QĐ coi thi HKI-Năm học 2010.2011

2 197 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 22:11

PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:12/QĐ.HT Thái Bình Trung, ngày 06 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng coi thi học kì I năm học 2010-2011. ------------------------ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG Căn cứ vào mục 1 Điều 19 nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và trường phổ thơng có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào công văn số : 766/PGD-ĐTTrH ngày 29 tháng 11 năm 2010 “Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2010 - 2011” của Phòng GD&ĐT Vónh Hưng. Căn cứ bảng phân công nhiệm vụ năm học 2010-2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Hội đồng coi thi HKI năm học 2010-2011 gồm các cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên sau (danh sách kèm theo). Điều 2: Các cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công coi thi HKI năm học 2010-2011 phải thực hiện đúng qui chế coi thi của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Điều 3: Các cán bộ -giáo viên – nhân viên có tên trong Điều 1 chòu trách nhiệm thi hành quyết đònh này. Quyết đònh này có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2010 đến hết ngày 29/12/2010. Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG -Như điều I -Lưu. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KIỂM TRA HKI Năm học 2010 - 2011 STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 01 Phan Văn Huyền HT Chủ tòch HĐ 02 Phan Thò Lan PHT PCT.HĐ 03 Nguyễn Thò Điệu GV Thư ký HĐ 04 Phan Thò Bình Phương GV Giám thò 05 Huỳnh Thò Xuân Tuyến GV Giám thò 06 Nguyễn Thò Bé Sáu GV Giám thò 07 Lê Thò Ánh Nguyệt GV Giám thò 08 Nguyễn Thò Thu Nga GV Giám thò 09 Chu Quốc Sơn GV Giám thò 10 Lê Trung Toàn GV Giám thò 11 Nguyễn Đại Tân Thiện GV Giám thò 12 Phan Thò Thanh Trúc GV Giám thò 13 Nguyễn Thò Thanh Trúc GV Giám thò 14 Lê Văn Mạnh GV Giám thò 15 Lý Thanh Hoàng GV Giám thò 16 Thái Thò Kim Tuyết GV Giám thò 17 Lê Thanh Kim Huệ GV Giám thò 18 Phạm Thò Kim Hồng GV Giám thò 19 Phan Thò Kim Yến GV Giám thò 20 Xa Quang Hiếu NV Phục vụ-Bảo vệ . do – Hạnh phúc Số:12/QĐ.HT Thái Bình Trung, ngày 06 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng coi thi học kì I năm học 2010- 2011. ------------------------. 11 năm 2010 “Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2010 - 2011 của Phòng GD&ĐT Vónh Hưng. Căn cứ bảng phân công nhiệm vụ năm học 2010- 2011 QUYẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: QĐ coi thi HKI-Năm học 2010.2011, QĐ coi thi HKI-Năm học 2010.2011, QĐ coi thi HKI-Năm học 2010.2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn