câu hỏi và bài tập theo chuẩn kiến thức và kỹ năng vật lý 12

158 1,015 1
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2013, 00:07

câu hỏi và bài tập theo chuẩn kiến thức và kỹ năng vật lý 12 của NXBGD giúp cho các bạn có thể ôn luyện những kiến thức cơ bản nhất với chương trình phổ thông AOTRANGTB.COM Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại : http://aotrangtb.com 1 NGUYỄN TRỌNG SỬU ( Chủ biên) NGUYỄN VĂN MÙI - NGUYỄN SINH QUÂN CÂU HỎI BÀI TẬP THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VẬT12 (bám sát chương chình chuẩn ) NHÀ XUẤT BẢN AOTRANGTB.COM Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại : http://aotrangtb.com 2 MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Phần thứ nhất: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRỨC NGHIỆM KHÁCH QUAN TỰ LUẬN MÔN VẬT LÍ LỚP 12 I Trắc nghiệm khách quan tự luận II Những định hướng cơ bản về kiểm tra đánh giá Phần thứ hai: CÂU HỎI BÀI TẬP Chương I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi bài tập Hướng dẫn giải trả lời Chương II: SỐNG CƠ SÓNG ÂM 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi bài tập Hướng dẫn giải trả lời Chương III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi bài tập Hướng dẫn giải trả lời Chương IV: DAO ĐỘNG SÓNG ĐIỆN TỪ 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi bài tập Hướng dẫn giải trả lời Chương V: SÓNG ÁNH SÁNG 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi bài tập Hướng dẫn giải trả lời Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi bài tập Hướng dẫn giải trả lời Chương VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi bài tập AOTRANGTB.COM Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại : http://aotrangtb.com 3 Hướng dẫn giải trả lời Chương VIII: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ 1 Hệ thống kiến thức trong chương 2 Câu hỏi bài tập Hướng dẫn giải trả lời Phần thứ ba: GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA I. Đề kiểm tra 45 phút II. Đề kiểm tra học kì I III. Đề kiểm tra học kì II IV. Hướng dẫn, gợi ý cách giải, đáp án một số đề kiểm tra Tài liệu tham khảo AOTRANGTB.COM Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại : http://aotrangtb.com 4 Chương I: DAO ĐỘNG CƠ I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG A. Chuẩn kiến thức, kĩ năng. Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chú 1. Dao động cơ a) Dao động điều hoà. Các đại lượng đặc trưng b) Con lắc lò xo. Con lắc đơn c) Dao động riêng. Dao động tắt dần d) Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng. Dao động duy trì e) Phương pháp giản đồ Fre-nen Kiến thức - Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà. - Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì. - Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà. - Viết được phương trình động lực học phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo con lắc đơn. - Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do. - Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen. - Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số cùng phương dao động. - Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì. - Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra. - Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì. Dao động của con lắc lò xo con lắc đơn khi bỏ qua các ma sát lực cản là các dao động riêng. Trong các bài toán đơn giản, chỉ xét dao động điều hoà của riêng một con lắc, trong đó: con lắc lò xo gồm một lò xo, được đặt nằm ngang hoặc treo thẳng đứng; con lắc đơn chỉ chịu tác dụng của trọng lực lực căng của dây treo. Kĩ năng - Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo con lắc đơn. - Biểu diễn được một dao động điều hoà bằng vectơ quay. - Xác định chu kì dao động của con lắc đơn gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm. B. Các kiến thức cơ bản 1. Dao động điều hoà các đại lượng đặc trưng. Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của một vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian. Phương trình của dao động điều hoà có dạng: x = A.cos(ωt + φ) Trong đó: x là li độ, A là biên độ của dao động; φ là pha ban đầu, ω là tần số góc của dao động; (ωt + φ) là pha của dao động tại thời điểm t. Li độ (x) của dao động là độ lệch của vật khỏi vị trí cân bằng. Đơn vị của li độ là đơn vị đo chiều dài. AOTRANGTB.COM Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại : http://aotrangtb.com 5 Biên độ (A) của dao động là độ lệch lớn nhất của vật khỏi vị trí cân bằng. Đơn vị biên độ là đơn vị đo chiều dài. Đại lượng (ωt + φ) gọi là pha của dao động tại thời điểm t, có đơn vị là rađian (rad); Đại lượng φ là pha ban đầu của dao động, có đơn vị là rađian (rad); Đại lượng ω là tần số góc của dao động, có đơn vị là rađian trên giây (rad/s); Chu kì của dao động điều hoà là khoảng thời gian (ký hiệu T) để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s). Tần số (kí hiệu f) của dao động điều hoà là số dao động toàn phần thực hiện trong một giây, có đơn vị là một trên giây (1/s), gọi là hec (kí hiệu Hz). Công thức biểu diễn mối liên hệ giữa tần số góc, chu kì tần số: f2 T 2    2. Con lắc lò xo con lắc đơn. CON LẮC LÒ XO CON LẮC ĐƠN Định nghĩa Con lắc lò xo là hệ gồm vật nhỏ có khối lượng m gắn vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu gắn vào điểm cố định, đặt nằm ngang hoặc treo thẳng đứng. Con lắc đơn là hệ gồm vật nhỏ khối lượng m treo vào sợi dây không giãn có khối lượng không đáng kể chiều dài rất lớn so với kích thước của vật. Điều kiện khảo sát Lực cản môi trường ma sát không đáng kể. Lực cản môi trường ma sát không đáng kể. Góc lệch  nhỏ (   10 0 ) Phương trình động lực học F= - kx F: Thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng. Đơn vị N x: li độ của vật. Đơn vị m k: Độ cứng của lò xo. Đơn vị N/m P t = - mg s l P t : Thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng. s: li độ cong của vật. Đơn vị m l: chiều dài của con lắc đơn. Đơn vị m Phương trình dao động sin( )x A t     0 sin( )s s t     hoặc 0 sin( )t       Tần số góc k m   k: độ cứng lò xo. Đơn vị N/m m: khối lượng của vật. Đơn vị kg g l   g: gia tốc rơi tự do l: chiều dài dây treo. Đơn vị m Chu kì dao động 2 m T k   2 l T g   Cơ năng W= 2 2 1 1 mv kx 2 2  W= 2 1 mv mgl(1 cos ) 2    Ứng dụng Xác định gia tốc rơi tự do g. 3. Quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà. Năng lượng của dao động điều hoà là cơ năng, bao gồm tổng động năng thế năng. Trong quá trình dao động điều hoà có sự biến đổi qua lại giữa động năng thế năng, động AOTRANGTB.COM Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại : http://aotrangtb.com 6 năng tăng thì thế năng giảm ngược lại, nhưng cơ năng của vật dao động điều hòa luôn luôn không đổi tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. Động năng: W đ = 2 1 mv 2 = W.sin 2 (ωt + φ). Thế năng: + Con lắc lò xo: W t = 2 1 kx 2 = W.cos 2 (ωt + φ). + Con lắc đơn: W t = mgl(1 – cosα) = W.cos 2 (ωt + φ). Cơ năng: W = W t + W đ = 2 1 kA 2 = 2 1 mω 2 A 2 . Công thức tính vận tốc, gia tốc theo phương trình dao động: Vận tốc: v = x’ = - ω.A.sin(ωt + φ) Gia tốc: a = x” = - ω 2 .A.cos(ωt + φ) = - ω 2 .x 4. Phương pháp giản đồ Fre-nen (phương pháp vectơ quay) Liên hệ giữa chuyển động tròn đều dao động điều hòa: Mỗi dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Phương pháp vectơ quay: Biểu diễn dao động điều hoà x Acos( t )    bằng t vectơ quay: - Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy; chiều dương là chiều dương của đường tròn lượng giác. - Dựng vectơ OM  hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu φ, có độ dài tỉ lệ với biên độ dao động. - Cho vectơ OM  quay với tốc độ  , hình chiếu của M trên trục Ox tại thời điểm t là x=Acos(ωt+ ) biểu diễn phương trình của dao động điều hoà. 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số bằng phương pháp vectơ quay: Giả sử có vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là: 1 1 1 x =A cos(ωt+ )  2 2 2 x =A cos(ωt+ )  . Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động có dạng: x = x 1 + x 2 = Acos(ωt + ) Chọn trục toạ độ vuông góc xOy (hình vẽ). Biểu diễn các vectơ quay tại thời điểm t = 0: 1 1 1 1 2 2 2 2 ( ; ) ( ; ) x OM A x OM A       Vectơ 1 2 OM OM OM     biểu diễn dao động tổng hợp có độ lớn bằng A là biên độ của dao động tổng hợp hợp trục Ox một góc  là pha ban đầu của dao động tổng hợp. Biên độ của dao động tổng hợp: 2 2 1 2 1 2 2 1 2 os( )A A A A A c       Pha ban đầu của dao tổng hợp: 1 1 2 2 1 1 2 2 sin sin tan os cos A A Ac A         Độ lệch pha của hai dao động: 2 1 2 1 ( ) ( )      t t        O y x  M + O y x M 2 M 1 + M  AOTRANGTB.COM Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại : http://aotrangtb.com 7 Nếu 2 1       > 0 : Dao động 2 sớm pha hơn dao động 1 hoặc dao động 1 trễ pha so với dao động 2. Nếu 2 1       < 0 : Dao động 2 trễ pha so với dao động 1 hoặc dao động 1 sớm pha hơn dao động 2. Nếu 2 1       = 2n : Hai dao động cùng pha. (n = 0; 1; 2; 3 .) A = A 1 + A 2 = A max Nếu 2 1       = (2n + 1) : Hai dao động ngược pha. (n = 0; 1; 2; 3 .) 1 2 min A= A -A =A Nếu độ lệch pha bất kì: 1 2 1 2 A +A <A< A -A 6. Dao động riêng. Dao động duy trì. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Cộng hưởng. Dao động riêng là dao động với biên độ tần số riêng (f 0 ) không đổi, chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ dao động. Dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi là dao động duy trì. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực cản của môi trường. Dao động cưỡng bức là dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. Hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số (f) của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng (f 0 ) của hệ dao động. Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng: f = f 0 . 7. Xác định chu kì của con lắc đơn bằng thực nghiệm: - Kiểm nghiệm lại công thức tính chu kì: 2 l T g   theo các bước của bài thực hành bằng cách tính T 2 để chứng tỏ nó tỉ lệ thuận với l tỉ lệ nghịch với g . - Từ kết quả thí nghiệm, tính được gia tốc rơi tự do tại nơi khảo sát. C. Các câu hỏi bài tập ví dụ Dạng 1: Cho phương trình dao động tìm các đại lượng theo yêu cầu. Gợi ý cách giải: Bài toán đã cho phương trình dao động x = A.cos(ωt + φ) một cách tường minh, ta cần đi tìm các đại lượng theo yêu cầu của bài toán. Nói chung muốn tìm đại lượng nào thì phải dùng các công thức có liên quan đến đại lượng đó. Các đại lượng cần tìm cách tìm chúng: - Biên độ A; tần số góc ω, chu kì T, tần số f: Cần so sánh phương trình dao động đã cho với phương trình tổng quát, ta tìm được A, ω. Áp dụng công thức T .2 f 2   , ta tính được chu kì T tần số f. - Toạ độ tại một thời điểm t: Thay thời điểm t đã biết vào phương trình toạ độ x = A.cos(ωt + φ) (ở đây đã biết A, ω φ). -Vận tốc tại một thời điểm t: v = x’ = - Aω.sin(ωt + φ) (ở đây đã biết A, ω φ). - Gia tốc tại một thời điểm t: a = x” = - Aω 2 .cos(ωt + φ) (ở đây đã biết A, ω φ). - Vận tốc của vật khi vật chuyển động qua vị trí x: Thay x vào công thức độc lập với thời gian: 2 2 v A x   . AOTRANGTB.COM Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại : http://aotrangtb.com 8 - Gia tốc của vật khi vật chuyển động qua vị trí x: Thay x vào công thức độc lập với thời gian: a = - ω 2 .x - Cơ năng trong dao động điều hoà của vật: Áp dụng công thức E = 1 2 .k.A 2 = 1 2 .m.ω 2 .A 2 . - Thời điểm vật chuyển động qua vị trí x: Giải phương trình lượng giác x = A.cos(ωt + φ) với ẩn là t, sau đó tìm điều kiện để t ≥ 0. Ví dụ 1: Một vật chuyển động dọc theo trục Ox có phương trình chuyển động: x = 6cos (t+ 2  ) (cm). Hãy xác định: a) Biên độ, chu kì, tần số của dao động. b) Toạ độ, vận tốc, gia tốc của vật tại thời điểm t = 1,5s. c) Vận tốc, gia tốc của vật tại vị trí x = 3cm. Hướng dẫn: a) So sánh phương trình dao động x = 6cos (t+ 2  ) (cm) với phương trình tổng quát x = A.cos(ωt + φ) ta thấy A = 6cm, ω = π rad/s. Áp dụng công thức T .2 f 2   ta tính được T = 2s, f = 0,5Hz. Vậy biên độ dao động là A = 6cm, chu kì T = 2s, tần số f = 0,5Hz. b) Toạ độ của vật tại thời điểm t = 1,5s: Ta thay t = 1,5s vào phương trình x = 6cos(t+ 2  ) (cm) ta được x = 6 cm. Phương trình vận tốc v = x’ = - 6sin(t+ 2  ) (cm/s), thay t = 1,5s vào phương trình vận tốc ta được v = 0. Phương trình gia tốc a = v’ = x” = -6 2 cos(t+ 2  ) (cm/s 2 ), thay t = 1,5s vào phương trình gia tốc ta được a = - 6 2 cm/s 2 . c) Vận tốc của vật khi vật chuyển động qua vị trí x = 3cm: Áp dụng công thức độc lập với thời gian 22 xAv  suy ra độ lớn vận tốc v = 3.π. 3 cm/s. Ví dụ 2: Một vật khối lượng m = 100g dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình dao động x = 5cos(4πt + π/3) cm. Hãy xác định cơ năng trong dao động điều hoà của vật (lấy π 2 =10). Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính cơ năng trong dao động điều hoà: E = 1 2 .m.ω 2 A 2 = 0,5.0,1.16.π 2 .0,05 2 = 2.10 -2 J = 20 mJ. Ví dụ 3: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt)cm, chu kì dao động T của chất điểm là A. 1s. B. 2s. C. 0,5s. D. 10s. Hướng dẫn: Từ phương trình dao động x = 5cos(2πt)cm ta suy ra ω = 2π rad/s. Áp dụng công thức T .2 f 2   ta suy ra T = 1s. Đáp án: Chọn A. AOTRANGTB.COM Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại : http://aotrangtb.com 9 Dạng 2: Viết phương trình dao động. Gợi ý cách giải: - Viết phương trình dạng tổng quát x = A.cos(ωt + φ). - Tìm A, ω φ: Tìm tần số góc ω ta áp dụng công thức T .2 f 2   các công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn, con lắc lò xo: g l 2T  , hoặc k m 2T  . - Tìm biên độ A ta dùng định luật bảo toàn cơ năng là đơn giản nhất. Áp dụng công thức 1 2 mv 0 2 + 1 2 kx 0 2 = 1 2 kA 2 ta tìm được biên độ A. Áp dụng điều kiện ban đầu ta có hệ phương trình:      0 0 sin cos. vA xA   ; giải hệ phương trình ta được φ. Ví dụ 1: Một con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g lò xo có độ cứng k = 100N/m. Đưa vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn x 0 = 2cm rồi truyền cho vật vận tốc ban đầu v 0 = 20.π cm/s theo chiều dương trục toạ độ. Hãy viết phương trình dao động của con lắc (lấy π 2 = 10). Hướng dẫn: Do bỏ qua mọi ma sát, vật dao động điều hoà theo phương trình x = A.cos(ωt + φ). Có m k  = 10.π (rad/s) Áp dụng công thức 2 1 mv 0 2 + 2 1 kx 0 2 = 2 1 kA 2 ta tìm được biên độ A = 2 2 cm. Áp dụng điều kiện ban đầu ta có hệ phương trình: 0 0 A.cos x A. .sin v          ↔ 2 2.cos 2 2 2.10 .sin 20             giải hệ phương trình ta được φ = -π/4. Vậy phương trình dao động của con lắc là x = 2 2 .cos(10πωt - π/4) cm. Ví dụ 2: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O. Trong thời gian 20s vật thực hiện được 40 lần dao động. Tại thời điểm ban đầu vật chuyển động qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ với vận tốc 20π cm/s. Phương trình dao động của vật là A. x = 20cos(4πt+ 2  ) cm. B. x = 5cos(4πt+ 2  ) cm. C. x = 5cos(4πt- 2  ) cm. D. x = 20cos(4πt- 2  ) cm. Hướng dẫn: Vật dao động điều hoà theo phương trình tổng quát x = A.cos(ωt + φ), trong khoảng thời gian 20s vật thực hiện được 40 lần dao động suy ra chu kì dao động T = 0,5s, tần số góc ω = 4πrad/s. Tại thời điểm ban đầu t = 0 có x 0 = 0, v 0 = 20πcm/s. Vận tốc của vật khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng là vận tốc cực đại v max = ω.A suy ra A = 5cm. Tại thời điểm ban đầu vật chuyển động theo chiều âm của trục toạ độ nên φ = + 2  . Vậy phương trình dao động của vật là x = 5cos(4πt+ 2  ) cm. Đáp án: Chọn B. Ví dụ 3: Con lắc đơn có chiều dài 1m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s 2 . Hãy tính chu kì dao động nhỏ của con lắc. AOTRANGTB.COM Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại : http://aotrangtb.com 10 Hướng dẫn: Áp dụng công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: g l 2T  , thay số ta được T = 2,007s. Vậy chu kì dao động của con lắc là T = 2,007 s. Ví dụ 4: Khi gắn quả nặng m 1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T 1 = 1,2s. Khi gắn quả nặng m 2 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T 2 = 1,6s. Khi gắn đồng thời m 1 m 2 vào lò xo đó thì chu kì dao động T của chúng là A. 1,4 s. B. 2,0 s. C. 2,8 s. D. 4,0 s. Hướng dẫn: Khi con lắc có khối lượng m 1 nó dao động với chu kì k m 2T 1 1  , khi con lắc có khối lượng m 2 nó dao động với chu kì k m 2T 2 2  , khi gắn đồng thời m 1 m 2 vào lò xo đó thì chu kì dao động của chúng là k mm 2T 21   , suy ra 2 2 2 1 TTT  = 2s. Đáp án: Chọn B. Ví dụ 5: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc 5   rad/s với các biên độ A 1 =3cm;A 2 =4cm, các pha ban đầu tương ứng là 1 =0 2 π = 2  . Hãy biểu diễn hai dao động bằng giản đồ véc tơ tìm phương trình của dao động tổng hợp. Hướng dẫn: - Biểu diễn dao động như trên hình vẽ. - Từ hình vẽ ta có: A 2 = A 1 2 + A 2 2 + 2A 1 A 2 cos( 2 1    ) = 2 2 3 4 = 25. A = 5cm. 1 1 2 2 1 1 2 2 A sin A sin 4 tan A cos A cos 3          =>   0,29 . x = 5cos(5  t+0,29  ) cm. Ví dụ 6: Dùng con lắc dài hay ngắn sẽ cho kết qủa chính xác hơn khi xác định gia tốc rơi tự do g tại nơi làm thí nghiệm? Hướng dẫn: Dùng con lắc có chiều dài lớn hơn khi xác định gia tốc g sẽ cho kết quả chính xác hơn, vì sai số tương đối được tính bằng công thức: g 2 T l g T l      . II. CÂU HỎI BÀI TẬP 1.1. Phương trình tổng quát của dao động điều hoà có dạng là A. x = Acotg(ωt + φ). B. x = Atg(ωt + φ). C. x = Acos(ωt + φ). D. x = Acos(ωt 2 + φ). 1.2. Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là A. pha dao động. B. tần số dao động. C. biên độ dao động. D. chu kì dao động. 1.3. Nghiệm nào sau đây không phải là nghiệm của phương trình x” + ω 2 x = 0? A. x = Asin(ωt + φ). B. x = Acos(ωt + φ). C. x = A 1 sinωt + A 2 cosωt. D. x = Atsin(ωt + φ). 1.4. Phát biểu nào sau đây là không đúng? x A 1 A 2 A y O [...]... 10m/s2 C nng ca vt l A 125 0J B 0 ,125 J C 12, 5J D 125 J 1.51 Ngi ta a mt ng h qu lc lờn cao 10km Bit bỏn kớnh Trỏi t l 6400km Mi ngy ờm ng h chy chm A 13,5s B 135s C 0,14s D 1350s HNG DN CCH GII V TR LI 1.1 Chn C Hng dn: Hai la chn A, B v D khụng phi l nghim ca phng trỡnh vi phõn x + 2x = 0 1.2 Chn A Hng dn: i lng (t + ) l pha dao ng 1.3 Chn D Hng dn: Tớnh o hm bc hai ca to x theo thi gian ri thay vo... l A 100 m/s B 50 m/s C 25 cm/s D 12, 5 cm/s 2.18 Mt si dõy n hi di 60cm, c rung vi tn s 50Hz, trờn dõy to thnh mt súng dng n nh vi 4 bng súng, hai u l hai nỳt súng Tc súng trờn dõy l A 60 cm/s B 75 cm/s C 12 m/s D 15 m/s 2.19 Trờn mt cht lng cú hai tõm dao ng S1, S2 dao ng theo phng trỡnh u = a.cos100t Tc truyn súng trờn mt cht lng l 0,8 m/s Bit khong cỏch S1S2 = 12 cm a) Xỏc nh s im dao ng vi biờn... khi truyn t khụng khớ vo nc ta cú 1 v1 330 = 0, 2129 (ln) 2 v 2 1550 2.11 Hng dn: Khi nhụ 10 ln trong 36s phao thc hin 9 dao ng ton phn tc 9 chu kỡ nờn T = 4s Khong cỏch hai nh súng lõn cn l mt bc súng = 10m Vy v = = 2,5m/s T 2 .12 Hng dn: d d d a) lch pha c tớnh theo cụng thc 1 = 1 0 = 2f 2..680 = 4d: vi v v 340 d1 = 10m thỡ 1 = 40 rad vi d 2 = 12m thỡ 2 = 48 rad Khi ú = 2 1 = 48 - 40 = 8 v... 1/2 chu kỡ ca vn tc 1 .12 Chn C Hng dn: Gia tc ca vt t cc i khi vt v trớ biờn, v trớ biờn th nng ca vt t cc i, ng nng ca vt t cc tiu 1.13 Chn B Hng dn: ng nng ca vt dao ng iu ho bin i tun hon theo thi gian vi chu kỡ T/2 1.14 Chn D Hng dn: Tn s dao ng ca con lc l f thỡ tn s ca con lc gim 2 ln 1.15 Chn C Hng dn: Biờn dao 2 1 ng 1 k khi tng khi lng ca vt lờn 4 ln 2 m tng hp c tớnh theo cụng thc 2 2 A... truyn trong khụng khớ: cỏc phn t khụng khớ dao ng dc theo phng truyn súng Dao ng ca cỏc vũng lũ xo chu tỏc dng ca lc n hi theo phng trựng vi trc ca lũ xo Súng ngang l súng c cú phng dao ng (ca cht im ta ang xột) luụn luụn vuụng gúc vi phng truyn súng Vớ d: Súng nc: cỏc phn t nc dao ng vuụng gúc vi phng truyn súng Trong mt mụi trng vt cht, súng truyn theo cỏc phng vi cựng mt tc v Chu kỡ T l thi gian... Tc ca súng chớnh bng tc dao ng ca cỏc phn t dao ng D Bc súng l quóng ng súng truyn i c trong mt chu kỡ 2.4 Một sóng cơ có tần số f, bước sóng lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi, khi đó tốc độ sóng được tính theo công thức A v=/f B v= f/ C v=f D v=2f t x 2.5 Cho mt súng ngang cú phng trỡnh súng l u 8cos2 ( )cm , trong ú x tớnh 0,1 50 bng cm, t tớnh bng giõy Súng lan truyn cú bc súng l... ho dc theo trc Ox vi chu kỡ T = 2 s, cht im vch ra mt qu o cú di s = 6 cm a) Hóy vit phng trỡnh dao ng ca cht im, chn gc thi gian l lỳc cht im chuyn ng qua v trớ cõn bng theo chiu dng b) Cht im chuyn ng qua v trớ x = 3 cm vo nhng thi im no? c) Xỏc nh vn tc v gia tc ca cht im khi cht im chuyn ng qua v trớ cú li x = 3 cm 1.23 Cho con lc lũ xo, gồm lũ xo cú cng k = 100 N/m, vt m = 100g, dao ng theo. .. trong thộp l 5000m/s Tn s õm phỏt ra l A 312, 5Hz B 125 0Hz C 2500Hz D 625Hz 2.39 Súng bin cú bc súng 2,5m Khong cỏch gia hai im gn nhau nht trờn phng truyn súng v dao ng cựng pha l A 0 B 2,5m C 0,625m D 1,25m 2.40 Trờn si dõy OA, u A c nh v u O dao ng iu ho vi tn s 20Hz thỡ trờn dõy cú 5 nỳt Mun trờn dõy rung thnh 2 bng súng thỡ O phi dao ng vi tn s A 40Hz B 12Hz C 50Hz D 10Hz 2.41 Trong mt thớ nghim... 1.19 Mt cht im khi lng m = 100g, dao ng iu iu ho dc theo trc Ox vi phng trỡnh x = 4cos(2t)cm C nng trong dao ng iu ho ca cht im l A 3200 J B 3,2 J C 0,32 J D 0,32 mJ 1.20 Mt cht im dao ng iu ho theo phng trỡnh x = 4.cos10t (cm,s) a) Hóy xỏc nh biờn , tn s gúc, tn s, chu kỡ ca dao ng b) Tớnh li ca cht im khi pha dao ng bng 300 1.21 Mt cht im dao ng iu ho theo phng trỡnh x = 5.cos(t + /2) (cm,s) Hóy xỏc... , 2 1 C nng ca vt: E kA 2 0 ,125 J 2 1.51 Chn B Biờn dao ng: A = h T 0 : ng h chy chm R 86400 h chm trong mt ngy ờm: t T 86400 135s T R Mi ngy ờm ng h chy chm: 135s Hng dn: bin thiờn chu kỡ: T Download ti liu hc tp, xem bi ging ti : http://aotrangtb.com 21 AOTRANGTB.COM Chng II: SểNG C V SểNG M 1 H THNG KIN THC TRONG CHNG A Chun kin thc, k nng Ch 2 Súng c a) Khỏi nim súng c Súng ngang Súng
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi và bài tập theo chuẩn kiến thức và kỹ năng vật lý 12, câu hỏi và bài tập theo chuẩn kiến thức và kỹ năng vật lý 12, câu hỏi và bài tập theo chuẩn kiến thức và kỹ năng vật lý 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn