DIỄN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN THI: ANH VĂN;(p7)

7 318 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 01:15

. DIỄN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN THI: ANH VĂN; Khối D1 ( Q61- Q80) ---------------------------------. A. “getting ready to do something” B. “not objecting to doing anything” C. “not wanting to do something” D. “eager to do something” Question 80: The two
- Xem thêm -

Xem thêm: DIỄN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN THI: ANH VĂN;(p7), DIỄN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN THI: ANH VĂN;(p7), DIỄN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN THI: ANH VĂN;(p7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn