Oxford guide to english grammar part 29

7 292 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 02:15

. the of-pattern. Clause Noun phrase The visitor departed. the visitor's departure/the departure of the visitor The scheme succeeded. the scheme's. government opposed the publication of the document. In written English, this is often preferred to The residents protested, but they were ignored. For an example
- Xem thêm -

Xem thêm: Oxford guide to english grammar part 29, Oxford guide to english grammar part 29, Oxford guide to english grammar part 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay