THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I

62 374 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I. 2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I. Bộ máy kế toán là một bộ phận không thể thiếu đối với một đơn vị. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế toán, thống công tác tài chính trong công ty do bộ máy kế toán đảm nhận. Vì thế việc tổ chức xây dựng bộ máy kế toán sao cho phù hợp với đặc điểm, quy mô, và lĩnh vực hoạt động của công ty để hoạt động hiệu quả là điều kiện quan trọng nhằm cung cấp thông tin kịp thới, chính xác, đầy đủ cho các đối tượng sử dụng thông tin. Đồng thời thể phát huy nâng cao trình độ nghiệp vụ của các bộ phận kế toán trong Công ty. + Bộ máy kế toán của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I Sơ đồ 1.6:Sơ đồ khối bộ phận kế toán tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I Quyền hạn nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán. Theo cấu tổ chức bộ máy kế toán của hình thức này toàn bộ công việc kế toán được phân định theo 2 cương vị quản lý như sau: Đối với phòng kế toán công ty: 1 Kế toán trưởng Bộ phận KT theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp Bộ phận KT thanh toán nội bộ, tài sản cố định Bộ phận KT thanh toán tiền mặt, tạm ứng, tiền lương Bộ phận KT ngân hàng, vật tư,thanh toán với người bán,thuế Bộ phận kế toán tổng hợp,thanh toán với người mua Kế toán tại các đơn vị phụ thuộc 1 (1). Kế toán trưởng ( trưởng phòng) : 1 người. nhiệm vụ phụ trách phòng, phân công các phần hành nghiệp vụ; Lập kế hoạch tài chính phục vụ sản xuất, duyệt các khoản chi; Tham mưu giúp ban lãnh đạo công ty về công tác tài chính, đôn đốc kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ đối với các kế toán đơn vị sở; Tổ chức quản lý các nguồn lực tài chính. Quản lý đầy đủ doanh thu các hoạt động, chi phí phù hợp và đúng chế độ tài chính Doanh nghiệp. Kiểm tra và duyệt báo cáo tài chính cuối niên độ. Báo cáo và thuyết trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quan chức năng. (2) Kế toán tổng hợp, thanh toán với người mua (phó phòng): 1 người. Kiểm tra chứng từ gốc, nhập các dữ liệu vào phần mềm của các phần hành kế toán chi tiết, lên các bút toán điều chỉnh và kết chuyển. Kiểm tra các báo cáo của các đơn vị trực thuộc, đưa dữ liệu vào phần mềm kế toán của toàn công ty. Đề xuất xử lý các sai sót về quản lý tài chính, nghiệp vụ lên báo cáo tài chính toàn công ty. Nhận thanh toán dựa trên giấy đề nghị thanh toán đã được khách hàng chấp nhận. (3) kế toán ngân hàng, vật tư, thanh toán với người bán, thuế: 2 người. Căn cứ vào nhu cầu chỉ tiêu mà kế toán trưởng và giám đốc điều hành đã duyệt chi cấp phát vào tài khoản tiền gửi; thanh toán các khoản liên quan đến mua vật tư, CCDC, Chi phí mua ngoài khác cho các đối tượng cung cấp trên sở hóa đơn hợp lệ; lập kế hoạch chi tiền mặt và phát hành séc rút tiền mặt về quỹ quan để phục vụ cho các khoản chi theo yêu cầu. Nếu dùng tiền vay thì lập kèm theo khế ước vay nợ cùng séc rút tiền mặt gửi ngân hàng chuyên quản mà mình đang hoạt động. 2 2 Làm thủ tục nhập vật tư phụ tùng và xuất thẳng cho các đơn vị sử dụng khi nhận được hợp đồng mua bán, hóa đơn hợp lệ và biên bản kiểm vật tư thể nhập kho, CCDC phục vụ hoạt động xây lắp. Cuối tháng lập bảng tổng hợp chứng từ nhập, xuất, tồn vật tư. Kế toán thuế rút chi tiết tài khoản 133, TK 333 để đưa sang phần mềm quản lý thuế. Đối chiếu các khoản mục thuế với kế toán tổng hợp. Rút bảng VAT đầu vào, đầu ra và chi tiết các khoản mục thuế khác báo cho quan thuế tỉnh Bắc Ninh hoặc quan thuế của tỉnh công trình đang thi công vào ngày mùng 5 đến mùng 10 hàng tháng. Đề xuất việc thực hiện thuế Nhà nước và quyết toán với quan thuế (4) Kế toán thanh toán tiền mặt, tạm ứng, tiền lương: Trên sở các chứng từ hợp lệ như: Lệnh chi, lệnh thu, giấy đề nghị tạm ứng, hóa đơn thanh toán đối với các khoản dịch vụ và chi phí khác, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán BHXH, ốm đau thai sản, tai nạn lao động lập phiếu chi phiếu thu để kế toán trưởng và giám đốc ký và chuyển sang cho thủ quỹ thu tiền, chi tiền. Cuối tháng đối chiếu với thủ quỹ về thu, chi tiền mặt và lập bảng tổng hợp chứng từ thu chi theo các đối tượng (cần phân bổ sử dụng) lập chứng từ ghi sổ và chuyển sang cho kế toán tổng hợp. (5) Kế toán thanh quyết toán nội bộ và TSCĐ (1 người) Hàng tháng hàng quý trên sở quyết định điều động thiết bị và nhật trình theo dõi sử dụng thiết bị xe máy thi côngkế hoạch đăng ký khấu hao với quan quản lý doanh nghiệp địa phương tiến hành lập bảng tính kế hoạch và phân bổ kế hoạch xe máy, thiết bị cũng như công cụ, dụng cụ cho các đối tượng sử dụng; Vào sổ theo dõi khấu hao, lập chứng từ ghi sổ chuyển sang cho kế toán tổng hợp. Đồng thời lập giấy báo nợ gửi cho các đơn vị phụ thuộc về tình hình sử dụng xe máy thiết bị trong tháng quý. 3 3 Căn cứ vào chứng từ ghi sổ kết hợp với giấy báo nợ và sổ cái tổng hợp, kế toán về thanh quyết toán nội bộ của công ty tiến hành lập bảng đối chiếu số phát sinh công nợ nội bộ. Nếu khớp đúng thì chuyển sang cho kế toán tổng hợp. Nếu sai sót, thừa thiếu, ghi chú để điều chỉnh vào quý sau, hoặc yêu cầu kế toán đơn vị phụ thuộc lập lại báo cáo. Khi công trình, hạng mục công trình mà đơn vị phụ thuộc thi công hoặc nhận khoán gọn, thi công sắp kết thúc hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng trên sở phát sinh cấp cho đơn vị hàng kỳ lập bảng tổng hợp kinh phí tính toán một số chỉ tiêu phải thu của đơn vị chuyển sang cho phòng kỹ thuật kinh doanh thanh lý hợp đồng nhận khoán. (6)Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp và thủ quỹ: 1 người. Căn cứ vào các phiếu thu, phiếu chi đã được ký duyệt của kế toán thanh toán tiền mặt, thủ quỹ tiến hành kiểm tr tiếp nhận tiền mặt nhập quỹ hoặc chi tiền mặt sau đó tiến hành lập sổ quỹ tiền mặt. Cuối tháng tiến hành đối chiếu với kế toán các bộ phận liên quan như: kế toán tiền mặt, kế toán thanh toán… Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tiến hành theo dõi, tập hợp và phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh theo từng khoản mục và từng đối tượng sử dụng, lập sổ chi tiết, chứng từ ghi sổ của tài khoản 642. Kế toán tại các đơn vị phụ thuộc. Các đơn vị phụ thuộc như: Nhà máy, công trường, đội sản xuất, tùy theo tính chất và quy mô theo từng thời kỳ mà bộ phận kế toán thể 1 người hoặc 2, 3 người. Bộ phận kế toán này như là phòng kế toán công ty thu nhỏ, làm tất cả các phần việc kế toán sở như: ngân hàng, thanh toán tiền mặt, tiền lương, tài sản cố định, vật tư và tổng hợp. Các đơn vị chỉ tổng hợp chi phí sản xuất đến đầu 6 và báo về công ty. Hàng ngày căn cứ vào nhu cầu và tình hình sản xuất mà tiến hành các công việc thường xuyên như: Xuất vật tư, CCDC cho sản xuất, chi tiền mặt để mua 4 4 sắm, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, lập bảng thanh toán lương và BHXH… Khi vật tư mua về tiến hành lập biên bản kiểm nghiệm vật tư cùng bộ phận kỹ thuật và thủ kho làm phiếu nhập vật tư và gửi về công ty cùng hóa đơn VAT để công ty làm thủ tục thanh toán với người cung cấp, cuối tháng lập bảng tập hợp chứng từ về: -Xuất nhập vật tư. -Thu chi tiền mặt tiền gửi. -Phân bổ khấu hao cho các hạng mục sử dụng. -Thanh toán lương và các khoản. Tập hợp chi phí: Phân bổ cho các đối tượng sử dụng, lập chứng từ ghi sổ và đăng ký chứng từ ghi sổ vào sổ, cuối quý lập báo cáo tài chính gửi về phòng kế toán của công ty làm thủ tục đối chiếu với kế toán thanh toán nội bộ (Báo cáo không hoàn chỉnh) chỉ lập bảng cân đối kế toán và chi tiết một số tài khoản như: 141, 334, 338, 136, 133. Tất cả mọi chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ đều được tập hợp vào tài khoản 136 (nếu chỉ dùng nguồn từ Công ty) Cuối năm tiến hành kiểm xác định vật tư tồn kho và giá trị khối lượng dở dang chưa được nghiệm thu thanh toán gửi kèm về công ty cùng báo cáo tài chính. 2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I: 2.2.1 Chính sách kế toán chung của công ty: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I tổ chức công tác theo hình thức tập trung. Theo cấu tổ chưc bộ máy kế toán của hình thức này, các đơn vị tổng hợp chi phí sản xuất đến đầu 6 và gửi về công ty,kế toán công ty ghi sổ tổng hợp và báo cáo tài chính toàn công ty. Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung này giúp công ty thống nhất và chặt chẽ trong việc chỉ đạo công tác kế toán của kế toán trưởng và của lãnh 5 5 đạo công ty giúp cho doanh nghiệp chỉ đạo, kỉểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh được kịp thời, thuận lợi trong việc chuên môn hóa cán bộ, giảm nhẹ biên chế tạo điều kiện cho việc ứng dụng trang bị, các phương tiện kỹ thuật tính toán hiện đại hiệu quả… Theo quy định công ty thực hiện chế độ tài khoản, báo cáo tài chính theo quyết định 15/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006; hệ thống sổ sách theo quyết định 1184/QĐ-BTC áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp. Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kiểm hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên. 2.2.2 Chứng từ sử dụng tại công ty: Chứng từ gốc,hóa đơn,phiếu nhập kho,phiếu xuất kho,lệnh thu,lệnh chi,bảng thanh toán tiền lương… Công ty đặc biệt quan tâm nâng cao tính pháp lý của chứng từ gốc , không để xảy ra việc đến hết năm mà chứng từ chưa đủ chữ ký ,chưa đóng dấu. Chứng từ ở các đơn vị phải được lưu giữ đầy đủ ,đóng tập,sổ sách…hết năm thể đóng hòm tôn và chuyển về lưu giữ tại Công ty . Riêng hóa đơn giá trị gia tăng phải lưu ý khi tiếp nhận về các nội dung , thuế suất …(chủ yếu là 10% ). Hoàn thiện các chứng từ gốc kèm theo như : Hợp đồng , Phiếu kiểm nhận ,biên bản nghiệm thu thanh toán , Phiếu nhập…Vật tư nhiên liệu xuất cho các B phụ phải bảng và đề nghị Công ty xuất hóa đơn GTGT trả cho B phụ. Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào do đơn vị trực tiếp mua hàng vừa để tập hợp vào tờ khai vừa phải gửi ngay về Công ty (có thể gửi hóa đơn công chứng) để cùng với các chứng từ gốc. 2.2.3 Tài khoản sử dụng tại công ty: TK 111, 112, 142, 152, 211,214, 331, 334, 338, 141, 131, 138, 331, 334,338,341 621,622.627,642 Cách hạch toán cho các đơn vị quan hệ tài chính với công ty qua TK 136 : 6 6 Kế toán tiền mặt, tiền gửi ở đơn vị đều sử dụng tài khoàn 136 :Công ty cấp, báo nợ, chi hộ hay nộp về Công ty và các hạch toán khác bình thường như chế độ qui định.Khi công ty chuyển tiền cho xí nghiệp : tại công ty ghi Nợ 136/ 111,112, tại xí nghiệp ghi : Nợ 111,112/ 136 Đối với vật tư mua, nếu Hợp đồng do công ty ký : các chứng từ mua (hợp đồng , hóa đơn, phiếu nhập của đơn vị) được xuất trình với công ty làm phiếu nhập xuất thẳng . Công ty sẽ hạch toán Nợ 133, 152 / 331 ,111 và hạch toán xuất cho đơn vị giá gốc Nợ 136/ 152. Đơn vị lưu Hóa đơn chụp, phiếu nhập và hạch toán vay Tổng công ty Nợ 152,133/ 136. Nếu vật tư do đơn vị tự mua thì đơn vị hạch toán như bình thường.Chứng từ gốc đóng tại đơn vị. Các đơn vị tập hợp chi phí đến đầu 6 và sau đó tập hợp tất cả chi phí vào tài khoản 136 : Nợ TK 136/ TK 621,622,623,627,133 Căn cứ vào báo chi hộ , chi phí của các đơn vị , kế toán công ty hạch toán Nợ TK 621,622,623,627,133/ TK 136 sau. Riêng với các đơn vị quan hệ tài chính với Tổng công ty thi hạch toán phần nhận chi phí của Tổng công ty qua bên TK 336. 2.2.4 Qui trình ghi sổ của công ty: Hệ thống kế toán từ trước đến nay mà công ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I vận dụng là hình thức chứng từ ghi sổ. Các loại sổ sử dụng trong doanh nghiệp : Sổ quỹ, chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái tổng hợp, sổ kế toán chi tiết NVL, CCDC, TSCĐ, TGNH, vay ngân hàng, vay dài hạn, TK 141, 131, 138, 331, 338, 642… Tổng hợp và chi tiết TK 136. 7 7 Sơ đồ 1.7: trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Ghi chú : :Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Quan hệ đối chiếu *Trình tự ghi sổ Hàng ngày căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán của từng đơn vị lập Chứng từ ghi sổ tại đơn vị mình. Kế toán tại các đơn vị trực thuộc sau khi lập chứng từ ghi sổ không tiến hành ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ chỉ bộ phận kế toán của công ty làm công việc này .Thời gian gửi chứng từ của các đơn vị trực thuộc về công ty là 8 Chứng từ gốc Hóa đơn, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho Bảng tập hợp chứng từ cùng loại Sổ kế toán chi tiết các tài khoản Sổ quỹ Sổ đăng ky chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ cái các tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đói số phát sinh Báo cáo tài chính 8 mỗi tháng một lần. Kế toán của công ty căn cứ vào chứng từ tập hợp của các đơn vị trực thuộc lập ra chứng từ ghi sổ và ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ cái, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Cuối tháng, phải khóa sổ để tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh Nợ, và số dư của từng tài khoản trên Sổ cái. Căn cứ vào Sổ cái lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đối chiếu đúng khớp số liệu ghi trên Sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết thì được dùng để lập Báo cáo tài chính. Quan hệ đối chiếu kiểm tra phải đảm bảo: + Tổng số phát sinh bên Nợ, bên của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và phải bằng tổng số phát sinh trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. + Tổng số dư Nợ và tổng số dư của các tài khoản trên Bảng cân đối số phát sinh bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết. 2.3 Đặc điểm tổ chức phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I 2.3.1 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty : - Phân loại chi phí: Để việc tập hợp chi phí công trình này được tiến hành dễ dàng nhưng vẫn phản ánh đầy đủ chính xác các chi phí liên quan đến công trình kế toán tiến hành phân loại chi phí công trình theo khoản mục chi phí. Chi phí của công trình được chia thành : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung. - Đối tượng tập hợp chi phí: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp ở đây là từng công trình, hạng mục công trình. 9 9 - Phương pháp xác định sản phẩm dở dang: Cuối kỳ kiểm từng khối lượng vật liệu đưa vào thi công đối với thành phẩm hoặc bán thành phẩm nhưng chưa được hai bên A, B kí nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán được xác định là chi phí dở dang. Sau khi kiểm phải lập biên bản kiểm để là chứng từ thích hợp gửi về công ty. - Phương pháp tính giá thành: Sản phẩm của công tycông trình hoàn thành bàn giao, thuộc loại đơn chiếc mà quá trình sản xuất lại liên tục, phức tạp thời gian thi công kéo dài. Vậy đối tượng tính giá thành sản phẩm được xác định là công trình đã hoàn thành bàn giao và phương pháp tính giá được áp dụng ở đây là phương pháp trực tiếp. Giá thành sản xuất được xác định ở đây là tất cả các chi phí sản xuất phát sinh trực tiếp cho công trình. Giá thành sản xuất đã được tính ở trên bảng tập hợp chi phí sản xuất. Giá thành tiêu thụ (Giá thành toàn bộ) bao gồm giá thành sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp. Một nét riêng của Công Ty CP Xây Dựng Thuỷ Lợi Icông ty không sử dụng tài khoản 641 để tập hợp và phân bổ chi phí bán hàng. Các chi phí như: chi phí khởi công, chi phí nghiệm thu bàn giao và khánh thành công trình đều tập hợp vào chi phí quản lý doanh nghiệp (TK642) 2.3.2 Qui trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi Icông ty xây dựng hàng năm tiếp nhận nhiều công trình với các quy mô khác nhau. Em xin được lấy một công trình để tập hợp chi phí và tính giá đó là công trình thuỷ điện Cửa Đạt .Công trình thuỷ điện Cửa Đạt được tiến hành thi công ngày 01/01/2009 và hoàn thành vào ngày 31/12/2009 do xí nghiệp 14 thực hiện. 2.3.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ được sử dụng trực tiếp cho việc xây dựng công trình bao gồm : - Xi măng : 10 10 [...]... chng t ghi s s 307, 338, 352 i chiu vi phiu k toỏn (Biu 2.4), khi ó chớnh xỏc thỡ k toỏn cụng ty lp chng t ghi s s 383 (Biu 2.9) kt chuyn chi phớ nguyờn vt liu quý IV ca cụng trỡnh Ca t Biu 2.9 Cụng Ty C Phn Xõy Dng Thu Li I Chng t ghi s S 383 Chng t S PKT Din gii Ngy 31/12 Kt chuyn chi phớ NVL Quý IV- Cụng trỡnh Ca t cng Ti khon N Cú 154 621 Ghi chỳ 2.477.159.998 2.477.159.998 Ngi lp 19 S tin K toỏn... ng thi chuyn sang cho th qu chi tin Th qu cn c vo phiu chi v bn thanh toỏn khi lng ó c th trng ký duyt chi tr tin mt cho ngi i din hp ng ký hp ng lm khoỏn Mc lng c bn cụng ty ỏp dng nm 2009 l 690.000/ngi/thỏng - i vi nhng cụng vic khụng t chc lm khoỏn theo khi lng thỡ tr lng theo thi gian Tin lng thỏng - = Mc lng ti thiu x H s lng+ Ph cp 26 ngày x Số ngày làm việc Đ i v i lơng khoán SP = Kh i lợng... sut v hiu qu cao, phự hp vi khi lng thi cụng Vỡ vy, xớ nghip 14 khụng phi s dng mỏy thi cụng thuờ ngoi m s dng mỏy ca xớ nghip thi cụng Hng ngy, k toỏn i tp hp cỏc chi phớ liờn quan n s dng mỏy thi cụng n cui thỏng gi cỏc chng t liờn quan tp hp c v phũng k toỏn ti chớnh ca xớ nghip 14 Cỏc chi phớ mỏy thi cụng liờn quan n cụng trỡnh Ca t gm: - Chi phớ nhõn cụng: gm tin lng ca cụng nhõn iu khin v phc... 504.235.187 2.477.159.998 Vit bng ch:Hai t bn trm by mi by triu mt trm nm mi chớn nghỡn chớn trm chớn mi tỏm ng Ngy 31 thỏng 12 nm 2009 Ngi lp K toỏn trng T bng kờ chng t xut vt t thỏng 12 v phiu k toỏn Xớ nghip 14 , k toỏn ca cụng ty lờn s chi tit TK 621 (Biu 2.5) cho ton cụng ty nh sau: 16 16 Biu 2.5 Cụng Ty C Phn Xõy Dng Thu Li I S chi tit ti khon Ti khon 621- Chi phớ nguyờn vt liu trc tip cụng trỡnh Ca... Ngi lp biu T cỏc bng thanh toỏn tin lng cỏc thỏng 10, 11, 12 k toỏn cụng ty vo cỏc chng t ghi s nh sau: 28 28 Biu 2.16 Cụng Ty C Phn Xõy Dng Thu Li I Chng t ghi s s:315 ngy 31 thỏng 10 nm 2009 Chng t S BKCTPS Din gii Ngy 31/10 Tin lng thỏng 10 phi tr cho XNXD14 CT Ca t Cng Ti khon N Cú 622 334 S tin Ghi chỳ 85.927.821 85.927.821 Ngi lp K toỏn trng Biu 2.17 Cụng Ty C Phn Xõy Dng Thu Li I Chng t ghi... T cỏc chng t ghi s s 315 340,357 i chiu vi phiu k toỏn nu chớnh xỏc k toỏn cụng ty tin hnh lp chng t ghi s s 384 (Biu 2.19) kt chuyn chi phớ nhõn cụng trc tip quý IV nm 2009 ca cụng trỡnh Ca t nh sau: Biu 2.19 Cụng Ty C Phn Xõy Dng Thu Li I Chng t ghi s s: 384 ngy 31 thỏng 12 nm 2009 Chng t S BKCTPS Din gii Ngy 31/12 K/c lng CN TT quý IV- CT Ca t Cng Ngi lp 30 Ti khon N Cú 154 622 S tin 207.937.718... 12: Phỏt sinh Cú 622 85.927.821 622 65.350.647 622 56.659.250 Cng 207.937.718 207.937.718 Bng ch:Hai trm linh by triu chớn trm ba mi by nghỡn by trm mi tỏm ng chn Ngy 31 thỏng 12 nm2009 K toỏn trng Ngi lp biu T bng thanh toỏn tin lng cỏc thỏng v phiu k toỏn ca xớ nghip 14, k toỏn cụng ty ghi vo s chi tit TK 622 (Biu 2.15) nh sau: 27 27 Biu 2.15 Cụng Ty C Phn Xõy Dng Thu Li I S chi tit ti khon Ti khon... nhng nguyờn vt liu khụng th nhp kho nh: t p p, cỏt, ỏ xõy dng Thỡ sau khi mua c xut thng trc tip cho cụng trỡnh v k toỏn ghi nhn vo chi phớ nguyờn vt liu trc tip Giỏ xut kho l giỏ ghi trờn hoỏ n mua hng i vi cỏc nguyờn vt liu cú th nhp kho thỡ k toỏn sau khi nhn c phiu xut kho ca th kho thỡ tin hnh tớnh giỏ xut kho theo phng phỏp nhp trc xut trc cn c vo s chi tit vt liu c m chi tit cho tng i tng Theo phng... 11 nm 2009 Chng t S BKCTPS Din gii Ngy 30/11 Tin lng thỏng 11 phi tr cho XNXD14 CT Ca t Cng Ngi lp 29 Ti khon N Cú 622 334 S tin 65.350.647 65.350.647 K toỏn trng 29 Ghi chỳ Biu 2.18 Cụng Ty C Phn Xõy Dng Thu Li I Chng t ghi s s: 357 ngy 31 thỏng 12 nm 2009 Chng t S BKCTPS Din gii Ngy 31/12 Tin lng thỏng 12 phi tr cho XNXD14 CT Ca t Cng Ngi lp Ti khon N Cú 622 334 S tin Ghi chỳ 56.659.250 56.659.250... thành x đơn giá tiền lơng n giỏ tin lng c xỏc nh nh sau: K toỏn Xớ nghip 14 cn c vo bng tng hp cỏc cụng vic liờn quan n xõy lỏt, da vo s lng n giỏ cụng vic (n giỏ ny c phũng k thut- kinh doanh d toỏn t khi cụng ty tham gia u thu) tớnh ra thnh tin n giỏ tin lng bỡnh quõn c tớnh bng cỏch ly tng thnh tin chia cho tng s cụng ca tng i xõy lỏt (tng s cụng ny c ly t bng chm cụng) S tin phi tr cho mi cụng nhõn . THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN T I CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ L I I. 2.1 Tổ chức bộ máy kế toán t i Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ L i I. Bộ máy kế toán. trong Công ty. + Bộ máy kế toán của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy L i I Sơ đồ 1.6:Sơ đồ kh i bộ phận kế toán t i Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy L i I Quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn