CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI DOANH NGHIỆP

41 291 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 00:20

SỞ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI DOANH NGHIỆP 1.1.PNhững vấn đề chung về tổ chức hạch toán kế toán trong DNTM. 1.1.1.KHỎI NIỆM,NGUYỜN TẮC,NHIỆM VỤ TỔ CHỨC HẠCH TOỎN KẾ TOỎN TRONG DNTM. 1.1.1.1KHỎI NIỆM HẠCH TOỎN KẾ TOỎN TRONG DNTM. 1.1Những vấn đề chung về tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiếp thương mại. 1.1.1.Khái niệm,nguyên tắc nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp thương mại. 1.1.1.1.Khái niệm tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp thương mại. Hạch toán kế toán trong các DN kinh doanh thương mại là một bộ phận cấu thành hệ thống kế toán doanh nghiệp,có chức năng tổ chức các hệ thống thông tin(đÓ KIỂM TRA)VỀ TỠNH HỠNH TàI SẢN NGUỒN HỠNH THàNH TàI SẢN,TỠNH HỠNH QUẢN SỬ DỤNG CỎC LOẠI VẬT Tư,tiền vốn,và xác định kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. TỔ CHỨC HẠCH TOỎN,kế toán là việc tạo ra các mối quan hệ theo một trật tự xác định giữa các yếu tố chứng từ,đối ứng tài khoản,tính giá tổng hợp cân đối kế toán trong từng phần hành kế toán cụ thể nhằm thu nhập thông tin cần thiết phục vụ cho quản trị điều hành DN. TỔ chức hạch toán trong các DN phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như quy mô của DN;nhu cầu thông tin trỠNH độ của cán bộ quản lý,cán bộ kế toán;trỠNH độ trang bị sử dụng kỹ thuật sử THỤNG TIN…TẤT CẢ CỎC YẾU TỐ NàY PHAI được nhắc đến khi tổ chức hạCH TOAN KẾ TOỎN. 1.1.1.2NGUYỜN TẮC TỔ CHỨC HẠCH TOỎN KẾ TÚAN TRONG DN THươNG MẠI. ∗ *NGUYỜN TẮC PHỰ HỢP: VIỆC TỔ CHỨC HẠCH TOỎN KẾ TOỎN TRONG CỎC DN KINH DOANH THương mại phải phù hợp với quy mô hoạt động khối lượng các nghiệp vụ phát sinh của từng đơN VỊ CŨNG NHư thích ứng với điều kiện cụ thể của từng đơN VỊ VỀ CỎN BỘ,VỀ PHưONG TIỆN,KỸ THUẬT TỚNH TOỎN… ∗ *NGUYỜN TẮC TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ: Tổ chức hạch toán kế trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại phải sao cho vừa gọn nhẹ,vừa tiết kiệm chi phí,vừa bảo đảm thu thập thông tin đầy đủ kịp thời,chinh xác.Vai trŨ QUAN TRỌNG CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOỎN KẾ TOỎN được thể hiện ở việc thực hiện chức năng thông tin kiểm tra đối với mọi hoạt động kinh tê-tài chính của DN. ∗ *NGUYỜN TẮC BẤT KIỜM NGHIỆM: NGUYỜN TẮT NàY PHỎT SINH TỪ YỜU CẦU QUẢN AN TOàN TàI SẢN CỦA DN PHÕN CỤNG LAO động hợp lý.Theo nguyên tắc bất kiêm nghiệm,tổ chức hạch toán kế toán trong các DN đŨI HỎI PHẢI TỎCH RỜI CHỨC Năng duyệt thu,duyệt chi với chức năng thực hiện thu,chi của cán bộ kế toán,không được để một các bộ kiêm nghiệm cả hai chức năng này.Việc tách hai chức năng duyệt thu,duyệt chi với chức năng thực hiện thu chi,thu chính là sở tạo lập ra sự kiểm soát lẫn nhau giữa hai cán bộ đó. 1.1.1.3.NHIỆM VỤ TỔ CHỨC HẠCH TOỎN KẾ TOỎN TRONG DN THương mại. LỰA CHỌN HỠNH THỨC TỔ CHỨC HẠCH TOỎN KẾ TOỎN THỚCH HỢP VỚI QUY MỤ THỤNG TIN TRỠNH độ cán bộ của đơn vị. Xác định phương thức tổ chức bộ máy kế toán xây dựng mô hỠNH TỔ CHỨC BỘ MỎY KẾ TOỎN PHỰ HỢP VỚI điều kiện kinh doanh đặc điểm kinh doANH CỦA DN. Phân công lao động kế toán hợp lý. VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOỎN,HỆ THỐNG TàI KHOẢN KẾ TOỎN,HỆ THỐNG BỎO CỎO KẾ TOỎN…Và CỤNG TỎC KẾ TOỎN HàNG NGàY MỘT CỎCH CÚ HIỆU QUẢ NHẤT. XÕY DỰNG QUY TRỠNH THU THẬP SỬ THỤNG TIN KHOA HỌC,CUNG CẤP cho việc ra quyết định kinh doanh kịp thời,chính xác. 1.2.Những vấn đề chung về hạch toán kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong DNTM. 1.2.1Những vấn đền chung về hạch toán kế toán bán hàng 1.2.1.1.Khái niệm về bán hàng đặc điểm nghiệp vụ BỎN HàNG TRONG DNTM *KHỎI NIỆM VỀ BỎN HàNG BỎN HàNG LA KHÕU CUỐI CỰNG TRONG QUỎ TRỠNH HOẠT động kinh doanh của DNTM.Thông qua bán hàng,giá trị giá trị sử dụng của hàng hóa dược thực hiện;vốn của DNTM được chuyển từ hỠNH THỎI HIỆN VẬT Là HàNG HÚA SANG HỠnh thái giá trị(tiền tệ),DN thu hồi được vốn bỏ ra,bù đặp được chi phí nguồn tích lũy để mở rộng kinh doanh. *Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong DNTM Về đối tượng phục vụ:Đối tượng phục vụ của các DNTM la người tiêu dùng,bao gồm các cá nhân,các đơn vị sản xuất,kinh doanh khác các quan tổ chức xÓ HỘI. Phương thức hỠNH THỨC BỎN HàNG:CỎC DNTM CÚ THỂ BỎN HàNG THEO NHIỀU PHương thức khác nhau như bán buôn:bán lẻ hàng hóa;ký gửi,đại lý.Trong mỗi phương thức bán hàng lại thể thực hiện đối với nhiềU HỠNH THỨC KHỎC NHAU(TRỰC TIẾP,CHUYỂN HàNG,CHỜ CHẤP NHẬN…). Về phạm vi hàng hóa đÓ BỎN:HàNG HÚA được coi la đÓ HOàN THàNH VIỆC BỎN TRONG DNTM, được ghi nhận doanh thu bán hàng phải bảo đảm các điều kiện nhất định.Theo quy định hiện hành,được coi là hàng bỎN PHẢI THỎA MÓN CỎC điều kiện sau: -HàNG HÚA PHAI THỤNG QUA QUỎ TRỠNH MUA BỎN THANH TOỎN THEO MỘT PHương thức thanh tóan nhất định. -Hàng hóa phải được chuyển quyền sở hưu từ DNTM(bên bán) sang bên mua DNTM đÓ THU được tiền hay một loại hàng hóa khác hoặc được người mua chấp nhận nợ. -Hàng hóa bán ra phai thuộc diện kinh doanh của DN,do DN mua vào hoặc gia công chế biến hay nhận vốn góp,nhận cấp phát,tặng thưởng… Ngoài ra,các trường hợp sau cũng được coi là hàng bán: +Hàng hóa xuất để đổi lấy hàng HÚA KHỎC,CŨN được gọi là hàng đối lưu hay hàng đổi hàng. +Hàng hóa xuất để trả lương,thưởng cho CNV,thanh toán thu nhập cho các thành viên của DN. +HàNG HÚA XUẤT LàM QUà BIẾU TẶNG,QUẢNG CỎO,CHàO HàNG… +Hàng hóa xuất dùng trong nội bộ,phục vụ cho họat động KINH DOANH CỦA DN. + Hàng hóa hao hụt,tổn thất trong khâu bán,theo hợp đồng bên mua chịu. Về giá bán hàng hóa của DNTM:Giá bán hàng hóa là giá thỏa thuận giưa người mua người bán,được ghi trên hóa đơn hoặc hợp đồng. Về thời điểm ghi nhận doanh thu trong DNTM:Thời điểm nghi nhận doanh thu bán hàng là thời điểm hàng hóa được xác địnhtiêu thụ.Cụ thể: -BỎN BUỤN QUA KHO,BỎN BUỤN VẬN CHUYỂN THẲNG THEO HỠNH THỨC GIAO HàNG TRỰC TIẾP:THỜI điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm đại diện bên mua ký nhận đủ hàNG,THANH TOỎN TIỀN HàNG HOẶC CHẤP NHẬN NỢ. -BỎN BUỤN QUA KHO,BỎN BUỤN VẬN CHUYỂN THẲNG THEO HỠNH THỨC CHUYỂN HàNG:THỜI điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm thu được tiền của bên mua hoặc bên mua xác nhận được hàng chấp nhận thanh toán. -Bán hàng đại KÝ gửi:Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm sở đại lÝ,KÝ GỬI THANH TOỎN TIỀN HàNG HAY CHẤP NHẬN THANH TOỎN HOẶC THỤNG BỎO HàNG đÓ BỎN được. 1.2.1.2.YỜU CẦU QUẢN đối với nghiệp vụ bán hàng. QUẢN VỀ SỐ Lượng,chất lượng,giá trị hàng bán ra:Nhà quản cần phải nắm bắt được DN kinh doanh mặt hàng nào,sản phẩm nào hiệu quả.Phải xác định được xu hướng của các mặt hàng để kịp thời mở rộng phạm vi kinh doanhhay chuyển hướng của mặt hàng để dịp thời mở rộng phạm vi kinh doanh hay chuyển hướng kinh DOANH MẶT HàNG KHỎC.GIỲP CHO CỎC NHà QUẢN thể thiết lập các kế hoạch cụ thể,xác thực đưa ra ccs quyết định đúng đắn kịp thời trong kinh doanh. QUẢN VỀ GIỎ CẢ:BAO GỒM VIỆC LẬP THEO DỪI VIỆC THỰC NHẬN NHỮNG CHỚNH SỎCH GIỎ.Đây là một công việc QUA TRONG TRONG QUỎ TRỠNH bán hàng,đời hỏi các nhà lÓNH đạo phải xây dựng một chính sách giá phù hợp với từng mặt hàng nhóm hàng,từng phương thức bán hàng từng địa điểm kinh doanh.Đồng thời đôn đốc kiểm tra thực hiện của các cửa hàng,đơn vị tránh được những biểu hiện tiêu cực về giá như tự Ý NÕNG GIỎ HAY HẠ GIỎ.QUẢN VỀ GIỎ CẢ GIỲP CỎC NHà QUẢN THEO DỪI,NẮM BẮT được sự biến động của giá cả từ đó chính sách giá linh hoạt phù hợp với từng thời kỳ,từng giai đoạn. QUẢN VIỆC THU TIỀN:BAO GỒM THỜI Hạn nợ,khả năng trả nợ,thời điểm thu tiền,phương thức bán hàng,xác định rỪ KHẢ Năng quay vŨNG VỐN. 1.2.1.3.NHIỆM VỤ HẠCH TOỎN NGHIỆP VỤ BỎN HàNG TRONG DNTM Ghi chép,phản ánh kịp thời đầy đủ chính xác tỠNH HỠNH BỎN HàNG CỦA DN TRONG KỲ CẢ VỀ TRỊ GIỎ SỐ lượng hàng bán trên tổng số trên từng mặt hàng,từng địa điểm bán hàng,từng phương thức bán hàng. Tính toán phản ánh chính xác tổng giá thanh toán của hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng,thuế GTGT đầu ra của từng nhóm hàng,từng hóa đơn,từng khách hàng,từng đơn vị trực thuộc. Xác định chính xác giá mua thực tế của hàng đÓ TIỜU THỤ,đồng thời phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ nhằm xác định kết quả bán hàng. Kiểm tra đôn đốc TỠNH HỠNH THU HỒI QUẢN TIỀN HàNG,QUẢ KHỎCH NỢ,THỜI HẠN VàTỠNH HỠNH TRẢ NỢ… Tập hợp đầy đủ,chính xác,kịp thời các khản chi phí bán hàng thực tế phát sinh kết chuyển chi phí bán hàng cho hàng tiêu thụ. CUNG CẤP THỤNG TIN CẤN THIẾT VỀ TỠNH HỠNH BỎN HANG,PHỤC VỤ CHO VIỆC CHỈ đạo,điều hành hoạt động kinh doanh của DN. Tham mưu cho lÓNH đạo về các giải pháp để thúc đẩy quá trỠNH BỎN HàNG. 1.2.1.4.Các phương thức bán HàNG. Phương thức bán buôn hàng hóa qua kho BỎN buôn hàng hóa qua kho là phương thức bán buôn hàng hóa mà trong đó,hàng bán phải được xuất TỪ KHO bảo quản của DN.Bán buôn hàng hóa qua kho thể thực hiện dưới hai hỠNH THỨC: Phương thức bán buôn hàng hóa qua kho theo hỠNH THỨC GIAO HàNG TRỰC TIẾP HỠNH THỨC NàY,BỜN MUA CỬ đại diện đến kho của DNTM để nhận hàng.DNTM xuất kho hàng hóa,GIAO TRỰC TIẾP cho đại diện bên mua.Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng,thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ,hàng hóa được xác địnhtiêu thụ. Phương thức bán buôn hàng hóa qua kho theo hỠNH THỨC CHUYỂN HàNG Theo hành thức này căn cứ vào hợp đồng đÓ KÝ KẾT HOẶC THEO đơn đặt hàng,DNTM xuất kho hàng hóa,dùng phương tiện vận chuyển của mỠNH HOẶC đi thuê ngoài,chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua quy địNh trong hợp đồng.Hàng hóa chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của DNTM chỉ khi nào được bên mua kIỂM NHẬN,THANH TOỎN HOẶC CHẤP NHẬN THANH TOỎN THỠ SỐ HàNG CHUYỂN GIAO MỚI được chấp nhận là tiêu thụ,ngươi bán mất quyền sở hữu về số hàng hóa đÓ GIAO.CHI PHỚ VẬN CHUYỂN DO DNTM CHỊU HAY BỜN MUA CHỊU Là DO SỰ THỎA THUẬN TỪ TRước giữa hai bên.Nếu DNTM chịu CHI PHỚ VẬN CHUYỂN THỠ SẼ GHI VàO CHI PHỚ BỎN HàNG.NẾU BỜN MUA CHỊU CHI PHỚ VẬN CHUYỂN,SẼ PHẢI THU TIỀN CỦA BỜN MUA. Phương thức bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng Theo phương thức này,DNTM sau khi mua hàng,nhận hàng mua kHỤNG đưa về nhập kho mà CHUYỂN BỎN thẳng cho bên mua.Phương thức này thể thực hiện theo hai hỠNH THỨC: *Phương thức bán hàng hóa vận chuyển thẳng theo hỠNH THỨC GIAO HàNG TRỰC TIẾP: THEO HỠNH THỨC NàY,DNTM SAU KHI MUA HàNG GIAO HàNG TRỰC TIẾP CHO đại diện bên mua tại kho người bán.Sau khi giao,nhận,đại diện bên mua ký nhận đủ hàng,bên mua đÓ THANH TOỎN TIỀN HàNG HOẶC CHẤP NHẬN NỢ,HàNG HÚA được xác địnhtiêu thụ. *Phương thức bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng theo hỠNH THỨC CHUYỂN HàNG THEO HỠNH THỨC NàY,DNTM SAU KHI MUA HàNG,NHẬN HàNg mua,dùng phương tiện vận tải CỦA MỠNH HOẶC THUỜ NGOàI VẬN CHUYỂN HàNG HÚA đến giao cho bên mua ở địa điểm đÓ được thỏa thuận.Hàng hóa chuyển bán trong trừong hợp này vẫn thuộc quyến sở hữu của DNTM.Khi nhận được tiền của bên mua THANH TOỎN HOẶC GIẤY BỎO của bên mua đÓ NHẬN được hàng chấp nhận thanh toán thỠ HàNG HÚA CHUYỂN đi mới được XỎC NHẬN Là TIỜU THỤ. Phương thức bán lẻ hàng hóa HỠNH THỨC BỎN LẺ THU TIỀN TẬP TRUNG: BỎN LẺ THU TIỀN TẬP TRUNG Là HỠNH THỨC BỎN HàNG Mà TRONG đó,tách rời nhiệm vụ thu tiền của nguời mua nghiệp vụ giao hàng cho người mua.mỗi quầy hàng một nhân viên thu tiền làm nghiệp vụ thu tiền của khách,viết hóa đơn hoặc tích cho khách để khách đến nhận hàng ở quầy hàng đo nhân viên bán hàng giao.Hết ca(HẾT NGàY) BỎN HàNG,NHÕN viên bán hàng căn cứ vào hóa đơn TỚCH KỜ GIAO HàNG CHO KHỎCH hoặc kiểm hàng hóa tồn quầy để xác định hàng bán trong ngaỳ,TRONG CA LẬP BỎO CỎO BỎN HàNG.NHÕN VIỜN THU TIỀN LàM GIẤY NỘP TIỀN NỘP TIỀN BỎN HàNG CHO THỦ QUỸ. HỠNH THỨC BỎN LẺ THU TIỀN TRỰC TIẾP THEO HỠNH THỨC NàY,NHÕN VIỜN BỎN HàNG TRỰC TIẾP THU TIỀN CỦA KHỎCHVà GIAO HàNG CHO KHỎCH.HẾT CA,HẾT NGàY BỎN HàNG,NHÕN VIỜN BỎN HàNG LàM GIẤY NỘP TIỀN CHO THỦ QUỸ.Đồng thời,kiểm hàng hóa tồn quầy để xác định số lượng hàng đÓ BỎN TRONG KHO, TRONG NGàY LẬP BỎO CỎO BỎN HàNG. HỠNH THỨC BỎN LẺ TỰ PHỤC VỤ: THEO HỠNH THỨC NàY,KHỎCH HàNG TỰ CHỌN LẤY HàNG HÚA MANG đến bàn tính tiền để tính tiền thanh toán tiền,nhân viên thu tiền kiểm hang,tính tiền,lập hóa đơn bán hàng thu tiền của khách hàng.Nhân viên bán hàng trách nhiệm hướng dẫn khách hàng bảo quản hàng hóa ở quầy(KỆ) DO MỠNH PHỤ TRỎCH. Phương thức bán hàng trả góp. THEO HỠNH THỨC NàY,NGười mua được trả tiền mua hàng thành nhiều lần.DNTM,ngoài số tiền mua theo giá ban thông thườngcŨN THu thêm người mua một khoản lÓI DO TRẢ CHẬM.Về thực chất,người bán chỉ mất hết quyền sở hữu khi người mua thanh toán hết tiền hàng.Tuy nhiên về mặt hạch toán,khi giao hàng cho người mua,hàng hóa bán trả góp được coi là tiêu thụ,bên bán ghi nhận doanh thu. Phương thức bán hàng tự động Bán hàng tự động là hỠNH THỨC BỎN LẺ HàNG HÚA Mà TRONG đó các DNTM sử dụng các máy bán hàng tự động chuyên dùng cho một hoặch một vài loại hàng hóa nào đó đặt ở các nơi công cộng.Khách hàng sau khi mua bỏ tiền vào máy,máy sẽ tự động đẩy hàng cho người mua. Phưong thức bán hàng đại Đây là phương thức bán hàng mà trong đó,DNTM giao hàng cho sở đại lý,ký gửi để các sở này trực tiếp bán hàng.bên nhận đại lÝ,KÝ GỬI SẼ TRỰC TIếp bán hàng,thanh toán tiền hàng được hưởng hoa hồng đại bán.Số hàng chuyển giao cho các sở đại lý,ký gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của DNTM cho đến khi DNTM được sở đại THANH TOỎN TIỀN HAY CHẤP NHẬN THANH TOỎN HOẶC THỤNG BỎO VỀ SỐ HàNG đÓ BỎN được,DN mới mất quyền sở hữu về số hàng này. Phương thức đổi hàng Theo phương thức hai bên trao đổi trực tiếp với nhau những hàng hóa giá trị tương đương. Trong phương thức này: - Người bán đồng thời là người mua, người mua đồng thời là người bán, việc mua bán diễn ra đồng thời liên kết với nhau. - Mục đích của việc trao đổi hàng này là giá trị sử dụng. - Hai bên cố gắng thực hiện cân bằng thương mại: cân bằng về mặt hàng, cân bằng về giá trị, giá cả, điều kiện giao hàng. Việc trao đổi hàng này thường lợi cho cả hai bên, tránh thanh toán bằng tiền, tiết kiệm vốn lưu động đồng thời vẫn tiêu thụ hàng.  Hàng hóa xuất làm quà biếu tặng, quảng cáo, chào hàng, từ thiện.  Hàng hóa xuất dùng nội bộ, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Trong trường hợp này, sở lập Hóa đơn giá trị gia tăng ghi rõ hàng phục vụ nội bộ sản xuất, kinh doanh. Khi đó trên Hóa đơn ghi dòng tổng giá thanh toán là giá thành hoặc giá vốn hàng xuất. 1.2.1.5.Các phương thức thanh toán THANH TOỎN BẰNG TIỀN MẶT: Theo phương thức này,khi người mua nhận được hàng từ DN THỠ SẼ THANH TOỎN NGAY CHO DN BẰNG TIỜN MẶT HOẶC NẾU được sự đồng ý của DN thỠ BỜN MUA SẼ GHI NHẬN NỢ để thanh toán trong thời gian sau này. Phương thức này thường được sử dụng trong trường hợp người mua là những khách hàng nhỏ,mua hàng với khối lượng không nhiều chưa mở tài khoản tại ngân hàng. THANH TOỎN QUA NGÕN HàNG: Theo phương thức này,ngân hàng đóng vai trŨ TRUNG GIAN GIỮA DN KHỎCH HàNG LàM NHIỆM VỤ CHUYỂN TIỀN TỪ TàI KHOẢN CỦA [...]... dư, với sổ kế toán tổng hợp về tồn hàng hóa 1.4IV HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong doanh nghiệp thương mại chính là kết quả hoạt động kinh doanh chính, phụ Kết quả đó được tính bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu thuận với một bên là giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp 1.4.11 HẠCH TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG  Khái... thuế, xác định chính xác lãi lỗ trong kỳ - Tổ chức luân chuyển chứng từ, hạch toán ban đầu, ghi sổ hợp - Xác định đúng tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp phát sinh II PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ HÀNG HÓA CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ HÀNG HÓA TIÊU THỤ 1 CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ HÀNG HÓA Tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng trong quá trình hướng dẫn kinh doanh của doanh nghiệp. .. phí bán hàng, chi phí quản lý) - Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính - Kết chuyển chi phí hoạt động bất thường - Kết chuyển kết quả lãi trong kỳ Bên Có: - Kết chuyển doanh thu thuần tiêu thụ trong kỳ - Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính - Kết chuyển thu nhập hoạt động bất thường - Kết chuyển kết quả lãi lỗ trong kỳ  đồ hạch toán xác định kết quả tiêu thụ TK 911 TK 632 TK 641, 642 Kết chuyển... Kết cấu: Bên Nợ: - Tập hợp toàn bộ chi phí quản phát sinh trong kỳ Bên Có: - Các khoản giảm chi phí quản - Kết chuyển chi phí quản cuối kỳ Số dư: Không số dư cuối kỳ Nợ 1.4.33 Hạch toán kết quả tiêu thụ  Khái niệm: kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệpkết quả cuối cùng về tiêu thụ hàng hóa, xác định bằng cách so sánh một bên là tổng doanh thu với một bên là tổng chi phí bỏ ra để tiêu. .. vốn của hàng hóa bán ra nhằm xác định chính xác kết quả kinh doanh trong kỳ - Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thu về tình hình bán hàng phục vụ cho lãnh đạo điều hành quản hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Để thực hiện được nhiệm vụ này, kế toán tiêu thụ cần: - Xác định đúng đắn thời điểm hàng hóa coi là tiêu thụ để báo cáo bán hàng, phản ánh doanh thu Trên sở đó tính toán chính xác các... 911 TK 632 TK 641, 642 Kết chuyển CPBH, CPQL TK 511, 512 Kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ Kết chuyển lỗ về tiêu thụ TK 142 Kết chuyển GVHB tiêu thụ trong kỳ Chờ kết chuyển Kết chuyển TK 421 Kết chuyển lãi về tiêu thụ 1.5V HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIÊU THỤ HÀNG HÓA 1.5.11 HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ 1.5.1.11.1 Hạch toán các loại thuế a Thuế tiêu thụ đặc biệt  Khái niệm: thuế TTĐB là loại thuế thu được... cầu tiêu dùng Đối với các doanh nghiệp thương mại áp dụng những phương thức tiêu thụ đúng đắn đảm bảo cho người tiêu dùng những hàng hóa tốt sẽ đẩy mạnh doanh số bán ra, nâng cao doanh thu, thị trường được mở rộng khẳng định mối quan hệ của doanh nghiệp với các đối tác kinh doanh Đồng thời với việc tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả sở đánh giá hiệu quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh. .. HàNG, CHI PHỚ QUẢN DOANH NGHIỆP CỎC CHỈ TIỜU KHỎC… 1.2.1.7.CỎC Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 2 Vai trò tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ ý nghĩa vai trò quan trọng không chỉ với doanh nghiệp mà còn với toàn xã hội Sản phẩm sản xuất ra muốn tới tay người tiêu dùng phải thông qua tiêu thụ Quá trình tiêu thụquá trình... của hàng hóa thông qua trao đổi Tiêu thụ hàng hóa là chuyển giao quyền sở hữu số hàng hóa đó nữa Vì vậy việc xác định đúng đắn ý nghĩa thời điểm tiêu thụ là rất quan trọng, xác định đúng mới thực hiện đúng việc quản hạch toán tiêu thụ từ đó mới xác định được doanh thu, chi phí, lợi nhuận Tiêu thụ ý nghĩa vai trò rất quan trọng đối với từng doanh nghiệp đặc biệt quan trọng đối với doanh. .. này hàng coi là tiêu thụ khi ghi nhận doanh thu 1.3 MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ KHÁC  Bán hàng theo phương thức gửi đại Là phương thức bán hàng mà trong đó doanh nghiệp thương mại giao hàng cho sở đại gửi để các sở này trực tiếp bán hàng Bên nhận đại trự tiếp bán hàng thanh toán với khách hàng được hưởng hoa hồng đại bán Số hàng doanh nghiệp gửi đại vẫn chưa coi là tiêu thụ, . CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI DOANH NGHIỆP 1.1.PNhững vấn đề chung về tổ chức hạch toán kế. kinh doanh kịp thời,chính xác. 1.2.Những vấn đề chung về hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DNTM. 1.2.1Những vấn đền chung về
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤTẠI DOANH NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn