Đề thi và đáp án HKI hóa 8 (CKT)

5 263 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 15:11

Họ tên : Lớp : Trường : ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN : HÓA HỌC 8 Thời gian : 45 phút Năm học : 2010-2011 ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0điểm) Khoanh tròn chữ cái A hoặc B,C,D vào câu trả lời đúng ( mỗi câu đúng được 0,5đ) Câu 1 Để chỉ năm nguyên tử clo người ta viết : A . 5Cl 2 B. 5Cl C. Cl 5 D. 5Clo Câu 2 : Chất nào trong các chất sau đây là hợp chất . A. Oxy B. Sắt C. Nước D. Hidrô Câu 3. Cho PTHH : Fe + CuSO 4 X + Cu. . * X là chất nào trong các chất sau đây : A. Fe 2 O 3 B. FeS C. FeSO 4 D. Fe(OH) 3 Câu 4 . Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hoá học : A. Khi đun nước sôi thì nước bay hơi. B. Đun hỗn hợp bột Sắt Lưu huỳnh tạo thành Sắt Sunfua. C. Khi cho dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn sáng lên. D. Mặt trời lên sương bắt đầu tan dần. Câu 5. Muối Sunfat của kim loại R nào sau đây được viết đúng . Biết rằng R là kim loại có hóa trị III. A. R(SO 4 ) 3 B. R 3 (SO 4 ) 2 C. R 3 SO 4 D. R 2 (SO 4 ) 3 Câu 6. 9. Nếu 2 chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau ( đo cùng t o P ) thì : A . Chúng có cùng số mol chất . B . Chúng có cùng số phân tử. C . Chúng có cùng khối lượng . D . Cả hai câu A B đúng . Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 2,4gam Magiê trong không khí thu được 4gam hợp chất MgO . Khối lượng khí Ôxi đã phản ứng là : A. 1,6 gam B. 2,6 gam C. 3,6 gam D. 5,6gam Câu 8. Thể tích hỗn hợp khí (ĐKTC) của 0,125mol H 2 0,375mol CO 2 là : A. 5,6 lít B. 11,2 lít C. 22,4lít D. 33,6lít. II: TỰ LUẬN (6,0 điểm) Câu 1. Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: (1,5 điểm) “ (1)…………………………là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. (2). .biến đổi trong phản ứng gọi là (3)…………………………, còn chất mới sinh ra là (4) …………………………Trong quá trình phản ứng (5)…………………………giảm dần,(6) …………………………tăng dần.” Câu 2. Tính thành phần % về khối lượng của Fe có trong các hợp chất : (1,5 điểm) a. Fe 2 O 3 . . . b. Fe 3 O 4 . . C. Fe 2 (SO 4 ) 3 . . Câu 3 : (1,5điểm) Hợp chất A có tỉ khối so với O 2 là 2,5. Hãy cho biết 2,8 lít khí A (ĐKTC) có khối lượng là bao nhiêu gam? Lời giải . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 4. Hợp chất A ở thể khí có công thức là RO 2 . Biết rằng 5,6lít khí A ở ĐKTC có khối lượng là 11gam. Hãy xác định CTHH của khí A ? ( 1,5 điểm) Lời giải . . . . . . . . . . . . . . . Họ tên : Lớp : Trường : ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN : HÓA HỌC 8 Thời gian : 45 phút Năm học : 2010-2011 ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0điểm) Khoanh tròn chữ cái A hoặc B,C,D vào câu trả lời đúng ( mỗi câu đúng được 0,5đ) Câu 1. Nếu 2 chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau ( đo cùng t o P ) thì : A . Chúng có cùng số mol chất . B . Chúng có cùng số phân tử. C . Chúng có cùng khối lượng . D . Cả hai câu A B đúng . Câu 2. Thể tích hỗn hợp khí (ĐKTC) của 0,125mol H 2 0,375mol CO 2 là : A. 5,6 lít B. 33,6 lít C. 22,4lít D. 11,2lít Câu 3 : Chất nào trong các chất sau đây là hợp chất . A. Nước B. Sắt C. Oxy D. Hidrô Câu 4. Cho PTHH : Fe + CuSO 4 X + Cu. . * X là chất nào trong các chất sau đây : A. Fe 2 O 3 B. FeSO 4 C. FeS D. Fe(OH) 3 Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 2,4gam Magiê trong không khí thu được 4gam hợp chất MgO . Khối lượng khí Ôxi đã phản ứng là : A. 3,6 gam B. 2,6 gam C. 1,6 gam D. 5,6gam Câu 6. Muối Sunfat của kim loại R nào sau đây được viết đúng . Biết rằng R là kim loại có hóa trị III. A. R 2 (SO 4 ) 3 B. R 3 (SO 4 ) 2 C. R 3 SO 4 D. R(SO 4 ) 3 Câu 7 . Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hoá học : A. Khi đun nước sôi thì nước bay hơi. B. Mặt trời lên sương bắt đầu tan dần. C. Đun hỗn hợp bột Sắt Lưu huỳnh tạo thành Sắt Sunfua. D. Khi cho dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn sáng lên. Câu 8: Để chỉ năm nguyên tử clo người ta viết : A . 5Cl 2 B. 5Clo C. Cl 5 D. 5Cl II: TỰ LUẬN (6,0 điểm) Câu 1. Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: (1,5 điểm) “ (1)…………………………là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. (2). .biến đổi trong phản ứng gọi là (3)…………………………, còn chất mới sinh ra là (4) …………………………Trong quá trình phản ứng (5)…………………………giảm dần,(6) …………………………tăng dần.” Câu 2. Tính thành phần % về khối lượng của Fe có trong các hợp chất : (1,5 điểm) a. Fe 2 (SO 4 ) 3 . . . b.Fe 2 O 3 . . C. . Fe 3 O 4 . . Câu 3. Hợp chất A ở thể khí có công thức là RO 2 . Biết rằng 5,6lít khí A ở ĐKTC có khối lượng là 11gam. Hãy xác định CTHH của khí A ? ( 1,5 điểm) Lời giải . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 4 : (1,5điểm) Hợp chất A có tỉ khối so với O 2 là 2,5. Hãy cho biết 2,8 lít khí A (ĐKTC) có khối lượng là bao nhiêu gam? Lời giải . . . . . . . . . . . . . . . ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010-2011 Môn : Hóa học 8 I.TRẮC NGHIỆM:( 4,0 điểm) Mỗi đáp án đúng là 0,5 điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 B C C B D D A B II. TỰ LUẬN: ( 6,0 điểm) Câu1: (1,5 đ iểm) mỗi từ hoặc mỗi cụm từ đúng là 0,25 điểm (1) Phản ứng hoá học (2)Chất (3) chất phản ứng (4) sản phẩm (5)lượng chất tham gia (6) lượng sản phẩm Câu 2: (1,5 đ iểm) a . Fe 2 O 3 MFe 2 O 3 = 112 + 48 = 160g (0,25đ) % Fe = 56 : 160 . 100% = 70% (0,25đ) b. Fe 3 O 4 MFe 3 O 4 = 168 + 64 = 232g (0,25đ) % Fe = 168 : 232 . 100% = 72,4% (0,25đ) c. Fe 2 (SO 4 ) 3 MFe 2 (SO 4 ) 3 = 112 + 96 + 192 = 400g (0,25đ) % Fe = 112 : 400 . 100% = 28% (0,25đ) Câu 3:(1,5 đ iểm) n A = 2,8 : 22,4 = 0,125 mol (0,5đ) m A = d A / O2 . M O2 = 2,5 . 32 = 80g (0,5đ) m A = n A . M A = 0,125 . 80 = 10g (0,5đ) Câu 4 ::(1,5 đ iểm) n RO2 = 5,6 : 22,4 = 0,25mol (0,25đ) M RO2 = 11 : 0,25 = 44g (0,25đ) M R = 44 – 32 = 12 g (0,25đ)  R là nguyên tố C (0,25đ) Vậy công thức hoá học của chất A là CO 2 . (0,5đ) . ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010-2011 Môn : Hóa học 8 I.TRẮC NGHIỆM:( 4,0 điểm) Mỗi đáp án đúng là 0,5 điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 B C. 100% = 28% (0,25đ) Câu 3:(1,5 đ iểm) n A = 2 ,8 : 22,4 = 0,125 mol (0,5đ) m A = d A / O2 . M O2 = 2,5 . 32 = 80 g (0,5đ) m A = n A . M A = 0,125 . 80 = 10g
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án HKI hóa 8 (CKT), Đề thi và đáp án HKI hóa 8 (CKT), Đề thi và đáp án HKI hóa 8 (CKT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay