de thi thu hoc ky I toan 6

2 217 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 14:11

Họ và tên: ……………………………. Lớp: ……………………………. ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ 1 TOÁN 6 2010-2011 (Đề 1) C©u 1: Tính hợp lý nếu có thể: a) 280 – (8.5 2 – 4.3 3 ) b) ( 37 – 28 ) – ( 37 – 225 – 28 ) …………………………………… . c) 3 + 6 + 9 + ……+ 225 + 228 d) (21.37 – 21.17) : 70 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. C©u 2: T×m sè nguyªn x : a) 2x – 60 = (-17) – 23 b) x – (42 – 25) = 5 2 – (4 2 + 25) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… c) 3 2x + = …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… C©u 3: Xác định các chữ số a, b để số: 23a b chia hết cho 2, 3, 5. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 4: Có 72 quyển vở, 90 cây bút chì được chia đều vào các phần quà để thưởng cho học sinh giỏi. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành mấy phần quà và mỗi phần có bao nhiêu quyển vở, bao nhiều cây bút chì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Câu 5: Số học sinh khối 6 tham gia đồng diễn thể dục. Nếu xếp mỗi hàng 7 em thì thừa ra 1 em còn nếu xếp mỗi hàng 6 em, 8 em, hoặc 10 em thì lại vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường biết rằng số học sinh không quá 400 em. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………… C©u 6: Cho đoạn thẳng MN = 8cm. Gọi R là trung điểm của MN. a.Tính MR và RN. b.Lấy P, Q trên đoạn thẳng MN sao cho MP=NQ= 3 cm. Tính PR; RQ. c.Điểm R có là trung điểm của đoạn PQ không ? Vì sao? d.Trên tia đối của tia MQ, lấy điểm O sao cho MO=2cm. Tính OR, OQ …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . được chia đều vào các phần quà để thưởng cho học sinh gi i. H i có thể chia được nhiều nhất thành mấy phần quà và m i phần có bao nhiêu quyển vở, bao nhiều. 5: Số học sinh kh i 6 tham gia đồng diễn thể dục. Nếu xếp m i hàng 7 em thì thừa ra 1 em còn nếu xếp m i hàng 6 em, 8 em, hoặc 10 em thì l i vừa đủ. Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu hoc ky I toan 6, de thi thu hoc ky I toan 6, de thi thu hoc ky I toan 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay