ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7 CÓ MA TRẬN+ĐÁP ÁN

4 1,831 37
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 21:11

Họ và tên: . Đề kiểm tra và bài làm học I ( năm học 2010- 2011) Môn: toán lớp 7. Lớp: Thời gian: 90 phút, (không kể thời gian giao đề) Điểm Lời phê của thầy giáo câu hỏi +Kết quả: !"#$%&' ($)*+ , #$ - ./ , .(*0123 3 4 3 56 7 '* ($2* 7 6 - ' , *489:)28;$<= > ? - @+ > , 7 A = = = = ($*+ , $<? - @+ > $( > B= , C/+ > ;D , ? 7 C? - @+ > $( > B= , </+ > ;D , 7 A ($4*' , EF , * à à A B= = G( > <;D , $ - ' , @ 7 ($3'EFB 7 ' , H , *EF:IE:HIF:H? 7 * ($J*' , EFB 7 ' , KLM , *EF:KLIF:LM++ 7 $!+ > '? 7 + - ' , , 56 7 '$* à à B E= à à A D= à à B F= à à A E= NOPQ*R ($R*2 7 ;D , <:C  S ,  > + > ;D , 5+ , 6 7 '!C:8)? 7 <:2 5 ' , + - ;$*82I)I)I82IHI83+ -  7 6 7 +D 7  >  7 ;D , AT+ -  7 !D'6 7 +D 7  >  7 ;D , AG? 7 ;A ($U*213UD'(C(<C'D > 'D 7 '= 7 'J0' 7 < -  )3D'(C(<C''D 7 ( , <'5@($' - ; -  , D'(@ 7 B+ >  , $ 7 '6';$( , A ($9*213+ - ? 7 B/ V ;$*F+ , WW51' , E 4 :J2 0  ? 7 ;D ,  , ' , ;$*F 2 IF  IE )I F 4I 5? , D - ';D , ' , E ) XF 2 + , @$( > '? 7 B+ 7 D - '' , '$ 7 '.? ,   FYOY . c b a 4 3 2 1 4 3 2 1 B A TE , HE , TZ 7 Z - E[ > \ 7 [E , R ][ > *20)0^20)) I. ] , Z > *    !" #" $%  &'() * + ,     '  -" #"        _ > OP` > * ./ -   01 * / -01 *    "2"3" 4 +56 738 &' 92:(83; 4 7)<32:6!= 4 +>)6 4 (  " 4 +56  :(8; 4 73)<32= 4 +>)6 4 (  " 4 +56  :(8; 4 73)<3'2:6!= 4 +>)6 4 (  " 4 + 56  &' &' &' ?  @  (8<!" 4 72A" 4 % 4 (!(") * '6!," 4 " 4 6!B()   C" 9" * !5" 6 6! , ? ' 6 !" 4 7  8 56 6!,B" 4 56 !" 4 7" 4 " 4 A" 4 "("  (A$%  !; * A)  !(  ) "  ? ?    ' ' x x= ⇒ = = D,  7&'6!, 4 !8,7!6(" 4 >!% 4 (!("!" 4 7 &' &' &' &' &'  &' a) "EE9)C"  ¶ ¶   < 2B A so letrong=   ¶   B = ¶ µ    ?B B+ = <"(!FGH9I257>" µ   ?B = µ µ    ? < 2A B soletrong= = ¶ ¶    B B= = <"(!FJ(K2 b) C"  µ ¶      ?  ?A B+ = + = D,  7&"(! >! 4 !#; "9 4 " &' &' &' &' &' &' c b a 4 3 2 1 4 3 2 1 B A E` > TZ 7 Z - E[ > \ 7 a[E , R ][ > 20)0^20)) P - TZ 7 ` > FZ ,  a Z - P G` > KP >  a -   O  O  O  O O$ V < 7  ) 013 ) 013 ? - @+ >  ,  ) 013 ) 013 T > @= > '? - @+ > $( >  T > @= > '? - @+ > ' >  ) 013 ) 213 ) 013 ) 213  7 ;D , B 7 D 7  > ) ) ) ) 2 2 T= 7 '6 - 'B$D' ' , T= 7 '6 - ' ;';' ) 2 ) 013 2 213 D - '5' , $ -  ' ,  ) 013 ) 013  , = 7 '= > .56 7 ' $$ - ' ,  ) 013 ) 013 2 ) D - ' 4 2 2  2 ) 2 )13 ) 213 J  3 R . tên: . Đề kiểm tra và b i làm học kì I ( năm học 2010- 2011) Môn: toán lớp 7. Lớp: Th i gian: 90 phút, (không kể th i gian giao đề) i m L i phê. 6 7 '!C:8)? 7 <:2 5 ' , + - ;$*82 I ) I ) I 82 I H I 83+ -  7 6 7 +D 7
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7 CÓ MA TRẬN+ĐÁP ÁN, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7 CÓ MA TRẬN+ĐÁP ÁN, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7 CÓ MA TRẬN+ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay