gia tri luong giac cua mot cung

29 774 6
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 09:11

KIỂM TRA BÀI CŨ: Em hãy cho biết mỗi mệnh đề sau đúng hay sai? A. Kí hiệu chỉ một cung một cung lượng giác tuỳ ý có điểm đầu A, điểm cuối B. AB C. Góc lượng giác (OA,OB) chính là góc lượng giác (OB,OA). B. Cung lượng giácmột cung hình học. AB D. Góc lượng giác (OA,OB) là góc hình học . AOB TIẾT 56 §2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (Tiết 2) 1. Công thức lượng giác cơ bản III. QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt 2. Ví dụ áp dụng 1. Công thức lượng giác cơ bản sin 2 α + cos 2 α = 1 1 cos 2 α 1 + tan 2 α = π 2 , α ≠ + kπ, k ∈Ζ 1 sin 2 α 1 + cot 2 α = , α ≠ kπ , k ∈Ζ tanα . cot α = 1 , k ∈Ζ kπ 2 , α ≠ 2. Ví dụ áp dụng Đáp án: Tính cos α . a, Cho sin α = - 0,6 và π < α < 3π 2 . 15 7 b, Cho tanα = - π 2 và < α < π . Tính sin α và cos α . a, cos α = - 0,8. b, cos α = - 7 274 , sin α = 15 274 . y x O B’ B A’ A M α M 1 -α 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt a, Cung đối nhau: α và - α cos (- α) = cos α sin (- α) = - sin α tan (- α) = - tan α cot (- α) = - cot α 11π 4 - cos ( ) = cos ( ) 11π 4 = cos ( ) 3π 4 Ví dụ: =cos ( +2π) 3π 4 y x O B’ B A’ A M α M 2 π-α 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt b, Cung bù nhau: α và π - α sin (π - α) = sin α cos (π - α) = - cos α tan (π - α) = - tan α cot (π - α) = - cot α =- cos ( ) π 4 cos ( ) = cos (π - ) 3π 4 π 4 2 Ví dụ: = 2 2 - 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt d K 3 M 3 -α 2 π H 3 O y x B’ B A’ A M α H K c, Cung phụ nhau: α và - α 2 π sin ( ) = cos α cos ( ) = sin α tan ( ) = cot α cot ( ) = tan α - α 2 π - α 2 π - α 2 π - α 2 π Ví dụ: π 6 tan = cot ( ) π 3 = tan ( - ) π 2 π 3 1 3 = 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt M 4 π+α H 4 d, Cung hơn kém π : α và π + α sin (π + α) = - sin α cos (π + α) = - cos α tan (π +α) = tan α cot (π + α) = cot α 7π 6 tan = tan (π + ) π 6 = cot ( ) π 3 O x B’ B A’ A M α H y Ví dụ: π 6 = tan 1 3 = Ví dụ: a, Tính 11π 4 - cos ( ) b, Tính 31π 6 tan Đáp án: 11π 4 - cos ( ) = cos ( ) 11π 4 = cos ( ) = 3π 4 =- cos ( ) π 4 = cos (π - ) π 4 = 2 2 - a, Ta có: 7π 6 tan = tan (π + ) π 6 = cot ( ) π 3 π 6 = tan 1 3 = b, Ta có: 31π 6 tan = tan ( + 2.2π) = 7π 6 [...]... thực hiện: TỔ KHTN 2 Số đo của một cung lượng giác Số đo của các cung lượng giác có cùng điểm đầu và điểm cuối sai khác nhau một bội của 2π Ta viết: sđ AM = α + k.2π , k ∈ Ζ hoặc là: sđ AM = a0 + k.3600 , k ∈ Ζ B B B O A O A O A 3 Số đo của một góc lượng giác Số đo của góc lượng giác (OA, OC) là số đo của cung lượng giác AC tương ứng y B + C A’ A O 1 B’ x 4 Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng... lượng giác Chọn điểm gốc A(1; 0) làm điểm đầu cho tất cả các cung lượng giác trên Đường tròn lượng giác Để biểu diễn cung lượng giác có số đo α trên đường tròn lượng giác ta cần chọn điểm cuối M của cung này Điểm cuối M được xác định bởi hệ thức sđ AM = α ĐẶT VẤN ĐỀ: Như mọi khoa học khác, lượng giác phát sinh từ nhu cầu của đời sống Sự phát tri n của ngành Hàng hải đòi hỏi phải biết xác định vị trí... cuộc chiến tranh đòi hỏi phải biết xác định những khoảng cách lớn và lập những bản đồ Người nông dân cần biết sự thay đổi của thời tiết trong năm để sản xuất cho kịp thời vụ, … Nên phải có lịch TIẾT 54 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC (Tiết 2) 2 Ví dụ áp dụng 3π a, Cho sin α = - 0,7 và π π < α < 2 Tính cos α b, Cho tanα = - 15 và π < α < π 11π ) 7 cos ( 2 = ) cos ( 4 ) = và π < α < cos ( ) b, Cho tanα = - 0,7 . một cung một cung lượng giác tuỳ ý có điểm đầu A, điểm cuối B. AB C. Góc lượng giác (OA,OB) chính là góc lượng giác (OB,OA). B. Cung lượng giác là một cung. LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (Tiết 2) 1. Công thức lượng giác cơ bản III. QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: gia tri luong giac cua mot cung, gia tri luong giac cua mot cung, gia tri luong giac cua mot cung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay