DỀ KT CHUONG II DS7 CÓ MA TRAN-ĐÁP ÁN

3 329 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 09:11

ẹE KIEM TRA CHệễNG II - ẹAẽI SO 7 02 I.MA TRN Mc Ch Bit Hiu Vn dng thp Vn dng cao Tng TN TL TN TL TN TL TN TL Đại lợng tỉ lệ thuận C1a,b 1 C3 1 3 2 Đại lợng tỉ lệ nghịch C1d 0,5 C1c 0,5 C4 2,5 3 3,5 Hàm số - th C2b,c, d 0,75 C2a 0,25 C5a ,b 2,5 C6 1 7 4,5 Tng s 7 3,25 4 3,25 1 2,5 1 1 13 10 II.Ni dung kim tra: A/ Trc nghim: (3) Cõu 1: Khoanh trũn ch cỏi ng trc cõu tr li ỳng nht (2 ) a)i lng y t l thun vi i lng x theo h s t l 2 7 thỡ x t l thun vi y theo h s t l: A: 2 7 B: 7 2 C: 2 7 D : 7 2 b)Cho bit y v x t l thun vi nhau. Cỏch vit no ỳng: A: 3 1 x x = 2 1 y y B: 2 1 x x = 1 2 y y C: 2 1 x x = 2 1 y y D : 2 3 x x = 2 1 y y c)Cho y = x a , bit x = 5 ; y = -2 thỡ a = ? A: 3 B: - 3 C: -10 D : 10 d). i lng y t l nghch vi i lng x theo h s t l 0,4 thỡ x t l nghch vi y theo h s t l no? A: - 0,4 B: 1 0,4 C: 0,4 D : 1 0,4 Cõu 2: in ch ỳng hoc sai vo cỏc cõu sau:( 1 ) CU NG SAI a. Hm s y = 3x + 1 khi x = -3 thỡ y = -8 b. Mt im bt kỡ trờn trc honh cú honh bng 0 c. Mt im bt kỡ trờn trc tung cú cú honh bng 0 d. th hm s y = ax (a 0), a >0 th gúc phn t th II v th IV. B.T LUN Bài 1: ( 2,5đ) Cho x và y là hai đại lương tỉ thuận với nhau. Khi x = 10 thì y = 5 a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x b) Hãy biểu diễn y theo x. c) Tính giá trị của y khi x = -6 , x = 1 2 Câu 2:(2đ) Cho biết 56 công nhân hoàn thành công việc trong 21 ngày.Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày?(năng suất của các công nhân là như nhau) Câu 3:(2đ) Cho hàm số y = -3x a)Vẽ đồ thị của hàm số trên b)Điểm M(-2;6) thuộc đồ thị trên không ? vì sao? Câu4:(1đ)Xác định các giá trị a và b của hàm số y = ax +b biết đồ thị của hàm số đó đi qua điểm A(0;7) và B(1;5) V.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM A/ Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Chọn A C C D 1đ 2s 3đ 4s Điểm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ B/Tự luận(7 điểm) Câu Nội dung Điểm 3 Định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận (1 đ ) 4 Gọi số công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày là x (công nhân) (0,5 đ) Vì số công nhân và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 84 14 21.56 21 1456 ==⇒= x x (1đ) Để hoàn thành công việc trong 14 ngày cần thêm là: 84-56=28 công nhân (0,5 đ) Trả lời: Vậy cần phải tăng thêm 28 công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày (0,5 đ) 5 a)vẽ đồ thị đúng (1,5đ) b)với x=-2 thì y=3.-2 = -6. Vậy M(-2;6) thuộc đồ thị của hàm số y=-3x ( 0,5đ) ( 0,5đ) 6 m=1 (1 đ ) Duyệt của BGH,Tổ chuyên môn: . ẹE KIEM TRA CHệễNG II - ẹAẽI SO 7 02 I .MA TRN Mc Ch Bit Hiu Vn dng thp Vn dng cao Tng TN TL TN TL TN TL. C2b,c, d 0,75 C2a 0,25 C5a ,b 2,5 C6 1 7 4,5 Tng s 7 3,25 4 3,25 1 2,5 1 1 13 10 II. Ni dung kim tra: A/ Trc nghim: (3) Cõu 1: Khoanh trũn ch cỏi ng trc cõu tr
- Xem thêm -

Xem thêm: DỀ KT CHUONG II DS7 CÓ MA TRAN-ĐÁP ÁN, DỀ KT CHUONG II DS7 CÓ MA TRAN-ĐÁP ÁN, DỀ KT CHUONG II DS7 CÓ MA TRAN-ĐÁP ÁN

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay