Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện.

20 347 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2013, 00:20

Một số nhận xét kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Vae thực hiện I. Đánh giá về thực tế kiểm toán chi phí sản xuất do vae thực hiện 1. Ưu nhợc điểm của kiểm toán báo cáo tài chính theo khoản mục Với kiểm toán tài chính 2 cách tiếp cận bản để phân chia bảng khai tài chính thành các phần hành kiểm toánphân theo khoản mục phân theo chu trình. Phân theo khoản mục là cách phân chia máy móc từng khoản mục hoặc nhóm khoản mục theo thứ tự trong các bảng khai vào một phần hành. Phân theo chu trình là cách phân chia dựa trêa mối liên hệ chặt chẽ lẫn nhau giữa các khoản mục, các quá trình cấu thành, các yếu tố trong một chu trình chung của Tại Công ty Cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam, việc kiểm toán báo cáo tài chính đợc tiến hành dựa trên sở phân chia công việc thành các khoản mục trên báo cáo tài chính. Với cách tiếp cận kiểm toán báo cáo tài chính theo khoản mục, việc nhận diện các đối tợng kiểm toán đơn giản hơn so với kiểm toán báo cáo tài chính theo chu trình. Khác với kiểm toán theo chu trình đối tợng liên quan đến nhiều khoản mục, kiểm toán theo khoản mục đối tợng chỉkhoản mục đợc kiểm toán. do vậy, công việc kiểm toán đợc xác định cụ thể, dễ dàng hơn cho các kiểm toán viên trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, kiểm toán báo cáo tài chính theo khoản mục cũng một số hạn chế nhất định. Trớc hết, do kiểm toán báo cáo tài chính theo khoản mục không kết hợp đợc các khoản mục mối liên hệ với nhau vào một phần hành nên khối lợng công việc cần thực hiện lớn, nội dung kiểm tra thể bị chồng chéo, thậm chí các kiểm toán viên phải kiểm tra cả những vấn đề mà các kiểm toán viên khác đã kiểm tra. Thứ hai, kiểm toán báo cáo tài chính theo khoản mục thờng ít chú trọng đến việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Ngợc lại, đối với kiểm toán báo cáo tài chính theo chu trình, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là một nội dung rất quan trọng. Việc thực hiện các thủ tục kiểm soát để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ ảnh hởng trực tiếp đến việc thiết kế các thủ tục kiểm tra chi tiết. Cụ thể, nếu hệ thống kiểm soát của đơn vị đợc đánh giá là hữu hiệu thì kiểm toán viên sẽ tăng cờng các thủ tục kiểm soát giảm số lợng các thủ tục kiểm tra chi tiết. Vì vậy, kiểm toán báo cáo tài chính theo khoản mục thờng quy mô kiểm tra chi tiết lớn hơn kiểm toán theo chu trình. Thứ ba, các thr tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính theo khoản mục thờng chỉ tiến hành với từng tài khoản, còn đối với kiểm toán theo chu trình, kiểm tra chi tiết hớng tới các mục tiêu kiểm toán cụ thể. Do đó kiểm toán báo cáo tài chính theo chu trình tính logic hơn mang tính tổng hợp hơn so với kiểm toán báo cáo tài chính theo khoản mục. Kiểm toán chi phí sản xuất do Công ty VAE thực hiện là kiểm toán theo khoản mục nên những u điển hạn chế chung của kiểm toán báo cáo tài chính theo khoản mục. 2. Đánh giá về thực tế kiểm toán chi phí sản xuất do Công ty VAE thực hiện Chi phí sản xuất ở mỗi đơn vị những đặc điểm khác biệt trong khi đó chơng trình kiểm toán của Công ty VAE lại đợc xây dựng chung cho tất cả các đơn vị nên việc thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất vừa đúng với chơng trình lại vừa phù hợp với đặc điểm của đơn vị là khó khăn. Tuy nhiên với trình độ chuyên môn vững vàng, khả năng sáng tạo trong công việc, quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất tại Công ty VAE đợc thực hiện cho từng đơn vị luôn đạt chất lợng cao những u điểm nổi bật sau: Thứ nhất, quy trình kiểm toán chi phí sản xuất do Công ty VAE thực hiện đợc tiến hành phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị nhng vẫn đảm bảo theo đúng trình tự kiểm toán: Trong giai đoạn lập kế hoạch: Kiểm toán viên đã tiến hành đúng các bớc từ tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng, tình hình thị trờng, sản phẩm, thu thập các thông tin về chi phí sản xuất của đơn vị, đánh giá rủi ro tiềm tàng rủi ro chi tiết cho từng khoản mục chi phí sản xuất. ở giai đoạn này, kiểm toán viên đã đánh giá trọng yếu trên sở những nhận định cụ thể về khách hàng để đa ra các thủ tục kiểm toán thích hợp nhằm bao quát đợc các rủi ro kiểm toán các sai sót tiềm tàng đối với khoản mục. Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán: Các kiểm toán viên đã thực hiện đúng các b- ớc trong chơng trình kiểm toán từ thủ tục kiểm soát, thủ tục phân tích, kiểm tra chi tiết, lập bảng tổng hợp.đối với từng loại chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Mức độ thực hiện các thủ tục kiểm soát thủ tục kiểm tra chi tiết đốin với mỗi khoản mục chi phí sẽ phụ thuộc vào mức độ trọng yếu đã đánh giá. Cụ thể đối với Công ty ABC, do nhận định chi phí sản xuất quy mô lớn, rủi ro chứa đựng các sai phạm cao, vì vậy kiểm toán viên quyết định sử dụng nhiều các kỹ thuật kiểm tra chi tiết đối với nghiệp vụ này nhằm thu thập đợc các bằng chứng cụ thể để đảm bảo mục tiêu kiểm toán kiểm soát rủi ro. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán: Việc tổng hợp, lập Báo cáo kiểm toán soát xét chất lợng cuộc kiểm toán đợc thực hiện với chất lợng cao thông qua sự soát xét của nhiều cấp: Trởng nhóm kiểm toán, ngời phụ trách chung công việc kiểm toán thành viên Ban Giám đốc nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm toán cũng nh tính đầy đủ thuyết phục của bằng chứng kiểm toán. Chính sự tổng hợp soát xét với tinh thần trách nhiệm cao nh vậy đã góp phần nâng cao hiệu quả kiểm toán, từ đó nâng cao uy tín của Công ty trong hoạt động kiểm toán. tj khác, quá trình soát xét đó cũng giúp Công ty kịp thời đa ra ý kiến t vấn giá trị đối với khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng vào công tác kiểm toán. Thứ hai, trong kiểm toán chi phí sản xuấtCông ty VAE sự kết hợp hiệu quả giữa kiểm toán các phần hành, đặc biệt là sự kết hợp giữa kiểm tra chi tiết trong hàng tồn kho với kiểm tra chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tiền lơng các khoản trích theo lơng với kiểm tra chi phí nhân công trực tiếp, kết hợp kiểm tra phần hành tiền, khấu hao tài sản cố định với kiểm tra chi phí sản xuất chung Tuy nhiên quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất do Công ty VAE thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần khác phục: Thứ nhất, Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, việc thực hiện các thủ tục phân tích cha đợc Công ty chú trọng. Kiểm toán viên chỉ phân tích qua một số chỉ tiêu quan trọng trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh thu thập một số tỷ suất bộ về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả của các thủ tục này cũng rất ít khi đợc thể hiện trên các giấy tờ làm việc của kiểm toán viên. Thứ hai, việc kiểm tra sự hiện hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty VAE không sử dụng bảng câu hỏi hệ thống kiểm soát nội bộ mà sử dụng các phơng pháp điều tra, phỏng vấn, kết hợp với thu thập tài liệu, sau đó kiểm toán viên tổng hợp lại các bằng chứng thu thập đợc dới dạng tóm tắt chất lọc trên các giấy tờ làm việc. Cách làm này u điểm là đơn giản, dễ hiểu nhng hiệu quả không cao, không thấy đợc điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị khách hàng.Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, các thủ tục phân tích cũng đợc kiểm toán viên sử dụng rất ít mà chủ yếu là phân tích xu hớng biến động cuả khoản mục chi phí sản xuất thông qua các bảng tính chênh lệch chi phí sản xuất qua các tháng trong năm năm nay so với năm trớc. Do đó kết quả phân tích cha mô tả đợc sự biến động của khoản mục chi phí sản xuất trong mối quan hệ với các chỉ tiêu khác. Hơn nữa, kiểm toán viên thờng sử dụng số liệu của nội bộ đơn vị đợc kiểm toán mà ít kết hợp với việc phân tích trong mối quan hệ với các số liệu khác cùng ngành. Điều đó sẽ làm giảm tính khách quan trong đánh giá ban đầu của kiểm toán viên về khoản mục đợc kiểm toán. Mặt khác, sau khi phân tích, kiểm toán viên không thờng xuyên lu lại trên các giấy tờ làm việc các nội dung phân tích, đặc biệt là đối với phân tích tỷ suất. Điều này gây khó khăn cho việc soát xét, đánh giá kết quả làm việc của kiểm toán viên sau này. Thứ ba, về phơng pháp chọn mẫu kiểm toán: Công ty VAE thờng tiến hành chọn mẫu theo 2 cách: Chọn ra 1 số nghiệp vụ trong mỗi tháng của niên độ tiến hành kiểm tra chi tiết. Số lợng nghiệp vụ chọn trong mỗi tháng tuỳ thuộc vào từng đợn vị khách hàng. Cách chọn này tuy đơn giản, tiết kiệm thời gian nhng mẫu đợc tính đại diện không cao bởi khả năng mặt của các nghiệp vụ trong mẫu chọn không đồng đều. Chọn theo nguyên tắc số lớn nghĩa là các nghiệp vụ số d lớn sẽ hội đ- ợc chọn trớc. Mặt khác, kiểm toán viên cũng dựa trên kinh nghiệm của mình để tiến hành chọn các nghiệp vụ nội dung không rõ ràng điều này hoàn toàn mang tính xét đoán nghề nghiệp của kiểm toán viên. Trong trờng hợp đối với khách hàng thờng xuyên thì nguyên tắc chọn mẫu này rất dễ bị khách hàng nắm bắt. Ngoài ra, đối khi không chắc chắn sai sót xảy ra ở những nghiệp vụ số d lớn mà lại xảy ra ở những nghiệp vụ số d nhỏ nhng tần suất sai sót lại tơng đối lớn. II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính 1. Tính tất yếu phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất Chính phủ Việt Nam đã thông qua chiến lợc hội nhập với nền kinh tế thế giới trong suốt thập niên vừa qua.Thực hiện chính sách đổi mới từ năm 1986 Việt Nam mở cửa hội nhập với khu vực quốc tế đồng thời thực hiện các cải tổ cần thiết ở trong nớc một cách hệ thống. Trớc hết đó là việc tự do hoá thơng mại nội địa, cải cách các xí nghiệp quốc doanh, đa dạng hoá sở hữu, cải cách hệ thống tài chính hớng đến các hoạt động thị trờng thu hút đầu t nớc ngoài xem. Năm 1993,Việt nam đã bình thờng hoá quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế nh Quỹ tiền tệ quốc tế(IMF), Ngân hàng thế giới(WB), Ngân hàng phát triển châu á(ADB). Ngày 28/7/1995, Việt Nam trở thành thành thành viên chính thức của Hiệp hội các nớc Đông Nam á(ASEAN) ngày 15/12/1995, Việt Nam chính thức tham gia Khu vực mậu dịch tự do châu á(AFTA) bằng việc ký kết thoả ớc về Chơng trình u đãi thuế quan(CEPT). Ngày 18/11/1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức hợp tác kinh tế châu á-Thái Bình Dơng(APEC).Ngày 13/7/2000 Việt Nam ký Hiệp định thơng mại song phơng với Mỹ năm 2001 Quốc hội hai nớc đã phê chuẩn hiệp định đó, hiệu lực thi hành từ 12/2001. Hiện nay, Việt Nam đang tham gia vào việc đàm phán song phơng đa phơng để gia nhập Tổ chức thơng mại thế giới (WTO). Một khi tham gia vào WTO, vị trí thơng mại củaViệt Nam sẽ đợc nâng cao đáng kể trên thơng trờng thế giới vì WTO chiềm đến 90% khối lợng thơng mại thế giới. Tuy nhiên những thách thứcViệt Nam phải đối đầu là vô cùng lớn lao. Trong bối cảnh tiến trình hội nhập quốc tế đang diễn ra nhanh chóng mạnh mẽ nh vậy, trong những năm gần đây, thị trờng dịch vụ kiểm toán nớc ta cũng những bớc phát triển vợt bậc. Chúng ta đã bớc đầu tạo ra những điều kiện pháp lý cần thiết bằng việc ban hành 27 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Luật kế toán 10 Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Những thay đổi đó đã góp phần quan trọng đa hoạt động kiểm toán nớc ta từng bớc hội nhập với khu vực thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu bớc đầu đó thì thực trạng hoạt động kiểm toán ở nớc ta còn rất nhiều bất cập yêu cầu phải đợc đổi mới hoàn thiện. Hoàn thiện hoạt động kiểm toán cũng chính là hoàn thiện từng bộ phận cấu thành của một cuộc kiểm toán. Do đómột bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ một cuộc kiểm toán nào, quy trình kiểm toán chi phí sản xuất cũng đòi hỏi phải đợc hoàn thiện hơn nữa nhằm thích ứng với sự đa dạng các loại hình doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập hoạt động kế toán, kiểm toán thế giới. 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính 2.1. Kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam Kiến nghị thứ nhất : Về đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên căn cứ vào những thông tin thu thập về hệ thống kiểm soát nội bộ, về tình hình kinh doanh của khách hàng để đánh giá trọng yếu rủi ro. Thực tế kiểm toán viên thờng chỉ đánh giá khoản mục nào là trọng yếu. Tính trọng yếuđợc đánh giá mang tính chất định tính, tuy nhiên nếu không gắn liền với mức định lợng nào đó trong thực tế một khách hàng thì không căn cứ phân bổ mức trọng yếu cho từng khoản mục nh vậy kiểm toán viên sẽ khó xác định đợc số lợng chất lợng bằng chứng kiểm toán cần thu thập. Do vậy, khi đánh giá trọng yếu, Công ty nên dựa trên cả hai mặt định tính định lợng căn cứ vào một chỉ tiêu nào đó nh quy mô doanh nghiệp, quy mô nghiệp vụ kinh tế phát sinh, doanh thu.Ví dụ xác định trọng yếu căn cứ vào doanh thu: Bảng 25: Căn cứ xác định mức độ trọng yếu theo doanh thu Doanh thu (USD) Mức xác định (%) Tới 500000 4 600000 3,5 700000 3,2 800000 3 900000 2,5 1000000 2 2000000 1,5 6000000 1 10000000 0,8 50000000 0,7 300000000 0,6 Trên1000000000 0,5 Kiến nghị thứ hai: Tăng cờng nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục kiểm soát các thủ tục phân tích Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhng theo đánh giá thì trong thời gian sắp tới đây, cùng với xu thế hội nhập phát triển, những rủi ro cố hữu của nền kinh tế sẽ giảm xuống, hiệu lực trong thiết kế vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ đợc nâng cao, thủ tục kiểm soát sẽ phát huy đợc vai trò của mình nhằm nâng cao hiệu năng hiệu quả của cuộc kiểm toán. khi đó thì việc đa ra các kết luận kiểm toán dựa trên các thủ tục kiểm soát các thủ tục phân tích là điều tất yếu. Thực tế công tác kiểm toán tại Công ty VAE cho thấy, Công ty luôn chủ trơng thực hiện rất ít các thủ tục kiểm soát thủ tục phân tích. Đây là một hạn chế rất lớn làm giảm hiệu quả của cuộc kiểm toán. Để tăng cờng các thủ tục kiểm soát, Công ty nên xây dựng Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ. Đối với mỗi phần hành kiểm toán khác nhau nên bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ riêng cho phần hành đó. Ưu điểm của phơng pháp này là cho thấy sự đa dạng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với từng phàan hành khác nhau. Bảng câu hỏi thể đợc lập đơn giản với các câu hỏi tính chất trả lời nhanh: có, không. Đối với khoản mục chi phí sản xuất, bảng câu hỏi thể đợc thiết kế nh sau: Bảng 26: Đề xuất các thủ tục kiểm soát đối với chi phí sản xuất Nội dung câu hỏi Không Ghi chú Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1. xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao vật t, định mức dự trữ nguyên vật liệu tồn kho hay không? 2. tổ chứ quản lý theo dõi sản xuất ở từng bộ phận sản xuất hay không? 3. thiết lập dự toán chi phí nguyên vật liệu cho từng bộ phận sản xuất hay không? 4. mở sổ theo dõi chi tiết chi phí nguyên vật liệu theo từng bộ phận sử dụng hay không? 5. đối chiếu thờng xuyên giữa bộ phận sản xuất, bộ phận kho bộ phận kế toán không? 6. thực hiện kiểm kê nguyên vật liệu cuối kỳ hay không? 7. đối chiếu kết quả kiểmthực tế với số liệu sổ sách kế toán thực hiện điều chỉnh nếu chênh lệch hay không? Đối với chi phí nhân công trực tiếp 1. Việc tuyển dụng nhân viên, nâng cấp, nâng bậc, khen thởng đợc lãnh đạo đơn vị phê duyệt hay không? 2. Bộ phận nhân sự đợc thông báo thờng xuyên về việc châms dứt hợp đồng lao động hay không? 3. Ngời chấm công lao động của bộ phận sản xuất độc lập với bộ phận kế toán không? 4. Bộ phận kế toán bộ phận sản xuất thờng xuyên đối chiếu về số l- ợng nhân viên ngày công lao động trên bảng tính lơng bảng thanh toán lơng hay không? 5. Các bảng thanh toán đợc phê duyệt bởi ngời thẩm quyền trớc khi thanh toán hay không? 6. xây dựng chế độ khen thởng, khuyến khiách sản xuất hay không? 7. xây dựng định mức đơn giá tiền lơng không? Đối với chi phí sản xuất chung 1. đối chiếu thờng xuyên giữa bộ chi phí sản xuất theo định mức thực tế không? 2. sự rà soát tỷ lệ phân bổ các khoản chi phí sản xuất chungcho các đơn đặt hàng, tính toán lại chi phí đã phân bổ hay không? 3. sử dụng mã hoá tài khoản đối với chi phí sản xuất chung không? 4. Đơn vị áp dụng nguyên tắc phân bổ chi phí sản xuất chung theo một tiêu thức nào đó không? 5. Việc theo dõi chi phí sản xuất chung trên bảng tính giá thành trên sổ chi tiết đợc thực hiện thờng xuyên hay không? Để nâng cao hiệu quả các thủ tục phân tích, ngoài các tỷ suất đã đợc sử dung, kiểm toán viên thể sử dụng thêm một số tỷ suất khác nh: Tỷ suất chi phí sản xuất / Lợi nhuận Tỷ suất chi phí sản xuất / Doanh thu Tỷ suất chi phí sản xuất cố định/ Tổng khối lợng sản phẩm hoàn thành Tỷ suất chi phí sản xuất biến đổi/ Tổng khối lợng sản phẩm hoàn thành Hơn nữa, kiểm toán viên nên ghi chép lại các kết quả phân tích trên giấy tờ làm việc để làm căn cứ cho việc kiểm soát chất lợng kiểm toán. Thủ tục phân tích thể đợc thực hiện trên giấy tờ làm việc qua các bảng biểu hay bằng đồ thị (nếu các kiểm toán viên tiến hành phân tích theo các tháng trong năm). Sử dụng đồ thị để biểu diễn kết quả phân tích giúp kiểm toán viên thể nhận biết rõ sự biến đổi của chi phí trong năm. Kiến nghị thứ ba: Vấn đề cách thức chọn mẫu kiểm toán Đối với khoản mục chi phí sản xuất, kiểm toán viên thể tiến hành chọn mẫu theo phơng pháp dựa trên bảng số ngẫu nhiên bởi đối tợng của mẫu phần lớn là các chứng từ đợc đánh số. Cách chọn mẫu này tuy chiếm một lợng thời gian nhất định nhng lại u điểm là mọi phần tử trong tổng thể đều thể đợc chọn vào mẫu. Bảng số ngẫu nhiên là bảng kê các con số độc lập (mỗi con 5 chữ số) đợc xếp theo kiểu ngẫu nhiên bàn cờ. Hội đồng thơng mại liên quốc gia đã đa ra bảng số ngẫu nhiên gồm 105.000 số ngẫu nhiên thập phân. Bảng gồm 8 cột (chẵn lẻ) bảng trích 31 hàng bắt đầu từ dòng 1000 kết thúc là dòng 1030. Quá trình chọn bao gồm các bớc sau: Bớc 1: Định dạng các phần tử (định lợng đối tợng kiểm toán bằng con số duy nhất) chẳng hạn nh số thứ tự của các phiếu chi nhất định Bớc 2: Xác định quan hệ giữa các phần tử đã định dạng với số ngẫu nhiên trong bảng số ngẫu nhiên Nếu số chữ số của các phần tử đã địn dạng là 5 thì lấy nguyên số ngẫu nhiên trong bảng số ngẫu nhiên. Nếu số chữ số của các phần tử đã địn dạng là nhỏ hơn 5 thì kiểm toán viên phải xác định trớc xem lấy chữ số đầu hay chữ số cuối trong bnảg số ngẫu nhiên. Nếu số chữ số của các phần tử đã định dạng là lớn hơn 5 thì kiểm toán viên sẽ lấy tràn sang cột bên cạnh sau khi lấy nguyên cột thứ nhất. Bớc 3: Xác định lộ trình (xác định hớng đi trong bảng số ngẫu nhiên: Từ trên xuống, từ dới lên, từ trái qua phải hay từ phải qua trái). Bớc 4: Chọn điểm xuất phát Chọn điểm xuất phát là việc xác định số ngẫu nhiên đầu tiên trong hành trình lấy mẫu đã định. Nguyên tắc bản của việc chọn là đảm bảotính ngẫu nhiên, tránh lặp lại theo thói quen cũ của kiểm toán viên tránh khả năng phỏng đoán của khách hàng về mẫu chọn. Kiểm toán viên thể chọ điểm xuất phát bằng cách chấm ngẫu nhiên vào một điểm nào đó trong bảng số ngẫu nhiên chọn số gần nhất điểm đó làm điểm xuất phát. Kiến nghị thứ t: Vấn đề kiểm toán đối với các số d đầu năm tài chính Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 510, đoạn 02 quy định: Khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên, kiểm toán viên phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm đảm bảo: 1. Số d đầu năm không sai sót làm ảnh hởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính năm nay 2. Số d cuối năm của năm tài chính trớc đợc kết chuyển chính xác hoặc đợc phân loại một cách phù hợp trong trờng hợp cần thiết 3. Chế độ kế toán đã đợc áp dụng nhất quán hoặc các thay đổi về chế độ kế toán đã đợc điều chỉnh trong Báo cáo tài chính trình bày đầy đủ trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính . Thực tế cống tác kiểm toán của Công ty VAE tại Công ty ABC Công ty XYZ đều cho thấy: toàn bộ số liệu đầu năm kiểm toán viên sử dụng đánh giá đều là số liệu theo ghi nhận của đơn vị khách hàng. Công ty VAE đã không thực hiện kiểm toán lại các số d đó ghi nhận đómột giới hạn phạm vi kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán. Để giải quyết vấn đề này, Công ty nên xây dựng các thủ tục kiểm toán đối với số d đầu năm của những khách hàng lần đầu kiểm toán. Cụ thể, kiểm toán viên xem xét các số d đầu năm đợc phản ánh theo đúng chế độ kế toán đợc áp dụng năm trớc đợc áp dụng nhất quán trong năm nay hay không. Nếu sự thay đổi, kiểm toán viên phải kiểm tra quyết định thay đổi cũng nh giải trình về sự thay đổi đó. Nếu Báo cáo tài chính năm trớc của đơn vị đã đợc kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác, kiểm toán viên thể kiểm tra số d đầu năm bằng cách đối chiếu số d trên Báo cáo tìa chính của đơn vị với Báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán của năm trớc. Nếu Báo cáo tài chính năm trớc cha đợc kiểm toán hoặc đã đợc kiểm toán nhng kiểm toán viên không tin tởng vào kết quả kiểm toán đó, kiểm toán viên sẽ thực hiện một số thủ tục kiểm toán khac nh giám sát kiểmthực tế, đối chiếu số lợng nhập xuất trong năm để tính ra số d cuối năm, gửi th xác nhận v.v Kiến nghị thứ năm: Vấn đề quản lý, sử dụng ghi chép trên các giấy tờ làm việc của kiểm toán viên Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 230 quy định: Kiểm toán viên phải thu thập lu trong hồ mọi tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến cuộc kiểm toán đủ làm sử cho việc hình thành ý kiến kiểm toán của mình chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã đợc thực hiện theo đúng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế đợc chấp nhận) . Nh vậy, giấy tờ làm việc của kiểm toán viên không chỉ là phơng tiện thể hiện nội dung các công việc kiểm toán đã thực hiện mà còn là sở cho các ý kiếnkt của kiểm toán viên. Trong kiểm soát nội bộ của công ty kiểm toán, giấy tờ làm việc còn là căn cứ để đánh giá kết quả làm việc của ccs kiểm toán viên, là căn cứ để soát xét chất lợng kiểm toán. Việc xây dựng sử dụng một hệ thống giấy tờ làm việc đầy đủ, khoa học sẽ góp phần nâng cao chất lợng kiểm toán. Công ty VAE cha thiết kế đợc hệ thống giấy tờ làm việc đầy đủ, chi tiết cho từng nội dung công việc, việc sắp xếp các giấy tờ làm việc trong hồ kiểm toán đôi khi còn lộ xộ, cha đảm bảo yếu cầu nội bộ của Công ty. Khi kiểm tra chi tiết cũng nh khi so sánh giá trị của số liệu kỳ này với kỳ trớc, đôi khi kiểm toán viên không ghi chép lên các giấy tờ làm việc, khi ghi cả bằng bút chì. Điều này sẽ khiến cho quá trình kiểm tra sau này gặp phải một số khó khăn nhất định. Vì vậy, trong thời gian tới, Công ty nên xây dựng một hệ thống giấy tờ làm việc riêng. Hệ thống giấy tờ làm việc phải chi tiết cho từng công việc kiểm toán nh loại giấy tờ ghi chép nội dung phỏng vấn khách hàng, loại giấy tờ ghi chép kết quả kiểm tra đối chiếu sổ sách, báo cáo kế toán, loại giấy tờ ghi chép nội dung kiểm tra chi tiết chứng từ, loại giấy tờ ghi chép kết luận về mục tiêu kiểm toán, loại giấy tờ ghi chép các bút toán điều chỉnhViệc phân rõ giấy tờ làm việc nh trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, đối chiếu, soát xét quá trình thực hiện kiểm toán. Ngoài ra, ngời phụ trách kiểm toán nên nhắc nhử các thành viên trong nhóm hoàn thiện giấy tờ làm việc của mình trớc khi kết thúc kiểm toán để đảm bảo mọi thông tin cần thiết đều đợc ghi chép đầy đủ. Công ty thể sử dụng mẫu bảng biểu sau để kiểm tra số chênh lệch Với những khoản chênh lệch đã xác minh rõ ràng trong quá trình kiểm tra, nên đa vàp Bảng kê chênh lệch theo mẫu sau: Bảng kê chênh lệch Chứng từ Diễn giải Chênh lệch Ghi chú [...]... đánh giá kết quả kiểm toán của kiểm toán viên nên sẽ khó cho việc tự đánh giá hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí sản xuất hiện nay Vì vậy, Bộ Tài chính nên kết hợp với các quan, tổ chức để ban hành một chuẩn mực cụ thể cho kiểm toán chi phí sản xuất Vì nếu một chuẩn mực cụ thể, việc tiến hành kiểm toán đánh giá kết quả sẽ đợc tiến hành hiệu quả do đó chất lợng kiểm toán chi phí sản xuất. .. phần chi phí khấu hao tài sản cố định đợc phân bổ vào chi phí sản xuất chung, kiểm tra các khoản chi phí sản xuất chung bằng tiền, kiểm tra phần công cụ, dụng cụ, vật liệu, tiền lơng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoànđã hạch toán vào chi phí sản xuất chung Lu ý: Xem đơn vị hạch toán vào chi phí sản xuất chung các khoản chi phí dự phòng (dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải... chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam với mong muốn đóng góp những nghiên cứu nhỏ bé của mình hoàn thiện hơn nữa chơng trình kiểm toán tại Công ty Khi đa ra những kiến nghị này em mong muốn rằng các nhà lãnh đạo Công ty những quan tâm nhất định về tính khả thi của nó, trên sở đó đa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hơn mô hình hồ kiểm toán của Công ty, từng... lơng các khoản trích theo lơng với số liệu trên sổ cái tài khoản chi phí phù hợp không - Tơng tự nh kiểm tra chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kiểm toán viên thể tính toán, xác định, so sánh chi phí theo giờ công lao động thực tế với định mức lao động cho từng loại sản phẩm (nếu thể) 2.3 Đối với chi phí sản xuất chung - Kiểm tra chi tiết chi phí sản xuất chun g sẽ phức tạp hơn so với các khoản. .. một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính trong thực tế nói chung chứ không chỉ dừng lại ở kiểm toán một khoản mục chi phí sản xuất Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ từ phía Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam, các anh chị kiểm toán viên trong phòng Kiểm toán- Tài chính, những ngời đã trực tiếp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em tiếp cận tìm hiểu thực tế Đồng... khoản mục trên Nhng thông thờng, kiểm toán viên chủ yếu xem xét những khoản chi phí bản với số tiền phát sinh lớn nh chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí khác bằng tiền, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân viên phân xởng - Đối chi u với kết quả kiểm tra phần tiền lơng, nguyên vật liệu trực tiếp trên sở phân tích chi phí muc ngoài - Đối chi u kết quả kiểm tra phần chi phí khấu hao tài sản. .. từng bớc đa Công ty phát triển hơn nữa, tạo dựng uy tín đối với khách hàng trong nớc, trong khu vực trên toàn thế giới Kết luận Lý thuyết thực tiễn kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất cho thấy việc thiết kế thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất đóng vai trò quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính Để nâng cao chất lợng chất lợng kiểm toán cũng nh để tăng uy tín của Công ty trên thị... xuất giá trị thực tiễn nhằm giúp Công ty hoàn thiện và nâng cao chatá lợng kiểm toán đap sứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội cũng nh hội nhập với nền kiểm toán hiện đại thế giới Qua thời gian thực tập tại Công ty, em đã đợc những kiến thức sâu hơn, rộng hơn về kiểm toán chi phí sản xuất cả lý thuyết lẫn thực hành điều đặc biệt quan trọng là em đợc kiến thức về các tiến hành một cuộc kiểm. .. kế toán trớc kế hoạch (nếu có) - So sánh đơn giá bình quân giữa chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ của sản phẩm dở dang với giá thành đơn vị nhập kho của thừng mặt hàng 2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chọn mẫu một số nghiệp vụ trên sổ kế toán (sổ chi tiết) đối chi u với phiếu xuất vật t để kiểm tra việc ghi sổ, hạch toán vào tài khoản chi pái phù hợp đúng đắn không? - Đối chi u... Thảo luận thống nhất với khách hàng về các vấn đề trên Phát hành Báo cáo kiểm toán Th quản lý 2.3 Kểm toán các phần hành chi tiết Kiểm tra tài khoản vốn bằng tiền, chi phí bằng tiền, tạm ứng, ký cợc, chi phí chờ kết chuyển Kiểm tra tài sản cố định, xây dựng bản, khấu hao, chi phí khấu hao tài sản cố định Vay ngân hàng, chi phí lãi vay phải trả, phải trả khác, thuế khác, chi phí phải trả Kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện., Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện., Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay