Phụ lục ISO 14000_ Thủ tục cấp giấy chứng nhận

7 490 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 12:15

. Phụ lục 2: Thủ tục cấp giấy chứng nhận dùng cho quy chế xuất xứ của chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung Asean (CEPT) PHỤ LỤC 2 THỦ TỤC CẤP. mẫu D 2. Xin cấp giấy chứng nhận mẫu D 3. Kiểm tra hàng hoá trước khi xuất khẩu 4. Cấp giấy chứng nhận mẫu D 5. Thủ tục trình giấy chứng nhận mẫu D 6.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phụ lục ISO 14000_ Thủ tục cấp giấy chứng nhận, Phụ lục ISO 14000_ Thủ tục cấp giấy chứng nhận, Phụ lục ISO 14000_ Thủ tục cấp giấy chứng nhận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn