Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu

8 564 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:15

. Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu 46. Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu Trong một số. tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu: Not a single word did he say. • Here/There hoặc một số các phó từ đi kết hợp với động từ đứng đầu câu cũng phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu, Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu, Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn