Sự cần thiết của hoạt động Ngoại Thương

18 142 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 05:20

 Sự cần thiết của hoạt động Ngoại Thương  !" " #$%& &"'#(!#(")*+,-.*+/'.*0 ,1,2#'34#&5#6789: .).)(#.(6#:)#: ;<!.),=*+,-.3(#'34#&>,=?@:*0 " &#(5*2#:A3(#B@C5 *+/.7) D,-2)67%(, 92 ;,)((64%&*E631*2& #='34F#C6G#3#'=3:*+ ,-.%H+*2@5F@#:%(/@>'5.I2@:@( .),=F&5.7.)*2%JB/J(#5J+7F KHAE'/ '.I289 ,# .),='=3:%H*2@*+,-.'34#&5 / ,'=%H/@#L@:>M!% & ,+3E%(#@F.!%(3N@F& 93(%JB 2#, 9;E#/@,A 2K*0.@:@B#;O.(?#+ "'. PN9@( &.%(##<2*0@(.#$*+ ,-.;O6%(,1@#)2*0:#K*+,-. , '=F'34& Q Đối với các nước công nghiệp phát triển: RA2D, 3#A,'.<).7)#@ (51.,%(#J&#(>6+6:5:# HA6=&#( • Ví dụ: S+T?+#B5D@UVQ5WX3AB@$5YVD @U?+6#:)5'+)/5'' ZZX3=@U,-5Z[X*\],,-^ _#%& &A, 5S+@(&@J*U13E .<+WHQT`a`QZWT=(bcd%(8 "\=13E2$ #(*; 6.QZYWS+,efPg (5@(.)#"2&P  '2F=&#(((65%(#H(5 L"A@(K(B,%&3#A,.%%(h5 3N+6%(@F.!>c@3N@F=5 *U3NH@#)7K&]., 959:#*+,-.i#L , ( ,&#( P2)67'1@(3##@, 95 B,F/Dj A%&&#(3E %(#'@A&#(k,-'@Al5,c@E# &96:#(/->Bg#&.7 )=&#(.%(#K( '@A7 &#(^ ( c@#:)2#:# S+%JB*2Q%H(B&k@'Nj@(2( /%H(*+7&#(%(@=;O%93EK#:Al? @(2A,mk*dnl%(@(&/,F n%(@A# & C@(Q#Q[H +6:/;O%(#@, 9o;G#&.75 6A2 _E, 9FS+#@(.)piA= qr.(H&,+'5j,##+2,sa[%( K6.=,sZ[PES)7#:#e_"# , "9p&t59J% A2.r%(p.j31S+H9& 9E\.!h&r m Đối với các nước chậm và đang phát triển: K6.K,nV[(ju#k*lH/@t M?@--2%& &.%(, 9kv#"@G.*#w ,@ w#.# 3G%G@#,.G#G*l * #   & ., 9@7: @--3#F%29=#,  95%!%_xb)#5*+,-.]./@' 'N5#%Ac%2F g7'6^3y c%2#=, 9"JN^ P9!3%?@--* PzOOi{x|Pi}~ ;•Pix€•;i‚v ;iƒ~M„ _xb;i‚v ;E#/5 &E(2A2*0\ ,N%?@--'13#, %….\B%2DB %2%(n ;R2@(.)9!#%A, %…%?@--5+ †#5%(#E(2A2 ;K6.QZYY5;R2()pP .:%6r%& F<pb:+%jr53#%)%(H*@=.#8:#5 #%?Q[6.EAF<5H*+/F;R2"J !25'H^ ;G#  4 (5) .:%6-; R2@4@:(N6.%(&* .A2F*E*N,$"+1; R2@(&*+/A,@:5* ,3NQ*2"A, ,' E#8:#, 9>2)67@(K*21.k mVX6.QZVT>mWX6.QZVYl5,"!1=K6. 2,nV[87.3&‡[~_g`6. P2,sV[5;R2(+ G#&.7 @,A#:#5%&#(") &,<;156.QZZW @,A%&Qa[&5 &(D,…%H%25# jn5.7)J'N( o+@( ˆ;67:.%J&#H6.k"!1 aZX`6.l>K6.:. 6.QZaW:QT5‡X> .H(HJB,F;R2 ,3NK"A , ,@(.@:2)672 Bảng 1.2: So sánh quốc tế về tốc độ tăng trưởng GDP (%l Năm Thế giới Mỹ Nhật EU Trung Quốc 1980 -0.2 9.6 7.9 1985 3.8 4.6 13.5 1990 2.4 1.8 5.2 3.8 1991 1.3 0.7 7.0 1992 1.7 2.6 1.3 1.1 12 1993 2.3 2.7 0.1 0.4 13.4 1994 3.1 3 7 0.5 2.6 11.8 1995 3.7 2.9 2.2 2.9 10.3 1997 3.1 2.4 8.8 1998 2.0 2.7 6.5 2000 3.8 2.8 8.5 2001 0.3 0.4 0.4 7.5 2002 2.4 0.32 8.0 2003 3.1 2.6 2.0 7.5 2004 3.9 2.9 2.0 9.1 2005 3.3 3.0 0.8 2.7 9.3 2006 5.1 3.3 1.1 2.9 10.7 2007 11.3 kc;,HcF +l i6.2sm[;R67.@:5.),=3#  )F)F#+(B%EP1u#:QZZVQZZa .)*2+7/J;R5,= ?3#2)D c%2=&#(%(#;R+. 9K6.=smQ ;R3=,Nc@:(67F.!5.L342)67 "K6.&%y)(=&;6. m[[T,"!1=7.QV[[~_g`>6.m[[YOgv F;R:'mY[[8~_g>6.m[[V:mYZ[8~_g‰ ˆ;6.QZZV$@"" (%<@'(T &>$.:Šo6.m[[VF;R:#+mQ[[8~_g5# L3<.::mTTZ8~_gk*#%&.mQmW8~_gF6. m[[Yl(.)E.(C/@((F;R.L =.j2 ˆ;R2K@(2D=E,&#( .:/.(?BE=*&  ;F&xtS%(;$"BO;:g1@‹J # !b:)b+#(25# ),D%&i#H5  &#(pd7U%&"'#(@(2* <"+%(@13(F 131;R^r  Các lý thuyết, mô hình ngoại thương Q Các học thuyết cổ điển về thương mại quốc tế II.1.1. Quan niệm của các học giả trọng thương ( Mercantilism) M(#FFŒj<5%(%(":*U3N%&  @(HA%(:#'#F+F 2d)*22( B@CH%(":!(7'(%(4.:<g#5 .N'F# B* F.I&@(,+6 2@HAk%(%(":lKG#FŒj <'9.#H@(:"93/FF+5@(' -9  .j!HA,K#:)(#3y B@CHA@(K#:)'E5@ij#H @(.6'.C@(.'#F+i#:)A, 9@(c2FF+kA, %(5":l58 #:<.&@(c2*EFF+ Kj+j<#@<A,@(+ F*E#$ 5@(*E@:2o+ .)"'.)"'k;3G*•G#*..Glg#j#/- 2%&.)2@(B%(,-@(.) L  PB%!5KJF j+j<"#c. Ž oBŠo( J#PFŒj<   /,%AŠo'@A%(2*U3N'@A9*+/#&c G.Šo(,-. Ž i:o5'#o'@A*#%&(,-.i:#L/. o(,-.5/@((8 Ž oB7("(F&.!%!%" (.(? &%+5,B"+#9. Ž b2%&B,F5BŠo/,>:o"  N"+#).3J#(5"" EA"7  )HF(& xtj<.@:@B# 2E31 +7+"J.:*6.Qa[[ II.1.2. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối ( Absolute advantages)  .Thước đo sự giàu có của mỗi quốc gia và sự phân công lao động: •3._.kQVm‡QVZ[l#*E(E*EF.)&,N )*2(%(3J%N*•7& <.:"J:!@BF<.:2 @(3#'\,1d3J*0D,+m"'6*+5 %AE.)'\<"+'\,1@#) kg%*##w‘#*l o"#E*+/@/K!.(.*0’< .(''D%(#.)#:) @<59" @/H 34 .)2'.%(#K(*+/.(j @A2!#,],j*+/*+,-.%&,BA+<  &   .Quan niệm lợi thế tuyệt đối: P4.)<%Jc@E54.)*+,-.2(#9*+ /H*+,-.<5!2x;;b%H*+,-. R2,B*+//,<_Š4.)*+,-.! x;;b%H*+,-. '.*+/%(#$.(+m2H7' *D< PCG#•3._.5<.:?9@(.62@*+ /%('34F#(&3#.I&EA'.*+ /.L(.(.!@A2 Mô hình đơn giản về lợi thế tuyệt đối Lúa gạo (tạ) Xe hơi (chiếc) MA. m[ ‡ S+ W mT  MB3N'.j#/MA.@#%A*+/@D:# %!%&4Q<%Jc@E5MA.*+/H:#<km[:l #S+@(.W:@:5S+@A2# *+/G<  . Nguồn gốc lợi thế tuyệt đối: •3._.#@F.)&9@(@E'k  HAB5E'l@3#I@EF&53#*E , 9A%(*E@(Hk'.l *E'.5 &96A+3# Ž g#'*1%(#.)@Œ%E'xb*07'@(H +.**5,B Ž @#),+./39%A*+/*+ ,-.(**+,-.  Ž g#@(..)%A@13(5@#)*0+* *  5H/ ,<, ,@(.%A2< II.1.3. Lý thuyết về lợi thế so sánh (Comparative advantages)  Quan niệm lợi thế so sánh:  A.@A2 13E'<*7*E "A%HA +*+/A2!x;__/,  '  +  *+  /  <  2d)  & x;;b7+.L( %yx;__7.L((#."/@ h<%(%y@B. %(#<.:2 David Ricardo (1772-1823) Mô hình giản đơn về lợi thế so sánh Lúa gạo(tạ) Cá (tấn) MA. T W S+ Z Q[ ;#,(5MA."/@A2+m.L( 3#.)"/@<2%H.L(:#h<.L(  kW`Q[“T`Zl;<E5.)@FS+%H.L( @&<.L (:#kQ[`W”Z`Tlg#MA.@*#* %H:#5?i(R2 @*#* %H dI&*0'.%H.L(.!@ *#* 5*G.$@/.L(.!"/@*#*  R@F@*#* •d)2*0ŠoK.L(  +/,<.) <2*#%&2  5.)2 *0ŠoK.L(.(29*+/%&A+#< .) <2*#%&2• Một cách cụ thể, một quốc gia A sẽ xuất khẩu X khi và chỉ khi: Chi phí lao động để sản xuất Qđơn vị X ở A Chi phí lao động để sản xuất Qđơn vị X ở B < Chi phí laođộng để sản xuất Qđơn vịY ở A Chi phí laođộng để sản xuất Qđơn vịY ở B  Chi phí cơ hội: O#wG3M#i"G@GkQZ[[QZZTl@(%3N A. ,B<)%(#+B@t@*#* P,B<)F.L(Š @(*2@.L(•=\+.9*+/'.Q<%J( Š;#m252(#,B<)F.L((#/,< !*0@*#* %H.L( MHE/5,B<)8@( , "9 F +( <MA Jx;__3E' A.,B<)%A <.!F–3#=3E'"/!+J(#%H@#) P=Dt571,B<)F.L(7.I2+ J@($ II.1.4. Lý thuyết về giá trị quốc tế hay mối tương quan của cầu (Reciprocal demand) xtFg%3–3#8.&H,&25Dt &2=_d@@"$*#.(z"( %/H J2s@A#$K *+,-.d@@#•_E .7F#:<.)9 .:A,7.) &.( c@EF, 9• z*#*  *+,-.*+/Fm2*U3N= %(#1xtF—#_d@@3E'6*/ <2F1,+,B$F1g–3# @/%B3N.(D349!"(@tF g–3#5!/DF_d@@*0* Đầu vào Nhân công (số ngày) Quốc gia Đầu ra Rượu (thùng) Vải (kiện) ‡[[ ‡[[ Sc  b(#   • Q[[ T[ VT Y[ PD9/54c@E=%(#5Scb(#@ A2#%A*+/m.L(5<2@<%H kQ[[`T[˜m`Q*#%&VT`Y[˜Q`ml 4.)=%(#59*+/Q%("Q@ (•%(S:25%(m5"m725!2Q*0/- [...]... K.Marx về ngoại thương là dựa trên cơ sở quy luật giá trị.Lý luận về ngoại thương của K.Marx tập trung ở những điểm sau đây: Thứ nhất, nguyên tắc chi phối ngoại thương là bình đẳng cùng có lợi K.Marx cho rằng chi phílao động là cơ sở cho trao đổi, buôn bán ang hoá giữa các nước, theo đó hạ thấp được chi phí lao động thì hoạt động ngoại thương tất yếu là có lợi Điều này có nghĩa chi phí lao động là nguồn... lao động và tư bản nên bỏ qua yếu tố tài nguyên, đất đai, khí hậu • Do chính sách thuế quan của Mỹ ảnh hưởng đến nghiên cứu của Leontief • Leontief chưa tính đến tư bản đầu tư vào con người mà chỉ đề cập đến tư bản đầu tư vào vật chất II.1.6 Quan điểm của Karl marx về ngoại thương Trong học thuyết của mình, Marx chưa trình bày một cách có hệ thống các quan điểm về lý luận ngoại thương .Sự phân tích của. .. trọng nhất để phân tích lợi ích của ngoại thương Trong mậu dịch quốc tế, nguyên tắc trao đổi ang hoá phải tuân theo nguyên tắc ngang giá Ông đã phê phán gay gắt quan điểm sai lầm, thô thiển của chủ nghĩa trọng thương cho rằng:” Trong thương mại sở dĩ một bên có lợi là vì đã làm thiệt hại theo bên kia” Thứ hai, sự hình thành và phát triển của ngoại thương là tất yếu khách quan của phương thức sản xuất tư... (input-output) của mình với số liệu của Mỹ năm 1947, Leontief đã phát hiện Mỹ mặc dù là quốc gia với tỉ lệ vốn/lao động cao nhưng tỉ lệ vốn/lao động của các mặt hàng tương đương hàng nhập khẩu của Mỹ lại cao hơn tỉ lệ vốn/lao động của các mặt hàng xuất khẩu Mô hình Heckscher-Ohlin dựa trên các giả thiết sau: • Thế giới chỉ có 2 quốc gia chỉ có 2 loại hàng hóa (X và Y) và chỉ có 2 yếu tố sản xuất là lao động. .. bởi năng suất tương đối của nhân công mỗi nước Giới hạn của tỷ lệ mậu dịch sẽ là: 75 vải < 100 rượu < 120 vải Vấn đề là tìm những yếu tố xác định một tỷ lệ trao đổi thực sự trong giới hạn trên Lý thuyết về mối tương quan của cầu: Theo S.Mill, tỷ lệ mậu dịch thực sự sẽ phụ thuộc vào cường độ cũng như độ co dãn của cầu NK của mỗi nước, nghĩa là phụ thuộc vào số cầu tương quan Cần lưu ý rằng, số cầu không... đổi này sẽ ổn định khi XK của 1 quốc gia vừa đủ để trang trải số NK của quốc gia đó Thương mại quốc tế và chi phí cơ hội Trường hợp chi phí cơ hội không đổi: Khái niệm chi phí cơ hội có thể được vận dụng để giải thích mô hình thương mại quốc tế giữa hai quốc gia với hai mặt hàng.Giả sử có 2 quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc với 2 sản phẩm là cà phê và thép Lượng lao động cần thiết để sản xuất mỗi đơn... Mặt hàng X được coi là có hàm lượng lao động cao hơn so với mặt hàng Y nếu: Trong đó: L X và L Y là lượng lao động cần thiết để sản xuất ra một đơn vị X và Y K X và K Y là lượng vốn cần thiết để sản xuất ra một đơn vị X và Y, một cách tương ứng  Định lý H-O: Một quốc gia sẽ xuất khẩu những mặt hàng mà việc sản xuất đòi hỏi sử dụng nhiều một cách tương đối dồi dào của quốc gia và nhập khẩu những mặt hàng... tương qquan của yếu tố kia sẽ giảm xuống Bằng cách kết hợp định lý này với định ký H-O có thể thấy được thương mại tác động như thế nào tới quá trình phân phối thu nhập trong nước Một quốc gia có lợi thế so sánh ở mặt hàng mà việc sản xuất đòi hỏi nhiều yếu tố dồi dào của quốc gia đó Thương mại quốc tế sẽ làm tăng giá của mặt hàng này và do đó theo định lý Stolper- Samuelson, làm tăng thu nhập của yếu... điển về thương mại quốc tế  Mô hình Heckscher-Ohlin: Mô hình Heckscher-Ohlin được xây dựng thay thế cho mô hình cơ bản về lợi thế so sánh của Ricardo.Mặc dù nó phức tạp hơn và có khả năng dự đoán chính xác hơn, nó vẫn có sự lý tưởng hóa Đó là việc bỏ qua lý thuyết giá trị lao động và việc gắn cơ chế giá tân cổ điển vào lý thuyết thương mại quốc tế Mô hình Hechscher-Ohlin lập luận rằng cơ cấu thương. .. khan hiếm của quốc gia Giá cả sản phẩm Giá cả yếu tố Cầu các yếu tố sản xuất Cầu sản phẩm cuối cùng Công nghệ Cung các yếu tố sản xuất Thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng Phân bổ sở hữu các yếu tố sản xuất giá của lao động (mức tiền lương) sẽ thấp hơn so với NB Sau khi TMQT: NB sẽ cmh’ sx và xk thép- giá của vốn (mức lãi suất) sẽ thấp hơn so với VN VN là nước dồi dào tương đối về lao động  Các .  Sự cần thiết của hoạt động Ngoại Thương . Các lý thuyết, mô hình ngoại thương Q Các học thuyết cổ điển về thương mại quốc tế II.1.1. Quan niệm của các học giả trọng thương ( Mercantilism) M(#FFŒj<5%(%(":*U3N%&
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự cần thiết của hoạt động Ngoại Thương, Sự cần thiết của hoạt động Ngoại Thương, Sự cần thiết của hoạt động Ngoại Thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay