GA TD 1,2,3,4,5 + TNXH1,2,3

128 135 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 10:11

Tuần 9. Ngày soạn : 06/10/2010 ngày giảng : Thứ ./ ./2010 t hủ công 1 Tiết 9: xé dán hình cây đơn giản ( Tiết 2) I. Mục tiêu 1. KT: xé, dán hình tán lá cây, thân cây cây đơn giản. Đờng xé có thể bị răng ca. Hình dán tơng đối phẳng, cân đối. 2. KN: Rèn KN xé đợc hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng. 3.TĐ: GD h/s yêu thích môn thủ công. * HS khá giỏi : Có thể xé thêm hình cây đơn giản có hình dạng màu sắc khác. II. Đồ dùng dạy học GV - Bài mẫu HS - Giấy III. Các động dạy dạy học ND &TG HĐ của GV HĐ của HS A. KTBC (3) B. Bài mới 1.G/thiệu bài (2) 2. H/D h/s qsát n/xét (5) 3. h/d mẫu (10) a. Xé hình tán cây + Vẽ hình thân cây + HD dán hình 4.Thực hành (10) - K/tra sự chuẩn bị của đồ dùng của hs Trực tiếp ghi đầu bài - Gv cho hs qsát tranh mẫu và nhận xét về các bộ phận, cấu tạo, hình dáng cây trong các mẫu. - Lấy tờ giấy màu nên đếm ô đánh dấu vẽ và xé hình chữ nhật dài 6 ô cạnh ngắn 1 ô, sau đó xé tiếp 1 HCN cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 1 ô. - Sau khi vẽ xong hình tán lá và thân cây nêu lần lợt cách ghép, dán hình thân cây, tán lá. -Y/c hs thực hành xé, các bộ phận thân lá của cây - Gv giúp đỡ hs xé dán (Lu ý; khi dán cần xếp 2 cây vào vị trí sao cho cân đối ) hát - Nghe - Qsát nhận xét - Qsát, ghi nhớ -Thực hành Trờng Tiểu học Hơng Sơn GV giảng dạy : Triệu Văn Long C. Nhận xét đánh giá (5) - GV y/c hs để bài đánh giá sản phẩm. - Dặn dò h/s chuẩn bị giấy màu, giấy nháp có kẻ ô bút chì, bút màu, hồ dán. - Nhận xét đánh giá sản phẩm của bạn TN XH 3. Bài 17 : ôn tập : Con ngời và sức khoẻ. I. Mục tiêu: - Khắc sâu kiến thức đã học về : cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nớc tiểu và thần kinh; cấu tại ngoài, chức năng, giữ vệ sinh. - Rèn kĩ năng nên và không nên làm gì để giữ vệ sinh cơ quan trên. - Có ý thức tự bảo vệ sức khoẻ. II. Đồ dùng dạy học. - Hình SGK. - Phiếu ghi câu hỏi giấy, bút vẽ. III. Các hoạt động dạy học. ND&TG Giáo viên Học sinh A. Kiểm tra bài cũ. (3) B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài. (2) 2. Bài mới. a/ Trò chơi: Ai nhanh ai đúng. 35 + Những việc làm nào có hại tới thần kinh? - Nhận xét đánh giá. - Dẫn dắt ghi tên bài. - Ghi phiếu câu hỏi. - Gợi ý hứng dẫn h/s làm việc theo cặp, mời đại diện trình bày trớc lớp. 1. Nêu tên các cơ quan đã học? 2. Nêu chức năng của các cơ quan trên? - Nhận xét bổ xung. - 1, 2 h/s trả lời. - Đọc thời gian biểu. -Nhận xét. - Nhắc lại tên bài học - Bốc thăm thảo luận theo cặp trả lời. - Nhận xét. - Hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nớc tiểu, thần kinh. - Hô hấp: Thực hiện trao đổi khí giữ cơ thể và môi trờng bên ngoài. - Tuần hoàn: Vận chuyển máu đi nuôi cơ thể - Bài tiết nớc tiểu: - Thận lọc máu lấy chất thải độc hại tạo thành nớc tiểu theo ống dẫn nớc tiểu theo Trờng Tiểu học Hơng Sơn GV giảng dạy : Triệu Văn Long C. Cđng cè, dỈn dß. (2’) 3. Nªn vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ĩ b¶o vƯ c¸c c¬ quan trªn? - NhËn xÐt giê häc. - DỈn HS Chn bÞ giÊy vÏ tiÕt sau: èng ®¸i xng èng ®¸i vµ tho¸t ra ngoµi b»ng èng ®¸i. - ThÇn kinh: ®iỊu khiĨn mäi ho¹t ®éng cđa c¬ thĨ. + Nªn : Gi÷ Êm cë thĨ, vƯ sinh c¸ nh©n s¹ch, tËp thĨ dơc thĨ thao, häc tËp vµ lµm viƯc võa søc, sèng vui vỴ. - ¨n ng ®đ chÊt. - Kh«ng nªn häc tËp lao ®éng vui ch¬i qu¸ søc, ¨n ng, sư dơng nh÷ng chÊt kÝch thÝch. Lun to¸n 2 «n tËp cđng cè c¸c b¶ng céng I: Mục tiêu: - Cho h/s häc thc c¸c b¶ng céng ®· häc. II: Các hoạt động dạy học: ND&TG Giáo viên Học sinh 1. bài mới. * Híng dÉn «n tËp. (30’) - Gäi h/s lÇn lỵt lªn b¶ng viÕt c¸c b¶ng céng tõ b¶ng 1 -> b¶ng 4. - Theo dâi nh¾c nhë. - Cho líp ®äc l¹i 1, 2 lÇn nh×n b¶ng líp sau ®ã xo¸ dÇn cho h/s nhÈm thc. - TiÕp theo gäi h/s lÇn lỵt lªn b¶ng viÕt c¸c b¶ng céng tõ b¶ng 5 -> b¶ng 7. - Theo dâi nh¾c nhë. - Cho líp ®äc l¹i 1, 2 lÇn nh×n b¶ng líp sau ®ã xo¸ dÇn cho h/s nhÈm thc. - TiÕp theo gäi h/s lÇn lỵt lªn b¶ng viÕt c¸c b¶ng céng tõ b¶ng 8 -> b¶ng 10. - Theo dâi nh¾c nhë. - Cho líp ®äc l¹i 1, 2 lÇn nh×n b¶ng líp - 4 H/s lªn b¶ng viÕt. - Líp ®äc ®ång thanh. - 3 H/s lªn b¶ng viÕt. - Líp ®äc ®ång thanh. - 3 H/s lªn b¶ng viÕt. - Líp ®äc ®ång thanh. Trêng TiĨu häc H¬ng S¬n GV gi¶ng d¹y : TriƯu V¨n Long 2. Dặn dò.(2) sau đó xoá dần cho h/s nhẩm thuộc. - Cho lớp đọc lại 1, 2 lợt. - Về tiếp tục ôn bài. Luyện Toán 3. ôn tập các bảng nhân 2, 4. I. Mục tiêu. - Củng cố các bảng nhân đã học 2, 4. Đọc thuộc và nhớ đợc 2 bảng nhân trên. II. Các hoạt động dạy . ND&TG Giáo viên Học sinh A. Bài mới. 2. Hớng dẫn ôn tập. (25) 3 . Củng cố, dặn dò: (2) - Cho h/s tự mở vở có bảng nhân 2, 4 ra ôn. - Gọi vài h/s lên bảng viết các bảng nhân trên bảng lớp. - GV cùng nhận xét bổ xung. - Cho lớp tự đọc lại cho thuộc. - Y/c tự chép vào vở cả 2 bảng nhân vừa ôn không nhìn sách hoặc vở. - Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. - Học thuộc bảng nhân 2 , 4. - 3,5 h/s lên viết. - h/s viết bài. Ngày soạn : 07/10/2010 ngày giảng : Thứ ./ ./2010 TN XH 3. Tiết 18: Kiểm tra Trờng Tiểu học Hơng Sơn GV giảng dạy : Triệu Văn Long I. Mơc tiªu: 1. KT : Cđng cè cho hs vỊ kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng : Con ngêi vµ søc kh. 2. KN : RÌn lun cho h/s n¾m ®ỵc kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng : Con ngêi vµ søc kh. 3. T§ : Cã ý thøc b¶o vƯ c¸c c¬ quan cđa cë thĨ m×nh. II. §Ị bµi: Em h·y vÏ tranh vËn ®éng mäi ngêi sèng lµnh m¹nh, kh«ng sư dơng chÊt ®éc h¹i nh : Thc l¸, rỵu, ma t. III. C¸ch ®¸nh gi¸: Theo 3 møc : Hoµn thµnh tèt (A +) Hoµn thµnh (A) Cha hoµn thµnh (B) TN XH 2– . TiÕt 10 : ¤n tËp : con ngêi vµ søc kh I. Mục tiêu: 1. KT: khắc sâu một số kiến thức về các hoạt động của cơ quan vận động và tiêu hoá. BiÕt sù cÇn thiÕt vµ h×nh thµnh thãi quen ăn sạch, uống sạch. 2. KN : Lun cho h/s thãi quen vƯ sinh s¹ch sÏ khi ¨n ng. 3. T§ : Cã ý thøc tù b¶o vƯ søc kh. * HS kh¸ giái : Nªu t¸c dơng cđa 3 s¹ch ®Ĩ c¬ thĨ kh m¹nh vµ chãng lín. II. Đồ dùng dạy học. Gv - Các hình trong SGK. HS – VBT. III.Các hoạt độâng dạy – học. ND&TG Giáo viên Học sinh A. Kiểm tra. 4 – 5’ B. Bài mới. a/ Khởi động. 3 – 4’ 1: Trò chơi : - Nêu nguyên nhân chính gây ra bệnh giun? -Đề phòng bênh giun bằng cách nào? - Tổ chức chơi trờ chơi. - Nêu cách chơi và luật chơi. Gv nêu bài 1 HS nêu tên bài. - Nhận xét tuyên dương. - Chia nhóm và nêu yêu cầu -3 – 4 HS nêu. - Nhận xét bổ xung. - thực hiện chơi nêu nhanh tên những bài đã học. Trêng TiĨu häc H¬ng S¬n GV gi¶ng d¹y : TriƯu V¨n Long củng cố về cơ và xương (12’) 2: Thi nói về cơ quan tiêu hoá. (10 - 12’) 3. Củng cè, dặn dò. (2’) thảo luận nhóm 4. Thảo luận: 1 nhóm thực hiện cử chỉ để nhóm kia tìm ra các hoạt động của cơ và xương nào? -Nhận xét và kết luận - Phát phiếu bài tập. - Làm gì để ăn sạch? - Tại sao cần ăn uống sạch sẽ? - Làm thế nào để phòng bệnh giun? - Cần ăn uống như thế nào để khoẻ mạnh và mau lớn? - Đại diện các bàn trình bày - Nhận xét KL. - nhận xét tiết học. - Dặn HS. - 4 Nhóm lên thực hiện trước lớp nêu tên các cử động. - Thảo luận nhóm nêu tên các cơ quan tiêu hoá, và nêu nhiệm vụ của chúng. -Một số HS trình bày. -Nhận xét bổ xung. - Chuẩn bò trong vòng 2 phút và thi đua. - Bổ xung nếu còn thiếu. - Nhắc lại. - Về thực hiện theo bài học. TN XH 1:– TiÕt 9: ho¹t ®éng vµ nghØ ng¬i I. Mơc tiªu. 1.KT: kĨ ®ỵc nh÷ng ho¹t ®éng, trß ch¬i mµ em thÝch. BiÕt t thÕ ngåi häc, ®i ®øngèc lỵi cho søc kh. 2.KN: RÌn lun cho h/s cã thãi quen nghØ ng¬i, ho¹t ®éng ®óng c¸ch. 3.T§: GD h/s cã ý thøc tù gi¸c thùc hiƯn nh÷ng ®iỊu ®· häc vµo cc sèng. * HS kh¸ giái : Nªu ®ỵc t¸c dơng cđa mét sè ho¹t ®éng trong c¸c h×nh trong SGK. II. §å dïng d¹y häc. GV -Tranh minh ho¹. HS – VBT. III.C¸c H§ d¹y häc. ND - TG H§ cđa GV H§ cđa HS A.Ktra bµi cò. (3’) - KĨ tªn c¸c lo¹i thøc ¨n em thêng ¨n hµng ngµy? - 1, 2 h/s tr¶ lêi. Trêng TiĨu häc H¬ng S¬n GV gi¶ng d¹y : TriƯu V¨n Long B. bài mới 1. G/thiệu bài. (1) 2. HĐ1: thảo luận theo cặp. trò chơi có lợi cho sức khoẻ. (8) 3. HĐ 2: làm việc với sgk. nghỉ ngơi là rất quan trọng cho sức khoẻ (8) 4. HĐ 3: quan - Trò chơi hớng dẫn giao thông - GV HD cách chơi vừa nói vừa làm mẫu - Gv : các em có thích chơi không? ngoài những lúc học tập chúng ta phải nghỉ ngơi bằng các hình thức giải trí. bài hôm nay sẽ giúp các em nghỉ ngơi đúng cách - Ghi tên bài Bớc 1: giao nhiệm vụ và thực hiện HĐ - Gv chia nhóm đôi và nêu câu hỏi : + hàng ngày các em chơi trò gì? - Gv gọi 1 số em kể tên các trò chơi Bớc 2: K/tra k/q hoạt động. hỏi: - Em nào cho cả lớp biết các HĐ nào vừa nêu có lợi cho sức khoẻ? + KL chung. Bớc 1: GV cho h/s q/sát các hình 20, 21 cho từng nhóm mỗi nhóm 1 hình theo câu hỏi : + hãy chỉ và nói tên các HĐ trong từng hình, nêu tác dụng của HĐ đó? Bớc 2: k/tra k/q hoạt động - Đại diện các nhóm trình bày + KL: khi làm việc nhiều, HĐ quá sức cơ thể sẽ mệt mỏi khi đó cần nghỉ ngơi cho lại sức nếu không nghỉ đúng lúc sẽ có hai cho sức khoẻ có nhiều cách nghỉ ngơi đúng cách sẽ mau lại sức và HĐ tiếp sẽ tốt và có hiệu quả hơn Bớc 1: GV cho hs qsát hình ở trang 21 + Chỉ và nói bạn nào đi, đứng, ngồi - Các cặp chú ý nghe. - HS chơi - Nghe - Trao đổi theo cặp - lớp thảo luận trả lời - Nghe, ghi nhớ. - Qsát tranh các nhóm thảo luận 4. - Nhóm 1: trình bày, nhóm khác bổ xung - Nghe - Hs trao đổi nhóm 2 - đại diện trình bày, lớp q/sát. - nghe - nghe Trờng Tiểu học Hơng Sơn GV giảng dạy : Triệu Văn Long sát các t thế đúng và sai trong HĐ hàng ngày (8) C.Củng cố, dặn dò (3) đúng t thế? Bớc 2: Gv mời đại diện vài nhóm phát biểu diễn tả lại các t thế của các bạn trong hình. + KL: Nhắc nhở hs thực hiện các t thế khi ngồi học, lúc đi, đứng trong các HĐ hàng ngày nhắc nhở những sai lệch về t thế ngồi - Củng cố hệ thống lại ND bài - Liên hệ gđ hs Mĩ thuật 3 Tiết 9 : Vẽ màu vào hình có sẵn. I. Mục tiêu: 1. KT : - HS hiểu thêm về cách sử dụng màu. Biết cách vẽ mầu vào hình có sẵn. Hoàn thành đợc bài tập theo yêu cầu. 2. KN : - Vẽ đợc màu vào hình có sẵn theo cảm nhận riêng. 3. : - Có ý thức tự giác học bài. * HS khá giỏi : Tô màu đều, gọn trong hình, màu sắc phù hợp, làm rõ hình. II. Chuẩn bị. GV - Su tầm tranh vẽ về lễ hội. HS - Giấy vẽ, màu. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. ND&TG Giáo viên Học sinh A. Kiểm tra 2 B. Bài mới. 1. giới thiệu bài. 2. Bài mới. a: Quan sát nhận xét. (6-10) b: Cách vẽ màu (4) - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - Dẫn dắt ghi tên bài. + Đa tranh su tầm đợc hoặc tranh trong vở tập vẽ. - Tranh tên gì? Của ai? - Cảnh múa diễn ra cả ngày, đêm? - Nếu là ngày màu sắc nh thế nào? - Nếu là đêm dới ánh sáng đèn nh thế nào? - Vảy rồng thì màu thế nào? - Quần áo màu thế nào? - Trớc hết: + Chọn màu vẽ con rồng. + màu vẽ ngời, cây. - Bổ xung. - Nhắc lại tên bài học. - Quan sát nhận xét. - Múa rồng Quang Trung. - Rõ, tơi sáng. - Lung linh huyền ảo. - Nhiều màu rực rỡ. - Sáng nhiều màu. - Nghe suy nghĩa. Trờng Tiểu học Hơng Sơn GV giảng dạy : Triệu Văn Long c: Thùc hµnh. (13- 15’) d: NhËn xÐt – ®¸nh gi¸. ( 4’) 3. dỈn dß.2’ + Mµu nỊn nhµ, s¸ng t¬i - Quan s¸t HD thªm. - NhËn xÐt bỉ xung–XÕp lo¹i - NhËn xÐt tiÕt häc - VỊ quan s¸t c¶nh vËt … -Thùc hµnh t«. - Tr×nh bµy. - NhËn xÐt. Lun to¸n 2 «n tËp cđng cè c¸c b¶ng céng I: Mục tiêu: - Cho h/s häc thc c¸c b¶ng céng ®· häc. II: Các hoạt động dạy học: ND&TG Giáo viên Học sinh 1. bài mới. * Híng dÉn «n tËp. (30’) 2. DỈn dß.(2’) - Gäi h/s lÇn lỵt lªn b¶ng viÕt c¸c b¶ng céng tõ b¶ng 1 -> b¶ng 4. - Theo dâi nh¾c nhë. - Cho líp ®äc l¹i 1, 2 lÇn nh×n b¶ng líp sau ®ã xo¸ dÇn cho h/s nhÈm thc. - TiÕp theo gäi h/s lÇn lỵt lªn b¶ng viÕt c¸c b¶ng céng tõ b¶ng 5 -> b¶ng 7. - Theo dâi nh¾c nhë. - Cho líp ®äc l¹i 1, 2 lÇn nh×n b¶ng líp sau ®ã xo¸ dÇn cho h/s nhÈm thc. - TiÕp theo gäi h/s lÇn lỵt lªn b¶ng viÕt c¸c b¶ng céng tõ b¶ng 8 -> b¶ng 10. - Theo dâi nh¾c nhë. - Cho líp ®äc l¹i 1, 2 lÇn nh×n b¶ng líp sau ®ã xo¸ dÇn cho h/s nhÈm thc. - Cho líp ®äc l¹i 1, 2 lỵt. - VỊ tiÕp tơc «n bµi. - 4 H/s lªn b¶ng viÕt. - Líp ®äc ®ång thanh. - 3 H/s lªn b¶ng viÕt. - Líp ®äc ®ång thanh. - 3 H/s lªn b¶ng viÕt. - Líp ®äc ®ång thanh. Trêng TiĨu häc H¬ng S¬n GV gi¶ng d¹y : TriƯu V¨n Long Luyện Toán 3. ôn tập các bảng nhân 2, 4. I. Mục tiêu. - Củng cố các bảng nhân đã học 3, 5. Đọc thuộc và nhớ đợc 2 bảng nhân trên. II. Các hoạt động dạy . ND&TG Giáo viên Học sinh A. Bài mới. B. Hớng dẫn ôn tập. (25) 3 . Củng cố, dặn dò: 2 - Cho h/s tự mở vở có bảng nhân 3, 5 ra ôn. - Gọi vài h/s lên bảng viết các bảng nhân trên bảng lớp. - GV cùng nhận xét bổ xung. - Cho lớp tự đọc lại cho thuộc. - Y/c tự chép vào vở cả 2 bảng nhân vừa ôn không nhìn sách hoặc vở. - Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. - Học thuộc bảng nhân 3 , 5. - 3,5 h/s lên viết. - h/s viết bài. Ngày soạn : 08/10/2010 ngày giảng : Thứ ./ ./10/2010. Mĩ thuật 1. Tiết 9: xem tranh phong cảnh I. Mục tiêu 1. KT: nhận biết đợc tranh phong cảnh yêu thích ranh phong cảnh. mô tả đợc những hình vẽ và màu sắc trong tranh. 2. KN: hs nói đợc tên tranh và nhắc lại các chi tiết trong tranh. 3. TĐ: GD hs có ý thức học tập và biết yêu mến cảnh đẹp quê hơng II. Đồ dùng dạy học GV -Tranh đồng ruộng, phố phờng. Tranh phong cảnh thiếu nhi. HS - Su tầm tranh phong cảnh theo ý thích. III. Các HĐ dạy học Trờng Tiểu học Hơng Sơn GV giảng dạy : Triệu Văn Long [...]... TriƯu V¨n Long bµi 1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt (5- 6’) - §a ra mét sè cµnh l¸ + Lµ h×nh g×? + §Ỉc ®iĨm cµnh? + H×nh d¸ng l¸? + Mµu s¾c l¸? 2: C¸ch vÏ cµnh - §a ra mét sè bµi trang trÝ l¸: (6- 8’) - L¸ cã thĨ dïng ®Ĩ lµm g×? Giíi thiƯu c¸ch vÏ – vÏ ph¸c häa +VÏ ph¸c h×nh d¸ng cđa l¸ +VÏ ph¸c cµnh vµ cng l¸ +Ph¸c h×nh d¸ng l¸ +VÏ chi tiÕt +VÏ mµu: nh mÉu Kh¸c mÉu Cã ®Ëm, nh¹t - Quan s¸t – nhËn xÐt -Nghe – quan... ®ªm? +Tranh vÏ c¶nh ë ®©u? + V× sao b¹n Hoang phong l¹i ®Ỉt tªn tranh lµ chiỊu vỊ? + Mµu s¾c cđa tranh nh thÕ nµo? - Gỵi ý: Tranh cđa b¹n hoµng phong lµ bøc tranh ®Đp, cã nh÷ng h×nh ¶nh quen thc, mµu s¾c rùc rì gỵi nhí bi chiỊu c.Tãm t¾t (5’) hÌ ë n«ng th«n - Tranh phong c¶nh lµ tranh vÏ vỊ c¶nh cã nhiỊu lo¹i kh¸c nhau + C¶nh n«ng th«n ( ®êng lµng, c¸nh ®ång ) +C¶nh thµnh phè (nhµ, c©y, xe cé ) +C¶nh... c¶nh (7’) b.HD h/s xem + Tranh 1: §ªm héi tranh (16’) - HD hs xem tranh tr¶ lêi c©u hái : +Tranh vÏ nh÷ng g×? +mµu s¾c cđa tranh nh thÕ nµo? +Em cã nhËn xÐt g× vỊ tranh ®ªm héi? H§ cđa HS - Quan s¸t - Q/s¸t tr¶ lêi c©u hái - Tranh ®ªm héi cđa b¹n Hoµng Ch¬ng lµ tranh ®Đp, mµu s¾c t¬i vui, ®óng lµ mét “ ®ªm héi” +Tranh 2 chiỊu vỊ - Cho h/s quan s¸t tranh ®a ra 1 sè c©u hái : +Tranh cđa b¹n Hoµng Phong... TriƯu V¨n Long (9’) - Y/c h/s dïng giÊy nh¸p tËp vÏ vµ - Thùc hµnh trªn giÊy xÐ c¸c bé phËn cđa con gµ con nh¸p - Gv q/s¸t gióp ®ì h/s tËp vÏ vµ xÐ c¸c bé phËn cđa gµ + Th©n gµ + §Çu gµ - 2 h/s nªu + §u«i gµ + Ch©n gµ, vÏ m¾t, má gµ + Y/c h/s d¸n h×nh con gµ vµo vë D Cđng cè, dỈn thđ c«ng dß (3’) - Gäi h/s nh¾c l¹i c¸c bé phËn cđa con gµ con - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc - Chn bÞ tiÕt sau thùc hµnh... GV H§ cđa HS + ThÕ nµo lµ lƠ phÐp víi «ng bµ, cha - 12, h/s tr¶ lêi mĐ? 1:lµm BT1 (10’) + Gỵi ý h/s dùa vµo 1, 2 kĨ l¹i néi dung tõng bøc tranh - lµm viƯc nhãm 2 - Cho líp quan s¸t tranh th¶o lu©n cỈp ®«i + Néi dung h×nh 1 cho em biÕt ®iỊu - Trùc tiÕp – ghi ®Çu bµi - Nghe, nhËn biÕt Trêng TiĨu häc H¬ng S¬n GV gi¶ng d¹y : TriƯu V¨n Long g×? + LƠ phÐp víi anh, chÞ cã t¸c dơng nh thÕ nµo? + Em ®· thùc... đọc yêu cầu bài tập - Đánh dấu vào ô trống trước ý kiến đúng - Thảo luận nhóm - Báo cáo kết quả và giải thích - Nhận xét bổ sung - Cố gắng tự hoàn thành bài tập + Tích cực tham gia +Tự giác học bài +Tự sửa chữa sai sót… -Vài HS cho ý kiến +Kết quả học tập tốt - Thầy cô, bạn bè quý mến - Bố mẹ hài lòng - Tự liên hệ - 3 - 4 HS nêu - Nhận xét GV gi¶ng d¹y : TriƯu V¨n Long 3: Ho¹t ®«ng tiÕp nèi (4’) -... theo c¸c tranh SGK khiĨn c¸c b¹n trong nhãm quan s¸t- tr¶ lêi - Mêi ®¹i diƯn tr×nh bµy - Gia ®×nh m×nh cã 3 thÕ hƯ - ThÕ hƯ thø nhÊt:«ng bµ m×nh + ThÕ hƯ thø 2 : Bè, mĐ minh + ThÕ hƯ thø 3 : Minh vµ em - Gia ®×nh Lan cã 2 thÕ hƯ +ThÕ hƯ thø nhÊt: bè, mĐ Lan +ThÕ hƯ thø 2 Lan vµ em 2/ H§ 2.Giíi thiƯu vỊ gia ®×nh m×nh -VÏ tranh vµ giíi thiƯu víi c¸c b¹n vỊ c¸c thÕ hƯ trong gia ®×nh m×nh (14’) - NhËn xÐt-... häc ND - TG A.Ktra bµi cò (3’) H§ cđa GV - Phỉ biÕn lt ch¬i, HD hs c¸ch ch¬i B bµi míi +Trß ch¬i chi - Cho hs thùc hµnh ch¬i trß ch¬i chi chµnh chµnh - cho c¶ líp th¶o ln vµ hái: (4’) H§1: th¶o ln + H·y kĨ tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi c¶ líp vỊ c¸c bé cđa c¬ thĨ? phËn cđa c¬ thĨ + C¬ thĨ ngêi gåm cã mÊy phÇn? vµ c¸c gi¸c +Chóng ta nhËn biÕt thÕ giíi xung quanh b»ng nh÷ng bé phËn nµo cđa quan c¬ thĨ? (nhËn... ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS + Tham gia mét sè viƯc lµm ë nhµ - 1, 2 h/s nªu cã lỵi Ých g×? - Trùc tiÕp + Híng dÉn h/s xư lý t×nh hng - Tranh vẽ gì? - Nếu là em em sẽ làm gì? 2: Thảo luận nhóm (10-15’) - Nhận xét, đánh giá - KL: Đang học bµi, làm bài cần làm xong mới đi chơi + Bµi tập 2 - Bài tập yêu cầu gì? - Phát phiếu nêu yêu cầu thảo luận - Chăm chỉ học tập là làm gì? + Bài tập 3 -Chăm chỉ học tập... HS nªu c¸ch øng xư cha mĐ? + B¾t nhÞp bµi h¸t :Líp chóng ta ®oµn - C¶ líp h¸t kÕt - Nh¾c l¹i tªn bµi häc + Nªu l¹i t×nh hng - Cho h/s më sgk ®äc th¶o ln theo cỈp - Më SGK bµi tËp 1 - §äc t×nh hng 1 KL: Khi b¹n cã chun bn em cÇn - HS th¶o ln cỈp ®éng viªn, an đi, gióp ®ì b¹n nh÷ng viƯc - Tr×nh bµy víi kh¶ n¨ng( chÐp bµi, gi¶ng bµi gióp b¹n lµm viƯc nhµ)®Ĩ b¹n cã thªm søc m¹nh + Nªu t×nh hng 1 Khi b¹n . qsát tranh chùa 1 cột + Tranh 1: Đêm hội - HD hs xem tranh trả lời câu hỏi : +Tranh vẽ những gì? +màu sắc của tranh nh thế nào? +Em có nhận xét gì về tranh. đêm hội +Tranh 2 chiều về - Cho h/s quan sát tranh đa ra 1 số câu hỏi : +Tranh của bạn Hoàng Phong vẽ ban ngày hay ban đêm? +Tranh vẽ cảnh ở đâu? + Vì sao
- Xem thêm -

Xem thêm: GA TD 1,2,3,4,5 + TNXH1,2,3, GA TD 1,2,3,4,5 + TNXH1,2,3, GA TD 1,2,3,4,5 + TNXH1,2,3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay