đề thi VL 6 hkI có ma trận và ĐA

6 395 1

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 09:11

TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ KÌ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010-2011 Lớp: 6 Môn thi : Vật lý 6 Họ tên: …………………………… Thời gian: 60 phútt(không kể thời gian phát đề) Điểm : - Chữ ký giám thị 1: - Chữ ký giám thị 2: - Chữ ký giám khảo : A – TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất : (3 đ) Câu 1 : Đơn vị đo chiều dài hợp pháp của Việt Nam là : A – m B – m 3 C – kg D – N Câu 2 : Công thức liên hệ giữa trọng lượng khối lượng là : A – d = V P B – P = 10 .m C – d = 10 . D D – D = V m Câu 3 : Để đo lực người ta dùng dụng cụ là : A – Cân B – Bình chia độ C – Lực kế D – Thước Câu 4 : Đơn vị đo trọng lượng riêng là : A – kg B – m C – N/ m 3 D – kg/m 3 Câu 5 : Trong 1 hộp xà phòng ghi 100 g con số này cho ta biết : A – Sức nặng hộp xà phòng C – Thể tích hộp xà phòng B – Khối lượng hộp xà phòng D – Cả A C Câu 6 : 1 bình chia độ chứa 34 cm 3 nước khi thả 1 hòn đá vào thấy mực nước trong bình chia độ dâng lên vạch 56 cm 3 . Thể tích của hòn đá là : A - V = 34 cm 3 B – V = 56 cm 3 C – V = 90 cm 3 D – V = 22 cm 3 Câu 7: Một vật khối lượng 300 g thì trọng lượng của vật là: A – 300N B – 30N C- 3N D – 0,3N Câu 8: Trọng lực là : A – Lực kéo của lò xo . B - Lực đẩy của trái đất . C – Lực hút của 2 vật bất kỳ. D – Lực hút của trái đất . Câu 9: Khi sử dụng bình tràn để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích vật bằng: A – Thể tích bình tràn. B – Thể tích bình chứa. C – Thể tích phần chất lỏng tràn ra từ bình tràn sang bình chứa. D – Thể tích nước còn lại trong bình tràn. Câu 10: Vật nào sau đây tính chất đàn hồi: A – Cục đất sét B – Sợi dây đồng C – Sợi dây cao su D – Trái ổi chín. Câu 11: Dụng cụ nào sau đây không phải là máy đơn giản? A – Cái búa nhổ đinh B – Cái kéo C - Cái kìm D – Cái thước dây Câu 12: Dụng cụ sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng? A – Cái kéo B – Mái nhà C – Cầu thang D – Cái kìm B – TỰ LUẬN (7 đ) Câu 1 : a. Trọng lượng là gì? b. Tìm trọng lượng quả cân khối lượng 250g (3đ) Câu 2: Đổi các đơn vị sau sang đơn vị tương ứng : (3đ) 1. 1 m 3 = ………………………………………. dm 3 2. 1,5 km = ………………………………… m 3. 2 tấn = ………………………………………… kg 4. 80g = ……………………………………………… kg 5. 8 m = …………………………………….cm 6. 5,2 kg = ………………………………… g Câu 3 : Cho biết 260 g sỏi thể tích là 100 cm 3 .(1 đ) Tìm khối lượng riêng của sỏi? ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I Môn: Vật lý 6 Đề 1 Năm học: 2010 - 2011 A. Ma trận: Kỹ năng Kiến thức Biết Hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Bài 1  Bài 5 1 3 1 4 1 0,25 0,75 2 1 2 Bài 6  Bài 9 2 0,5 2 0,5 Bài 10  Bài 11 3 0,75 1 3 1 0,25 1 2 4 1 2 5 Bài 12  Bài 14 2 0,5 2 0,5 Tổng 8 2 1 3 4 1 1 2 1 2 12 3 3 7 B. Đáp án: A. Trắc nghiệm: 1-A ; 2-B ; 3-C ; 4-C ; 5-B ; 6 –D; 7- C 8-D; 9 – C; 10 – C; 11 – D; 12 - C (0,25x12 = 3 đ) B. Tự luận: 1. a. Trọng lượng là độ lớn của trọng lực. ( 1đ) b. m = 250 g = 0,25kg P = 10. m = 0,25 x 10 = 2,5 N (2đ) 2. Đổi đúng . a . 1 m 3 = 1000 dm 3 c . 1,5 km = 1500 m b . 2 lít = 2 dm 3 d . 80g = 0,08 kg (0,5x6 = 3đ) e. 8 m = 800cm f. 5,2 kg = 5200 g 2. m sỏi = 260g = 0,26 kg ; V sỏi = 100 cm 3 = 0,0001 m 3 ( 0.5đ) D sỏi = m/V = 2600 kg/m 3 ( 0.5đ) TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ KÌ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010-2011 Lớp: 6 Môn thi : Vật lý 6 Họ tên: …………………………… Thời gian: 60 phútt(không kể thời gian phát đề) Điểm : - Chữ ký giám thị 1: - Chữ ký giám thị 2: - Chữ ký giám khảo : A – TRẮC NGHIỆM I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất : (3đ) Câu 1 : Đơn vị đo thể tích hợp pháp của Việt Nam là : A – m 3 B – m C – kg D – N Câu 2 : Công thức liên hệ giữa trọng lượng khối lượng là : A – d = V P B – D = V m C – d = 10 . D D – P = 10 .m Câu 3 : Để đo chiều dài người ta dùng dụng cụ là : A – Cân B – Bình chia độ C – Lực kế D – Thước Câu 4 : Đơn vị đo khối lượng riêng là : A – kg B – m C – N/ m 3 D – kg/m 3 Câu 5 : Trong 1 mứt tết ghi 450 g con số này cho ta biết : A – Sức nặng hộp mứt C – Thể tích hộp mứt B – Khối lượng mứt trong hộp D – Cả A C Câu 6 : 1 bình chia độ chứa 54 cm 3 nước khi thả 1 hòn đá vào thấy mực nước trong bình chia độ dâng lên vạch 85 cm 3 . Thể tích của hòn đá là : A - V = 54 cm 3 B – V = 85 cm 3 C – V = 31 cm 3 D – V = 139 cm 3 Câu 7: Công thức liên hệ giữa khối lượng riêng trọng lượng riêng là: A – d = V P B – D = V m C – d = 10 . D D – P = 10 .m Câu 8: Một vật khối lượng 500 g thì trọng lượng của vật là: A – 500N B – 50N C- 5N D – 0,5N Câu 9: Khi sử dụng bình tràn để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích vật bằng: A – Thể tích bình tràn. B – Thể tích bình chứa. C – Thể tích phần chất lỏng tràn ra từ bình tràn sang bình chứa. D – Thể tích nước còn lại trong bình tràn. Câu 10: Vật nào sau đây tính chất đàn hồi: A – Cục đất sét B – Sợi dây đồng C – Sợi dây cao su D – Trái ổi chín. Câu 11: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng? A – Cái búa nhổ đinh B – Cái kéo C - Cái kìm D – Cầu thang Câu 12: Dụng cụ sau đây là ứng dụng của đòn bẩy? A – Dốc cầu B – Mái nhà C – Cầu thang D – Cái kìm B – TỰ LUẬN (3 đ) Câu 1 : a. Trọng lực là gì? b. Tìm trọng lượng quả cân khối lượng150g (3đ) Câu 2 : Đổi các đơn vị sau sang đơn vị tương ứng : (2 đ) a . 1 dm 3 = ………………………………………. lít b . 800g = ………………………………………… kg c . 15 km = ………………………………… m d . 500 dm 3 = ………………………………………m 3 e. 8 m = …………………………………….cm f . 5,2 kg = ………………………………… g Câu 3 : Tính khối lượng riêng của 780 g sắt thể tích là 10 cm 3 ? (2 đ) ĐỀ 2 A. Ma trận: Kỹ năng Kiến thức Biết Hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Bài 1  Bài 5 2 0,5 3 0,75 1 2 5 1,25 1 2 Bài 6  Bài 9 1 0,25 1 3 1 0,25 1 3 Bài 10  Bài 11 3 0,75 1 0,25 1 2 4 1 1 2 Bài 12  Bài 14 2 0,5 2 0,5 Tổng 8 2 1 3 4 1 1 2 1 2 12 3 3 7 B. Đáp án: A. Trắc nghiệm: 1-A ; 2-D ; 3-D; 4-D ; 5-B ; 6 –C; 7- D ; 8-C 9 – C; 10 –C; 11 – D; 12- D (0,25x12 = 3 đ) B. Tự luận: 1. a. Trọng lực là lực hút của trái đất. ( 1đ) b. m = 150 g = 0,15kg P = 10. m = 0,15 x 10 = 1,5 N (2đ) 1. Đổi đúng . a . 1 dm 3 = 1 lit c . 15 km = 15000m b . 800g = 0,8 kg d . 500 dm 3 = 0,5m 3 (0,5x6= 3đ) e. 8 m = 800cm f. 5,2 kg = 5200 g 2. m sắt = 780g = 0,78 kg ; V sắt = 100 cm 3 = 0,0001 m 3 ( 0.5đ) D sỏi = m/V = 7800 kg/m 3 ( 0.5đ) . THẠNH TRỊ KÌ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010-2011 Lớp: 6 Môn thi : Vật lý 6 Họ và tên: …………………………… Thời gian: 60 phútt(không kể thời gian phát đề) Điểm : -. THẠNH TRỊ KÌ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010-2011 Lớp: 6 Môn thi : Vật lý 6 Họ và tên: …………………………… Thời gian: 60 phútt(không kể thời gian phát đề) Điểm : -
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi VL 6 hkI có ma trận và ĐA, đề thi VL 6 hkI có ma trận và ĐA, đề thi VL 6 hkI có ma trận và ĐA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay