Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf

199 528 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 14:20

-0- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐOÀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY NỘI LÀM DỤ LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NỘI – 2009 -1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐOÀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY NỘI LÀM DỤ Chuyªn ngµnh : Ph©n bè LLSX vµ PVKT Mã chuyên ngành : 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh NỘI – 2009 -2- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ****** NGUYỄN HỮU ĐOÀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY NỘI LÀM DỤ Chuyên ngành : Ph©n bè LLSX vµ PVKT Mã chuyên ngành : 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh NỘI – 2009 -3- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực. Những tư liệu được sử dụng trong luận án đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Tác giả luận án Nguyễn Hữu Đoàn -4- BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TRONG LUẬN ÁN CBCNV Cán bộ công nhân viên CN Công nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng DV Dịch vụ DS Dân số ĐTH Đô thị hoá ĐTNN Đầu tư nước ngoài GPMB Giải phóng mặt bằng HAIDEP Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Nội 2006 HTKT Hạ tầng kỹ thuật KV Khu vực TGTSX Tổng giá trị sản xuất TM Thương mại TNMN Tài nguyên môi trường TSPTN Tổng sản phẩm trong nước TTKTMTDT&KCN Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp -5- DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Trang Bảng 2.1. Dân số đô thị Việt Nam giai đoạn 1950-2005 65 Bảng 2.2. Quy mô và tốc độ tăng dân số Nội giai đoạn 1995- 2007 75 Bảng 2.3. Dân số trung bình và mật độ dân số chia theo quận huyện 76 Bảng 2.4. Lao động và việc làm của Nội giai đoạn 1996-2005 77 Bảng 2.5. Tỷ lệ thất nghiệp hai đô thị lớn và cả nước 78 Bảng 2.6. Giải quyết việc làm tại khu vực nội thành 79 Bảng 2.7. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm 79 Bảng 2.8. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành 80 Bảng 2.9. Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo ngành của khu vực nông thôn ngoại thành Nội 80 Bảng 2.10. GDP bình quân đầu người và bình quân lao động 81 Bảng 2.11. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của các đô thị lớn năm 1996 82 Bảng 2.12. Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội của các đô thị lớn năm 2007 82 Bảng 2.13. Biến động diện tích hành chính các Quận huyện của Nội 83 Bảng 2.14. Quỹ nhà năm 1999 và năm 2005 84 Bảng 2.15. Diện tích nhà mới được xây dựng trong các năm 85 Bảng 2.16. Số lượng cơ sở Y tế 86 Bảng 2.17. Số cơ sở giáo dục và học sinh, sinh viên 87 Bảng 2.18. Phạm vi cấp nước máy 90 Bảng 2.19. Cơ sở hạ tầng cấp nước giai đoạn 2000-2005 91 Bảng 2.20. Cơ sở hạ tầng thoát nước giai đoạn 2000-2005 92 Bảng 2.21. Biến động đất nông, lâm nghiệp và thủy sản 96 Bảng 2.22. Kết quả đánh giá theo các tiêu chíchỉ tiêu 98 Bảng 3.1. Các chỉ tiêu phát triển du lịch Nội 136 Bảng 3.2. Mục tiêu cấp nước đô thị 140 Bảng 3.3. Dự báo về dân số và nhà đến năm 2010 – 2020 142 -6- DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1. Mô hình thành phố phát triển theo kiểu làn sóng 16 Hình 1.2. Mô hình thành phố phát triển đa cực 16 Hình 1.3. Mô hình thành phố phát triển theo khu vực 17 Hình 2.1. Bản đồ Phân bố và phát triển đô thị trên các vùng lãnh thổ 68 Hình 2.2. Bản đồ Nội năm 1890 72 Hình 3.1. Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Nội đến năm 2020 129 Hình 3.2. Bản đồ Nội mở rộng (từ 1-8-2008) 131 Hình 3.3. Bản đồ Quy hoạch giao thông Nội đến năm 2020 139 -0- Mục lục Trang MỞ ĐẦU ____________________________________________________________________1 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÔ THỊ, ĐÔ THỊ HOÁPHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ_______________________________________9 1.2. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÔ THỊ HOÁ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI _________22 1.3. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ ___________37 1.4. XÁC ĐỊNH NỘI DUNGCÁC ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ CỦA VIỆT NAM ______________________40 1.5. TIỂU KẾT CHƯƠNG 1_________________________________________________________58 CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ VIỆT NAM, LẤY NỘI (TRƯỚC NGÀY 1-8-2008) LÀM DỤ______________________________________________________________________60 2.1. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ VIỆT NAM NỘI _______________60 2.2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ CỦA NỘI GIAI ĐOẠN 1995-2007 QUA CÁC TIÊU CHÍ ____________________________________________________________________________75 2.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT MỨC ĐÔ ĐÔ THỊ HOÁ NỘI (TRƯỚC NGÀY 1-8-2008) ___98 2.4. TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 _______________________________________________________105 CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM NỘI ĐẾN NĂM 2020. ___________________________________________________107 3.1. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 ____107 3.2. DỰ BÁO XU THẾ ĐÔ THỊ HOÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 _____________________121 3.3. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NỘI ĐẾN NĂM 2020_________________________________________________________________126 3.4. TIỂU KẾT CHƯƠNG 3________________________________________________________154 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ _________________________________________________157 • Những công trình đã công bố có liên quan đến đề tài luận án I • Tài liệu tham khảo II • Phụ lục 1. Xác định nội dung các tiêu chí VI • Phụ lục 2. Phụ lục ban hành kèm theo thông tư 02/2002/TTLT- BXD-TCCP Ngày 8 - 3 - 2002 XVIII • Phụ lục 3. Một số hình ảnh Nội từ vệ tinh XXV -1- MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đô thị hoá là biểu hiện của sự phát triển kinh tế - xã hội. Để hiểu rõ bản chất của đô thị hóa cần xem xét vấn đề từ các góc độ khác nhau. Đô thị hóa là sự quá độ chuyển từ hình thức sống ít văn minh, ít tiện nghi lên một hình thức sống hiện đại, văn minh trên tất cả các phương diện. Đô thị hóa làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa người với người trong sản xuất và trong sinh hoạt xã hội. Những biểu hiện cụ thể của đô thị hoá là sự tăng cường mức độ tập trung dân cư, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô diện tích đô thị hiện có, hình thành các đô thị mới và các khu đô thị mới. Về mặt lý luận, các nhà kinh tế đã chỉ ra rằng quá trình đô thị hóa phải dựa trên cơ sở phát triển kinh tế, mà cốt lõi là phát triển công nghiệp và dịch vụ. Đô thị hoá không chỉ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, mà còn thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Đô thị hoá là cơ sở của quá trình phát triểntích luỹ nguồn lực cho phát triển. Trên thực tế, giữa đô thị hóaphát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ biện chứng với nhau và biểu hiện của nó có sự khác nhau tùy theo thời gian. Khi lực lượng sản xuất chưa phát triển, tốc độ đô thị hóa hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế. Sự hình thành và phát triển các đô thị mang tính tự phát và trên cơ sở thế mạnh tự nhiên mỗi vùng. Hoạt động đầu tư cho phát triển đô thị chưa được nhận thức đầy đủ, chưa được tính toán một cách khoa học. Khi đó, tác động trở lại của đô thị hóa đối với phát triển kinh tế còn rất yếu. Khi lực lượng sản xuất phát triển, đặc biệt là với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học, trong đó phải kể đến khoa học kinh tế với sự trợ giúp của các khoa học thống kê, kinh tế lượng, và tin học thì các nhà kinh tế đều nhận thấy quá trình đô thị hoá có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng nói riêng và cả quốc gia nói chung. Với điều kiện thống kê và tin học hiện -2- nay chúng ta có thể lượng hóa được mối quan hệ biện chứng giữa quá trình đô thị hóacác quá trình phát triển kinh tế xã hội. Thực trạng đô thị hoá Việt Nam hiện nay, chúng ta đã có một hệ thống đô thị từ Bắc vào Namcác trung tâm kinh tế chính trị, văn hoá của vùng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và cả nước. Tuy nhiên trong quá trình đô thị hóa, cũng còn nhiều vấn đề được đặt ra cho các nhà lãnh đạo các cấp các ngành, cho công tác quản mô và vi mô. Do sự hiểu biết về phát triển đô thị còn nhiều hạn chế, quá trình xem xét, đánh giá mức độ đô thị hoáấch được coi trọng đúng mức. Việc đánh giá sự chuẩn xác, tính hợp lý của các chủ trương đô thị hoá Việt Nam còn có nhiều ý kiến chưa thống nhất. Trên phương diện mô, các câu hỏi được đặt ra là: hệ thống đô thị hiện tại của chúng ta sẽ phát triển như thế nào trong tương lai? Các đô thị mới sẽ được xây dựng đâu? với quy mô như thế nào? Xác định mức độ đô thị hóa, tốc độ đô thị hóa của các đô thị như thế nào? Giải quyết hậu quả của đô thị hóa như thế nào? Những vấn đề như môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, tài nguyên bị cạn kiệt nhanh chóng, người lao động bị thu hồi đất trở thành thất nghiệp, an ninh xã hội ngày càng phức tạp, phát triển bền vững bị đe dọa… Trên phương diện vi mô, mỗi thành phố việc đầu tư xây dựng, cung cấp các dịch vụ hạ tầng, dịch vụ công cộng, quản lý đất đai, quản lý và khai thác các công trình còn nhiều bất cập. Để quá trình đô thị hóa diễn ra một cách có hiệu quả và với tốc độ mong muốn cần có những giải pháp đúng, điều đó đòi hỏi trước hết cần có những nhận thức đầy đủ, có hệ thống về bản chất, tính quy luật của quá trình đô thị hóa và tiếp theo đó là nhận thức về hoàn cảnh cụ thể, thực trạng của mỗi quốc gia, mỗi thành phố và bối cảnh chung của khu vực và thế giới. Để góp phần xây dựng các quan điểm và giải pháp đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, phù hợp với yêu cầu và trình độ quảnđô thị hiện đại, về mặt lý luận cần làm rõ bản chất, tính quy luật của đô thị hóa, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống tiêu chítiêu chuẩn đánh giá mức độ đô thị hóa của các đô thị. Về mặt thực tiễn, cần vận dụng một phương pháp thống nhất để đánh giá mức độ đô thị hóa cho các đô thị, góp phần bổ sung các quan điểm phát triển đô thị Việt Nam. [...]... t Namcác nư c - Xây d ng h th ng tiêu chí, ch tiêutiêu chu n ánh giá m c ô th hoá Vi t Nam - xu t v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí trên cơ s h th ng tiêu chítiêu chu n ánh giá ã xây d ng ánh giá m c ô th hoá c a Vi t Nam và l y N i làm d - Ki n ngh các quan i m phát tri n ô th c a Vi t Nam N i - Ki n ngh m t s quan i m và gi i pháp phát tri n ô th N i Vi t Nam và Hà. .. d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c hoá nh m góp ph n xây d ng các quan i m phát tri n ô th Vi t Nam ô th n năm 2020, l y N i làm d ” là r t c n thi t nh m góp ph n b sung lý lu n, phương pháp lu n và phương pháp ánh giá m c ô th hóa các ô th , th i góp ph n b sung các quan i m phát tri n ô th Vi t Nam 2 T ng quan các công trình nghiên c u liên quan Lý lu n v ô th và ô th hoá là... n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ô th hoá c a N i Ki n ngh các quan i m, ánh giá m c nh hư ng ô th hoá cho N i và Vi t Nam Ý nghĩa c a vi c nghiên c u - L n u tiên lu n án xây d ng h th ng tiêu chítiêu chu n ánh giá m c ô th hoá góp ph n xây d ng cơ s khoa h c cho vi c ánh giá hi n tr ng và ho ch nh chính sách ô th hoá nh ng v n Vi t Nam ng th i góp ph n làm sáng t lý lu n v phát tri... ô th hoáphương pháp ánh ô th hoá Chương 2 V n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c th hoá ô Vi t Nam, l y N i (Trư c ngày 1-8-2008) làm d Chương 3 Quan i m và gi i pháp phát tri n ô th n năm 2020 Vi t Nam N i -9- CHƯƠNG 1 NH NG V N LÝ LU N V Ô TH , Ô TH HOÁPHƯƠNG PHÁP ÁNH GIÁ M C 1.1.1 Khái ni m v Ô TH HOÁ ô th , ô th hoá và m t s khái ni m khác có liên quan 1.1.1.1... - Phương pháp duy v t bi n ch ng: nh m phân tích quá trình ô th hoá trong m i quan h tương tác v i phát tri n kinh t xã h i, phân tích ô th hoá toàn di n và theo m t logic khoa h c - Các phương pháp th ng kê: Phương pháp phân lo i, thu th p s li u, mô t và phân tích th ng kê, phân tích nh lư ng k t h p phân tích nh tính, là cơ s làm rõ b n ch t ô th v m t kinh t xã h i b ng s lư ng; phương pháp phân. .. n d ng phương pháp ô th hoá v i n i dung cơ b n là xây d ng h th ng các tiêu chí cùng v i các ch tiêu ph n ánh quá trình ô th hoá m t cách hoàn ch nh và áp d ng phân tích th c t cho N i 3 M c ích, ý nghĩa và nhi m v nghiên c u c a lu n án M c ích nghiên c u c a lu n án: H th ng hoá các v n hoá trên th gi i và m c lý lu n v ô th Vi t Nam; Xây d ng h th ng tiêu chítiêu chu n ánh giá ô th hoá V... ư c c a các ô th hoá, trên cơ s ó xác nh ô th hoá c a ô th 6 Nh ng óng góp c a lu n án -L n u tiên hoá là cơ s xu t h th ng tiêu chítiêu chu n ánh giá m c ánh giá và so sánh m c ô th hoá c a các ô th - V n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ánh giá m c b ng nh lư ng và ô th ô th hóa nh tính Ch ng minh tính kh thi c a vi c v n d ng phương pháp b ng vi c áp d ng ánh giá m c - Góp ph n làm rõ... n năm 2020 4 i tư ng và ph m vi nghiên c u c a lu n án i tư ng nghiên c u c a lu n án là quá trình ô th hoá và v n d ng phương pháp phân tích a tiêu chí ch ng m c nh t ánh giá m c ô th hoá c a các ô th Trong m t nh, lu n án nghiên c u các v n ô th nói chung, quan h gi a ô th hoáphát tri n kinh t xã h i và các quan i m phát tri n ô th Lu n án ki m nh vi c áp d ng phương pháp phân tích a tiêu chí. .. c a n i hàm ô th hóa, phương pháp ánh giá m c c n s d ng tiêu chu n ơn gi n ph n ánh n i dung ph c t p Hi n nay, phương pháp ánh giá m c ô th hóa ch y u có hai nhóm l n: Phương pháp ch s ch y u và phương pháp ch tiêu thích h p” Tác gi ã gi i thi u sơ lư c v các phương pháp Phương pháp ch -4- s ch y u” là phương pháp s d ng ba ch tiêu cơ b n : dân s - s c lao d ng t ai, cơ c u s n xu t ánh giá m c... bao g m: - Quan h v hành chính - chính tr : bao g m các m i quan h gi a ô th trung tâm hành chính - chính tr c a vùng (như th lãnh th thu c ô, t nh l , huy n l ) và vùng a gi i hành chính tương ng - Quan h v CSHT: là các m i quan h v k t n i m ng lư i giao thông, c p i n, c p nư c, bưu chính - vi n thông, c p thoát nư c, x lý ch t th i - Quan h v s n xu t: là các m i quan h u vào - u ra, quan h gia . VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÔ THỊ HOÁ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, LẤY. pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf, Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf, Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hoá nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ.pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn