BIÊN BẢN THANH TRA CHUYEN ĐỀ

3 500 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:11

PHÒNG GD&ĐT NINH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH CHỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khánh Hải, ngày tháng năm 20…. BIÊN BẢN Thanh tra chuyên đề cá nhân I. NỘI DUNG - Họ và tên GV (CB-CNV): ……………………………………………………… …… . - Trường đang công tác: ……………………………………………………….…….……. - Thời gian kiểm tra: ……………………………………………………………….…… . - Các bước tiến hành thanh tra: …………………………………………………….… + Xem hồ sơ sổ sách: ………………………………………………………………… .… + Kiểm tra thực tế: …………………………………………………………………….… . II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI DUNG THANH TRA 1. Ưu điểm chính: …………………………………………………………………………………………………….… . …………………………………………………………………………………………………….… . …………………………………………………………………………………………………….… . …………………………………………………………………………………………………….… . …………………………………………………………………………………………………….… . …………………………………………………………………………………………………….… . …………………………………………………………………………………………………….… . 2. Nhược điểm chính: …………………………………………………………………………………………………….… . …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………….… . …………………………………………………………………………………………………….… . …………………………………………………………………………………………………….… . ……………………………………………………………………………………………………… 3. Xếp loại: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… III. KIẾN NGHỊ 1. Đối với cá nhân được thanh tra: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… 2. Đối với Hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhà trường: …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… 3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… IV. Ý KIẾN CÁ NHÂN ĐƯỢC THANH TRA …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………… Người được thanh tra Thanh tra viên HIỆU TRƯỞNG Phạm Thanh Vân . ……………………………………………………………………………………………………… Người được thanh tra Thanh tra viên HIỆU TRƯỞNG Phạm Thanh Vân . ……………………………………………………….…….……. - Thời gian kiểm tra: ……………………………………………………………….…… . - Các bước tiến hành thanh tra: …………………………………………………….… + Xem hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN THANH TRA CHUYEN ĐỀ, BIÊN BẢN THANH TRA CHUYEN ĐỀ, BIÊN BẢN THANH TRA CHUYEN ĐỀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn