THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HANG FNOONG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

22 466 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 13:20

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HANG FNOONG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo uỷ quyền của Tổng giám đốc. 1.1. Đầu mối thanh toán quốc tế. Bảng . Kết quả thực hiện nhiệm vụ Sở giao dịch đầu mối. T T Chỉ tiêu Đvị 1999 2000 2001 2002 Kết quả % tăng 00/99 Kết quả % tăng 01/00 Kết quả % tăng 02/99 1 Quan hệ đại lý 600 657 9.5 702 6.85 860 43.33 2 Số lượng chi nhánh nối mạng SWIFT 35 46 31.43 53 15.22 65 85.71 3 Tổng điện đi đến 31382 51479 64.04 77493 50.53 104809 233.9 4 Công suất sử dụng điện SWIFT 17% 53% ------ 80% _____ 100% ___ 5 Doanh số mua bán ngoại tệ quy đổi USD 1000 590100 1021600 73.1 1158200 13.37 1510900 156 ( Nguồn: Phòng kinh doanh – Sở giao dịch) Tính đến ngày 31/12/ 2002 thì Sở giao dịch đã thiết lập, bổ sung duy trì quan hệ đại lý với 860 ngân hàng tại 89 nước trên thế giới, tăng 260 ngân hàng đại lý ( 17 nước) so với năm 1999. Đã thiết lập, cài đặt thực hiện thanh toán quốc tế trực tiếp qua mạng Swift nội bộ với 65 chi nhánh NHNo & PTNT Việt Nam, tăng 30 chi nhánh so với năm 1999, tăng 19 chi nhánh so với năm 2000, 12 chi nhánh so với năm 2001. Trên cơ sở nối mạng Swift với tất cả các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệphoạt động khách hàng đối ngoại lớn hệ thống Ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới, đã đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán quốc tế cho khách hàng của toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp. Khối lượng điện giao dịch tăng nhanh, bình quân 73%/ năm. Nâng lượng điện chuyển qua hệ thống Swift đạt trung bình 420 điện/ ngày. Nâng hiệu suất khai thác mạng Swift từ 17% năm 1999 lên 80% vào năm 2001, lên 100% vào năm 2002. Qua 3 năm hoạt động Sở giao dịch đã thực hiện tốt chức năng đầu mối thanh toán quốc tế toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp. Doanh số mua bán ngoại tệ quy đổi năm 2002 so với năm 1999 đã tăng 156.04%, tăng tương đương 920800 nghìn USD. Bảng . Tình hình thanh toán quốc tế. Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Số lượng ( món) Giá trị ( triệu USD) Số lượng ( món) Giá trị ( triệu USD) 02/01 (% món) Phương thức thanh toán L/C 4878 631 6908 1016 142 Phương thức chuyển tiền - Chuyển tiền đi - Chuyển tiền đến 13045 7548 1025 228 18431 14864 1420 699 141,3 196,9 Chuyển tiền đầu tư mua bán ngoại tệ 2290 5.50 2850 6.65 124,4 ( Nguồn : Phòng kinh doanh Sở giao dịch) 1.2. Quản lý nội ngoại tệ. Bảng . Kết quả thực hiện nhiệm vụ Sở giao dịch đầu mối (từ 1999 -> 2002) T T Chỉ tiêu Đvị 1999 2000 2001 2002 Kết quả % tăng 00/99 Kết quả % tăng 01/00 Kết quả % tăng 02/99 6 Số dư tiền gửi BQ trên thị trường liên ngân hàng - USD -VNĐ 1000 Tỷ đồng 50.000 0 10.000 0 - 80 - 120.000 500 120 - 173.000 544 246 7 Doanh số kinh doanh trên thị trường mở Tỷ đồng 16,67 - 2508,17 15046 12535 - 8 Doanh số điều hoà vốn - USD - VNĐ 1000 Tỷ đồng 2.117.000 94.564 - - 2.300.000 105.956 8,64 12,05 4.006.000 127.972 - - ( Nguồn: Phòng kinh doanh Sở giao dịch) Sở giao dịch được giao nhiệm vụ quản lý tài khoản NOSTRO, tài khoản vốn VNĐ của toàn hệ thống, đảm bảo dự trữ bắt buộc an toàn thanh toán toàn hệ thống mở, thị trường liên ngân hàng. Trong những năm qua Sở giao dịch đã đạt được kết quả tốt: * Quản lý kinh doanh vốn trên tài khoản. - Giao dịch tiền vay trên thị trường liên ngân hàng: Nhằm mục đích duy trì dự trữ bắt buộc đảm bảo khả năng thanh toán toàn hệ thống. Ngoài ra còn đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của khách hàng (thông qua các chi nhánh) đối với các ngoại tệ khác mà Ngân hàng Nông nghiệp chưa huy động được như EUR; JPY; GBP . - Giao dịch tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng: Sở giao dịch đã tích cực tìm kiếm thị trường tốt để tận dụng vốn khả dụng đầu tư với lãi suất cao, đảm bảo an toàn hiệu quả. Số dư tiền gửi bình quân trên thị trường liên ngân hàng năm 2002 là 173000 nghìn USD tăng 246% so với năm 1999, 544 tỷ đồng. - Tham gia thị trường mở, thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc: Kể từ khi khai trương thị trường mở 7/2000 Sở giao dịch là 1 thành viên tham gia giao dịch lớn nhất thường xuyên đã góp phần làm tăng tính sôi động linh hoạt của thị trường mở, thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc. Đến 12/2002 số dư đầu tư tín phiếu kho bạc:1268 tỷ đồng, số dư đầu tư trái phiếu chính phủ: 50 tỷ đồng, số dư đầu tư tín phiếu NHNN : 50 tỷ đồng. Nhìn chung Sở giao dịch đã thực hiện tốt việc quản lý các nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp vừa đảm bảo đủ dự trữ bắt buộc, đảm bảo khả năng thanh toán toàn hệ thống, vừa tận dụng vốn khả dụng thực hiện nhiều nghiệp vụ kinh doanh đa dạng đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nâng cao uy tín của Ngân hàng Nông nghiệp trên thị trường liên Ngân hàng. 1.3. Hạch toán các loại vốn, quỹ của Ngân hàng Nông nghiệp. Đến nay Sở giao dịch là đầu mối duy nhất quản lý, hạch toán điều hoà vốn nội, ngoại tệ cho các chi nhánh trong toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp. Năm 1999, Sở giao dịch nhận bàn giao tài khoản tiền gửi ngoại tệ của các chi nhánh, tài khoản NOSTRO từ Sở giao dịch II. Nhằm bàn giao tài khoản theo dõi vốn vay, quỹ vốn tập trung toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp từ Sở giao dịch I. Năm 2001 tập trung hạch toán điều hoà vốn nội tệ từ Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ về một đơn vị duy nhất thực hiện là Sở giao dịch. Khối lượng giao dịch tăng nhanh : Doanh số điều hoà vốn bình quân hàng ngày đạt 415 tỷ đồng 9 triệu USD với khoảng 1000 giao dịch. 2. Kết quả thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh trực tiếp của Sở giao dịch. Bảng . Kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị: tỷ đồng TT Chỉ tiêu 1999 Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Kết quả % tăng 00/99 Kết quả % tăng 01/00 Kết quả % tăng 02/99 % tăng 02/01 I Tổng nguồn vốn huy động 564 1623 187,7 2207 36 3240 474 46,8 1 Nguồn vốn không kỳ hạn 147 372 153,1 1018 173,7 1179 702 15,8 Tỷ trọng 26% 23% - 46% - 36% - - 2 Nguồn vốn có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 417 1251 136,7 1189 16,5 2061 394,2 73,3 Tỷ trọng 74% 77% - 54% - 64% - - II Dư nợ cho vay 183 236 29 454 92,4 861 370,5 89,6 1 Doanh số cho vay 223 405 81,6 830 104,9 1014 354,7 22,2 2 Doanh số thu nợ 230 321 39,6 612 90,7 603 162,2 -1,5 Trong đó thu nợ quá hạn 21,4 4,1 5,05 3 Dư nợ 183 236 29 454 92,4 861 370,5 89,6 Trong đó nợ quá hạn( không tính nợ khoanh) 39 8,5 -78,6 8,6 1,2 5,7 -99,5 -33,7 Tỷ lệ nợ quá hạn 21,31 (%) 3,6 (%) 1,9 (%) 0,66 (%) -99,9 (%) (Nguồn: Phòng kinh doanh Sở giao dịch) 2.1. Kết quả huy động vốn. * Quy mô huy động vốn. Tính đến 12/2002 thì tổng nguồn vốn huy động là 3240 tỷ đồng, tăng 1033 tỷ đồng so với năm 2001 (46,8%), tăng 474% so với năm 1999. Quy mô huy động vốn lớn, vượt cả vốn điều lệ của Sở giao dịch. Số dư nguồn vốn huy động bình quân đầu người đạt 38 tỷ đồng/Người (nguồn vốn huy động bình quân đầu người toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp là 3,3 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng vốn nhanh, ổn định, đạt bình quân 112% năm. Chất lượng vốn được cải thiện theo hướng: - Tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn tăng dần từ 20% năm 99 lên trên 40% năm 2001, đến cuối tháng 12/ 2002 đã tạo điều kiện giảm thấp lãi suất huy đông đầu vào, tăng cường năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh của Sở giao dịch. - Cơ cấu nguồn vốn huy động có kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên chiếm 31% trong tổng nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung hạn từ 2 đến 5 năm, đã tạo điều kiện duy trì tính ổn định. Nguồn vốn huy động tăng cường nguồn vốn trung dài hạn để đầu tư cho vay các dự án hỗ trợ nguồn vốn trung, dài hạn cho toàn hệ thống. - Cơ cấu nguồn vốn theo thành phần kinh tế cũng tăng đều qua các năm, trong đó nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế – tín dụng thường chiếm tỷ lệ cao hơn. Bảng . Cơ cấu huy động vốn Chỉ tiêu Theo thành phần kinh tế Theo thời gian Dân cư ` Tổ chức kinh tế, tín dụng Không kỳ hạn Có kỳ hạn Quy mô (tỷ đồng) Tỷ lệ trong tổng vốn (%) Quy mô (tỷ đồng) Tỷ lệ trong tổng vốn (%) Quy mô (tỷ đồng) Tỷ lệ trong tổng vốn (%) Quy mô (tỷ đồng) Tỷ lệ trong tổng vốn (%) 2000 645 39,72 978 60,28 372 23 1251 77 2001 838 38 1369 62 1018 46 1189 54 2002 1279 39 1961 61 1179 36 2061 64 ( Nguồn : Phòng kinh doanh Sở giao dịch ) 2.2. Kết quả cho vay vốn. Tổng dư nợ đến 31/12/2002 là 861 tỷ đồng, tăng 678 tỷ đồng so với năm 99, dư nợ bình quân đầu người đạt 9 tỷ đồng/người (dư nợ cho vay bình quân đầu người toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp là 2,9 tỷ đồng/ người). Nhìn chung, từ khi thành lập đến nay, hoạt động cho vay của Sở giao dịch có sự tăng trưởng tốt cả về doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ cho vay: Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 67% năm chất lượng tín dụng được nâng cao, cụ thể: - Các khoản cho vay được thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, thu hồi đầy đủ nợ đến hạn, cả gốc lãi. Tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ ngày cảng giảm thấp: Từ 21,3% năm 99 chỉ còn 0,66% năm 2002 - Công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ được tăng cường nâng cao chất lượng đã chấn chỉnh kịp thời các sai sót phát sinh. - Từng bước cơ cấu lại nợ, lành mạnh tài chính. + Đã có nhiều biện pháp tích cực, kiên quyết sử lý tài sản đảm bảo đôn đốc thu nợ quá hạn, nợ tồn động từ năm 99 đến trước đạt được những kết quả nhất định: trong 3 năm đã thu hồi được 30,6 tỷ đồng nợ quá hạn nợ đã xử lý rủi ro; thái độ hợp tác của các đơn vị có nợ tồn đọng trong việc trả nợ Sở giao dịch đã có nhiều chuyển biến tốt hơn. + Hoàn thiện hồ sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất là tài sản đảm bảo cho các khoản nợ tồn đọng nhóm I để bán, phát mại tài sản để thu hồi nợ. Hoàn thiện hồ các khoản nợ tồn đọng để trình xử lý nợ tồn đọng. * Cơ cấu cho vay. Trong thời gian hai năm gần đây quy mô tỷ trọng cho vay vốn tại Sở giao dịch tăng nhanh cả về ngắn, trung dài hạn. Trong đó: Đối tượng vay chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu cho vay ở cả ngắn, trung dài hạn là các DNNN, cụ thể: chiếm 80% tỷ trọng năm 2001 đến năm 2002 con số này đã tăng lên tới 90% trong tổng số. Đặc biệt là cho vay trung dài hạn, năm 2002 tốc độ cho vay tăng 244,5% so với năm 2001. Các đối tượng khác cũng đã có sự tăng trưởng nhưng mới chỉ dừng lại ở một con số khiêm tốn, đặc biệt là trong cho vay với mục đích tiêu dùng cá nhân, đối tượng này mới chỉ mới được triển khai từ đầu năm 2002, vì vậy nó chỉ chiếm 0,08% trong tổng số cho vay trung dài hạn, chiếm 0,26% trong tổng số cho vay ngắn hạn. Bảng. Cơ cấu vay vốn Chỉ tiêu 2001 2002 Tăng Quy mô (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Quy mô (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị ( Triệu đồng) (%) tăng I. Vay ngắn hạn 467459 56,31 607254 59,9 139795 29,9 1. DNNN 448180 53,99 583478 57,56 135298 30,2 2. Cty TNHH 4687 0,46 4687 3. Vay tiêu dùng cá nhân 2260 0,22 2260 4. Vay ngắn hạn cầm cố 19279 2,32 16829 1,66 -2450 -12,7 II. Vay trung dài hạn 362671 43,69 406529 40,1 43458 11,98 1. DNNN 102932 12,4 354626 34,98 251694 244,5 2. Cty TNHH 259739 31,29 51011 5,03 -208728 -80,4 3. Tiêu dùng cá nhân 892 0,09 892 Tổng doanh số 830129 1013783 ( Nguồn: phòng kinh doanh Sở giao dịch) * Cơ cấu dư nợ. Trong thời gian qua cơ cấu dư nợ tại Sở giao dịch tăng mạnh cả về ngắn hạn dài hạn đặc biệt trong ngắn hạn tốc độ tăng là 137,82%. Trong đó: đối tượng vay chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước, chiếm tỷ trọng cao trong cả ngắn hạn, trung hạn dài hạn. Đối với vay tiêu dùng thì mới chỉ bắt đầu được triển khai từ năm 2002, các đối tượng khác cũng được triển khai nhưng hầu như chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Bảng. Cơ cấu dư nợ Chỉ tiêu 2001 2002 Tăng Quy mô ( triệu đồng) Tỷ trọng (%) Quy mô ( triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị ( triệu đồng) (%) tăng I. Tổng dư nợ ngắn hạn 79930 17,61 190090 22,06 110.160 137,8 1. DNNN 77004 16,97 182483 21,18 105479 137 2. Cty TNHH - - 131 0,02 131 - 3. Vay tiêu dùng cá nhân - - 2260 0,26 2260 - 4. Vay ngắn hạn cầm cố 2926 0,64 5216 0,6 2290 78,3 II. Tổng dư nợ trung dài hạn 373854 82,39 671525 77,94 297671 79,6 1. DNNN 186535 41,11 543755 63,12 357220 191,5 2. Cty TNHH cổ phần 187319 41,28 127012 14,74 -60307 -32,19 3. Tiêu dùng cá nhân - - 758 0,08 758 - ( Nguồn: Phòng kinh doanh – Sở giao dịch) 2.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Bảng : Kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ T T Nguồn Mua Bán 2001 2002 2001 2002 Kết quả (Triệu USD) Kết quả (Triệu USD) 02/01 (%) Kết quả (Triệu USD) Kết quả (Triệu USD) 02/01 (%) 1 NHNN 304,55 134 44 - 77 - 2 Chi nhánh 201,28 569,6 282 545,14 593,3 109 3 Khách hàng Sở giao dịch 26,67 24,5 92 75,27 80 106 4 Thị trường liên ngân hàng - 31,3 - - - - 5 Tổng cộng 532,5 759,4 142 620,41 750,3 121 ( Nguồn: Phòng kinh doanh Sở giao dịch) Từ bảng trên ta thấy: Doanh số mua, bán ngoại tệ quy đổi USD của Sở giao dịch năm 2002 đều tăng lên đáng kể so với năm 2001. Cụ thể: - Doanh số mua ngoại tệ năm 2002 là 759,4 triệu USD tăng 226,9 triệu USD so với năm 2001 tương đương 42%. Số ngoại tệ này được hình thành từ các nguồn: Từ NHNN, Chi nhánh, Khách hàng của Sở giao dịch, thị trường liên ngân hàng, trong đó nguồn lớn nhất vẫn là mua lại từ các chi nhánh. - Doanh số bán ngoại tệ năm 2002 là 750,3 triệu USD, tăng 129,89 triệu USD tương ứng 21% so với năm 2001. Khách hàngSở giao dịch cung cấp chủ yếu vẫn là các chi nhánh. Như vậy mặc dù trong điều kiện ngoại tệ khan hiếm nhưng Sở giao dịch vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho các chi nhánh làm dịch vụ cho các Ngân hàng, vừa kinh doanh ngoại tệ có hiệu quả. 2.4. Công tác kế toán ngân quỹ. Để phục vụ cho hoạt động kế toán ngân quỹ được nhanh chóng ngày càng đảm bảo thì trong năm 2002 Sở giao dịch đã tham gia vào ứng dụng chương trình thanh toán điện tử, thanh toán điện liên ngân hàng là cho tốc độ thanh toán xử lý khối lượng giao dịch lớn. Đồng thời không ngừng nghiên cứu ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào trong công tác kế toán góp phần đảm bảo thanh toán nhanh gọn, chính xác, giảm thiểu sai sót. Sở giao dịch đã phối hợp với trung tâm công nghệ thông tin để thực hiện chương trình nối mạng thanh toán điện tử với quỹ hỗ trợ phát triển, nâng cấp chương trình nối mạng thanh toán điện tử với kho bạc nhà nước. 2.5. Công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ: Tron năm 2002 sở giao dịch đã liên tục tiến hành tổ chức các cuộc kiểm tra phúc tra, phát hiện ra những sai sót kịp thời đề xuất các biện pháp, kiến nghị khắc phục. Cũng trong năm thì Sở giao dịch đã phục vụ ba đoàn thanh tra của công ty kiểm toán quốc tế, kiểm toán nhà nước, kiểm tra thực hiện chế độ thuế năm 2000- 2001. [...]... cận với thông tin mới một cách nhanh nhất - Chất lượng cung ứng dịch vụ của Sở giao dịch còn được thể hiện thông qua số lượng khách hàng tới giao dịch tại Sở ngày càng tăng, đặc biệt là các khách hàng là các doanh nghiệp lớn sự trung thành của khách hàng đối với sở giao dịch - Các nghiệp vụ luôn đảm bảo diễn ra theo đúng quy trình đảm bảo đem lại lợi nhuận cho Sở giao dịch - Mọi hoạt động đều... việc thực hiện chính sách lãi suất, trong khi lãi suất tiền gửi tăng cao, chi phí dịch vụ khác giảm xuống, lãi suất huy động ngày càng tăng 2.3 Chính sách phân phối Sở giao dịch thực hiện các nghiệp vụ trên hai kênh phân phối chính: - Khách hàng có thể tới giao dịch trực tiếp tại trụ sở chính của Sở giao dịch số 2 Láng Hạ - Hoặc có thể tới giao dịch tại văn phòng giao dịch Cát Linh Ngoài ra Sở giao dịch. .. chung trong 3 năm qua sở giao dịch đã quan tâm đúng mức trang thiết bị công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các mặt nghiệp vụ của Sở giao dịch, góp phần hiện đại hoá công nghệ ngân hàng tại Sở giao dịch Đến nay hầu hết các nghiệp vụ tại Sở giao dịch đều được thực hiện trên máy vi tính, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu thời gian xử lý công việc, tác nghiệp cho khách hàng,... SWIFT – Sở giao dịch) - Trang thiết bị công nghệ thông tin: Sở giao dịch trang bị đầy đủ máy chủ, máy trạm phục vụ cho yêu cầu phát triển Ngoài việc bố trí trang thiết bị phục vụ cho các nghiệp vụ, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp ( mạng thanh toán liên ngân hàng, mạng thanh toán chuyển tiền điện tử, mạng LAN nội bộ, WAN, Internet ) Sở giao dịch là đơn vị duy nhất trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp. .. thể thực hiện được một số nghiệp vụ nhất định : cho vay, rút tiền tự động còn một số nghiệp vụ khác thì khách hàng vẫn phải trực tiếp tới Sở giao dịch 2.4 Chính sách giao tiếp khuyếch trương Đây là hoạt động hỗ trợ với mục tiêu làm cho khách hàng có thể hiêu rõ hơn về các sản phẩm dịch vụ mà Sở giao dịch đang cung cấp Sở giao dịch đã áp dụng các biện pháp: * Quảng cáo Hoạt động quảng cáo được thực. .. các khoản chi phí nghiệp vụ ngân hàng Yếu tố lãi suất có vai trò quan trọng đến kết quả huy động sử dụng vốn cung ứng dịch vụ khác của Sở giao dịch Trong mấy năm trở lại đây, Sở giao dịch đã thực hiện chính sách lãi suất khá linh hoạt đặc biệt là từ khi áp dụng chính sách lãi suất thoả thuận Nền tảng của việc đưa ra mức lãi suất này dựa vào sự thoả thuận giữa khách hàng Sở giao dịch để đưa ra một... quá hạn thì Sở giao dịch giao cho Giám đốc chi nhánh giao dịch chi nhánh cấp I ấn định mức lãi suất nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay đã được áp dụng trong hợp đồng cho vay Tuy nhiên việc áp dụng mức lãi suất thoả thuận còn căn cứ vào nhiều yếu tố trong từng trường hợp cụ thể như: Sở giao dịch còn căn cứ vào mức lãi suất huy động, mối quan hệ giữa khách hàng Sở giao dịch, tình trạng cạnh... hiện có đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng không ngừng phát triển Từ nhận thức đó trong thời gian qua Sở giao dịch đã luôn đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình để có thể thoả mãn tốt hơn nhu cầu mong đợi của khách hàng, điều này được thể hiện rất rõ ở: - Sở giao dịch không ngừng tăng cường mở rộng, đa dạng hoá các nghiệp vụ, dịch. .. PTNT Việt Nam Thông tin của Sở giao dịch được thu thập từ rất nhiều nguồn khác nhau: có thể trực tiếp từ khách hàng, thông qua đối thủ cạnh tranh, nhân viên trong Sở Sở giao dịch thường xuyên tổ chức các cuộc hội nghị với khách hàng để từ đó nắm bắt thông tin phản hồi nhu cầu của khách hàng Bên cạnh đó còn tổ chức các cuộc điều tra thông qua các mẫu phiếu điều tra về việc cung ứng dịch vụ của mình... năng cạnh tranh với Ngân hàng thương mại khác Ngoài ra Sở giao dịch còn là đơn vị đầu tiên thực hiện chương trình nối mạng điện tử trực tiếp với các khách hàng lớn: Kho bạc Nhà nước, quỹ hỗ trợ phát triển Chương trình dịch vụ khách hàng: cung cấp thông tin giao dịch tài khoản cho CiTi Bank Hà Nội Hiện nay Sở giao dịch đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện giao dịch một cửa theo chương . THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HANG FNOONG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 1. Kết quả thực. công nghệ thông tin vào tất cả các mặt nghiệp vụ của Sở giao dịch, góp phần hiện đại hoá công nghệ ngân hàng tại Sở giao dịch. Đến nay hầu hết các nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HANG FNOONG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HANG FNOONG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HANG FNOONG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn