GIAO AN DAI SO 7 CA NAM DU - THANH TUYET

206 349 3
  • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 12:11

Chương I Tiết 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC Tập hợp Q các số hữu tỉ Líp Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng Sè HS v¾ng Ghi chó 7 0 I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ Học sinh biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. 2. Kĩ năng: Nhận biết được số hữu tỉ và biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. 3. Thái độ - Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên. - Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm. II.Phương pháp: - Hoạt động nhóm - Luyện tập - Đặt và giải quyết vấn đề. - Thuyết trình đàm thoại. III.Chuẩn bị của thầy và trò. 1. Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu. 2. Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ. IV.Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: * Đặt vấn đề: Tập hợp số nguyên có phải là tập con của số hữu tỉ ?. Tg Hoạt động của thầy và trò. Nội dung 15 ’ Hoạt động 1 : Số hữu tỉ . *GV : Hãy viết các phân số bằng nhau của các số sau: 3; -0,5; 0; 7 5 2 .Từ đó có nhận xét gì về các số trên ?. *HS : Thực hiện. *GV : Nhận xét và khẳng định : Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ. Như vậy các số 3; -0,5; 0; 7 5 2 đều là các số hữu tỉ . 1. Số hữu tỉ . . 14 38 7 19 7 19 7 5 2 . 3 0 2 0 1 0 0 . 4 2 2 1 2 1 5,0 . 3 9 2 6 1 3 3 == − − == = − === = − = − = − =− ==== Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỉ. Như vậy các số 3; -0,5; 0; 7 5 2 đều là các số hữu tỉ . - 1 - 10 ’ - Thế nào là số hữu tỉ ?. *HS : Trả lời. *GV : Nhận xét và khẳng định : Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số b a với 0b,Zb,a ≠∈ Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu Q. *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài. *GV : Yêu cầu học sinh làm ?1. Vì sao các số 0,6; -1,25; 3 1 1 là các số hữu tỉ ? *HS : Thực hiện. *GV : Nhận xét và yêu cầu học sinh làm ?2. Số nguyên a có phải là số hữu tỉ không ?. Vì sao ?. *HS : Thực hiện. *GV : Nhận xét. Hoạt động 2 Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. *GV : Yêu cầu học sinh làm ?3. Biểu diễn các số nguyên -1; 1; 2 trên trục số *HS : Thực hiện. *GV : - Nhận xét. Cùng học sinh xét ví dụ 1: Biểu diễn số hữu tỉ 4 5 lên trục số. Hướng dẫn: - Chia đoạn thẳng đơn vị( chẳng hạn đoạn từ 0 đến 1 ) thành 4 đoạn bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới Vậy: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số b a với 0b,Zb,a ≠∈ Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu Q. ?1. Các số 0,6; -1,25; 3 1 1 là các số hữu tỉ Vì: . 6 8 3 4 3 1 1 . 4 5 100 125 25,1 . 40 24 20 12 10 6 6,0 === = − = − =− ==== ?2. Số nguyên a là số hữu tỉ vì: . 100 a100 3 a3 1 a a = − − === 2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. ?3. Biểu diễn các số nguyên -1; 1; 2 trên trục sốdụ 1 : Biểu diễn số hữu tỉ 4 5 lên trục số - 2 - 10 ’ bằng 4 1 đơn vị cũ. - Số hữu tỉ 4 5 được biểu diễn bởi điểm M nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn là 5 đơn vị. *HS : Chú ý và làm theo hướng dẫn của giáo viên. *GV : Yêu cầu học sinh làm ví dụ 2. *HS : Thực hiện. *GV : Nhận xét. Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ . *GV : Yêu cầu học sinh làm ?4. So sánh hai phân số : 5- 4 và 3 2 − . *HS : Thực hiện: 15 10 3 2 − = − ; 15 12 5 4 5 4 − = − = − Khi đó ta thấy: 15 12 15 10 − > − Do đó: 5- 4 3 2 > − *GV : Nhận xét và khẳng định : Với hai số hữu tỉ x và y ta luôn có : hoặc x = y hoặc x < y hoặc x > y. Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó. - Yêu cầu học sinh : So sánh hai số hữu tỉ -0,6 và 2 1 − *HS : Thực hiện. *GV : Nhận xét và khẳng định : Ta có 10 5 2 1 ; 10 6 6,0 − =− − =− Vì -6 < -5 và 10 >0 nên 2- 1 0,6-hay 10 5 10 6 < − < − *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài. *GV : Yêu cầu học sinh : Ví dụ 2. (SGK – trang 6) 3. So sánh hai số hữu tỉ . ?4. So sánh hai phân số : 5- 4 và 3 2 − . Ta có: 15 10 3 2 − = − ; 15 12 5 4 5 4 − = − = − Khi đó ta thấy: 15 12 15 10 − > − Do đó: 5- 4 3 2 > − *Nhận xét. Với hai số hữu tỉ x và y ta luôn có : hoặc x = y hoặc x < y hoặc x > y. Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó. Ví dụ: So sánh hai số hữu tỉ -0,6 và 2 1 − Ta có: 10 5 2 1 ; 10 6 6,0 − =− − =− Vì -6 < -5 và 10 >0 nên 2- 1 0,6-hay 10 5 10 6 < − < − - 3 - So sỏnh hai s hu t 0 v 2 1 3 *HS : Thc hin. *GV : Nhn xột. - Nu x < y thỡ trờn trc s im x cú v trớ nh th no so vi im y ?. - S hu t ln 0 thỡ nú v trớ nh th no so vi im 0 ?. - S hu t m nh hn 0 thỡ nú cú v trớ nh th no so vi im 0 ?. *HS : Tr li. *GV : Nhn xột v khng nh : - Nu x < y thỡ trờn trc s im x bờn trỏi so vi im y. - S hu t ln 0 gi l s hu t dng. - S hu t m nh hn 0 gi l s hu t dng. - S 0 khụng l s hu t dng cng khụng l s hu t dng. *HS : Chỳ ý nghe ging v ghi bi. *GV : Yờu cu hc sinh lm ?5. Trong cỏc s hu t sau, s no l s hu t dng, s no l s hu t õm, s no khụng l s hu t dng cng khụng phi l s hu t õm ?. . 5 3 ; 2 0 ;4; 5 1 ; 3 2 ; 7 3 *HS : Hot ng theo nhúm ln. *GV : -Yờu cu cỏc nhúm nhn xột chộo v t ỏnh giỏ. - Nhn xột. Kt lun: - Nu x < y thỡ trờn trc s im x bờn trỏi so vi im y. - S hu t ln 0 gi l s hu t dng. - S hu t m nh hn 0 gi l s hu t dng. - S 0 khụng l s hu t dng cng khụng l s hu t dng. ?5. - S hu t dng : 5 3 ; 3 2 - S hu t õm : 4; 5 1 ; 7 3 - S khụng l s hu t dng cng khụng phi l s hu t õm: 2 0 4. Cng c: (8) - Goùi HS laứm mieọng baứi 1. - Caỷ lụựp laứm baứi 4/SGK, baứi 2/SBT. 5. Hng dn dn v nh :(1) - Hoùc baứi. - Laứm baứi 5/SGK, 8/SBT. V. Rỳt kinh nghim: - 4 - Tit 2: Cng, tr s hu t Lớp Ngày soạn Ngày giảng Số HS vắng Ghi chú 7 I. Mc tiờu 1. Kin thc: - Hc sinh bit cỏch cng, tr hai s hu t . - Hc sinh hiu quy tc chuyn v. 2. K nng: - Vn dng cỏc tớnh cht v quy tc chuyn v cng tr hai s hu t. 3. Thỏi - Chỳ ý nghe ging v lm theo cỏc yờu cu ca giỏo viờn. - Tớch cc trong hc tp, cú ý thc trong nhúm. II.Phng phỏp: - Hot ng nhúm - Luyn tp - t v gii quyt vn . - Thuyt trỡnh m thoi. III.Chun b ca thy v trũ. 1. Thy : SGK, bng ph, phn mu. 2. Trũ : SGK, bng nhúm, thc k. IV.Tin trỡnh lờn lp: 1. n nh t chc: (1) 2. Kim tra: (5) Học sinh 1: Nêu quy tắc cộng trừ phân số học ở lớp 6(cùng mẫu)? Học sinh 2: Nêu quy tắc cộng trừ phân số không cùng mẫu? Học sinh 3: Phát biểu quy tắc chuyển vế? 3.Bi mi: * t vn : Cng, tr hai s nguyờn phi chng l cng, tr hai s hu t ?. Tg Hot ng ca thy v trũ Ni dung 15 Hot ng 1 : (15) Cng, tr hai s hu t . *GV : - Nhc li quy tc cng, tr hai phõn s ?. - Phộp cng phõn s cú nhng tớnh cht no ?. T ú ỏp dng: 1. Cng, tr hai s hu t Vớ d: Tớnh: - 5 - Tính: .? 4 3 )3(,b .? 7 4 3 7 ,a =       −−− =+ − *HS : Thực hiện. *GV : Nhận xét và khẳng định : Ta đã biết mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số b a với 0b;Zb,a ≠∈ . Do vậy ta có thể cộng , trừ hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương rồi áp dụng quy tắc cộng trừ phân số. - Nếu x, y là hai số hữu tỉ ( x = m b y; m a = ) thì : x + y = ?; x – y = ?. *HS : Trả lời. *GV : Nhận xét và khẳng định : )0m( m ba m b m a yx > + =+=+ )0m( m ba m b m a yx > − =−=− Chú ý: Phép cộng phân số hữu tỉ có các tính chất của phéo cộng phân số: Giao hoán, kết hợp, cộng với dố 0. Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối. *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài. *GV : Yêu cầu học sinh làm ?1. Tính : a, ).4,0( 3 1 ,b; 3 2 6,0 −− − + *HS : Thực hiện. Hoạt động 2 Quy tắc “ chuyển vế ”. 4 9 4 3 4 12 4 3 )3(,b 21 37 21 12 21 49 7 4 3 7 ,a − =+ − =       −−− − =+ − =+ − Kết luận: Nếu x, y là hai số hữu tỉ ( x = m b y; m a = với m 0 > ) Khi đó: )0m( m ba m b m a yx > + =+=+ )0m( m ba m b m a yx > − =−=− Chú ý: Phép cộng phân số hữu tỉ có các tính chất của phéo cộng phân số: Giao hoán, kết hợp, cộng với dố 0. Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối. ?1. 15 16 30 32 30 12 30 10 10 4 3 1 )4,0( 3 1 ,b ; 15 1 30 2 30 20 30 18 3 2 10 6 3 2 6,0,a ==+ =+=−− − = − = − + = − += − + 2. Quy tắc “ chuyển vế ”. - 6 - 15’ *GV : Nhắc lại quy tắc chuyển vế trong tập số nguyên Z ?. *HS : Trả lời. *GV : Nhận xét và khẳng định : Tương tự như Z, trong Q ta cũng có quy tắc “ chuyển vế ”. Khi chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó. Với mọi số x, y, z ∈ Q : x + y = z ⇒ x = z - y *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài. *GV :Yêu cầu học sinh làm ví dụ 1 : Tìm x, biết . 3 1 x 7 3 =+− Hướng dẫn: Để tìm x, ta chuyển tất cả các số không chứa biến sang một vế, số chứa biến sang vế còn lại. *HS : Thực hiện . 21 16 21 9 21 7 7 3 3 1 x =+=+= Vậy x = 21 16 *GV : - Nhận xét. - Yêu cầu học sinh làm ?2. Tìm x, biết: . 4 3 x 7 2 ,b; 3 2 2 1 x,a −=−−=− *HS : Hoạt động theo nhóm. *GV :- Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo. - Nhận xét và đưa ra chú ý. Trong Q, ta cũng có những tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý như các tổng đại số trong Z. Khi chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó. Với mọi số x, y, z ∈ Q : x + y = z ⇒ x = z - y Ví dụ 1 : Tìm x, biết . 3 1 x 7 3 =+− Ta có: . 21 16 21 9 21 7 7 3 3 1 x =+=+= Vậy x = 21 16 ?2. Tìm x, biết: . 4 3 x 7 2 ,b; 3 2 2 1 x,a −=−−=− Giải: . 28 29 28 218 x x 4 3 7 2 4 3 x 7 2 ,b 6 1 6 23 3 2 2 1 x 3 2 2 1 x,a = + =⇒ =+⇒−=− − =−=⇒ −=− *Chú ý: Trong Q, ta cũng có những tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý như các tổng đại số trong Z. - 7 - 4. Củng cố: (7’) - Gọi 5 HS phát biểu qui tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ và qui tắc chuyển vế. - Hoạt động nhóm bài 8, bài 9a, b, bài 10. 5. Hướng dẫn dặn dò về nhà (2’) - Học kỹ các qui tắc. - Làm bài 6/SGK, bài 15, 16/SBT. V. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Tiết 3: Nhân, chia số hữu tỉ Líp Ngµy so¹n Ngµy gi¶ng Sè HS v¾ng Ghi chó 7 I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu được các tính chất của phép nhân phân số để nhân, chia hai số hữu tỉ. 2. Kĩ năng: - Vận dụng các tính chất của phép nhân phân số để nhân, chia hai số hữu tỉ . 3. Thái độ - Chú ý nghe giảng và làm theo các u cầu của giáo viên. - Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm. II.Phương pháp: - Hoạt động nhóm - Luyện tập - Đặt và giải quyết vấn đề. - 8 - - Thuyết trình đàm thoại. III.Chuẩn bị của thầy và trò. 1. Thầy : SGK, bảng phụ, phấn mầu. 2. Trò : SGK, bảng nhóm, thước kẻ. IV.Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra: (5’) - Thùc hiÖn phÐp tÝnh: * Häc sinh 1: a) 3 1 .2 4 2 − * Häc sinh 2: b) 2 0,4 : 3   − −     3.Bài mới: Tg Hoạt động của thầy và trò Nội dung 15 ’ 15 ’ Hoạt động 1 : Nhân hai số hữu tỉ . *GV :Nhắc lại phép nhân hai số nguyên. *HS : Thực hiện. *GV : Nhận xét và khẳng định : Phép nhân hai số hữu tỉ tương tự như phép nhân hai số nguyên Với x = d c y; b a = ta có: x.y d.b c.a d c . b a = - Tính: 2 1 2. 4 3 − = ?. *HS : Chú ý và thực hiện. *GV : Nhận xét. Hoạt động 2 . Chia hai số hữu tỉ . *GV : Với x = d c y; b a = ( với y 0 ≠ ) Tính: x . y 1 = ?. Từ đó có nhận xét gì x : y = ?. *HS : Thực hiện. *GV : Nhận xét và khẳng định : Với x = d c y; b a = ( với y 0 ≠ ) 1. Nhân hai số hữu tỉ Với x = d c y; b a = ta có: x.y d.b c.a d c . b a = Ví dụ : 8 15 2.4 5).3( 2 5 . 4 3 2 1 2. 4 3 − = − = − = − 2. Chia hai số hữu tỉ . Với x = d c y; b a = ( với y 0 ≠ ) ta có : - 9 - x : y = c.b d.a c d . b a d c : b a == Áp dụng: Tính : -0,4 : .? 3 2 =       − *HS : Chú ý và thực hiện. *GV : Nhận xét và u cầu học sinh làm ?. Tính : )2(: 23 5 ,b ; 5 2 1.5,3 ,a − −       − *HS : Thực hiện. *GV : Nhận xét và đưa ra chú ý : Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y ( 0y ≠ ) gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu là y x hay x : y. Ví dụ : Tỉ số của hai số -5,12 và 10,25 được viết là 25,10 12,5 − hay -5,12 : 10,25. *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài. x : y = c.b d.a c d . b a d c : b a == Ví dụ : 5 3 20 12 2 3 . 10 4 3 2 : 10 4 3 2 :4,0 ==       − − =       − − =       −− ?. Tính : )2(: 23 5 ,b ; 5 2 1.5,3 ,a − −       − Giải : 46 5 2 1 . 23 5 )2(: 23 5 ,b ; 10 49 10 )7.(7 5 7 . 10 35 5 2 1.5,3 ,a = −− =− − − = − =       − =       − * Chú ý : Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y ( 0y ≠ ) gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu là y x hay x : y. Ví dụ : Tỉ số của hai số -5,12 và 10,25 được viết là 25,10 12,5 − hay -5,12 : 10,25 4. Củng cố: (7’) - Cho Hs nhắc qui tắc nhân chia hai số hữu tỉ, thế nào là tỉ số của hai số x,y ? - Hoạt động nhóm bài 13,16/SGK. 5. Hướng dẫn dặn dò về nhà :(2’) - Học qui tắc nhân, chia hai số hữu tỉ. - 10 - [...]... 2 = 27 : 24 1 = 2 28 3 Tìm số chưa biết Bài 42/SGK ( − 3) n = - 27 81 ⇒ (-3 )n = 81. (- 27) ⇒ (-3 )n = (-3 )7 ⇒n = 7 10’ Hoạt động 3: (10’) Tìm số chưa biết *GV: u cầu học sinh làm bài tập số - Hoạt động nhóm bài 42/SGK - Cho Hs nêu cách làm bài và giải thích cụ thể bài 46/SBT Tìm tất cả n ∈ N: 2.16 ≥ 2n ≥ 4 9. 27 ≥ 3n ≥ 243 *HS: -Hs hoạt động nhóm - Hs: Ta đưa chúng về cùng cơ số 4 Củng cố (7 ) - 28 - 8n... thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn để nguyên C = -( 251.3 + 281) + 3.251 – (1 – 281) = -2 51.3 - 281 + 3.251 – 1 + 281 = -1 3 3 3 ) – (- 4 4 3 3 2 + 4 -5 4 D = -( 5 + 3 =-5 - + 2 5 ) = -1 Bài 29/SBT: 3 3 2 P = (-2 ) : ( 2 )2 – (- 4 ) 3 *GV:u cầu học sinh làm bài tập số 7 29/SBT = - 18 u cầu học sinh dưới lớp nêu cách Với làm 3 3 a = 1,5 = 2 , b = -0 ,75 = - 4 *HS: Một học sinh lên bảng thực hiện *GV: u... + 0,263 = -( 3,116 – 0,263) = - 2,853 ; b, (-3 ,7) (-2 ,16) = +(3 ,7 2,16) = 7. 992 4 Củng cố : (7 ) Nhắc lại GTTĐ của số hữu tỉ.Cho VD Hoạt động nhóm bài 17, 19,20/SGK 5 Hướng dẫn dặn dò về nhà (2’) Tiết sau mang theo máy tính Chuẩn bò bài 21,22,23/ SGK - 15 - V Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… - 16 - LUYỆN TẬP Tiết : 5 Líp 7 Ngµy so n Ngµy gi¶ng... 2 ) 9 5 3 1 -8 53 3 2 Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa Bài 40/SBT 125 = 53, -1 25 = (-5 )3 - 27 - 27 = 33, - 27 = (-3 )3 10’ Hoạt động 2: (10’) Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa *GV: - Yêu cầu Hs đọc đề,nhắc lại công thức nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số - Làm 40/SBT,45a,b/SBT Bài 45/SBT Viết biểu thức dưới dạng an 1 a 9.33 81 32 = 33 9 = 33 *HS: - Hs đọc đề,nhắc lại công thức b 4.25: - Làm 40/SBT,45a,b/SBT... nhân, chia số thập phân - Trong thực hành, ta cơng, trừ , nhân hai số thập phân theo quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số ngun Ví dụ : a, (-1 ,13) + (-0 ,264) =- ( 1,13 +0,264) = -1 ,394 b, 0,245 – 2,134 = 0,245+(– 2,134) = -( 2,134 - 0,245) = -1 ,889 = -1 ,394 b, 0,245 – 2,134 = 0,245+(– 2,134) = -( 2,134 - 0,245) = -1 ,889 c, (-5 ,2) 3,14 = -( 5,2 3,14) = -1 6,328 *HS : Trả lời *GV... và : 8; 5 5 1 2 1 b, - 3 : 7- 2 : 7 2 5 5 a, b, - 3 5 1 2 1 :7 ≠ -2 :7 2 5 5 *HS : Thực hiện *GV : Nhận xét Hoạt động 2 : (15’) Tính chất 2 : Tính chất *Tính chất 1: *Tính chất 1: 15’ *GV : Cho tỉ lệ thức sau: 18 24 = 27 36 Hãy so sánh: 18 36 và 27 24 Từ đó có dự đốn gì ? Nếu a c = b d thì a.d ? b.c - 31 - Ví dụ: Cho tỉ lệ thức sau: 18 24 = 27 36 Ta suy ra: 18 36 = 27 24 *HS : Thực hiện... : a, -3 ,116 + 0,263 ; b, (-3 ,7) (-2 ,16) *HS : Hoạt động theo nhóm lớn *GV : u cầu các nhóm nhận xét chéo c, (-5 ,2) 3,14 = -( 5,2 3,14) = -1 6,328 - Thương của hai số thập phân x và y là thương của x và y với dấu ‘+’ đằng trước nếu x, y cùng dấu ; và dấu ‘–‘ đằng trước nếu x và y khác dấu Ví dụ : a, (-0 ,408) : (-0 ,34) = +(0,408 : 0,3) = 1,2 b, (-0 ,408) : 0,34 = -( 0,408 : 0,3) = -1 ,2 ?3 Tính : a, -3 ,116... xét và đánh giá chung Bài 24/SGK: *HS: Thực hiện a (-2 ,5.0,38.0,4) – Chú ý nghe giảng và ghi bài [0,125.3,15. (-8 )] = (-1 ).0,38 – (-1 ).3,15 *GV: u cầu học sinh làm bài tập số = 2 ,77 24/SGK theo nhóm *HS: Hoạt động theo nhóm b [ (-2 0,83).0,2 + (-9 , 17) .0,2] Ghi bài làm và bảng nhóm và các = 0,2.[ (-2 0,83) + (-9 , 17) nhóm cử đại diện nhóm lên trình bày = -2 Các nhóm nhận xét chéo *GV: Nhận xét và đánh giá... thức trên bằng Tính: lời *GV : u cầu học sinh làm ?4 Tính: 72 2 ( − 7, 5) 3 153 ; ; 27 24 2 ( 2,5) 3 - 25 - n x xn   = n  y y   ( y ≠ 0) *HS : Thực hiện *GV : Nhận xét *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài 7 2 72 2  72  =   = 32 = 9; 24 2  24  ( − 7, 5) 3 ( 2,5) 3 3  7, 5  3 = −  = ( − 3) = − 27;  2,5  153 53.33 = 3 = 53 = 125 27 3 *GV : u cầu học sinh làm ?5 Tính: a, ( 0,125 )3 83 ; b,... :Thực hiện *GV : - Nhận xét và khẳng định : x x ≥ 0; x = − ; x ≥ x - u cầu học sinh làm ?2 Tìm x , biết : a, x = −1 ;b 7 x= *Nhận xét Với x ∈Q , x ≥ x x ≥ 0; x x =− ; 1 1 ; c, x = −3 ; d, x = 0 7 5 *HS : Hoạt động theo nhóm *GV : u cầu các nhóm nhận xét chéo ?2 Tìm x , biết : −1 1 a, x = ;b x = ; 7 7 Giải: 1 c, x = −3 ; d, x = 0 5 a, x = −1 −1 1 ⇒x = = ; 7 7 7 b, x = 1 1 1 ⇒x = = ; 7 7 7 c, x = − 3 Hoạt . = (-2 ) : ( 2 3 ) 2 – (- 4 3 ). 3 2 = - 18 7 Với a = 1,5 = 2 3 , b = -0 ,75 = - 4 3 Bài 24/SGK: a. (-2 ,5.0,38.0,4) – [0,125.3,15. (-8 )] = (-1 ).0,38 – (-1 ).3,15. (-1 ).0,38 – (-1 ).3,15 = 2 ,77 b. [ (-2 0,83).0,2 + (-9 , 17) .0,2] = 0,2.[ (-2 0,83) + (-9 , 17) = -2 2. S ử dụng máy tính bỏ túi - 18 - 10’ Học sinh dưới lớp nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN DAI SO 7 CA NAM DU - THANH TUYET, GIAO AN DAI SO 7 CA NAM DU - THANH TUYET, GIAO AN DAI SO 7 CA NAM DU - THANH TUYET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay