THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DHG

47 254 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 05:20

THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DHG 2.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI DHG 2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng & Thương Mại DHG Địa chỉ: Mai Lâm – Đông Anh - HN Điện thoại: (84) 043 8802083 Fax: (84) 04 8 962708 • Chủ tịch hội đồng quản trị công ty: Ông Hồ Văn Dũng • Tổng giám đốc hiện tại : Ông Nguyễn Tiến Đính Vốn điều lệ : 15 000 000 000 đồng Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Công ty Cổ phần Đầu XD&TM DHG là một đơn vị được thành lập với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện triển khai, thi công xây dựng các dự án, các công trình trong và ngoài Công ty. Theo như đăng kí kinh doanh thì công ty những ngành nghề sau: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụngxây dựng hạ tầng đô thị Xây dựng công trình thủy lợi: đê đập, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu; Cho thuê máy móc, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng; Trang trí nội thất, ngoại thất công trình; Sản xuất, khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng; Nguyễn Tuấn Anh - LC 11/21.34 1 Học viện Tài chính Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Kinh doanh, vận chuyển hành khác và vận tải đường bộ; Lập và thực hiện các dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp. vấn, lập hồ sơ dự thầu, đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); 2.1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ CÔNG TY Công ty cổ phần đầu XD&TM DHG tổ chức bộ máy quản lỹ theo mô hình trực tuyến chức năng với hai cấp quản lý: Cấp công ty gồm ban giám đốc và các phòng ban chức năng; các cấp chi nhánh gồm các phòng ban quản lý và các đội thi công. Đây là mô hình quản lý hiệu quả vừa đạt được tính thống nhất trong mệnh lệnh vừa nâng cao chất lượng quyết định quản lý, giảm bớt gánh nặng cho người quản lý cấp cao cũng như quy trách nhiệm cụ thể khi sai lầm. Nguyễn Tuấn Anh - LC 11/21.34 2 Học viện Tài chính Sơ đồ 2.1. mô hình bộ máy quản lí công ty cổ phần ĐTXD&TM DHG Các phòng, ban chức năng, nhiệm vụ như sau: a, Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty . b, Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là tổ chức lãnh đạo cao nhất của công ty, nhiệm vụ điều hành chung, ra các quyết định về điều lệ cũng như những chính sách quản lí công ty. Hội đồng quản trị công ty DHG gồm 5 thành viên Nguyễn Tuấn Anh - LC 11/21.34 3 Học viện Tài chính Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Phòng tài chính – kế toán Phòng kinh tế - kế hoạch Phòng tổ chức – hành chính Phòng quản lí kĩ thuật Các chi nhánh cổ phần lớn nhất công ty, trong đó 1 chủ tịch hội đồng Quản trị, 1 phó chủ tịch và 3 ủy viên. c, Ban giám đốc: Ban giám đốc của công ty gồm 4 thành viên, 1 tổng giám đốc và 3 phó tổng. Ban giám đốc trách nhiệm lập báo cáo tài chính kì hoạt động từ ngày 01/02/2009 đến ngày 31/12/2009 phản ánh một cách trung thực và hợp lí tình hình tài chính tại ngày 31/12/2009 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ của công ty cho kì hoạt động kết thúc cùng ngày. Do đó ban giám đốc phải lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán để đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lí và thận trọng. d, Ban kiểm soát: Ban kiểm soát là quan chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty 03 thành viên. e, Phòng kĩ thuật : Căn cứ vào kế hoạch cấp trên giao, lập hồ sơ thiết kế trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ cho phòng kế hoạch lập hồ sơ dự toán công trình đã được duyệt. Đối với công trình đấu thầu ngoài căn cứ thiết kế kĩ thuật của bên A, tổ chức kiểm tra hồ sơ và các chỉ tiêu kế hoạch để vạch ra phương án thi công tối ưu nhất vừa đảm bảo thiết kế, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong thi công. Giám sát thi công và nghiệm thu các công trình về mặt kĩ thuật; Thanh quyết toán về khối lượng và lập hồ sơ hoàn công. Công tác đăng kiểm, bảo dưỡng và sửa chữa định kì cho các thiết bị, máy móc đảm bảo quá trình vận hành. f, Phòng tổ chức – hành chính : Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ cho xí nghiệp, chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác cho CBCNV công ty. Xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh tháng, quý năm và kế hoạch định hướng dài hạn 5 năm, 10 năm của Công ty… g, Phòng kinh tế - kế hoạch : Trên sở kế hoạch sản xuất do cấp trên giao, căn cứ vào yêu cầu vật của các công trình, tổng hợp yêu cầu vật cả các đội, cân Nguyễn Tuấn Anh - LC 11/21.34 4 Học viện Tài chính đối để cung cấp kịp thời cho các công trình thuộc xí nghiệp quản í, phục vụ thi công, thu mua và cung cấp các loại vật tưcho các công trình. Lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các kì báo cáo (tháng, quý, năm), lập dự án đầu thiết bị và soạn thảo các hợp đồng kinh tế của công ty, đảm bảo đúng luật pháp và hiệu quả kinh tế. h, Phòng tài chính, kế toán : Tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kế toán trong phạm vi công ty. Giúp lãnh đạo những thông tin kinh tế cần thiết, hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra các bộ phận trong đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách như chế độ ghi chép ban đầu, chế độ hạch toán, quản lí kinh tế, tài chính… Lập kế hoạch về tài chính hàng năm cho đầu chiều sâu trong quá trình sản xuất. Hạch toán, quyết toán, làm báo cáo quyết toán theo chế độ kế toán nhà nước 2.1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁNCÔNG TY 2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Công ty cổ phần DHG áp dụng hình thức bộ máy kế toán tập trung theo chế độ kế toán mới, nên các công việc từ phân loại chứng từ, định khoản kế toán đến việc lập báo cáo kế toán đều được thực hiện tại phòng kế toán. Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo sơ đồ sau: Nguyễn Tuấn Anh - LC 11/21.34 5 Học viện Tài chính Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần DHG Chức năng của các bộ phận: + Kế toán trưởng: Phụ trách chung công tác tài chính kế toán của công ty, nhiệm vụ giúp Tổng giám đốc chủ động chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính, tín dụng, kế toán thống kê, tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm của Công ty, chịu trách nhiệm về nhân sự làm công tác kế toán. Phổ biến, hướng dẫn chế độ, chính sách mới của Nhà Nước, pháp luật và các chế độ mới cho người lao động. Kế toán trưởng chủ động tìm nguồn tài chính và biện pháp huy động vốn cho kinh doanh, tổ chức chỉ đạo hoạt động thu hồi vốn và công nợ. Ngoài ra, kế toán trưởng Công ty còn nhiệm vụ tổ chức việc phân tích hoạt động kinh doanh, triển khai công tác đầu chứng khoán. + Phó kế toán trưởng: Phụ trách công tác hạch toán kế toán toàn Công ty, tổ chức công tác luân chuyển chứng từ, báo cáo, phụ trách công tác thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà Nước, công tác kiểm vật tư, tài sản, vốn. Tổ chức việc lập kế hoạch tài chính, tín dụng, lập các báo cáo thu hồi vốn và công nợ. Phó kế toán trưởng còn chức năng chỉ đạo công tác quyết toán hợp đồng giao Nguyễn Tuấn Anh - LC 11/21.34 6 Học viện Tài chính Kế toán trưởng Kế toán ngân hàng – tiền mặt Thủ quỹ - kế toán Công cụ dụng cụ - TSCĐ Kế toán tổng hợp-kế toán nhật kí chung- công nợ nội bộ- kế toán tiền lương Kế toán thuế - thu vốn và công nợ - Đầu Kế toán tại các chi nhánh, công trình khoán, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch giá thành theo từng công trình, trực tiếp kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ và thay mặt kế toán trưởng khi kế toán trưởng đi vắng. + Bộ phận kế toán thuế - thu hồi vốn và công nợ - đầu tư: Theo dõi, quyết toán các hợp đồng giao khoán, kế toán doanh thu và các khoản nộp Nhà Nước thực hiện việc khai, quyết toán thuế và theo dõi việc trích lập, sử dụng quỹ doanh nghiệp. Kế toán chi phí đầu phụ trách việc quyết toán chi phí đầu tư, lập báo cáo đầu tổng hợp các dự án, phân tích hiệu quả đầu vốn, kiểm tra, theo dõi việc thanh quyết toán vốn đầu XDCB. + Bộ phận kế toán tổng hợp – kế toán nhật kí chung – công nợ nội bộ - kế toán tiền lương: Tổng hợp báo cáo của toàn Công ty, lập các báo cáo nhanh theo quy định. Kế toán tổng hợp kiểm tra toàn bộ số liệu, chứng từ đảm bảo tính hợp lệ, hợp lí trước khi vào sổ. Theo dõi, đối chiếu công nợ với các đơn vị trực thuộc và các khoản công nợ phải thu, phải trả khác. Kế toán tiền lương hàng tháng lập bảng phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn; thanh toán lương và ứng lương cho người lao động. + Bộ phận kế toán ngân hàng – tiền mặt: Lập kế hoạch tín dụng, kế hoạch trả nợ cho ngân hàng, khách hàng; theo dõi công nợ, hợp đồng kinh tế; theo dõi các khoản vay, trả tiền ngân hàng, bảo lãnh ngân hàng; chuẩn bị các thủ tục dự án đầu được Công ty phê duyệt; định kì lập biên bản đối chiếu công nợ phait trả với khách hàng. Kế toán tiền mặt lập phiếu thu, phiếu chi, thực hiện kiểm quỹ hàng ngày; mở sổ theo dõi sự tăng giảm các cổ đông và phố hợp với công ty chứng khoán thực hiện việc chuyển nhượng giữa các cổ đông. + Bộ phận thủ quỹ - kế toán công cụ - TSCĐ: Đảm bảo an toàn quỹ, cấp phát theo quy định, ghi sổ hàng ngày, lưu trữ công văn phòng. Kế toán TSCĐ theo dõi sự biến động TSCĐ, sửa chữa TSCĐ, khấu hao TSCĐ toàn Công ty. Kế toán công cụ dụng cụ mở sổ theo dõi công cụ - dụng cụ, lập bảng phân bổ chi phí trả trước. + Kế toán tại các công trình: Tập hợp, kiểm tra chứng từ, ghi sổ kế toán Nguyễn Tuấn Anh - LC 11/21.34 7 Học viện Tài chính đầy đủ. Theo dõi đầy đủ, kịp thời tình hình tăng, giảm vốn và tài sản, các khoản công nợ phải thu, phải trả định kì. Hàng tháng, kế toán tại các công trình tiến hành đối chiếu với kế toán công ty về công nợ, chi phí, giá trị dở dang. Lập kế hoạch nhu cầu vốn, thanh toán lương cho người lao động tại các chi nhánh, công trình. 2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán Hiện nay, công ty Cổ phần DHG sử dụng phần mềm kế toán “SYTERM DHG ACCOUNTING” – SAS để ghi sổ, phần mềm kế toán này giúp cho đơn vị hạch toán một cách chính xác, cụ thể và rút ngắn được các bước lập trong báo cáo tài chính, giúp doanh nghiệp đưa ra báo cáo một cách nhanh nhất. Trên sở lựa chọn hệ thống tài khoản, việc xây dựng nên hình thức sổ sách kế toán thích hợp cho quá trình thực hiện công tác kế toán là điều kiện vô cùng quan trọng trong công tác tổ chức hạch toán. Do đặc điểm sản xuất – kinh doanh của công ty quy mô vừa đồng thời nhu cầu phân công lao động kế toán, vì vậy công ty sử dụng hình thức kế toán “Nhật kí chung”. Theo hình thức kế toán này, số lượng sổ sách sử dụng tại công ty bao gồm đầy đủ các loại sổ tổng hợp, chi tiết đúng theo mẫu quy định của Bộ Tài Chính và một số mẫu chi tiết do Công ty tự lập theo quy định của Ban lãnh đạo toàn Công ty. Hệ thống sổ sách sử dụng của Công ty bao gồm: + Sổ cái các tài khoản: được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang tùy theo số lượng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng tài khoản. + Sổ chi tiết các tài khoản: dùng để phản ánh chi tiết các nghệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt mà trên sổ kế toán tổng hợp chưa phản ánh được. số tiền trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các chỉ tiêu chi tiết về tình hình tài sản, vật tư, tiền vốn, tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và là căn cứ để lập báo cáo tài chính. Các sổ kế toán được mở gồm có:  Sổ nhật kí chung Nguyễn Tuấn Anh - LC 11/21.34 8 Học viện Tài chính  Sổ theo dõi tài sản cố định  Sổ chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hóa  Thẻ kho  Sổ chi tiết chi phí sản xuất  Bảng tính giá thành sản phẩm  Sổ chi tiết chi phí trả trước, chi phí phải trả  Sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay  Sổ chi tiết thanh toán với người bán, người mua, thanh toán nội bộ…  Các bảng kê, bảng phân bổ Các báo cáo tài chính lập ở công ty gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo thực hiện nghĩa vụ đối với cấp trên… Nguyễn Tuấn Anh - LC 11/21.34 9 Học viện Tài chính Nhật kí chung Chứng từ kế toán Chứng từ được mã hóa và nhập vào máy vi tính Sổ cái tài khoản Sổ chi tiết tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh Chứng từ mã hóa các bút toán kết chuyển, điều chỉnh Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối kế toán và các báo cáo kế toán khác Sơ đồ 2.3. Trình tự ghi kế toán tại Công ty Cổ phần DHG Ghi hàng ngày Ghi hàng tháng Đối chiếu 2.1.3.3. Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng + Chế độ kế toán áp dụng: Công ty DHG áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và các văn bản hướng dẫn kèm theo. Các chứng từ, tài khoản và hệ thống báo cáo của công ty được lập theo hệ thống kế toán Việt Nam và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành. + Niên độ kế toán: Áp dụng theo năm, năm kế toán trùng với năm dương lịch bắt đầu từ ngày 1/1 đến 31/12 hàng năm. + Kỳ kế toán: Áp dụngkế toán theo tháng, bên cạnh đó còn áp dụng kỳ kế toán theo quý. + Đơn vị tiền tệ: VNĐ Nguyễn Tuấn Anh - LC 11/21.34 10 Học viện Tài chính [...]... khụng cn dựng ngay Cũn chng t cú liờn quan n nguyờn vt liu dựng ngay ú l Nguyn Tun Anh - LC 11/21.34 21 Hc vin Ti chớnh phiu nhp kho xut thng Vt liu ú l va, bờ tụng thng phm, l loi vt t mua v dựng luụn vo vic thi cụng cụng trỡnh ( bờ tụng múng, ct, dm, mỏi,) c nhp v xut thng vo cụng trỡnh Nguyn Tun Anh - LC 11/21.34 22 Hc vin Ti chớnh Bng 2.6 Mu phiu nhp kho xut thng: Công ty Cổ phần TXD&TM dhg Phiếu... NGUYấN, VT LIU 2.3.1 TI KHON S DNG Ti cụng ty C phn TXD&TM DHG, k toỏn tng hp nguyờn, vt liu, cụng ty ỏp dng phng phỏp Kờ khai thng xuyờn Theo ú, cỏc TK s dng bao gm: TK 152 Nguyờn, vt liu Ti khon 152 c dựng theo dừi giỏ tr hin cú, tỡnh hỡnh tng gim, tn kho cỏc loi nguyờn liu, vt liu ca cụng ty ti kho theo giỏ thc t (giỏ gc) Do kt cu nguyờn vt liu ca cụng ty tng i nhiu v phong phỳ nờn ti khon 152... Bng 2.4 Mu biờn bn bn giao vt t: CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN U T DHG C LP - T DO - HNH PHC H Ni ngy 04, thỏng 12, nm 2009 BIấN BN BN GIAO VT T Ngy 04, thỏng 12, nm 2009 Ti: Kho Cụng trỡnh Saigon pearl Villas Chỳng tụi gm: Bờn giao: Cụng ty TNHH Tun Quc 1 ễng (B): Hunh V Linh Chc v: CB Vt t Bờn nhn: Cụng ty C phn TXD&TM DHG 1 ễng (B): Trn Duy Nam Chc v: Th kho Cựng nhau tin hnh bn giao... nguyờn, vt liu: CễNG TY C PHN U T XD&TM DHG D ỏn Saigon Pearl MST: 0102150565 PHIU NHP 04/12/2009 N: 152 S: PNK SGV 694 Cú: 331126502 H v tờn ngi giao hng: Hunh V Linh a ch: Cụng ty TNHH Tun Quc Lý do nhp kho: Hunh V Linh- Cty TNHH Tun Quc- Nhp kho vt t phc v thi cụng Nhp ti kho: Kho CT Saigon Pearl Villas Mó s KH: 331126502 STT 1 Tờn sn phm, hng húa Gch l 8ì8ì18 Si Gũn Tờn KH: Cty TNHH Tun Quc Mó s... thự ca Cụng ty l doanh nghip thi cụng, xõy dng c bn nờn cụng ty khụng t sn xut, ch bin vt t Nguyờn vt liu Cụng ty s dng ch yu c mua trờn th trng t do, Cụng ty ỏp dng tớnh giỏ vt liu theo iu 04 chun mc k toỏn Vit Nam s 02 v hng tn kho c ban hnh theo Quyt nh s 149/2001/Q-BTC ngy 31 thỏng 12 nm 2001 ca B Ti Chớnh, vt liu nhp kho c tớnh theo giỏ gc, cho nờn Giỏ nhp kho nguyờn vt liu ca cụng ty c tớnh theo... PXKSGV3477 24/12/09 Din gii Mang sang Nhp vt t ca Cụng ty TNHH TM Tun Quc Xut vt t cho ụng Phm Xuõn Khng (t Kha) Nhp vt t ca Cụng ty TNHH TM Tun Quc Nhp vt t ca Cụng ty TNHH TM Tun Quc Xut vt t cho ụng Chu Xuõn Hiu t nhõn cụng Nhp vt t ca Cụng ty TNHH TM Tun Quc Xut vt t cho ụng Phm Xuõn Khng (t Kha) Xut vt t cho b Nguyn Thỳy Nga t nhõn cụng(hiu) Nhp vt t ca Cụng ty TNHH TM Tun Quc Xut vt t cho ụng Chu Xuõn... Ti Cụng ty: cỏc i thi cụng, cỏc ban ch huy cn c vo nhim v thi cụng ti hin trng tớnh toỏn lng vt t cn thit phc v thi cụng v lp phiu yờu cu mua vt t gi v phũng kinh t - k hoch Bng 2.2 Mu phiu yờu cu mua vt t: CễNG TY C PHN U T XD&TM DHG CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc CHI NHNH XY DNG CễNG NGHIP H Ni, ngy 20 thỏng 12 nm 2009 GIY YấU CU MUA VT T Kớnh gi: ễNG GIM C CễNG TY DHG Cụng... 31/12/2009 T T 1 2 3 4 5 196.355.716 đồng 196.355.716 đồng 196.355.716 đồng 196.355.716 đồng Của: readymix concrete (việt nam) limitied Xuất tại kho: Sài gòn Villas Phục vụ thi công đổ bê tông tầng mái CT Sài gòn Villas M Số lợng Tên nhãn hiệu, quy cách, ĐV Theo Thực ã phẩm chất vật t T chứng từ nhập số Vữa bê tông m400 - 54 đá m3 2,5 2,5 5*20 độ sụt 222 Vữa bê tông m400 b12 đá 5*20 m3 129 129 độ sụt 142 Vữa... BTC ca B ti chớnh 2.2 THC T K TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY C PHN U T XD&TM DHG 2.2.1 C IM CHUNG V NGUYấN, VT LIU S DNG 2.2.1.1 Phõn loi nguyờn, vt liu Cụng ty C phn u t DHG l mt n v xõy dng c bn nờn nguyờn vt liu l nhng i tng do Cụng ty mua ngoi dựng cho mc ớch kinh doanh xõy lp Cng nh nhng ngnh kinh doanh khỏc, nguyờn vt liu l i tng lao ng ó c vt húa di dng nh st, thộp, xi mng, gch, cỏt, Nguyờn vt... hng tn kho: Cụng ty ỏp dng k toỏn hng tn kho theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn + Phng phỏp tớnh giỏ hng tn kho: Hng tn kho c ỏnh giỏ theo giỏ gc + Phng phỏp tớnh khu hao ti sn c nh: Gớa tr khu hao Ti sn c nh ca cụng ty c tớnh theo phng phỏp ng thng Thi gian khu hao ỏp dng theo thi gian quy nh ti quyt nh s 206/Q BTC ca B ti chớnh 2.2 THC T K TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY C PHN U T XD&TM DHG 2.2.1 C IM . THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DHG 2.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG. THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD&TM DHG 2.2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ NGUYÊN, VẬT LIỆU SỬ DỤNG 2.2.1.1. Phân loại nguyên, vật
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DHG, THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DHG, THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DHG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay