NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGVỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP .

22 242 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 17:20

Những vấn đề luận chungvề tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp . 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hởng đến công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm . Xây dựng cơ bản là một nghành sản xuất độc lậpchức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các nghành trong nền kinh tế quốc dân. So với các nghành sản xuất vật chất khác, xây dng cơ bản có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc trng đợc thể hiện rất rõ ở sản phẩm xây lắp quá trình sáng tạo ra sản phẩm của nghành. Sản phẩm xây lắp là công trình, nhà cửa, vật kiến trúc . nơi sản xuất cũng là nơi sau này phát huy tác dụng. Không giống nh các sản phẩm khác, sản phẩm xây lắp hoàn thành không nhập kho mà đợc tiêu thụ ngay theo giá dự toán hoặc giá đã đợc thỏa thuận với chủ đầu t từ trớc. Nói một cách khác quá trình tiêu thụ sản phẩm đợc tiến hành trớc khi sản phẩm sản xuất ra. Do đó tính chất hàng hóa của sản phẩm thể hiện không rõ. Sản phẩm xây lắp mang tính tổng hợp về nhiều mặt. Nó thể hiện bản sắc văn hóa, ý thức thẩm mỹ phong cách kiến trúc của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Nó đa dạng nhng mang tính đơn chiếc. Mỗi một công trình đợc xây dựng theo một kiểu thiết kế kỹ thuật riêng tại một địa điểm nhất định. Đặc điểm này dẫn đến tính không ổn định trong thi công lợi nhuận chịu ảnh do điều kiện địa điểm mang lại .Cụ thể: trong xây dựng các doanh nghiệp xây lắp phải di chuyển lao động, máy thi công từ công trình này sang công trình khác cùng một loại công trình nếu đợc thi công gần nguồn vật liệu, nguồn lao động thì sẽ có cơ hội hạ thấp chi phí thu đợc lợi nhuận cao hơn. Sản phẩm xây lắp thờng có thời gian xây dựng dài, chi phí hoàn thànhgiá trị lớn. Đặc điểm này làm cho vốn đầu t của các doanh nghiệp xây lắp ứ đọng dễ gặp rủi ro khi có biến động giá cả, vật t, lao động. Bên cạnh đó, quá trình sản xuất xây dựng tiến hành ngoài trời chịu ảnh hởng của đỉều kiện tự nhiên nên điều kiện lao động nặng nhọc, quá trình thi công dễ dàng bị gián đoạn, chi phí sản xuất không điều hòa trong bốn quí. Với đặc điểm riêng có của mình, nghành xây lắp rất khó khăn trong việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp thống nhất ban hành theo QĐ số 1141/TC/CĐKT ngày 1/11/1995. Để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trong các doanh nghiệp xây lắp, Bộ tài chính đã chính thức ban hành chế độ kế toán trong doanh nghiệp xây lắp theo QĐ số 1864/1998/QĐ-BTC ngày 16/12/1998. Chế độ kế toán trong doanh nghiệp xây lắp một mặt tôn trọng các qui định hiện hành của nhà nớc về tài chính- kế toán, đảm bảo thống nhất về kết cấu nguyên tắc hạch toán của chế độ kế toán doanh nghiệp; mặt khác, đợc bổ sung, hoàn thiện phù hợp với các qui định hiện hành của cơ chế tài chính, thuế phù hợp với đặc điểm của sản xuất sản phẩm xây lắp, thỏa mãn yêu cầu quản đâu t xây dựng. Để hạn chế những tiêu cực trong xây dựng, nhà nớc đã ban hành các chế độ chính sách về giá cả, các nguyên tắc phơng pháp lập dự toán, các căn cứ ( định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá xây dựng .) để xác định tổng mức đầu t, tổng dự toán công trình dự toán cho từng hạng mục công trình. Một trong những điều lệ quản đầu t có hiệu quả nhất là qui chế đấu thầu mà nội dung của nó qui định đối với hầu nh gần hết các công trình trớc khi giao cho các doanh nghiệp xây lắp thi công phải thông qua tổ chức đấu thầu. Vì vậy, để trúng thầu thi công một công trình ,doanh nghiệp phải xây dựng đợc gía dự thầu hợp sao cho vừa thấp hơn giá trị dự toán công trình nhng phải vừa có lãi. Chính điều này đã đặt ra vấn đề hết sức cấp bách trong việc tăng cờng quản chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm. Đây là vấn đề quyết định có tính chất sống còn đối với các doanh nghiệp xây lắp trong điều kiện hiện nay. Tóm lại, đặc điểm riêng có của hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hởng rất lớn đến công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp là phải xác định đúng đối tợng cần tập hợp chi phí đối tợng tính giá thành sản phẩm sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Vận dụng phơng pháp tập hợp chi phí phơng pháp tính giá thành một cách khoa học hợp lý, đảm bảo cung cấp một cách kịp thời, chính xác đầy đủ các số liệu cần thiết cho công tác quản lý. 1.2 Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1 Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp Khái niệm chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp Quá trình sản xuất của doanh nghiệp xây lắp là quá trình biến đổi một cách có ý thức, có mục đích các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất thi công để tạo nên các công trình, hạng mục công trình nhất định. Các yếu tố về t liệu lao động, đối tợng lao động dới sự tác động có mục đích của sức lao động sẽ tạo ra các sản phẩm xây lắp. Để đo lờng các hao phídoanh nghiệp đã bỏ ra trong từng kỳ, nhằm tổng hợp xác định kết quả đầu ra phục vụ yêu cầu quản thì mọi hao phí cuối cùng đều tồn tại trong mối quan hệ hàng hóa- tiền tệ đ- ợc biểu hiện dới hình thức giá trị, gọi là chi phí sản xuất. Nh vậy, chi phí sản xuất xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hóa các chi phí khác mà doanh nghiệp xây lắp bỏ ra có liên quan đến khối lợng xây lắp trong kỳ. Bản chất của chi phí xây lắp chính là sự chuyển dịch vốn - chuyển dịch giá trị các yếu tố sản xuất vào đối tợng tính giá thành sản phẩm xây lắp. Nó bao gồm tất cả các chi phídoanh nghiệp xây lắp phải chi ra để tồn tại tiến hành các hoạt động sản xuất xây lắp, bất kể đó là các chi phí cần thiết hay không cần thiết, khách quan hay chủ quan. Nh vậy, chi phí sản xuất xây lắp không những bao gồm yếu tố lao động sống liên quan đến sử dụng lao động (tiền lơng, tiền công ), lao động vật hóa (khấu hao tài sản cố định, chi phí về nguyên, nhiên vật liệu .) mà còn bao gồm một số khoản thực chất là một phần giá trị mới sáng tạo ra (ví dụ: các khoản trích BHXH, BHYT, KFCĐ, các loại thuế không đợc hoàn trả nh thuế giá trị gia tăng không đợc khấu trừ, thuế tài nguyên, .). Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp phát sinh thờng xuyên trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, nó cần đợc tập hợp một cách hợp phù hợp với kỳ báo cáo thời gian xây dựng, đa vào sử dụng để đảm bảo cho công tác quản có hiệu quả cao nhất. 1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất bao gồm nhiều khoản chi có nội dung công dụng mục đích sử dụng không nh nhau. Vì vậy, để phục vụ cho công tác quản nói chung kế toán chi phí sản xuất nói riêng, ngời ta thờng phân loại chi phí sản xuất theo những tiêu thức thích hợp. * Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, công dụng kinh tế. Theo cách phân loại này, các chi phí có cùng nội dung, tính chất kinh tế , không kể chi phí phát sinh ở đâu hay dùng vào mục đích gì trong quá trình sản xuất. Trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm các yếu tố chi phí sau đây: -Chi phí nguyên vật liệu nh: xi măng, sắt, thép, gạch, sỏi, đá . -Chi phí công cụ, dụng cụ: cuốc, xẻng . -Chi phí nhiên liệu động lực: xăng, dầu, mỡ . -Chi phí nhân công: tiền lơng của công nhân trực tiếp, lao động thuê ngoài -Chi phí khấu hao tài sản cố định: các khoản hao mòn của tất cả tài sản cố định trong doanh nghiệp. -Chi phí dịch vụ mua ngoài: tiền điện, tiền nớc, tiền điện thoại . -Chi phí khác bằng tiền. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế có tác dụng quan trọng đối với việc quản chi phí trong lĩnh vực sản xuất, cho phép hiểu rõ cơ cấu, tỷ trọng từng yếu tố chi phí, là cơ sở để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, làm cơ sở cho việc dự trù hay xây dựng kế hoạch cung ứng vật t, tiền vốn, huy động sử dụng lao động. *Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ khả năng qui nạp chi phí vào đối t ợng kế toán chi phí. Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất đợc chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp. -Chi phí trực tiếp: là những chi phí chỉ quan hệ trực tiếp đến việc sản xuất một loại sản phẩm, một địa điểm nhất định hoàn toàn có thể hạch toán, qui nạp trực tiếp cho sản phẩm công việc đó. -Chi phí gián tiếp: là những chi phí có liên quan đến nhiều sản phẩm, công việc, nhiều đối tợng công việc khác nhau nên phải tập hợp qui nạp cho từng đối tợng bằng phơng pháp phân bổ gián tiếp. Cách phân loại này có ý nghĩa thuần túy đối với kỹ thuật hạch toán. Trờng hợp có phát sinh chi phí gián tiếp bắt buộc phải áp dụng phơng pháp phân bổ. Mức độ chính xác của chi phí gián tiếp tập hợp cho từng đối tợng phụ thuộc vào tính hợp khoa học của tiêu chuẩn phân bổ chi phí. *Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí khối l ợng hoạt động. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất bao gồm biến phí định phí. -Biến phínhững chi phí có sự thay đổi khi mức độ hoặc khối lợng hoạt động của doanh nghiệp thay đổi. -Định phícác chi phí ít có sự thay đổi ( thờng cố định ) khi có sự thay đổi về khối lợng, mức độ hoạt động. Cách phân loại này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp, là cơ sở cho việc ra quyết định ngắn hạn nhằm tối đa hóa lợi nhuận. *Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí. Theo cách phân loại này các chi phí sản xuất có cùng mục đích công dụng đ- ợc xếp chung vào một khoản mục, không phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế nh thế nào, bao gồm các khoản mục chi phí sau: -Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm toàn bộ các khoản chi phí nguyên vật liệu mà đơn vị xây lắp chi ra để cấu tạo nên thực thể công trình nh vật liệu chính, cấu kiện bê tông . -Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm toàn bộ các khoản thù lao phải trả cho ngời lao động trực tiếp tiến hành xây dựng, lắp đặt các công trình, hạng mục công trình, tháo ghép cốp pha giàn giáo . -Chi phí sử dụng máy thi công: bao gồm toàn bộ các khoản chi phí mà đơn vị xây lắp bỏ ra có liên quan tới việc sử dụng máy thi công phục vụ cho việc xây dựng công trình, hạng mục công trình nh tiền khấu hao máy thi công, tiền lơng công nhân điều khiển máy, chi phí về nhiên liệu, động lực dùng cho máy thi công. -Chi phí sản xuất chung: là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong phạm vi đội xây lắp (trừ ba loại chi phí kể trên ), bao gồm tiền lơng các khoản trích theo l- ơng của nhân viên quản đội, các khoản trích theo lơng của công nhân trực tiếp sản xuất công nhân lái máy, chi phí hội họp, tiếp khách, điện thoại, điện nớc các khoản chi phí khác bằng tiền. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng kinh tế có tác dụng phục vụ cho việc quản chi phí theo định mức, là cơ sở cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo khoản mục, là căn cứ để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành định mức chi phí cho kỳ sau. Xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm xây lắp phơng pháp lập dự toán trong doanh nghiệp xây lắp là dự toán đợc lập cho từng đối tợng xây dựng theo các khoản mục giá thành, nên phơng pháp phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục là phơng pháp đợc sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp xây lắp. 1.2.1.3 Đối t Đối t ợng ph ợng ph ơng pháp hạch toán chi phí trong xây lắp ơng pháp hạch toán chi phí trong xây lắp *Đối t ợng hạch toán chi phí sản xuất. Đối tợng hạch toán chi phí sản xuấtphạm vi, giới hạn để tập hợp chi phí sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí tính giá thành sản phẩm. Xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm là khâu đầu tiên rất quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Khi xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất phải cân nhắc hàng loạt nhân tố sau: -Đặc điểm, cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. -Qui trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm. -Khả năng, trình độ quản nói chung hạch toán nói riêng . Trong sản xuất xây lắp với tính chất phức tạp của qui trình công nghệ loại hình sản xuất đơn chiếc, thờng phân chia thành nhiều khu vực ,bộ phân thi công khác nhau. Mỗi hạng mục lại có dự toán riêng, thiết kế riêng . Vì vậy, tùy thuộc vào từng doanh nghiệp xây lắp mà đối tợng tập hợp chi phí là nơi phát sinh chi phí hay nơi gánh chịu chi phí. Cụ thể, đối tợng tập hợp chi phí trong doanh nghiệp xây lắp có thể là: +Công trình, hạng mục công trình. +Giai đoạn công việc hoàn thành. +Đơn đặt hàng. Xác định đúng đắn đối tợng tập hợp chi phí sản xuất tập hợp chi phí sản xuất một cách kịp thời, chính xác theo đúng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định là cơ sở tiền đề quan trọng để kiểm tra, kiểm soát quá trình chi phí, tăng cờng trách nhiệm vật chất đối với các bộ phận, đồng thời, cung cấp số liệu cần thiết cho việc tính toán các chỉ tiêu giá thành theo yêu cầu quản của doanh nghiệp. *Ph ơng pháp hạch toán chi phí sản xuất. Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất là một phơng pháp hoặc một hệ thống các phơng pháp đợc tập hợp để sử dụng phân loại chi phí sản xuất trong phạm vi giới hạn của đối tợng hạch toán chi phí. Với các doanh nghiệp xây lắpcác phơng pháp hạch toán chi phí sau: -Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng: chi phí sản xuất phát sinh liên quan đến đơn đặt hàng nào thì đợc tập hợp cho đơn đặt hàng đó. -Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn vị thi công ( công trờng, đội thi công ): các chi phí sản xuất phát sinh đợc tập hợp theo từng đơn vị thi công ,trong từng đơn vị đó lại đợc tập hợp theo mỗi đối tợng chịu chi phí nh hạng mục công trình, nhóm hạng mục công trình. 1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp Để tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiêp phải bỏ ra chi phí. Từ những chi phí bỏ ra, doanh nghiệp sẽ thu đợc những sản phẩm, công việc lao vụ nhất định đã hoàn thành đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Khi đánh giá chất lợng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần phải xem xét chi phí trong mối quan hệ với kết quả thu đợc. Chính điều này tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hóa các chi phí khác mà doanh nghiệp xây lắp bỏ ra có liên quan tới khối lợng xây lắp đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm xây lắp là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng tài sản, vật t lao động tiền vốn trong quá trình sản xuất cũng nh tính đúng đắn của các giải pháp tổ chức kinh tế, kỹ thuật công nghệ mà doanh nghiệp xây lắp đã sử dụng nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lợng sản xuất, hạ thấp chi phí tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm xây lắp bao gồm bốn khoản mục sau: -Khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. -Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp. -Khoản mục chi phí máy thi công. -Khoản mục chi phí sản xuất chung. 1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp Để giúp cho việc nghiên cứu quản tốt giá thành sản phẩm xây lắp ngời ta thờng phân loại giá thành sản phẩm xây lắp theo những tiêu thức khác nhau. *Căn cứ theo cơ sở số liệu để tính toán, giá thành sản phẩm xây lắp có thể chia làm hai loại: -Giá thành thực tế: là giá thành bao gồm các chi phí thực tế để hoàn thành khối lợng công tác xây lắp nhất định. Nó có thể là các chi phí vợt định mức, hụt định mức, chi phí cho những công việc nằm ngoài thiết kế, nhứng chi phí phá đi làm lại . Nh vậy, giá thành thực tế là giá thành đợc xác định sau khi đã hoàn thành công việc nhất định, bao gồm toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp. -Giá thành kế hoạch: là giá thành đợc tính trớc khi bắt đầu khởi công công trình. Cơ sở để tính giá thành kế hoạch là giá trị dự toán của công trình nhiệm vụ hạ giá thành kế hoạch của doanh nghiệp. *Căn cứ vào mức độ hoàn chỉnh khả năng phát huy tác dụng của từng sản phẩm xây lắp, có thể chia giá thành xây lắp gồm hai loại: -Giá thành sản phẩm hoàn chỉnh: là giá thành hạng mục công trình đã thi công đến giai đoạn cuối cùng, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đợc duyệt, đợc kiểm nhận bàn giao thanh toán cho đơn vị sử dụng. -Giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành theo giai đoạn kỹ thuật qui ớc: là giá thành có khối lợng công tác thỏa mãn các điều kiện sau: +Phải nằm trong thiết kế đảm bảo chất lợng qui định. +Phải định lợng (đo, đếm . ) đợc bên chủ đầu t nghiệm thu thanh toán cho khối lợng công việc hoàn thành này. +Phải đạt đợc điểm dừng kỹ thuật hợp lý. *Dựa vào các khoản mục chi phí trong giá trị dự toán giá trị quyết toán công trình hình thành giá thành dự toán giá thành quyết toán. Giá trị dự toán xây lắp: giá trị dự toán hạng mục công trình là chi phí cần thiết để hoàn thành hạng mục công trình theo khối lợng công tác đề ra trong bản vẽ thiết kế thi công của hạng mục công trình. Giá trị dự toán bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung thuế lãi. Chi phí trực tiếp gồm: +Chi phí vật liệu: bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ nh gạch, đá, xi măng, cát, sỏi, sơn, vôi màu ., chi phí công cụ, dụng cụ . (không phải của máy thi công ). +Chi phí nhân công: bao gồm toàn bộ chi phí tiền l ơng công nhân sản xuất, chi phí BHXH, BHYT, KFCĐ. Chi phí này trong nghành xây dựng cơ bản đợc tính thêm phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp lu động sản xuất. +Chi phí máy thi công: bao gồm toàn bộ chi phí tiền lơng công nhân vận hành máy, chi phí nhiên liệu, năng lợng, chi phí sữa chữa khấu hao máy thi công. Chi phí chung: đợc tính bằng tỷ lệ (%) so với chi phí nhân công cho từng loại công trình do bộ xây dựng ban hành. Thuế lãi: Đợc xác định bằng tỷ lệ (%) so với chi phí trực tiếp chi phí chung theo qui định hiện hành. Giá thành dự toán xây lắp bao gồm chi phí trực tiếp chi phí chung. -Gía trị quyết toán công trình: là toàn bộ chi phí hợp đã thực hiện trong quá trình đầu t để đa công trình vào khai thác sử dụng. Trong quá trình thi công do đòi hỏi của yêu cầu thực tiễn khối lợng công tác bao giờ cũng có sự sai lệch so với giá trị dự toán ban đầu. Tuy nhiên, chỉ những khối lợng công tác sai lệch sau đây mới đợc quyết toán: +Do chủ đầu t quyết định thay đổi chủ trơng xây dựng dẫn đến thay đổi thiết kế làm tăng hoặc giảm khối lợng công tác. +Khi tiến hành thi công do đòi hỏi điều kiện thực tế dẫn đến bổ sung bản vẽ thi công làm tăng hoặc giảm khối lợng công tác. +Do bóc tách khối lợng từ thiết kế thừa hoặc thiếu dẫn đến tăng, giảm khối l- ợng công tác. Giá trị quyết toán biến động so với giá trị dự toán ban đầu còn do nguyên nhân có sự thay đổi chính sách chi tiền lơng các chính sách chế độ liên quan khác dẫn đế sự biến động về đơn giá dự toán, làm cho giá trị quyết toán thay đổi so với giá trị dự toán. Giá thành quyết toán công trình bao gồm chi phí trực tiếp chi phí chung trong giá trị quyết toán của công trình. *Căn cứ vào mức độ tổng hợp giá thành của các công trình giá thành xây lắp có thể phân loại nh sau: -Giá thành sản phẩm xây lắp cá biệt: là giá thành của một công trình, một hạng mục công trình nhất định bao gồm những chi phí từ khi khởi công đến khi bàn giao. -Giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn vị thời gian: là giá thành của toàn bộ các công trình, hạng mục công trình mà doanh nghiệp đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho bên chủ đầu t trong một thời kỳ nhất định, có thể là quí, năm. 1.2.2.3 Đối t Đối t ợng ph ợng ph ơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp ơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp *Đối tợng tính giá thành sản phẩm Đối tợng tính giá thành sản phẩmcác loại sản phẩm, công việc, lao vụ doanh nghiệp sản xuất, chế tạo thực hiện cần tính đợc tổng giá thành giá thành đơn vị. Xác định đối tợng tính giá thành là công việc đầu tiên trong công tác tính giá thành sản phẩm. Trong nghành xây dựng cơ bản, do đặc điểm sản xuất mang tính đơn chiếc, mỗi sản phẩm đều phải có dự toán thiết kế riêng nên đối t ợng tính giá thành sản phẩm xây lắp thờng là các công trình, hạng mục công trình hay khối lợng công việc có thiết kế dự toán riêng đã hoàn thành. Trên cơ sở đối tơng tính giá thành đã xác định đợc, phải căn cứ vào chu kỳ sản xuất sản phẩm, đặc điểm sản xuất sản phẩm tổ chức công tác kế toándoanh nghiệp xác định kỳ tính giá thành để đảm bảo số liệu cung cấp kịp thời, phục vụ cho công tác quản trong doanh nghiệp. *Phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp Phơng pháp tính giá thành là phơng pháp kỹ thuật sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp đợc của kế toán các tài liệu liên quan để tính tổng giá thành sản xuất giá thành đơn vị sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành theo đối tợng tính giá thành đã đợc xác định. Trong doanh nghiệp xây lắp thờng sử dụng các phơng pháp tính giá thành sau: -Phơng pháp tính giá thành giản đơn: phơng pháp này áp dụng trong trờng hợp đối tợng tính giá thành phù hợp với đối tợng tập hợp chi phí sản xuất, kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo. Giá thành sản phẩm đợc tính theo công thức sau: Z = Dđk + C - Dck Trong đó: Z : Tổng giá thành sản phẩm xây lắp. C : Tổng chi phí sản xuất đã tập hợp theo đối tợng. [...] .. . phí cũng là một trong những biện pháp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp xây lắp 1.2 .5 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Để tổ chức tốt kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu quản chi phí sản xuất giá thành sản phẩmdoanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau :.. . hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm sẽ đảm bảo cho giá thành sản phẩm đợc phản ánh một cách chính xác kịp thời 1.2 .4 Sự cần thiết phải hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Chi phí sản xuất xây lắp gắn liền với việc sử dụng vật t, tiền vốn, lao động trong sản xuất xây lắp Thực chất quản chi phí sản xuất xây lắp là quản việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu .. . của doanh nghiệp xây lắp Nhng giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cũng có sự khác nhau trên các phơng diện nh sau: -Nói đến chi phí sản xuất xây lắp là xét đến các hao phí trong một thời kỳ, còn nói đến giá thành sản phẩm xây lắp là xem xét, đề cập đến mối quan hệ của chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp hoàn thành -Về mặt lợng, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có thể khác nhau khi có các sản. .. toán tập hợp chi phí sản xuất đã xác định, theo các yếu tố chi phí khoản mục giá thành -Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố, định kỳ tổ chức phân tích chi phí sản xuất giá thành sản phẩmdoanh nghiệp -Tổ chức kiểm đánh giá khối lợng sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý, xác định giá thành hạch toán giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ một cách đầy đủ chính xác 1.3 Các phơng pháp .. . trình 1.2 .3 Mối quan hệ giữa chi phí giá thành sản phẩm xây lắp Giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau Chi phí biểu hiện mặt hao phí còn giá thành biểu hiện mặt kết quả của quá trình sản xuất Nh vậy, về mặt bản chất, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp là hai khái niệm hoàn toàn giống nhau Chúng đều là các hao phí về lao động các chi tiêu .. . cách đầy đủ chính xác 1.3 Các phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 1.3 .1 Kế toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên 1.3 . 1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí chi m tỷ trọng lớn nhất trong chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp, bao gồm giá trị nguyên vật liệu chính ( gạch, cát vôi, xi măng ,.. . tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp yêu cầu quản -Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm phù hợp với phơng pháp hàng tồn kho ( khai thờng xuyên hay kiểm định kỳ ) mà doanh nghiệp đã lựa chọn -Tổ chức tập hợp hoặc kết chuyển, phân bổ chi phí sản xuất theo đúng đối tợng kế toán. .. nhau khi có các sản phẩm dở dang đầu kỳ hoặc cuối kỳ Tập hợp chi phí sản xuất xây lắp là cơ sở để tính giá thành sản phẩm xây lắp Nếu chúng ta xác định công việc tính giá thành là chủ yếu thì tập hợp chi phí sản xuất có tác dụng tính toán chính xác giá thành sản phẩm Ngợc lại, dựa vào phân tích giá thành sản phẩm chúng ta xem xét đợc tình hình tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất trong kỳ đó Nghiên .. . phí nhân viên quản đội xây dựng công trình -TK 6272: Chi phí vật liệu đội xây dựng công trình -TK 6273: Chi phí dụng cụ dùng chung cho đội sản xuất -TK 6274: Chi phí khấu hao tài sản cố định của đội sản xuất -TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài -TK 6278 : Chi phí bằng tiền khác 1.3 . 1.5 .Kế toán tập hợp chi phí sản xuất : Để tập hợp chi phí sản xuất, kế toán sử dụng TK154- chi phí sản xuất dở dang, nhằm .. . việc tính giá thành sản phẩm xây lắp áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên TK154 đợc mở chi tiết cho từng đối tợng, có kết cấu nh sau: Bên Nợ: Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ Bên Có: Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất sản phẩm Giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao D Nợ: Chi phí sản xuất xây lắp còn dở dang cuối kỳ TK này đợc mở các tài khoản cấp hai sau: -TK1541- Xây . tốt kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi. xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1 Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp Khái niệm chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGVỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ., NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGVỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ., NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGVỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay