == x Nếu x =-1 thì x3 không có nghóa. ?2 -SGK. x25 − xác đònh khi : ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 3 - Làm bài tập 6-SGK. c. a − 4 có nghóa 404 ≤⇔≥−⇔ aa d. 73 + a có nghóa 3/7073 −≥⇔≥+⇔ aa Hoạt động 3 - Cả lớp thực hiện ?3 – SGK. - GV: Gọi 1 HS nhận xét bài làm của bạn, nhận xét về quan hệ giữa a và a ? - GV: Như vậy không phải khi nµo b×nh ph- ¬ng một số rồi khai phương kết quả đó cũng được số ban đầu. Ta có đònh lý sau: aacotaa =∀ 2 , ? Để chứng minh aa = 2 ta cần chứng minh những điều kiện gì?      = ≥ 2 2 0 aa a - GV: Trở lại ?3 và giải thích: 333;000 11)1(;22)2( 2 22 ==== =−=−=−=− - Cả lớp nghiên cứu Ví dụ 2 (SGK). - Làm bài tập 7/SGK. - GV: Nêu chú ý trong SGK - GV: Giới thiệu Ví dụ 4 (SGK). Rút gọn: 2)2( 2 ≥− xvoix 022(22)2( 2 ≥−≥−=−=− xnenxVìxxx ) HS tự đọc. 5 -2x 5,20 ≤⇔≥ x a. 3 a có nghóa 00 3 ≥⇔≥⇔ a a b. a5 − có nghóa 005 ≤⇔≥−⇔ aa 2. Hằng đẳng thức AA = 2 : ?3 -SGK. HS: Điền vào phiếu học tập. Nhận xét: Nếu a < 0 thì aa −= 2 Nếu a aathì =≥ 2 0 Chứng minh: Theo đònh nghóa GTTĐ của một số a R ∈ , ta có 0 ≥ a với mọi a. Nếu a ≥ 0 thì 2 2 aaaa =⇒= Nếu a < 0 thì 22 2 )( aaaaa =−=⇒−= Vậy 2 2 aa = với mọi a. HS: Hoạt động nhóm, sau đó 2 HS lên bảng thực hiện. Chú ý : 0 0 2 2 <−== ≥== AkhiAAA AkhiAAA D. Cđng cè: - Khi nµo th× A x¸c ®Þnh? - Gi¸o viªn chèt l¹i lÇn ci toµn bé kiÕn thøc träng t©m cđa tiÕt häc. E. H íng dÉn häc ë nhµ: - N¾m v÷ng lý thut: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC AA = 2 - Làm bµi tËp: 6, 7, 8, 9, 10 SGK. ( HD: Dïng kiÕn thøc: 0 0 2 2 <−== ≥== AkhiAAA AkhiAAA vµ ®iỊu kiƯn cã nghÜa cđa A ) - Tiết sau luyện tập Ngày 28 tháng 08 năm 2010 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 4 Tiết 3 LUYỆN TẬP A- Mục tiêu: - HS được rèn luyện kỹ năng tìm điều kiện của x để căn thức có nghóa, biết áp dụng hằng đẳng thức AA = 2 để rút gọn biểu thức. - HS được luyện tập về phép khai phương để tính giá trò biểu thức số, phân tích đa thức thành nhân tử, giải phương trình. - RÌn lun tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. B- Chuẩn bò: - Bảng phụ ghi bài tập . - Máy tính bỏ túi. C- Tiến trình dạy - học: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh – Ghi b¶ng Hoạt động 1 HS1: - Nêu điều kiện để A có nghóa ? - Bài tập 12 a,b (SGK) Tìm x để mỗi căn thức sau có nghóa . a) 72 + x b) 43 +− x HS2: - H»ng ®¼ng thøc ®· häc ë tiÕt tríc. - Bài tập 8 a,b (SGK) Rút gọn các biểu thức sau: 2 2 ) (2 3) ) (3 11) a b − − Hoạt động 2 Bài tập 11/11 SGK. Tính. 2 ) 16. 25 196 : 49 ) 36: 2.3 .18 169 a b + − 2 2 ) 81 ) 3 4 c d + 4 HS lên bảng thực hiện. Bài tập 13/ SGK. Rút gọn các BT sau: a.2 aa 5 2 − với a< 0 Bài cũ - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp Luyện tập Dạng 1: Thực hiện phép tính Bài tập 11/11 SGK. Tính. a. 16. 25 196 : 49+ 4.5 14: 7 20 2 22 = + = + = b. 2 36: 2.3 .18 169− 2 36 : 18 13 36 :18 13 2 13 11 = − = − = − = − 2 2 . 81 9 3 . 3 4 9 16 25 5 c d = = + = + = = Bài 13 SGK: a 2 aa 5 2 − = aaa 752 −=− vì a< 0 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 5 b. 325 2 + a với a ≥ 0 Bài tập 12/11 SGK. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghóa. c) x +− 1 1 ? Căn thức này có nghóa khi nào ? ? Tử là 1 > 0, vậy mẫu phải như thế nào? d) 2 1 x + ? 2 1 x + có nghóa khi nào? Bài tập 16/ SBT. Biểu thức sau đây xác đònh với giá trò nào của x. a. )3)(1( −− xx - GV hướng dẫn học sinh làm. c. 3 2 + − x x b. 325 2 + a = …. = 8a vì a ≥ 0 Dạng 2: Tìm điều kiện để các căn thức sau có nghóa HS: x +− 1 1 có nghóa 1010 1 1 >⇔>+−⇔> +− ⇔ xx x b, vì 1+ x 2 > 0 với mọi x ⇒ 2 1 x + có nghóa với mọi giá trò của x Bài 16.SBT a. )3)(1( −− xx 0)3)(1( ≥−−⇔ xx    ≤ ≥ ⇔ 1 3 x x c. 3 2 + − x x có nghóa ⇔    < ≥ 3 2 x x Dạng 3: Tìm x a. x 2 – 5 = 0 ⇔ x = 5 ± b. x 2 - 2 11 x + 11 = 0 ⇔ ( x- 11 ) 2 = 0 ⇔ x = 11 D- Cđng cè: - Gi¸o viªn chèt l¹i c¸c d¹ng bµi tËp trong tiÕt häc vµ c¸ch gi¶i tõng d¹ng bµi tËp ®ã. E- H íng dÉn häc ë nhµ: - Nắm vững lý thuyết ë tiÕt häc tríc vµ c¸c d¹ng bµi tËp ë tiÕt häc nµy. - Làm các bài tập còn lại trong SGK vµ bµi tËp 14 SBT. - Xem tríc bµi häc tiÕp theo. - Híng dÉn: Bµi 15a, x 2 - 5 = 0 <=> x 2 = 5 <=> x = 5± GV ph¸t triĨn thµnh bµi 15b. Ngày 04 tháng 09 năm 2010 Tiết 4: §3: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 6 A. Mục tiêu: - Học sinh n¾m được nội dung và cách chứng minh đònh lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. - HS có kü năng dùng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. B. Chuẩn bò: - Bảng phụ ghi bài tập - Máy tính bỏ túi, bảng nhóm. C. Tiến trình dạy - học: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh – Ghi b¶ng Ho ạ t đ ộ n g 1 Điền dấu “X” vào ô thích hợp: Nội dung Đ S 3 2 3/ 2x x− ≥ x¸c ®Þnh khi 2 1 0x x ≠ x¸c ®Þnh khi 2 4 ( 0,3) 1,2− = 4 ( 2) 4− − = 2 (1 2) 2 1− = − Ho ạ t đ ộ n g 2 ?1- SGK. Tính và so sánh. 25.16 và 25.16 - GV cho1 HS lên bảng thực hiện - GV: Đây chỉ là trường hợp cụ thể. Tổng quát ta phải chứng minh đlý sau: - Gọi 1 HS đọc đònh lý (SGK) - GV: HD học sinh chứng minh đlý: ? Vì a ≥ 0 và b ≥ 0 có nhận xét gì về ? ? . ?a b a b ? Hãy tính : 2 ( . ) .a b - GV: Vậy với a ≥ 0; b ≥ 0 xác đònh và . 0a b ≥ 2 ( . ) .a b a b= Vậy đònh lý đã được chứng minh. ? Em hãy cho biết đònh lý trên được chứng minh dựa trên cơ sở nào? Bài cũ Sai Đúng Đúng Sai Đúng 1. Đònh lý. ?1-SGK. ⇒      == == 205.425.16 2040025.16 25.16 =ø 25.16 1 HS đọc đònh lý. (Trang 12/SGK) Đònh lý: Với 2 số a và b không âm, ta có: . .a b a b= HS: . a a b⇒ vµ b x¸c ®Þnh vµ kh«ng ©m x¸c ®Þnh vµ kh«ng ©m HS: 2 2 2 ( . ) ( ) .( ) .a b a b a b= = Hs: Đ/N căn bậc hai số học của 1 số không âm ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 7 ? Em hãy nhắc lại công thức tổng quát? - GV: Đònh lý trên có thể mở rộng cho tích nhiều số không âm. Ví dụ: Với , , 0. . . . .a b c a b c a b c≥ = Hoạt động 3 - GV: Với 2 số a và b không âm đònh lý cho phép ta suy luận theo 2 chiều ngược nhau, do đó ta có 2 quy tắc sau: Với 0, 0. . .a b a b a b≥ ≥ = theo chiều từ trái sang phải, phát biểu quy tắc. - GV híng dÉn lµm VD 1 nh SGK - Cả lớp làm ?2 trong SGK. ) 0,16.0,64.225 ) 250.360 a b -GV: Hướng dẫn tương tự như ở mục a). - GV: Chốt lại: Khi nhân các số dưới dấu căn với nhau, ta cần biến đổi biểu thức về dạng tích các bình phương rồi thực hiện các phép tính. - GV: Giới thiệu chú ý SGK trang 14. Ví dụ 3 ( GV: giới thiệu VD trong SGK) ?4 SGK ( Cả lớp hoạt động nhóm). 2. p dụng a. Quy tắc khai phương 1 tích : ( SGK ) VD 1: a) 49.1,44.25 49. 1,44. 25 7.1, 2.5 42= = = b) 810.40 81.10.40 81.400 81. 400 9.20 180 = = = = = ?2 SGK. ) 0,16.0,64.225 0,16. 0,64. 225 0,4.0,8.15 4,8 a = = = ) 250.360 25.3600 25. 3600 5.60 300b = = = = b. Quy tắc nhân các căn thức bậc hai: ?3 SGK. ( Cả lớp làm độc lập) a) 3. 75 3.75 225 15= = = Hc: 3.3.25 9.25 9. 25 3.5 15= = = = ) 20. 72. 4,9 20.72.4,9 2.2.36.49 4. 36. 49 2.6.7 84 b = = = = = Chó ý: ( SGK ) ?4 a) 3 3 4 2 2 3 . 12 3 .12 36 6 6a a a a a a a= = = = b) 2 2 2 2 2 .32 64 (8 ) 8 8 (a 0; b 0) a ab a b ab ab ab= = = = ≥ ≥V × D. Cđng cè: - Gi¸o viªn cho HS nh¾c l¹i ®Þnh lý vµ hai quy t¾c ®· häc trong tiÕt häc - NÕu cßn thêi gian cho lµm bµi tËp 17a, c; 18a, d. E. H íng dÉn häc ë nhµ: - Häc kü lý thut theo SGK vµ vì ghi. - Làm các bài tập còn lại trong SGK: tõ bµi 17 ®Õn bµi 21. - Híng dÉn: Bµi 19a, 2 2 0,36 0,36. 0,6a a= = a =- 0,6a ( V× a<0 ) C¸c c©u kh¸c t¬ng tù Ngày 07 tháng 09 năm 2010 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 8 Tiết 5 : LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: - Củng cố cho HS kû năng dùng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. - Tập cho HS cách tính nhẩm, tính nhanh, vận dụng các bài tập chứng minh, rút gọn, tìm x và biết so sánh 2 biểu thức. - RÌn lun tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. B. Chuẩn bò: - Bảng phụ ghi bài tập - Máy tính bỏ túi, bảng nhóm. C- Tiến trình dạy - học Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh – Ghi b¶ng Hoạt động 1 HS1: - Phát biểu quy tắc khai phương 1 tích. - Bài tập 19c. HS2: - Phát biểu quy tắc nhân các căn thức bậc hai. - Bài tập 20d. Hoạt động 2 Bài tập 22(a,b) SGK. 22 1213. − a b. 22 817 − ? Nhìn vào đề bài có nhận xét gì về các biểu thức dưới dấu căn ? ? Hãy biến đổi rồi tính? - GV chèt l¹i c¸ch lµm cho HS Bài tập 24 a.SGK a. 22 )961(4 xx ++ ? Rút gọn biểu thức? - Gv gỵi ý: ? BiĨu thøc díi dÊu c¨n cã d¹ng nµo? Ta ¸p dơng kiÕn thøc nµo? - GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch kü khi bá dÊu Bài cũ - 2 HS lªn b¶ng thùc hiƯn Lên tập. Dạng 1: Tính giá trò căn thức . Bµi 22: 22 1213. − a = 5)1213)(1213( =+− b. 22 817 − = 15)817)(817( =+− Bµi 24a, 22 )961(4 xx ++ = … = 2 22 )31(2)31( xx +=+ Thay x = - 2 . Vào biểu thức ta có 2 )31(2 x + = 2(1- 3 2 ) 2 ≈ . ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 9 gi¸ trÞ tut ®èi. - Gv yªu cÇu thay sè tÝnh gi¸ trÞ. Bài 23b-SGK. Chứng minh: ( 2006 2005) ( 2006 2005)− +vµ là 2 số nghòch đảo của nhau. ? Thế nào là 2 số nghòch đảo nhau? - Gv chèt l¹i: VËy ta phải chứng minh ( 2006 2005).( 2006 2005) 1− + = Bài 25 -SGK. 2 ) 16 8 ) 4(1 ) 6 0 a x d x = − − = - Gv híng dÉn Hs lµm. Dạng 2: Chứng minh: HS: Hai số là nghòch đảo nhau khi tích của chúng = 1. Xét tích: ( 2006 2005).( 2006 2005)− + 2 2 ( 2006) ( 2005) 2006 2005 1= − = − = Vậy 2 số đã cho nghòch đảo nhau. Dạng 3-Tìm x. ) 1: 16 8 16 64 64 /16 4 4 2 : 16 8 16. 8 4. 8 2 4 a C x x x x C x x x x x = ⇔ = ⇔ = = ⇒ = = ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ = 2 2 2 2 2 1 ) 4(1 ) 6 0 2 (1 ) 6 2 . (1 ) 6 2.1 6 1 3 *)1 3 *)1 3 2 4 d x x x x x x x x x − − = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ − = − = − = − ⇒ = − ⇒ = D. H íng dÉn häc ë nhµ: - Xem l¹i c¸c bµi ®· ch÷a. - Làm các bài tập còn lại trong SGK. - Híng dÉn: Bµi 26b, §a vỊ so s¸nh ( ) 2 a b+ vµ ( ) 2 a b+ . Vµ ta cã: ( ) 2 a b+ < ( ) 2 a b+ nªn a b a b+ < + V× a, b ®Ịu d¬ng Ngày 11 tháng 09 năm 2010 Tiết 6 §4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 10 [...]... dụng đònh lý trên theo chiều từ trái sang phải Ngược lại, áp dụng đònh lý từ phải sang trái ta có quy tắc gì? Gọi 2 HS đồng thời lên bảng lµm ?3 b Tính b) b) 0, 0196 = 196 196 14 = = = 0,14 10000 10000 100 b) Quy t¾c chia hai c¨n bËc hai: ( SGK ) HS: Đọc quy tắc 2 ?3-SGK ( Tổ chức HS hoạt động nhóm) HS: 999 999 = = 9 =3 111 111 b) 52 117 GV: Giới thiệu chú ý trang 18-SGK GV: §ưa ví dụ 3 lên bảng phụ... tiêu: - Củng cố cho HS kû năng dùng các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức - Tập cho HS cách tính nhẩm, tính nhanh, vận dụng các bài tập chứng minh, rút gọn, tìm x và biết so sánh 2 biểu thức B Chuẩn bò: - Bảng phụ ghi bài tập - Máy tính bỏ túi, bảng nhóm C Tiến trình dạy học Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1 Bµi 1: Thực hiện các phép tính:... cè cho Hs 2 phÐp biÕn ®ỉi võa häc Lµm bµi tËp ( nÕu cßn thêi gian ): Bµi 48: 1 1 1 1 = = = 600 600 100.6 10 6 Bµi 49: ab a ab ab = ab 2 = ab b b b E Híng dÉn häc ë nhµ: - Häc nhí 2 phÐp biÕn ®ỉi ®· häc, xem l¹i c¸c VD trong bµi - Lµm c¸c bµi tËp 48 - 52 ë SGK - Híng dÉn bµi 51: ( ) 3 3 −1 3 3 = = 3 −1 3 +1 ( ) 3 −1 2 Nh÷ng c©u kh¸c t¬ng tù So n ngµy 02 tháng 10 năm 2010 D¹y ngµy 04 tháng 10 năm 2010... −2 = = = p−2 p p −2 = )( )( 2) = ) ) 2 + 2 1− 2 2+ 2 = = = 2 1+ 2 1+ 2 1− 2 p p p −2 ( p −2 2 ( p − 2 p ) ( ( p − 2) ( )= p +2 p +2 ) ) p Dạng 2: So sánh Bµi 56-SGK Bài tập 56 -SGK/30 Sắp xếp theo thứ tự tăng dần HS:Đưa thừa số vào trong dấu căn rồi so sánh 3 5 = = 45 a ) 3 5; 2 6; 29; 4 2 ? Làm thế nào để sắp xếp được các căn thức trên theo thứ tự tăng dần GV cho 1 HS ®øng t¹i chỉ lµm GV cđng cè... gi¶i vµ chän kÕt qu¶? §S: D So n ngày 03 tháng 10 năm 2010 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 24 tháng 10 năm 2010 D¹y ngµy §8: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI Tiết 13 A Mục tiêu: - Học sinh biết phối hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai - Học sinh biết sử dụng kỹ năng biến đổi biểu thức chøa căn thức bậc hai để giải các bài toán liên quan B Chuẩn bò: - Bảng phụ... ln gi¸ trÞ cđa x §¸p sè: x = 15 So n ngày 09 tháng 10 năm 2010 D¹y ngµy 11 tháng 10 năm 2010 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹i sè 9 GV: Lª H÷u Trung 26 ) LUYỆN TẬP Tiết 14 A Mục tiêu: - Học sinh tiếp tục rèn luyện kỹ năng rút gọn các biểu thức có chứa căn thức bậc hai, chú ý tìm điều kiện xác đònh của căn thức, của biểu thức - Sử dụng kết quả rút gọn để chứng minh đẳng thức, so sánh giá trò của biểu thức với... So sánh 2 vµ 3 7 *) Tính chất này đúng với mọi a,b thuộc R b) 3 a.b = 3 a 3 b (∀a, b ∈ R) Công thức này cho ta 2 quy tắc : Khai căn bậc ba một tích Nhân các căn thức bậc ba VD: 3 16 c) Víi b ≠ 0, ta cã : 3 a 3a = b 3b Cả lớp làm ?2_SGK Tính : 3 1728 :3 64 theo 2 cách ? Em hiểu 2 cách làm của bài này là gì? GV x¸c nhËn vµ cho Hs thùc hiƯn Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng lµm 2 c¸ch a) a < b ⇔ 3 a < 3 b VD: So. .. thøc võa häc - Lµm bµi tËp ( nÕu cßn thêi gian ): Bµi 68: a, 3 27 − 3 − 8 − 3 125 = 3 − ( − 2) − 5 = 0 Bµi 69: a, 5 vµ 3 123 Ta cã 5 = 3 125 Mµ 123 < 125 nªn 3 123 < 3 125 nªn 3 123 < 3 1728 3 = 27 = 3 64 5 E Híng dÉn häc ë nhµ: - Xem l¹i bµi häc theo SGK vµ vë ghi - Lµm c¸c bµi tËp 67, 68, 69 SGK - Tù tr¶ lêi 3 c©u hái phÇn ®Çu bµi ¤n tËp ch¬ng vµo vë ghi So n ngày 20 tháng 10 năm 2010 D¹y ngµy th¸ng... GTBT=-3,5 GV: Lª H÷u Trung 33 Bài tập 75/40-SGK GV cho HS ho¹t ®éng nhãm Sau ®ã cho 1 HS lªn b¶ng lµm GV chèt l¹i c¸ch lµm: Cã thĨ rót gän hc trơc c¨n thøc ë mÉu, song nÕu ph©n tÝch tư thµnh nh©n tư cã 1 nh©n tư lµ mÉu råi rót gän th× nhanh h¬n Bài tập 76/41-SGK Cho biểu thức   a b − 1 + ÷: 2 2 2 2 a −b  a − b  a − a2 − b2 Víi a>b>0 a) Rót gän Q Q= a b) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cđa Q khi a = 3b ? H·y... ví dụ hàm số, khái niệm mặt phẳng toạ độ, đồ thò hàm số y = ax Ở lớp 9, ngoài ôn tập lại các kiến thức trên, ta còn bổ sung thêm một số khái niệm : Hàøm số đồng biến, hàm số nghòch biến, đường thẳng song song và xét kỹ một hàm số cụ thể y = ax + b (a ≠ 0) ? Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng thay đổi x ? Cho học sinh phát biểu khái niệm Gv cđng cè kh¸i niƯm ? Hàm số có thể được cho . không âm. - Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số B. Chuẩn bò: - Máy tính bỏ túi. C. Tiến trình. trả lời nhanh ?3 – SGK: HS trả lời miêng. Căn bậc hai của 64 là 8 và -8. Căn bậc 2 của 81 là 9 và -9. Căn bậc hai của 1,21 là 1,1 và -1,1. 2. So sánh các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Dai so 9-Chuan KT KN-Hot, Giao an Dai so 9-Chuan KT KN-Hot, Giao an Dai so 9-Chuan KT KN-Hot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay