Đề+Đáp án vật lí 12 kì I

9 266 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:11

. n i tiếp v i một cuộn cảm thuần. Biết hiệu i n thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu i n trở là 60 V. Hiệu i n thế hiệu dụng ở hai đầu. TH I Tổ: Vật lí – Công nghệ  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÍ 12 Trắc nghiệm: (30 câu x 0,33 i m = 10 i m). Câu h i Mã đề 341 Mã đề 431 Số i m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề+Đáp án vật lí 12 kì I, Đề+Đáp án vật lí 12 kì I, Đề+Đáp án vật lí 12 kì I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn