Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại

27 306 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2013, 19:20

Phơng pháp đánh giá chất lợng tín dụng của ngân hàng thơng mại 1.1. Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thơng mại 1.1.1. Ngân hàng thơng mại 1.1.1.1. Lịch sử hình thành : Lịch sử đã ghi nhận sự phát sinh, phát triển của ngành ngân hàng đợc quyết định bởi các quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Đồng thời cũng còn những yếu tố khác có ảnh hởng quyết định đến cấu trúc và sự phát triển của hệ thống ngân hàng nh chế độ pháp quyền, điều kiện chiến tranh và tình trạng kinh tế tài chính . Lịch sử phát triển của ngân hàng thơng mại là lịch sử kinh doanh tiền gửi. Từ chỗ làm dịch vụ nhận tiền gửi với t cách là ngời thủ quỹ bảo quản tiền cho chủ sở hữu để nhận những khoản thù lao, trở thành những chủ thể kinh doanh tiền gửi, nghĩa là huy động tiền gửi không những miễn khoản thù lao mà còn trả lãi cho khách hàng gửi tiền, sử dụng tiền gửi đó để làm vốn cho vay nhằm tối u khoản lợi nhuận thu đợc. Trong thế giới hiện đại đến thời điểm này thì ngân hàng thơng mại và cơ cấu hoạt động của nó đóng vai trò quan trọng nhất trong thể chế tài chính ở mỗi nớc. Hoạt động của ngân hàng thơng mại đa dạng, phong phú và có phạm vi rộng lớn, trong khi các tổ chức tài chính khác thờng hoạt động trên một vài lĩnh vực và theo hớng chuyên sâu. 1.1.1.2. Khái niệm Theo Miskin - một nhà kinh tế học nổi tiếng ngời Mỹ - thì : Ngân hàng th- ơng mại là trung gian tài chính thu hút vốn trớc hết bằng cách phát hành: tiền gửi có thể phát séc đợc ( là tiền gửi có thể viết séc ); các loại tiền gửi tiết kiệm; các tiền gửi có kỳ hạn. Sau đó, họ dùng vốn này để thực hiện cho vay thơng mại, cho vay tiêu dùng, cho vay thế chấp và để mua các chứng khoán Chính phủ, các trái khoán của chính quyền địa phơng. Còn ở Việt Nam, theo Luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng thì : Ngân hàng thơng mại là một tổ chức tín dụng mà đợc thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm nhiệm vụ ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan. Nh vậy, chúng ta có thể hiểu ngân hàng thơng mại là một tổ chức tài chính tiền tệ, kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ mà hoạt động chủ yếu là nhận gửi, cho vay và trung gian thanh toán. 1.1.1.3. Các chức năng của ngân hàng thơng mại: 1.1.1.3.1. Chức năng trung gian tín dụng: Nhờ có thị trờng tài chính và cơ chế chuyển giao vốn năng động của thị tr- ờng tài chính mà trong đó ngân hàng thơng mại giữ vị trí chủ chốt với chức năng cơ bản là làm trung gian tín dụng, ngân hàng thơng mại hoạt động nh một chiếc cầu, nối liền giữa khả năng cung ứng và nhu cầu về vốn của xã hội. Là trung gian tín dụng, ngân hàng đóng vai trò là ngời môi giới giữa một bên là các cá nhân và tổ chức thặng d trong chi tiêu, tức là các khoản thu nhập của họ hiện tại lớn hơn các khoản chi tiêu cho hàng hoá dịch vụ do vậy họ có tiền để gửi tiết kiệm và bên kia là các cá nhân và tổ chức thâm hụt chi tiêu cần bổ sung vốn từ bên ngoài qua việc vay mợn. Thông qua cơ chế thị trờng, bằng những biện pháp năng động và áp dụng các phơng pháp kỹ thuật theo hớng hiện đại, tiên tiến, ngân hàng có khả năng thu hút hầu hết các nguồn tiền tệ tiết kiệm, dự trữ trong xã hội để chuyển giao đúng nơi, đúng lúc, phù hợp với nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh. Làm nh vậy có nghĩa là ngân hàng đã biến những đồng tiền tạm thời nhàn rỗi thành tiền hoạt động, biến những đồng tiền nằm phân tán thành vốn tiền tệ tập trung phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. 1.1.1.3.2. Chức năng trung gian thanh toán : Trong đời sống kinh tế hàng ngày diễn ra hàng tỷ lợt giao dịch, thanh toán, nếu nh mọi khoản thanh toán đều thực hiện bằng tiền mặt trao tay sẽ kéo theo hàng loạt những công việc phức tạp, phiền toái, rủi ro và những chi phí tốn kém không thể lờng trớc, nhất là đối với việc thanh toán những khoản tiền lớn và việc thanh toán phải tiến hành nhiều lần trong ngày đối với một chủ thể. Để khắc phục điều này, ngân hàng trở thành trung gian thanh toán thay mặt cho khách hàng thực hiện thanh toán giá trị hàng hoá và dịch vụ. Để thanh toán nhanh chóng thuận tiện và tiết kiệm chi phí, ngân hàng đa ra cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán nh : thanh toán bằng séc, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, các loại thẻ . cung cấp mạng lới thanh toán điện tử, kết nối các quỹ và cung cấp tiền giấy khi khách hàng cần. Việc thực hiện thanh toán bù trừ thông qua Ngân hàng Trung Ương hoặc các trung tâm thanh toán đã tiết kiệm đợc rất nhiều thời gian và chi phí. Thực hiện chức năng trung gian thanh toán, ngân hàng có thể duy trì và năng cao khả năng thanh toán để mở rộng kinh doanh tín dụng. 1.1.1.3.3. Chức năng tạo phơng tiện thanh toán : Quá trình tạo tiền của ngân hàng thơng mại bắt nguồn từ quá trình phát triển hoạt động tín dụng và việc mở rộng thanh toán qua ngân hàng. Bằng cách dùng tiền gửi của ngời này để cho ngời khác vay, việc cho vay ngời này lại tạo nên tiền gửi của ngời khác nằm trong hệ thống ngân hàng, qua quá trình đó ngân hàng th- ơng mại đã tự tạo đợc khối lợng tiền gửi tăng thêm nhiền lần từ số tiền gửi đầu tiên. Tuy nhiên, ngân hàng thơng mại không thể tạo ra số lợng tiền vô hạn bởi vì cơ chế tạo tiền chỉ có thể đợc thực hiện khi hoạt động tín dụng và thanh toán của ngân hàng phát triển ổn định. 1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thơng mại : 1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn : Huy động vốn là việc ngân hàng tập trung các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế dới các hình thức khác nhau. Các hình thức huy động vốn có hiệu quả của ngân hàng thơng mại bao gồm : - Nhận tiền gửi của các khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp. - Ngân hàng huy động vốn thông qua việc phát hành những kỳ phiếu, trái phiếu hoặc chứng chỉ tiền gửi. - Huy động vốn từ việc vay mợn Ngân hàng Trung Ương, các ngân hàng khác nhằm bù đắp dự trữ thiếu hụt bảo đảm thanh toán khi cần thiết. - Ngoài ra, ngân hàng còn huy động vốn dựa trên các nguồn khác nh tiềp nhận uỷ thác đầu t, đầu t tài chính, tuy nhiên những nguồn vốn này không thờng xuyên. 1.1.2.2. Hoạt động cho vay : 1.1.2.2.1. Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn : Tín dụng ngắn hạn nhằm tài trợ cho tài sản lu động hoặc nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn của nhà nớc, doanh nghiệp, hộ sản xuất. Ngân hàng có thể áp dụng cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp, cho vay từng lần hoặc theo hạn mức, có hoặc không cần đảm bảo, dới hình thức chiết khấu, thấu chi hoặc luân chuyển. 1.1.2.2.2. Nghiệp vụ tín dụng, đầu t trung và dài hạn : Tín dụng đầu t trung và dài hạn là nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thơng mại. Ngày nay, trong điều kiện hoạt động của nền kinh tế thị trờng có nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển thì nghiệp vụ tín dụng đầu t trung và dài hạn cũng ngày càng phát triển góp phần quan trọng vào việc đổi mới và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, tài sản cố định. Tín dụng đầu t trung và dài hạn thực sự cần thiết và gắn chặt với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo ra năng lực cạnh tranh cũng nh năng lực sản xuất trong nền kinh tế thị trờng. 1.1.2.2.3. Nghiệp vụ ngoại hối : Các ngân hàng thơng mại tham gia vào thị trờng ngoại hối với t cách kinh doanh cho khách hàng cũng nh cho chính bản thân mình. Để tham gia vào thị tr- ờng này thì các ngân hàng thơng mại phải đáp ứng đợc các điều kiện và chịu sự quản lý của Ngân hàng Ttrung Ương. Một số nghiệp vụ cơ bản về ngoại hối của ngân hàng thơng mại : huy động vốn ngoại tệ, cho vay bằng ngoại tệ, mua bán ngoại tệ và một số dịch vụ ngoại khác. 1.1.2.3.4. Các hoạt động trung gian khác : Nghiệp vụ trung gian thanh toán bao gồm : thanh toán hộ, chuyển tiền hộ thông qua séc, ủy nhiệm thu và ủy nhiệm chi, th tín dụng . Thông qua các hoạt động này, ngân hàng nhận đợc khoản thu nhập gọi là phí, khoản tiền này cũng là một nguồn hình thành nên vốn vay. Hoạt động bảo lãnh : là nghiệp vụ ngân hàng cam kết trả tiền thay cho khách hàng đợc bảo lãnh nếu họ không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ với bên yêu cầu bảo lãnh. Hoạt động này cũng tạo nên thu nhập cho ngân hàng thông qua phí bảo lãnh. Hoạt động đầu t : là việc ngân hàng nắm giữ các chứng khoán và giấy tờ có giá trị nhằm mục đích tăng thêm thu nhập, đa dạng hoá tài sản ngân hàng để thanh toán. Ngoài ra ngân hàng còn thực hiện các hoạt động khác nh t vấn, cho thuê két sắt . 1.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng : Nếu định nghĩa một cách khái quát nhất thì tín dụng là sự chuyển nhợng tạm thời một lợng giá trị dới hình thức hiện vật hay tiền tệ từ ngời sở hữu sang ng- ời sử dụng, sau đó hoàn trả lại tại một thời điểm nhất định trong tơng lai với một lợng giá trị lớn hơn. Bên cạnh tín dụng thơng mại, là hình thức tín dụng ngời cung cấp hàng hoá, dịch vụ, dành cho khách hàng của mình các thời hạn thanh toán sau khi đã giao hàng, trong nền kinh tế quan hệ tín dụng còn tồn tại dới hình thức tín dụng ngân hàng. Tín dụng ngân hàng là giao dịch về tài sản ( tiền hoặc hàng hoá ) giữa bên cho vay là ngân hàng và bên đi vay là các chủ thể khác trong nền kinh tế, trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Trong nền kinh tế thị trờng, nhu cầu tín dụng hết sức đa dạng và phong phú, và để đáp ứng đợc nhu cầu này thì đòi hỏi tín dụng ngân hàng cũng phải có nhiều hình thức. Theo điều 49, mục 2, Luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng thì tín dụng ngân hàng đợc thể hiện dới các hình thức sau: - Hình thức cho vay - Hình thức chiết khấu - Hình thức bảo lãnh - Hình thức cho thuê tài chính. Trong các hình thức tín dụng ngân hàng trên thì cho vay là một hình thức cấp tín dụng trong đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi, là một hình thức phổ biến nhất và là hoạt động kinh doanh chính của các ngân hàng thơng mại. Vì vậy khi nói đến hoạt động tín dụng của một ngân hàng, thông thờng ngời ta nghĩ đến hoạt động cho vay. Hoạt động cho vay : là một hoạt động rất đa dạng và phong phú, vì thế tùy theo khác nhau và căn cứ vào đối tợng đợc cấp tín dụng mà các khoản cho vay có thể đợc phân ra thành các hình thức cho vay khác nhau. Việc phân loại cho vay có cơ sở là tiền đề để thiết lập quy trình cho vay thích hợp và nâng cao hiệu quả phòng tránh rủi ro tín dụng. 1.2. Phơng pháp đánh giá chất lợng tín dụng : 1.2.1. Khái niệm về chất lợng tín dụng ngân hàng : Hoạt động tín dụng là một hoạt động sinh lời chủ yếu của ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế thị trờng nhng cũng là nơi chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Bởi vậy, đề cập đến vấn đề chất lợng tín dụng không phải là điều mới mẻ nhng nó luôn là vấn đề đáng quan tâm hàng đầu của ngân hàng hiện nay. Chất lợng tín dụng đợc hiểu theo đúng nghĩa là sự đáp ứng nhu cầu về tín dụng của khách hàng, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo sự tồn tại, phát triển của ngân hàng. Nh vậy, chất lợng tín dụng là một chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh sức mạnh cạnh tranh, sự thích nghi của ngân hàng với môi trờng bên ngoài để ngân hàng có thể tồn tại và phát triển. Để phân tích và đánh giá một cách chính xác về chất lợng tín dụng, ta cần phải hiểu và đa ra quan điểm đúng đắn về chất lợng tín dụng đồng thời tiến hành phân tích thông qua hệ thống các chỉ tiêu biểu hiện chất lợng tín dụng. 1.2.2. Các chỉ tiêu biểu hiện chất lợng tín dụng : 1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu định tính : Thành phần và chất lợng các khoản vay phải phản ánh đợc chính sách cho vay của ngân hàng, nhóm chỉ tiêu định tính đợc thể hiện qua các quy chế, thể lệ tín dụng. Cho vay phải tuân thủ các nguyên tắc căn bản và chung nhất đó là: - Khách hàng phải cam kết hoàn trả lãi và gốc theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. - Khách hàng phải cam kết sử dụng tín dụng theo mục đích đã thỏa thuận với ngân hàng. - Ngân hàng tài trợ dựa trên phơng án (hoặc dự án) có hiệu quả. Những nguyên tắc này đã trải qua các thời đại khác nhau, tồn tại dới nhiều phơng thức sản xuất và đợc đúc kết thành chuẩn tắc. Chúng hình thành nh một quy luật phát triển nột tại của tín dụng, là điều luật bất khả vi phạm, không thể tớc bỏ, tách rời trong quan hệ tín dụng. Vì vậy, một trong các nguyên tắc bị coi nhẹ hoặc nhấn mạnh sẽ làm cho các quan hệ tín dụng trở nên lỏng lẻo, kết quả tất yếu là sự phá vỡ quan hệ tín dụng, làm tiêu tan dần vai trò tác dụng của nó, trở thành vật cản kìm hãm hoặc đẩy lùi sự phát triển của nền kinh tế. Chẳng hạn nếu nguyên tắc khách hàng phải hoàn trả lãi và gốc theo đúng thời hạn đã cam kết bị coi nhẹ thì tính chất tín dụng sẽ bị phá vỡ bởi nguyên tắc này đảm bảo thực chất tín dụng. Quan hệ tín dụng là quan hệ vay mợn lẫn nhau có hoàn trả gốc là lãi sau một thời gian xác định. Doanh nghiệp khi vay vốn phải cam kết trả đủ vốn và lãi sau một thời gian nhất định ghi trong khế ớc vay nợ. Chất xúc tác của hoạt động cho vay là lãi suất, thông thờng lãi suất tiền gửi nhỏ hơn lãi suất tiền vay, lãi suất tiền vay nhỏ hơn lợi nhuận bình quân của doanh nghiệp, đồng thời lãi suất tiền gửi lớn hơn tỷ lệ lạm phát. Điều này đảm bảo quyền lợi ngời gửi tiền, lợi nhuận ngân hàng và thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Mặt khác nguyên tắc này cũng rất quan trọng vì nó ảnh hởng tới khả năng thanh toán của ngân hàng. Do vậy, chất lợng tín dụng gắn bó chặt chẽ và bắt nguồn từ việc tuân thủ các nguyên tắc tín dụng, thái độ chấp hành sẽ chi phối đến hoạt động khác. Việc thẩm định, thanh tra, kiểm soát trớc, trong và sau khi cho vay nhằm phát hiện vấn đề nảy sinh trong tín dụng các điều kiện kèm theo cũng xuất phát từ việc tôn trọng các nguyên tắc đó. Thông qua thái độ, cung cách tổ chức đảm bảo cho việc thực hiện các nguyên tắc ta có thể có những đánh giá bớc đầu về chất lợng tín dụng. Chất lợng tín dụng thể hiện kết quả thực hiện trọn vẹn ba nguyên tắc tín dụng, đợc phản ánh bởi hiệu quả kinh doanh của từng tổ chức kinh tế, tốc độ tăng trởng kinh tế và phát triển xã hội qua từng giai đoạn. 1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu định lợng: Nhóm chỉ tiêu định lợng bao gồm các thông số chuẩn để đánh giá chất lợng tín dụng. * Đối với ngân hàng : Chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận từ tín dụng Doanh lợi d nợ tín dụng = ------------------------------- Tổng d nợ tín dụng Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của tín dụng. Một khoản tín dụng dù có thời hạn ngắn hay trung - dài hạn không thể xem là có chất lợng cao nếu nó không sinh lời. : Chỉ tiêu vòng quay vốn Thu nợ tín dụng Vòng quay vốn = ------------------------------- Tổng d nợ bình quân Chỉ tiêu này cho biết khả năng thu nợ của ngân hàng theo kế hoạch trong hợp đồng tín dụng ở mức nào. Nếu vòng quay vốn lớn chứng tỏ ngân hàng thu hồi đợc vốn, hoạt động tín dụng có hiệu quả. Trong trờng hợp ngợc lại, chỉ tiêu đó báo động cho ngân hàng về những bất ổn có thể xẩy ra trong quá trình thu hồi vốn. Từ đó, ngân hàng sớm có biện pháp đôn đốc khách hàng, kịp thời ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra, đồng thời đây cũng là cơ sở cho quyết định cho vay trong những quan hệ tín dụng tiềp theo sau. Hạn chế : vòng quay vốn đôi khi không phản ánh chính xác chất lợng tín dụng, trong trờng hợp khoản thu nợ không đúng thời hạn. Khi đó, vòng quay vốn lớn nhng thực tế tồn tại nợ quá hạn. Chỉ tiêu nợ quá hạn : D nợ quá hạn Tỉ lệ nợ quá hạn = ----------------------------- x 100% Tổng d nợ tín dụng Đến kỳ hạn trả nợ và lãi tiền vay, nếu bên vay không đủ tiền trả và không đ- ợc gia hạn nợ thì ngân hàng sẽ chuyển số nợ đó sang nợ quá hạn. Tỷ lệ nợ quá hạn là thớc đo chính xác đánh giá chất lợng khoản vay. Tỷ lệ nợ quá hạn thấp biểu hiện chất lợng tín dụng của ngân hàng cao vì nó phản ánh tỷ lệ các khoản vay không đợc trả đúng hạn hay không thu đợc trên các khoản cho vay của ngân hàng là thấp nh vậy các kế hoạch của ngân hàng sẽ đợc thực hiện tốt. Còn tỷ lệ này cao thì ngợc lại, chất lợng tín dụng của ngân hàng sẽ thấp điều này ảnh hởng đến thanh khoản và rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Nhng kết luận này chỉ đúng nếu nh việc thu hồi nợ đợc tiến hành theo đúng nghĩa của nó. Đôi khi doanh số nợ không phản ánh số thực thu. Bởi đó có thể là con số giả tạo mà ngân hàng tìm mọi cách để vẽ nó lên. Còn thực tế đằng sau những con số đẹp ấy, có khi là núi nợ không thu hồi đợc. Ngân hàng có thể tự hợp thức hoá toàn bộ chứng từ sổ sách từ khâu thu nợ của hợp đồng cũ, lập hợp đồng mới cho vay lại, lập bảng kê thu chi tiền mặt, vào sổ nhật ký quỹ đầy đủ thật khó mà phát hiện ra những con số giả thu, giả chi đó. Thậm chí ngân hàng còn tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện đảo nợ, số nợ mới cho vay cao hơn số nợ cũ, khách hàng vừa trả đợc nợ gốc là lãi nợ cũ, vừa lĩnh thêm đợc một khoản tiền. Ngoài ra, ngân hàng còn không chuyển nợ quá hạn đúng thời gian, gia hạn nhiều lần không đúng quy định Tất cả những giải pháp không lành mạnh đó để nhằm mục đích cuối cùng là giữ nợ quá hạn luôn ở tỷ lệ thấp dới mực quy định. Chính vì vậy, tỷ lệ nợ quá hạn thấp trong báo cáo của các ngân hàng cha thực sự phản ánh đúng thực trạng chất lợng tín dụng. Chỉ tiêu nợ khó đòi : Nợ khó đòi Tỷ lệ nợ khó đòi = ---------------------- x 100% Nợ quá hạn Nợ khó đòi là khoản nợ quá hạn đã một kỳ hạn nợ. Nếu tỷ lệ nợ khó đòi cao thì không cấn phải cân nhắc khi kết luận món vay của ngân hàngchất lợng thấp, hoạt động kinh doanh ngân hàng không hiệu quả. Ngân hàng đang trong nguy cơ mất vốn, phá sản và mọi chỉ tiêu khác đều trở nên vô nghĩa. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn : Tổng d nợ cho vay Hiệu suất sử dụng vốn = ----------------------------- Vốn huy động Chỉ tiêu này cho phép đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng, thể hiện quy mô tín dụng. Nếu tỷ lệ tổng d nợ so với số d tiền gửi lớn, chứng tỏ ngân hàng đã cải thiện đợc phần nào mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn, tạo đợc tính cân đối giữa hai hoạt động cơ bản ấy, nhng điều đó mới chỉ dừng ở khía cạnh số lợng. Ngoài ra, ngân hàng thơng mại cần tuân thủ giới hạn cho vay, duy trì tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Trung ơng. ở Việt Nam, theo điều 79, 81 Luật ngân hàng và các tổ chức tín dụng quy định : - Tổng d nợ cho vay đối với một khách hàng không vợt qua 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trử trờng hợp đối với những khoản vay từ các nguồn ủy thác của Chính phủ, của các tổ chức, cá nhân hoặc trờng hợp khách hàng vay là tổ chức tín dụng khác. - Tổ chức tín dụng phải duy trì các tỷ lệ đảm bảo an toàn sau: + Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đợc xác định bằng tỷ lệ giữa vốn tự có với tài sản có. + Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn đợc sử dụng để cho vay trung dài hạn. + Tỷ lệ tối đa d nợ cho vay với số tiền gửi. * Đối với khách hàng: Khách hàng là ngời trực tiếp quản lý sử dụng vốn của ngân hàng. Đối với ngời sử dụng vốn, chất lợng tín dụng biểu hiện qua những lợi ích mà họ thu đợc từ những phơng án kinh doanh, cụ thể đợc phản ánh rõ qua chỉ tiêu doanh thu tăng từ dự án, lợi nhuận tăng từ dự án . Đó là sự thể hiện rõ nét về mặt con số. Hơn nữa chất lợng tín dụng còn thể hiện về mặt giá trị mà ngời đi vay có đợc nh việc mở [...]... việc mở rộng tín dụng của ngân hàng Một ngân hàng với chính sách tín dụng đúng đắn, hợp lý, linh hoạt, đáp ứng đợc tối đa nhu cầu của khách hàng về vốn thì ngân hàng đó sẽ thành công trong việc thực hiện mục tiêu mở rộng tín dụng và đảm bảo chất lợng của các khoản tín dụng Ngợc lại, nếu nh các yếu tố của chính sách tín dụng đều cứng nhắc, không hợp lý thì chính sách tín dụng của ngân hàng đó là bất... và phát triển của ngân hàng Khi chất lợng tín dụng cao thì bản thân những nội dung kinh tế và xã hội của nó sẽ tạo đà cho mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển Ngợc lại, hiệu quả đồng vốn thấp sẽ đa ngân hàng đến thế bất ổn, chậm phát triển Do đó, tăng cờng việc quản lý chất lợng tín dụng luôn là một yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa sống còn cho bản thân mỗi ngân hàng thơng mại cũng nh cho... chất lợng tín dụng, trả lời cho câu hỏi liệu ngân hàng đã đầu t đúng chỗ cha? Khách hàng có đáng tin cậy hay không? Hiệu quả của phơng án nh thế nào? Thẩm định phản ánh hình ảnh khách hàng và phơng án sử dụng vốn một cách toàn diện Qua đó, giúp ngân hàng soi tỏ về năng lực phápcủa khách hàng, tính cách và uy tín của khách hàng, khả năng tài chính của khách hàng (tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... Đây là những thông tin cần thiết và cơ bản để ngân hàng hiểu rõ về khách hàng của mình hơn Tất cả yếu tố này có liên quan tới phơng án sử dụng vốn của khách hàng Tất nhiên là vốn của ngân hàng sẽ tập trung vào đối tợng chính là các phơng án Nhng không vì thế mà trong quá trình thẩm định, ngân hàng chỉ chú trọng đến tính khả thi của phơng án, lợi ích ngân hàng nhận đợc từ việc đầu t, mà còn phải xem... khách hàng để lừa đảo, gây thiệt hại cho ngân hàng Chất lợng nhân sự chính là khả năng giao tiếp, trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học Dới con mắt khách hàng thì nhân viên ngân hàng, cơ sở vật chất trang thiết bị chính là hình ảnh của ngân hàng Một ngân hàng với đội ngũ cán bộ công nhân viên với trình độ năng lực cao, có đạo đức nghề nghiệp sẽ tạo nên niềm tin trong khách hàng, làm cho khách hàng và ngân. .. chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng Đối với những khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, có khả năng tài chính mạnh, quản trị có hiệu quả thì ngân hàng có thể cấp tín dụng dựa vào uy tín của bản thân khách hàng mà không cần một nguồn thu nợ thứ hai bổ sung - Tín dụng có bảo đảm : là khoản vay đợc ngân hàng cung ứng phải có tài sản thế chấp hoặc cầm cố hoặc có sự bảo lãnh của ngời thứ ba... hoạt động ngân hàng Hệ thống văn bản pháp luật với những quy định rõ ràng, đầy đủ, đồng bộ, không chồng chéo còn là cơ sở pháp lý để ngân hàng giải quyết các khiếu nại tố cáo khi có tranh chấp xảy ra trong hoạt động tín dụng Trên đây là những nhân tố chính ảnh hởng tới chất lợng tín dụng ngân hàng Đứng trớc nguy cơ các khả năng xuất hiện và gây tổn thất bất cứ lúc nào, các ngân hàng thơng mại luôn phải... phải đánh giá, xem xét chúng một cách nghiêm túc, toàn diện, tổng thể Để thực hiện điều đó rất cần có sự cố gắng tham gia từ hai nhân vật chính trong một quan hệ tín dụng : ngân hàng và khách hàng Chất lợng tín dụng đợc hình thành và đảm bảo từ hai phía : ngời cho vay và ngời đi vay 1.2.3 Phân loại tín dụng : 1.2.3.1 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn : - Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh lu thông hàng. .. sản, thu nhập của ngân hàng Đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thờng hay phải đối mặt nhiều nhất với rủi ro tín dụng Đó là tình trạng ngời đi vay hoàn trả không đúng hạn hay không có khả năng hoàn trả đợc toàn bộ hay một phần khoản vay của ngân hàng bao gồm cả gốc và lãi Ngoài những rủi ro nh những ngành kinh tế khác, ngân hàng còn phải chịu rủi ro khi đơn vị vay vốn ngân hàng bị rủi ro... vay của ngân hàng Tất cả các khoản cho vay, đầu t chứng khoán, tín dụng đều có khả năng gây nên rủi ro cho ngân hàng Ngay cả các hoạt động ngoài bảng quyết toán tài sản nh giao dịch hối đoái, bảo lãnh tín dụng hay cả hợp đồng trao đổi lãi suất cũng không nằm ngoài tác động gây nên rủi ro cho ngân hàng Tất cả các hoạt động tín dụng này đều đến kỳ hạn mà khách hàng không hoàn trả đợc sẽ gây nên cho ngân . Phơng pháp đánh giá chất lợng tín dụng của ngân hàng thơng mại 1.1. Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thơng mại 1.1.1. Ngân hàng thơng mại 1.1.1.1 phòng tránh rủi ro tín dụng. 1.2. Phơng pháp đánh giá chất lợng tín dụng : 1.2.1. Khái niệm về chất lợng tín dụng ngân hàng : Hoạt động tín dụng là một hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại, Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại, Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay