Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 7

3 317 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 11:46

Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 . Bách Khoa Tp HCMTên luận án: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ MẠNG CÔNG NGHIỆP SƯÛ DỤNG CHIP FPGA VÀ CPU 89S8252Ngày và nơi bảo vệ: 27/ 4/2004 tại Trường Đại học Bách. thuật, nơi công tácTừ 8/1999 đến nay Nhân viên kỹ thuật Công Ty KaSati2- Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật :Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 7, Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 7, Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay