Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội ở Viêt nam.doc.DOC

108 1,086 10
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 14:57

Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội ở Viêt nam . hội ở Việt nam& quot;.Kết cấu đề tài gồm ba chơng:Chơng I : Lý luận chung về Bảo hiểm xã hội. Chơng II : Thực trạng quản lý quỹ Bảo hiểm XH ở Việt nam. Chơng. lý quỹ BHXH cho phù hợp với giai đoạn mới. Từ những lý do trên và quá trình thực tập tôi đã chọn đề tài " ;Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội ở Viêt nam.doc.DOC, Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội ở Viêt nam.doc.DOC, Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội ở Viêt nam.doc.DOC, Khái niệm BHXH Cho đến nay, hầu nh cha có một định nghĩa chính thống về BHXH. Mặc, Dới góc độ kinh tế: Về phơng diện chính trị: Về mặt xã hội:, T¸c dơng cđa BHXH., Các yêu cầu có tính nguyên tắc của BHXH., Các cấp độ thực hiện. Các loại chế độ BHXH., Khái niệm quỹ BHXH. Sự cần thiết của quỹ BHXH., Sự đóng góp của ngời lao động Sự đóng góp của ngời sử dụng lao động . Nhà nớc đóng góp và hỗ trợ. Các nguồn thu khác. Bao gồm các nguồn thu chủ yếu sau:, Phân loại quỹ BHXH. Quản lý quỹ BHXH., Mỹ. Pháp. Tình hình thực hiện BHXH ở một số quốc gia trên thế giới., ở một số nớc Đông á., Chính sách BHXH giai đoạn từ năm 1995 đến nay., T×nh h×nh thu quü BHXH., T×nh h×nh chi quü BHXH., Cân đối thu chi quỹ BHXH., Tình hình đầu t quỹ BHXH ở Việt Nam., Qu¶n lý quü BHXH, Qu¶n lý chi quü BHXH, Thn lỵi:, Dự báo về nhu cầu tham gia BHXH, Dự báo thu BHXH Dự báo chi quỹ BHXH. Cân đối thu- chi quỹ BHXH, Bỉ sung hoµn thiƯn møc thu BHXH., Chống thất thu nợ đọng BHXH., Công tác đầu t tăng trởng quỹ BHXH., Hoàn thiện quy chế quản lý chi BHXH. Về tỷ lệ h, Công tác thanh tra, kiểm soát tài chính đối với quỹ BHXH. Công tác đào tạo cán bộ., Công tác thông tin tuyên truyền về BHXH. ứng dụng tin học vào công tác quản lý BHXH.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay