nhà máy điện hạt nhân

38 777 16
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 11:11

Trường Đại học Điện lực – Cơ Sở Đào Tạo Phía Nam Khoa: Hệ thống Điện Lớp: D3H10B Trường Đại học Điện lực – Cơ Sở Đào Tạo Phía Nam Khoa: Hệ thống Điện Lớp: D3H10B GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN : NGUYỄN TƯỜNG DŨNG NHÓM THỰC HIỆN: 1. LIỄU THỊ THÙY NHIÊN. 3. NGUYỄN VĂN THIỆN. 2. PHẠM LƯƠNG NGỌC DƯƠNG. Nhà máy điện nguyên tử Nhà máy điện nguyên tử Tng Quan v Nh Mỏy in Nguyờn T Tng Quan v Nh Mỏy in Nguyờn T Nhà máy điện nguyên tử (hay ngày nay còn hay gọi nhà máy điện Nhà máy điện nguyên tử (hay ngày nay còn hay gọi là nhà máy điện hạt nhân) là một phát minh vĩ đại của loài người. hạt nhân) là một phát minh vĩ đại của loài người. Nó đã giúp cho con người giải quyết được một loạt những vấn đề có Nó đã giúp cho con người giải quyết được một loạt những vấn đề có tính chất thời đại: tính chất thời đại: ó là vấn đề mâu thuẫn giữa nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng và sự ó là vấn đề mâu thuẫn giữa nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng và sự hạn chế của các nguồn năng lượng sơ cấp. hạn chế của các nguồn năng lượng sơ cấp. đó là vấn đề ô nhiễm môi trường do tác động của việc đốt nhiên liệu khoáng gây đó là vấn đề ô nhiễm môi trường do tác động của việc đốt nhiên liệu khoáng gây ra. ra. Đó là vấn đề thiếu các nguồn nguyên liệu cho công nghiệp do việc dùng chúng Đó là vấn đề thiếu các nguồn nguyên liệu cho công nghiệp do việc dùng chúng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.v.v . làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.v.v .  1913 nhµ VL §an M¹ch Niels Bohr ®­a ra lý 1913 nhµ VL §an M¹ch Niels Bohr ®­a ra lý thuyÕt l­îng tö vÒ c¸c qu¸ tr×nh x¶y ra trong thuyÕt l­îng tö vÒ c¸c qu¸ tr×nh x¶y ra trong NT. Bohr vÉn NT. Bohr vÉn gi÷ l¹i h¹t nh©n gi÷ l¹i h¹t nh©n cña Rutherford cña Rutherford vµ cho c¸c ®iÖn vµ cho c¸c ®iÖn tö quay quanh tö quay quanh h¹t nh©n theo h¹t nh©n theo c¸c quÜ ®¹o trßn c¸c quÜ ®¹o trßn víi c¸c ®iÒu víi c¸c ®iÒu kiÖn sau: kiÖn sau: 1. Điện tử trong nguyên tử chỉ có thể ở trong 1. Điện tử trong nguyên tử chỉ có thể ở trong một số quĩ đạo dừng xác định và ổn định, và ở đó một số quĩ đạo dừng xác định và ổn định, và ở đó điện tử không bức xạ. điện tử không bức xạ. 2. Điện tử chỉ bức xạ hay hấp thụ khi chuyển 2. Điện tử chỉ bức xạ hay hấp thụ khi chuyển từ quĩ đạo dừng này sang quĩ đạo dừng khác. từ quĩ đạo dừng này sang quĩ đạo dừng khác. 3. Trong tất cả các quĩ đạo khả dĩ của điện tử 3. Trong tất cả các quĩ đạo khả dĩ của điện tử quanh hạt nhân, chỉ tồn tại những quĩ đạo nào mà quanh hạt nhân, chỉ tồn tại những quĩ đạo nào mà momen động lượng của điện tử bằng một số momen động lượng của điện tử bằng một số nguyên lần +n. nguyên lần +n. Cùng với cơ học lượng tử, thuyết tương đối do nhà bác học vĩ đại người Đức Albert Einstein (1879 - 1955) đưa ra từ năm 1905 đến năm 1916 là cơ sở để xây dựng vật lý hạt nhân hiện đại và lý thuyết các hạt cơ bản. Với công thức : E = mc 2 Albert Einstein xứng đáng được mệnh danh là "Cha đẻ của ngành năng lượng nguyên tử". Ngày 27-6-1954, khánh thành nhà máy điện Ngày 27-6-1954, khánh thành nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới, công suất nguyên tử đầu tiên trên thế giới, công suất 5MW ở Obninsk (Liên xô cũ) mở đầu thời kì 5MW ở Obninsk (Liên xô cũ) mở đầu thời kì sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hoà bình. hoà bình. Năng lượng nhiệt hạch Nguyên lý tạo ra năng lựơng nhiệt hạch Năng lựơng nhiệt hạch được tạo ra từ những phản ứng hạt nhân được thực hiện giữa những nguyên tố nhẹ dùng l m nguyên liệu như các đồng vị của hydro, heli, liti, bo, v.v . Nếu kết hợp các đồng vị của hydro để tạo th nh hạt nhân heli thì các phản ứng đó sẽ tỏa năng lượng. Các phản ứng trên l phản ứng nhiệt hạch. Năng lượng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng phân hạch nhiều. Thí dụ: 1 kg hỗn hợp ồng v hydro nặng toả ra năng lượng 9,20.10 7 kWh gấp 4 lần năng lượng do 1 kg U235 toả ra (2,3.10 7 kWh). Hiện nay, việc sử dụng hai đồng vị phóng xạ của hydro l đơteri (D) v triti (T) để tạo ra phản ứng nhiệt hạch đòi hỏi những điều kiện m con người có khả năng thực hiện được. Nhiên liệu được nung nóng ở nhiệt độ rất cao (20 triệu độ C) sẽ bốc hơi tạo nên một trạng thái ion hóa cực mạnh (plasma) để xảy ra phản ứng nhiệt hạch. [...]... ®iƯn n¨ng QUÁ TRÌNH PHẢN ỨNG HẠT NHÂN QUÁ TRÌNH PHẢN ỨNG HẠT NHÂN QUÁ TRÌNH PHẢN ỨNG HẠT NHÂN QUÁ TRÌNH PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Nhà máy điện hạt nhân Nhà máy điện hạt nhân §K duy tr× ph¶n øng d©y chun 1 §K tíi h¹n cđa ph¶n øng d©y chun Khi ta truyền cho hạt nhân một năng lượng đủ lớn, hạt nhân có thể vỡ thành hai hay nhiều mảnh nhỏ hơn nó Năng lượng cần thiết, nhỏ nhất để làm hạt nhân phân chia được gọi là... gọi là năng lượng kích hoạt Năng lượng kích hoạt được sử dụng cho hai phần: một phần truyền cho các nuclon riêng biệt bên trong hạt nhân tạo ra các dạng chuyển động nội tại, một phần dùng để kích thích chuyển động tập thể của tồn bộ hạt nhân, do đó gây ra biến dạng và làm hạt nhân vỡ ra Hai ph¶n øng h¹t nh©n chÝnh diƠn ra trong lß ph¶n øng ch¹y b»ng n¬tron chËm và U235 lµ: n1 + 92U235 → A + B + νn' . hay gọi là nhà máy điện Nhà máy điện nguyên tử (hay ngày nay còn hay gọi là nhà máy điện hạt nhân) là một phát minh vĩ đại của loài người. hạt nhân) là một. ệNG HAẽT NHAN. Nhà máy điện hạt nhân Nhà máy điện hạt nhân Khi ta truyền cho hạt nhân một năng lượng đủ lớn, hạt nhân có thể vỡ thành hai hay nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: nhà máy điện hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay