de kiem tra hoc ki 1 dia 7

2 346 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 10:11

TRƯỜNG THCS GIANG BIỂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN: ĐỊA7 Thời gian: 45’ ( không kể thời gian giao đề) I- TRẮC NGHIỆM (2Đ) Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: 1. Môi trường khí hậu nhiệt đới gió mùa nằm ở: a. Từ 5 0 B đến 5 0 N b. Từ chí tuyến B đến chí tuyến N b. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á d. Vùng chí tuyến B- N 2. Lượng mưa nào sau đây thuộc môi trường nhiệt đới: a. Mưa nhiều và đều quanh năm b. Mưa theo mùa gió c. Mưa theo mùa d. Mưa nhiều về đông xuân 3. Lượng mưa nào sau đây thuộc môi trường ôn đới hải dương a. Mưa ít chủ yếu là tuyết rơi b. Mưa nhiều về đông xuân c. Mưa khoảng 500 mm/ năm d.Mưa nhiều và đến trên 1000mm/ năm 4. Thảm thực vật nào sau đây thuộc môi trường ôn đới hải dương? a. Rừng lá cứng b. Rừng lá kim c. Rừng lá rộng d. Rêu và địa y 5. Hoang mạc thường xuất hiện ở vùng nào sau: a. Khu vực chí tuyến b. Khu vực có dòng biển lạnh chảy qua c. Nằm sâu trong nội địa d. Câu a, b, c đúng 6. Cảnh quan nào dưới đây thuộc môi trường hoang mạc? a. Rừng lá rộng c. Rừng rậm xanh quanh năm b. Cát đá, cây bụi d. Thảo nguyên, xa van 7. Đới lạnh nằm ở giới hạn nào sau đây? a. Từ vòng cực B- N đến 2 cực B- N b. Từ chí tuyến B- N đến vòng cực B- N c. Từ chí tuyến B đến chí tuyến N d. Khu vực chí tuyến 8. Khí hậu và thực vật vùng núi hình thành các vành đai: a. Do độ dốc b. Do độ cao c. Do sườn chắn khuất gió d. Do vĩ độ địa lí II- TỰ LUẬN ( 8Đ) Câu 1: Hãy nêu đặc điểm khí hậu ở đới ôn hòa? Sự phân hóa của môi trường khí hậu ở đới ôn hòa? (2đ) Câu 2: Hãy kể tên các lục địa và các châu lục trên thế giới (1đ) Câu 3: Nêu vị trí địa lí châu Phi? Những nét cơ bản cảu địa hình châu Phi? (2đ) Câu 4: Sắp xếp các dữ liệu dưới đây và vẽ sơ đồ thâm canh lúa nước: thâm canh lúa nước, chủ động tưới tiêu, nguồn lao động dồi dào, tăng vụ, tăng sản lượng, tăng năng suất (2đ) Câu 5: Cho cụm từ: khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống. Hãy lập một sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa con người và môi trường ở đới lạnh (1đ) ------Hết------ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN ĐỊA7 Nội dung Cấp độ nhận thức Tổng điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL 1. Môi trường đới nóng 1(0,25đ) 1(0,25đ) 1(2đ) 3(2,5đ) 2. Môi trường đới ôn hòa 1(0,25đ) 1(0,25đ) 1(2đ) 3(2,5đ) 3. Môi trường hoang mạc 1(0,25đ) 1(0,25đ) 2(0,5đ) 4. Môi trường đới lạnh 1(0,25đ) 1(1đ) 2(1,25đ) 5. Môi trường vùng núi 1(0,25đ) 1(0,25đ) 6. Thế giới rộng lớn đa dạng 1(1đ) 1(1đ) 7. Thiên nhiên Châu Phi 1(2đ) 1(2đ) Tổng điểm 3(0,75đ) 1(0,25đ) 2(0,5đ) 2(0,5đ) 2(3đ) 3(5đ) 13(10đ) BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN ĐỊA7 I- TRẮC NGHIỆM (2Đ) Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án c c d b d b a b II- TỰ LUẬN (8Đ) Câu 1: (2đ) * Đới ôn hòa có khí hậu mang đặc tính cơ bản sau: -Tính chất trung gian - Tính chất thất thường Phân hóa nhiều kiểu môi trường nhưng cần lưu ý 4 môi trường: Câu 2: (1đ) Kể tên các lục địa Các châu lục - Lục địa Á- Âu, Phi, Bắc Mĩ Châu Á, Âu, Phi, Mĩ, Châu Đại Dương Nam Mĩ, Ôx- trây- li- a, Nam cựcChâu Nam Cực. Câu 3: (2đ)Vị trí địa lí châu Phi: Nằm cận trên xích đạo vượt qua chí tuyến Bắc Nam, diện tích . - Địa hình là một cao nguyên khổng lồ trùng bình b750m. Nằm rải rác là các bồn Câu 4: (2đ)Sắp xếp dữ liệu vẽ sơ đồ thâm canh lúa nước: Câu 5: (1đ) Sắp xếp dữ liệu vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa con người với đới lạnh: Chủ động tưới tiêu Thâm canh lúa nước Nguồn lao động dồi dào Băng tuyết phủ quanh năm Khí hậu rất lạnh Rất ít người sinh sống Tăng sản lượng Tăng vụ Tăng năng suất Thực vật nghèo nàn . đới lạnh 1( 0,25đ) 1( 1đ) 2 (1, 25đ) 5. Môi trường vùng núi 1( 0,25đ) 1( 0,25đ) 6. Thế giới rộng lớn đa dạng 1( 1đ) 1( 1đ) 7. Thiên nhiên Châu Phi 1( 2đ) 1( 2đ) Tổng. điểm 3(0 ,75 đ) 1( 0,25đ) 2(0,5đ) 2(0,5đ) 2(3đ) 3(5đ) 13 (10 đ) BIỂU ĐIỂM ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 7 I- TRẮC NGHIỆM (2Đ) Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoc ki 1 dia 7, de kiem tra hoc ki 1 dia 7, de kiem tra hoc ki 1 dia 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay