de+ dap an vat ly ki I khoi 12

6 273 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 20:11

. 2 1 R .I = 0,36 W 0,5 i m 0,5 i m 0,5 i m 0,5 i m 0,5 i m 0,5 i m 0,5 i m 0,5 i m Hiệu i n thế giữa hai i m M và N U MN = - 0)Rr (I) Rr (I 222311. thế MN U giữa hai i m M và N. B i 3: Có một bình i n phân chứa một dung dịch mu i kim lo i, i n cực bằng chính kim lo i đó. Sau 1 giờ cho dòng i n chạy
- Xem thêm -

Xem thêm: de+ dap an vat ly ki I khoi 12, de+ dap an vat ly ki I khoi 12, de+ dap an vat ly ki I khoi 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn