Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 12)

6 613 23
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 18:15

http://e-campaign.kdu.edu | 19 ▶▶ 문장 쓰기 목요일 오후에 바빠요? 요오 후에 바빠요 ? 목일 목요일 오후에 바빠요? 아니요, 괜찮아요. 니 괜찮아요. 아요, 아니요, 괜찮아요. 럼하고같이요리그 교 그럼 나하고 같이 교실에 가요. 요리 실에 가요. 나 그럼 나하고 같이 요리 교실에 가요. 제 4 강 20 | 한국어 쓰기 2 ▶▶ 문장 쓰기 ,좋 요.몇 시에 만날네 까 네, 좋아요. 까요? 시에몇만날 요? 아 네, 좋아요. 몇 시에 만날까요? 2시에 만나요. 어때요? 2 2시에 만나요. 어때요? 시에 만나요. 어때요 ? 목요일 두 시에 만나요. 목 목요일 두 시에 만나요. 요일 두 시에 만나요. http://e-campaign.kdu.edu | 21 ▶▶ 연습 문제 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 보기 11 다음 달력을 보고 보기에서 알맞은 요일을 찾아 써 보세요. ❶ 17일은 무슨 요일입니까? ❷ 21일은 무슨 요일입니까? ❸ 9일은 무슨 요일입니까? ❹ 25일은 무슨 요일입니까? ❺ 1일은 무슨 요일입니까? 일일 월월 화화 수수 목목 금금 토토                       제 5 강 22 | 한국어 쓰기 2 ▶▶ 단어 쓰기 버 비행기 스 자전거자전거 비행기 버스 지 하 철 지 하철 택 시 택시 시시간간이이 얼얼마마나나 걸걸려려요요?? http://e-campaign.kdu.edu | 23 ▶▶ 문장 쓰기 마이 씨, 어디 가요? 이,어디가요? 마씨 마이 씨, 어디 가요? 7번 타세요.버스를 7번 버스를 타세요. 7번 버스를 타세요. 장에 가요. 그런데 10번시 버 시장에 버스가 가요. 시장에 가요? 그런데 10번 스가 시장에 가요 ? 시장에 가요. 그런데 10번 버스가 시장에 가요? 제 5 강 24 | 한국어 쓰기 2 ▶▶ 문장 쓰기 시간이 얼마나 걸려요? 시 시간이 얼마나 걸려요? 간이 얼마나 걸려요 ? 한 30분쯤 걸려요. 30한 30분쯤한 걸려요. 분쯤 걸려요. 네, 감사합니다. 네 네, 감사합니다. , 감사합니다. . http://e-campaign.kdu.edu | 19 ▶▶ 문장 쓰기 목요일 오후에 바빠요? 요오 후에 바빠요 ? 목일 목요일 오후에 바빠요? 아니요,. 만나요. 어때요? 시에 만나요. 어때요 ? 목요일 두 시에 만나요. 목 목요일 두 시에 만나요. 요일 두 시에 만나요. http://e-campaign.kdu.edu | 21 ▶▶ 연습 문제 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 보기 11 다음 달력을 보고 보기에서 알맞은
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 12), Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 12), Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 12)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay