DE THI HKI VAT LI 12 CO DAP AN

4 516 8
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 09:11

. kỳ dao động. C. li độ của dao động. D. biên độ dao động. Câu 3: Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T, thế năng của con lắc sẽ biến thi n với chu. dao động biến đổi A. sớm pha π/2 so với li độ. B. lệch pha π/2 so với li độ. C. ngược pha với li độ. D. cùng pha với li độ. Câu 5: Cho 2 dao động điều hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HKI VAT LI 12 CO DAP AN, DE THI HKI VAT LI 12 CO DAP AN, DE THI HKI VAT LI 12 CO DAP AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn