Tìm hiểu kiến trúc VXL intel core i3 i5 dựa trên nền Nehalem silde

24 575 7
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 18:26

Tìm hiểu kiến trúc VXL intel core i3 i5 dựa trên nền Nehalem silde LOGO Tìm hiểu kiến trúc VXL Intel Core i3-i5 dựa trên vi kiến trúc Nehalem Tìm hiểu kiến trúc VXL Intel Core i3-i5 dựa trên vi kiến trúc Nehalem www.thmemgallery.com Company Logo Contents Giới thiệu chung1 Kiến trúc vi xử lý2 Những đặc tính công nghệ mới3 Click to add Title4 I. Giới thiệu khái quát      !"!#$%&'(%& )*$+,-./012%& )345!6$7 8$9%:;;)<  =.>?@> %A 9BCDE/F345$G ;)>@A;#HIH@ 9A$<J9B:$. HHKLMN:G'>OEKA P/9":HQH< I. Giới thiệu khái quát  Bộ VXL Intel Core i3-i5 : *RS'@ < *TMEKUVWX%&)2YZ>[\UWX%&) 2[ZG*]5%%&)9^2G_< *_`[QS&LM< *_.9$QNa$*Ebac< *TMEK%9R5 < *!#$'(%&)>Z#RR3G:345.>Z# RR3G*Y<dUU5aeRR3G*Y<GGG5ae< *!#$f_ gL$99[<d< *!#$(NC&9A9@$h&Ei%j E&< *TMEKO$TTgV<[< *T@L.V\< I. Giới thiệu khái quát  kl%8/_ =Y II. Kiến trúc Vi xử lý. 2.1. Sơ đồ khối Nehalem và các thành phần chính. II. Kiến trúc Vi xử lý.  Trong đó: *m$n%9$)$9< *RR3G5nX&'(%&)< *_2Gn_2G< *f2[n_2[< *mE$999G[%>Y[]2X*VW> o2X*[DV5$En_G[%>Y[] ;=2X>o2X*[DV5Z'< *fpXppbYU%9cnX&':$_fqbYU %9c< *fEEr9sY]L]U9EEn 5:#Y]L]U@t< *XfE%%E$>Eu$nESB iv$@< II. Kiến trúc Vi xử lý. *2$9EEnX&v$@t< *39pn;/:&%& )< *RE9snw@t#< *5x$p9n0#$< *39%n%@$Q%< *3E%ppbY[]cp9EnTI$L$:%&bY[]Ac #$< *599sn0S< *T4EE99qnyPj;/j,< *2E4EE99qnyPj:$j,< *TEqn2;/E/< *5xEXpnX&9I$L$"S%&) ;/< II. Kiến trúc Vi xử lý. 2.2. Tập lệnh của kiến trúc Nehalem. 1. General Purpose (Nhóm lệnh chung). *2`!P9zO$7;=9MEK< 2. System Instructions (Các lệnh hệ thống). - _Z#aya'("{%& 012< 3. x87 FPU (Floating Point Unit). - _9MEKPj!E&<`Z #!9A>9ASE&>LMO$$QD j$Q>|P9z!NCC$":$< 4. x87 FPU và SIMD. -_$}$&LM&9AKE/N=< II. Kiến trúc Vi xử lý. 5. Công nghệ MMX. *O$N\oEE $({Y~~o<5K !!551Qs@LMv$'Q >7@NC< *5:;#'$E&EiP`(LM N=&9AKE/< 6. SSE instructions. *2z&PEiE/bT 5Rc). 551>TTg,`(S012 UV 4*G[ Z#z&TTg< *od)$@7@>QEGR> `>"{ < . LOGO Tìm hiểu kiến trúc VXL Intel Core i3- i5 dựa trên vi kiến trúc Nehalem Tìm hiểu kiến trúc VXL Intel Core i3- i5 dựa trên vi kiến trúc Nehalem www.thmemgallery.com. P/9":HQH< I. Giới thiệu khái quát  Bộ VXL Intel Core i3- i5 : *RS'@ < *TMEKUVWX%&)2YZ>[UWX%&)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kiến trúc VXL intel core i3 i5 dựa trên nền Nehalem silde, Tìm hiểu kiến trúc VXL intel core i3 i5 dựa trên nền Nehalem silde

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn