ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BSC

17 550 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 01:20

GVHD: Ts. Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BSC 3.1 Phát triển phương pháp Phân tích kỹ thuật trên Thị trường chứng khoán Việt Nam tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSC) 3.1.1 Tổng quan về BSC Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển VN (BSC) là công ty chứng khoán đầu tiên thuộc ngành Ngân hàng tham gia vào thị trường chứng khoán Việt nam. Với số vốn điều lệ lên đến 55 tỉ VNĐ, công ty chứng khoán BSC có chức năng cung cấp nhiều loại dịch vụ liên quan đến kinh doanh, môi giới và tư vấn chứng khoán. Thế mạnh của công ty chứng khoán BSC dựa trên sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, công nghệ, mạng lưới chi nhánh cũng như mối quan hệ mật thiết với NH Đầu tư và Phát triển Việt nam nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất không những cho các nhà đầu tư mà còn cho các doanh nghiệp có nhu cầu. 1 SV: Trần Quang Phẩm Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC Lớp: TTCK 43 Phßngm«i giíi, l­u PhßngkÕ to¸n PhßngTæng hîp BSC Hµ Néi Chi nh¸nh HCM Phßngm«i giíi Phßng kÕ to¸n l­u PhßngTæng hîp Phã Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Bé phËn kiÓm so¸t Gi¸m ®èc PhßngPh©n tÝch PhßngPh©n tÝch GVHD: Ts. Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính Cơ cấu tổ chức của Công ty chứng khoán BSC: Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty chứng khoán BSC 3.1.2: Các dịch vụ mà BSC đang cung cấp trên TTCKVN: Môi giới chứng khoán BSC đảm nhận vai trò môi giới giúp các nhà đầu tư thực hiện việc mua, bán chứng khoán thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả nhất thông qua hệ thống đặt lệnh và báo giá điện tử hiện đại. Lưu chứng khoán BSC thực hiện dịch vụ lưu bao gồm lưu trữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng và thực hiện các quyền lợi của khách hàng khi sở hữu chứng khoán. Tư vấn BSC thực hiện dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp với mức phí cạnh tranh và ưu đãi đối với khách hàng có quan hệ thường xuyên. BSC tư vấn cho các nhà đầu tư thông qua các bản tin, tài liệu, báo cáo phân tích tài chính, phân tích thị trường và sẵn sàng tư vấn trực tiếp cho nhà đầu tư khi có nhu cầu. Đại lý và Bảo lãnh phát hành BSC có thể tư vấn thực hiện các thủ tục phát hành, xây dựng mức giá chào bán và tổ chức việc phát hành chứng khoán một cách hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. 2 SV: Trần Quang Phẩm Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC Lớp: TTCK 43 GVHD: Ts. Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính Quản lý danh mục đầu tư BSC thực hiện dịch vụ quản lý danh mục đầu tư bằng cách dùng tiền của khách hàng sử dụng dịch vụ này để mua, bán, nắm giữ một số cổ phiếu tiềm năng trên thị trường với phương châm: "giảm thiểu rủi ro, nâng cao tỷ suất sinh lời". 3.1.3: Báo cảo kết quả kinh doanh của BSC: Năm 2004 được đánh giá là khá thành công của Công ty Chứng khoán BSC, điều này được thể hiện rõ nét thông qua báo cáo tài chính của công ty năm 2004: Bảng cân đối cân đối kế toán 3 SV: Trần Quang Phẩm Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC Lớp: TTCK 43 GVHD: Ts. Trn ng Khõm Khoa Ngõn hng Ti Chớnh STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 257.731.729.360 728.829.124.138 1 Tiền mặt 70.191.622.444 81.814.710.400 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 185.922.440.660 641.577.875.220 3 Các khoản phải thu 1.170.007.000 4.409.100.033 4 Hàng tồn kho 5 Tài sản lưu động khác 447.659.256 1.027.438.485 II Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn 2.351.443.535 6.792.511.848 1 Tài sản cố định 2.195.163.466 2.439.125.223 Nguyên giá TSCĐ hữu hình 4.669.641.991 5.704.255.987 Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ hữu hình -2.488.743.617 -3.271.383.132 Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 0 0 Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ thuê tài chính 0 0 Nguyên giá TSCĐ vô hình 24.280.998 24.280.998 Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình -10.015.906 -18.028.630 2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 4.117.500.000 3 Chi phí XDCB dở dang - - 4 Các khoản quỹ cược dài hạn 156.280.069 235.886.625 5 Chi phí trả trước dài hạn - - 6 Các chi phí khác - - III Tổng tài sản 260.083.172.895 735.621.635.986 IV Nợ phải trả 158.147.314.476 628.014.758.770 1 Nợ ngắn hạn 156.493.745.558 626.982.581.018 2 Nợ dài hạn 1.653.568.918 1.032.177.752 3 Nợ khác - - V Nguồn vốn chủ hữu 101.935.858.419 107.606.877216 1 Nguồn vốn và quỹ 101.935.858.419 107.606.877.216 Nguồn vốn kinh doanh 100.000.000.000 100.000.000.000 Cổ phiếu quỹ - - Thặng dư vốn - - Các quỹ 54.960.265 657.392.308 Lợi nhuận chưa phân phối 1.880.898.154 6.949.484.908 2 Nguồn kinh phí - - VI Tổng nguồn vốn 260.083.172.895 735.621.635.986 4 SV: Trn Quang Phm ng dng phng phỏp PTKT ti Cụng ty Chng khoỏn BSC Lp: TTCK 43 GVHD: Ts. Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính Kết quả hoạt động kinh doanh (áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng ) Đơn vị: đồng STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo 1 Tổng doanh thu 26.616.065.979 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính 4.611.299.413 Doanh thu về đầu tư tài chính 19.430.751.463 Doanh thu khác 2.664.014.921 2 Tổng chi phí 19.666.580.889 Chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính 4.254.552.746 Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính 12.372.317.556 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.039.710.587 Chi phí khác - 3 Lợi nhuận trước thuế 6.949.484.908 4 Thuế thu nhập phải nộp - 5 Lợi nhuận sau thuế 6.949.484.908 6 Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 0 7 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 0 3.1.4: Ưu thế và bất lợi khi triển khai áp dụng phương pháp “Phân tích kỹ thuật tại Công ty chứng khoán BSC” Ưu thế: + Nhận được sự hỗ trợ đặc biệt của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. + Kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định với mức tăng trởng cao. + Thị trường Chứng khoán đã hoạt động đợc 05 năm, có xu hướng hồi phục sau đợt khủng hoảng 2001-2003. + Định hướng phát triển thị trường vốn tiếp tục nhận đợc sự quan tâm của Chính phủ, UBCK Nhà nước được chuyển về cho Bộ Tài chính quản lý. + Sự hiểu biết về đầu tư chứng khoán của công chúng ngày càng được nâng cao. + Qua 5 năm cọ xát với thị trường, trình độ của các nhà môi giới, đội ngũ lãnh đạo quản lý, điều hành thị trường được nâng cao lên một bước, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của TTCK. + Các công ty quản lý quỹ ra đời và sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài 5 SV: Trần Quang Phẩm Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC Lớp: TTCK 43 GVHD: Ts. Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính đã giúp thị trường chứng khoán có đợc sự cân bằng cung cầu. + Tiến độ cổ phần hoá DNNN tăng nhanh hơn do chính sách thúc đẩy của Nhà nước Khó khăn: + Hệ thống pháp lý, cơ chế vận hành thị trường chưa thực sự ổn định. + Tiến trình hội nhập, các hiệp định thơng mại và việc bãi bỏ hàng rào thuế quan gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Việt nam. + Sự cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng thương mại, biến động của thị tr- ường vàng, ngoại tệ, nhà đất đã làm ảnh hưởng tới lượng vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán. + Quy mô thị trường cổ phiếu còn nhỏ bé, khối lượng giao dịch còn ít, tính thanh khoản kém. + Các công ty Chứng khoán ngày càng nhiều, cạnh tranh càng gay gắt về dịch vụ và đặc biệt là về phí giao dịch để lôi kéo khách hàng. + Sự đòi hỏi về phát triển về chiều sâu tất cả các nghiệp vụ và mở rộng hệ thống dịch vụ cho KH. Biện pháp khắc phục phát triển công ty chứng khoán BSC trở thành công ty chứng khoán hàng đầu trên TTCKVN về chất lượng dịch vụ và tiện ích đối với khách hàng: + Ứng dụng và phát triển “Phương pháp phân tích kỹ thuật” trong Phân tích và đầu tư chứng khoán. + Đào tạo đội ngũ nhân viên trình độ cao, đẳng cấp quốc tế + Cải thiện chất lượng dịch vụ Quan trọng nhất hiện nay BSC đang trong quá trình Ứng dụng và phát triển “Phương pháp Phân tích kỹ thuật” trong phân tích và đầu tư chứng khoán. Điều này được thể hiện việc cung cấp dữ liệu giá chuẩn cho TTCKVN dùng để Phân tích kỹ thuật trên Thị trường chứng khoán và triển khai tuyển, đào tạo nhân viên mới trong lĩnh vực này. 3.2. Diễn biến chính của Thị trường chứng khoán Việt Nam sau gần bốn năm đi vào hoạt động. 6 SV: Trần Quang Phẩm Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC Lớp: TTCK 43 GVHD: Ts. Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính Cho đến thời điểm hiện nay, diễn biến chính của Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể chia thành bốn thời kỳ tương ứng với bốn giai đoạn trong đó niềm tin của công chúng đầu tư diễn biến khá phức tạp. điều này được minh chứng hết sức rõ ràng trên đồ thị biểu diễn sự biến động của VN INDEX: Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn sự biến động của VN INDEX (từ ngày 28/07/2000 đến ngày 05/05/2005) Từ 28/7/2000 đến 25/6/2001 giá cổ phiếu liên tục tăng kịch trần.VN INDEX tăng từ 100 điểm đến 571,04 điểm còn biên độ giao dịch giảm 7%. Điều này xét về mặt tâm lý là do ở thời kỳ đó thị trường mới hình thành, nhà đầu tư còn rất nhiều tò mò, ai cũng muốn dược tham gia vào các giao dịch nên họ chấp nhận bán thấp hơn và mua cao hơn mức giá mà họ cho rằng là hợp lý. Tất nhiên còn rất nhiều nguyên nhân khác liên quan đến sự tổ chức và điều hành của Nhà Nước nhưng nhìn chung ta có thể coi đây là vấn đề chính phát sinh với đa số nhà đầu tư, một số chuyên gia còn gọi đây là “chứng nghiện giao dịch”. Giai đoạn thứ hai bắt đầu ngay sau đó và kéo dài đến cuối năm 2001. Giá cổ 7 SV: Trần Quang Phẩm Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC Lớp: TTCK 43 GVHD: Ts. Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính phiếu sau thời kỳ tăng liên tục giờ đây giảm mạnh. Đường đồ thị giá gần như dốc thẳng xuống trong 3 tháng đầu. Nhà đầu tư sau khi thoả mãn được tính hiếu kỳ của mình giờ đây họ bắt đầu quan tâm đến thị trường chứng khoán với đúng tư cách một nhà đầu tư thực sự, họ quan tâm đến các báo cáo, các thông tin, các chỉ số, . liên quan đến công ty mà mình nắm giữ cổ phiếu. Khi mà họ nhận ra rằng giá trị cổ phiếu hiện tại đang là quá cao so với giá trị thực thì đó cũng là lúc toàn thị trường nhận ra sự thật đó, nhưng đã quá muộn cho một nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm có thể sửa chữa sai lầm. Họ ra sức bán, giá giảm nhanh, mạnh và họ vẫn lỗ. Giai đoạn thứ ba bắt đầu từ đầu năm 2002 đến 9/2003 giá cổ phiếu đi xuống trầm trọng. Đây có thể coi là giai đoạn cuối của xu thế giảm giá trên thị trường. VN INDEX giảm có lúc thấp nhất chỉ còn 130,09 điểm. Theo Lý thuyết Dow, ở giai đoạn cuối của Bear Market này, giá cổ phiếu giảm thậm chí xuống dưới mức giá trị thực của nó, mọi thứ trở nên “tồi tệ” hơn cả tình trạng thực tế của các công ty. Thực tế đã chứng minh điều này, giá cổ phiếu REE đã có lúc giảm thê thảm xuống còn 9.800 VNĐ thấp hơn mệnh giá của nó. Hãy tưởng tượng nếu bạn là một nhà đầu tư thông minh và có kinh nghiệm và bạn mua vào cổ phiếu REE ở thời điểm đó và vẫn nắm giữ thì tại thời điểm ngày 05/05/2005 giá đóng cửa cổ phiếu là 26,000 VNĐ bạn sẽ lãi bao nhiêu? Giai đoạn thứ tư bắt đầu từ quý 03/2003 đến 02/2004. Thị trường hồi phục một cách có cơ sở đó là mức tăng trưởng cao và tình trạng làm ăn rất tốt của hầu hết các công ty niêm yết. VN INDEX có lúc đã đạt đến mức 272.890 điểm vào ngày 4/2/2004. Khối lượng giao dịch cũng tăng, khối lượng giao dịch có lúc đạt đến hon 5 tỷ và hiện nay đang giữ ở mức 2 tỷ một ngày. Thị trường đã có những khởi sắc thực sự, thêm công ty tham gia niêm yết, nhiều công ty tài chinh mở và hoạt động mạnh, trong đó ta không thể bỏ qua sự hình thành của quỹ Việt Fund. Nếu bạn chú ý có thể thấy trước khi có thông tin về sự ra đòi của Việt Fund thì thị trường đã có dấu hiệu của sự yếu đi nhưng ngay khi thông tin và Việt Fund được tung ra cùng với sự tiếp nhận rất hồ hởi của nhà đầu tư nói chung và quá trình huy động vốn rất nhanh của quỹ đã làm cho tâm lý chung của nhà đầu tư lạc quan và thị trường tiếp tục duy trì xu thế gia tăng của nó. Trên biểu đồ hiện nay ta có thể thấy đồ thị giá không còn tăng 8 SV: Trần Quang Phẩm Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC Lớp: TTCK 43 GVHD: Ts. Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính mạnh như trước và đi vào thời kỳ ít biến động. Giai đoạn thứ 5 bắt đầu từ tháng 02/2004 cho đến nay, thị trường đi vào giai đoạn ít biến động không có những đột biến lớn trong sự biến động của giá chứng khoán trên thị trường. Vnindex giao dịch xung quanh mức 140 điểm trong thời gian dài. 3.3 Diễn biến giao dịch trên Thị trường chứng khoán Việt Nam từ giữa năm 2004 đến nay. Hình 3.3: Đồ thị biểu diễn chỉ số VNINDEX đầu năm 2005 (tính đến ngày 05/05/2005) Trên đây là đồ thị biểu diễn chỉ số VNINDEX từ đầu năm 2004 đến nay, nói chung tại thời điểm hiện tại chỉ số VNINDEX đang trong giai đoạn ít biến động hình mẫu kỹ thuật có thể hình thành trong thời gian tới là hình mẫu tam giác cân. Trong thời gian này chỉ số VNINDEX đang chờ đợi một "breakout" chúng ta nên theo dõi thêm trong thời gian tới để có được những dấu hiệu từ các công cụ phân tích một để có được kết luận một cách chắc chắn nhất, khi chỉ số RSI vượt qua một trong hai đường giới hạn động mức 30 hoặc 70 , hoặc đường MACD_H chuyển hướng một 9 SV: Trần Quang Phẩm Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC Lớp: TTCK 43 GVHD: Ts. Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính cách dứt khoát ra khỏi đường zeroline không như tại thời điểm hiện tại . thì đó chính là dấu hiệu thị trường xác lập một xu thế biến động mới hoặc tiếp tục xu thế biến động cũ. 3.4 Phân tích nghiệp vụ “Phát hành thêm cổ phiếu” của KHA Theo thông báo của TTDG TPHCM ngày 05/10/2004 về việc “thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng” ( Giấy chứng nhận số03/UBCK-ĐKPH do chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 28/9/2004 ). Công ty cổ phẫn xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA) được phép phát hành thêm 1.045 triệu cổ phiếu, loại cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ. Điều kiện mua:bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2/1. Thông báo này có ảnh hưởng mạnh mẽ tới giá chứng khoán của KHA trên thị trường, theo như công thức tính giá chứng khoán sau ngày tăng vốn điều lệ ( phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng ) Công thức theo lý thuyết: Po.n + P1.m P* = ----------------------------- m + n Giá quyền mua là ∆P = Po – P* Trong đó: Gía chứng khoán sau tăng vốn điều lệ P*: Gía chứng khoán ngày công bố thông tin tăng vốn điều lệ P0: Gía chứng khoán ngày công bố thông tin tăng vốn điều lệ P1: Gía ưu đãi n: số cổ phiếu phát hành thêm Trên thực tế thường áp dụng ( với tỷ lệ quyền mua của cổ phiếu phát hành thêm là: i ) Po + i.P1 P* = --------------------------- 1 + i Trong đó: 10 SV: Trần Quang Phẩm Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC Lớp: TTCK 43 [...]... là phương pháp Phân tích kỹ thuật trên Thị trường chứng khoán Trong phạm vi của đề tài, nhằm giới thiệu một cách tổng quát nhất về phương pháp Phân tích kỹ thuật trên Thị trường chứng khoán, và việc bước đầu triển khai ứng dụng nó để phân tích và đầu tư trên Thị trường chứng khoán Việt Nam đó là: - Sự ra đời của Phân tích kỹ thuật trên Thị trường chứng khoán - Tổng quan về Phân tích kỹ thuật trên Thị. .. Phân tích kỹ thuật trên Thị trường chứng khoán - Một số công cụ dùng trong Phân tích kỹ thuật - Ứng dụng phương pháp Phân tích kỹ thuật trên Thị trường chứng khoán Việt Nam tại công ty chứng khoán BSC Do còn nhiều hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm trong phương pháp Phân tích kỹ thuật, một phương pháp còn rất mới vì vậy đề tài khó tránh khỏi những hạn chế trong việc phân tích đánh giá, em hy vọng... gần 5 tháng giao dịch đã tăng hơn mức tại thời điểm thông báo phát hành thêm 12 SV: Trần Quang Phẩm Lớp: TTCK 43 Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC GVHD: Ts Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính Hình 3.6: Đồ thị biến động một năm của KHA Data for: 05/05/2005 13 SV: Trần Quang Phẩm Lớp: TTCK 43 Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC GVHD: Ts Trần Đăng Khâm Khoa Ngân... Tế Quốc Dân và các anh chị Phòng Phân tích, Phòng IT Công ty Chứng Khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này 15 SV: Trần Quang Phẩm Lớp: TTCK 43 Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC GVHD: Ts Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính MỘT SỐ THUẬT NGỮ Trong nội dung đề án có một số khái niệm được sử dụng nguyên từ tiếng Anh để đảm bảo... đối với các nhà đầu tư vào Thị trường chứng khoán - một lĩnh vực đầu tư, kinh doanh còn mới mẻ - mà với họ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư còn rất nhiều hạn chế Vì vậy, kiến thức và kinh nghiệm về phân tích đầu tư chứng khoán là một yêu cầu cấp thiết cần được giải quyết, nhằm từng bước hoàn thiện và phát triển Thị trường chứng khoánViệt Nam Một trong những phương pháp phân tích đầu tư thiết thực và... chuyên khảo: Tài liệu tiếng Việt: + Trường Đại học KTQD - Giáo trình thị trường chứng khoán - NXB Tài chính 2002 + Sterm K A, Bí quyết đầu tư chứng khoán - NXB trẻ TPHCM - 2001 + Trần Thị Minh Châu - TTCK và những điều kiện kinh tế - xã hội hình thành và phát triển thị trường chứng khoánViệt Nam - NXB Chính trị Quốc gia - 2003 + Th.S Trần Quốc Tuấn - Cẩm nang đầu tư chứng khoán - NXB Thống kê - 2000... giá vượt ra khỏi xu thế hiện tại, có thể gọi là phá vỡ xu thế giá + Bull Market: thị trường mà giá đang trong xu thế đi lên, hay giá đang tăng mạnh + Bear Market: thị trường mà giá đang trong xu thế đi xuống, hay giá đang giảm + Zeroline: đường số không, đường chuẩn của các chỉ số phân tích 16 SV: Trần Quang Phẩm Lớp: TTCK 43 Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC GVHD: Ts Trần Đăng Khâm... sẽ hoàn thiện tốt hơn trong những công trình nghiên cứu lần sau 14 SV: Trần Quang Phẩm Lớp: TTCK 43 Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC GVHD: Ts Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Đăng Khâm, thầy giáo Nguyễn Đức Hiển, thầy giáo Nguyễn Trung Thành - giảng viên bộ môn Tài Chính Quốc Tế và Thị Trường Chứng Khoán khoa Ngân Hàng - Tài Chính... KẾT LUẬN Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và tiến hành quá trình CNH - HĐH đất nước, vấn đề huy động vốn trở nên vô cùng quan trọng Để giải quyết vấn đề vốn và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn thì việc ra đời của Thị trường chứng khoánViệt Nam là một điều kiện cần thiết khách quan, và Thị trường chứng khoán Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng... giá chứng khoán KHA Data for: 05/05/2005 11 SV: Trần Quang Phẩm Lớp: TTCK 43 Ứng dụng phương pháp PTKT tại Công ty Chứng khoán BSC GVHD: Ts Trần Đăng Khâm Khoa Ngân hàng – Tài Chính Nhưng trên thực tế bằng các công cụ kỹ thuật khác chúng ta có thể nhận biết xu thế tăng giá của KHA bắt đầu chính thức từ ngày 26/9/2004 Bằng công cụ “chỉ số dòng tiền” chúng ta có thể dễ dàng nhận ra bắt đầu từ ngày26/9/2004 . Chính ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BSC 3.1 Phát triển phương pháp Phân tích kỹ thuật. Một số công cụ dùng trong Phân tích kỹ thuật. - Ứng dụng phương pháp Phân tích kỹ thuật trên Thị trường chứng khoán Việt Nam tại công ty chứng khoán BSC.
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BSC, ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BSC, ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BSC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay