Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết

3 821 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 08:15

Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm hội tự nguyện chết Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm hội bắt buộc và bảo hiểm hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm hội Cách thức thực hiện:Trụ sở tổ chức bảo hiểm hội Thời hạn giải quyết:10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hưởng chế độ tử tuất Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Thân nhân người lao động lập Tờ khai và tập hợp hồ sơ gửi tổ chức bảo hiểm hội để giải quyết 2. Bước 2 Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ bảo hiểm hội đối với người đang đóng BHXH 2. Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết 3. Tờ khai của thân nhân Số bộ hồ sơ: không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm hội quy định Công văn số 1564/BHXH Hướng d . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự. TTHC:Quyết định hưởng chế độ tử tuất Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Thân nhân người lao động lập Tờ khai và tập hợp hồ sơ gửi tổ chức bảo hiểm xã hội để
- Xem thêm -

Xem thêm: Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết, Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết, Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn