những vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán ch phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị khảo sát thiết kế

28 254 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 11:20

những vấn đề luận về tổ chức hạch toán ch phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị khảo sát thiết kế. 1.1 Đặc điểm hoạt động khảo sát thiết kế tác động đến công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Khảo sát thiết kế là một công việc quan trọng, đợc tiến hành trớc khi bắt đầu bất kỳ công trình xây dựng nào nó quyết định đến sự thành công chất lợng công trình đó. Công việc khảo sát thiết kế có thể đợc coi nh một bộ phận của ngành xây dựng cơ bản kết quả của có đợc sử dụng cho việc xây lắp, thi công công trình. Những đặc điểm hết sức riêng biệt này đợc biểu hiện xuyên suốt trong quá trình hình thành nên sản phẩm cũng nh trong đặc điểm của sản phẩm khảo sát thiết kế. 1.1.1 Đặc điểm của sản phẩm khảo sát thiết kế: Trong các ngành sản xuất vật chất, các sản phẩm sản xuất ra thờng có hình thái vật chất cụ thể, với nhiều mẫu mã, chủng loại, quy cách riêng.Tuy nhiên, sản phẩm khảo sát thiết kế lại rất đặc biệt.Đó là các dự án khả thi,dợ án tiền khả thi, các bản vẽ thiết kế .cho từng công trình, hạng mục công trình.Nh vậy, các sản phẩm này mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài, theo chu kỳ khác nhau, kết cấu phức tạp.Đối với các báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi thì thời gian hoàn thành sản phẩm ngắn, tứ 3 đến 6 tháng, còn đối với các đồ án thiết kế thì có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm mới kết thúc.Mỗi sản phẩm lại có yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt là có sự đòi hỏi lớn về lao động chất xám của con ngời. Chính thế, đồi với các sản phẩm khảo sát thiết kế, chi phí về vật hoá chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng chi phí về còn lao động sống kết tinh trong sản phẩm lại chiếm trên 50% tổng chi phí. Điều này đòi hỏi kế toán chi phí sản xuất tinhds giá thành sản phẩm phải xác định cho mình một phơng pháp trình tự hạch toán thích hợp sao cho vừa đúng chế độ kế toán hiện hành, vừa linh hoạt, phù hợp với đặc thù sản phẩm, đồng thời đáp ứng đợc yêu cầu của doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, kết cấu sản phẩm khảo sát thiết kế thờng rất phức tạp do trong quá trình sản xuất phải thực hiện nhiều phơng thức thi công(khảo sát tại hiện tr- ờng kết hợp vơi thiết kế trong doanh nghiệp). Chính thế, chi phí phát sinh cho từng công trình rất đa dạng không hoàn toàn giống nhau cho mỗi công trình. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho việc tập hợp khân loại chi phí theo khoản mục, do đó ảnh hởng đến việc phân tích sự biến động của chi phí đến giá thành theo từng yếu tố chi phí. Đồng thời, việc quản hạch toán chi phí, giá thành sản phẩm cũng đòi hỏi phải đợc tỏ chức chặt chẽ hơn ở hiện trờng cũng nh tại doanh nghiệp. Việc đánh giá sản phẩm cũng không chỉ đơn thuần tính trên tổng sản lợng mà còn đợc phản ánh qua chi phí phát sinh đợc tập hợp riêng cho từng công trình, hạng mục công trình hoặc công việc cụ thể. Một đặc điểm nữa là cũng nh các sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản, các sản phẩm khảo sát thiết kế thờng không đợc nhập kho sau khi hoàn thành mà đợc chuyển ngay cho khách hàng theo gía dự toán (giá chỉ định thầu) hoặc giá thoả thuận với chủ đầu t (giá đấu thầu) sau khi đợc phê duyệt. thế, tính chất sản phẩm của hàng hóa không đợc thể hiện rõ do giá cả, ngời mua, ngời bán đã đợc xác định trớc khi tiến hành sản xuất. Chất lợng của sản phẩm khảo sát thiết kế có ảnh hởng lớn đến các công trình sau này. thế, sau khi thiết kế xong giao lại cho khách hàng theo bản vẽ thiết kế, đơn vị phải cử cán bộ đi theo dõi việc thực hiện (giám sát thi công, chạy thử .). Sản phẩm chỉ đợc coi là hàon thành khi công trình trên giấy của khách hàng đã đợc nghiệm thu đa vào sử dụng. Do đặc thù của sản phẩm, đơn vị sẽ nhậ đợc số tiền tạm ứng trớc khi thiết kế sản phẩm khoảng 20% đến 30% giá trị công trình bên A sẽ đợc giữ lại 5% giá trị công trình sau khi quyết toán. Đặc điểm trên cũng dẫn tới việc sau khi công trình bàn giao cho ngời sử dụng, các khoản chi phí vẫn có thể phát sinh do đó kế toán vẫn phải tiếp tục theo dõi, tập hợp để xử lý. 1.1.2 Đặc điểm quá trình thực hiện hoạt động khảo sát thiết kế: Hoạt động khảo sát thiết kế của các đơn vị chủ yếu đợc thực hiện bởi hình thức chỉ định thầu của cơ quan Nhà nớc cấp trên hoặc đấu thầu. Chính thế, trong quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khảo sát thiết kế sẽ không phỉ tiến hành các hoạt động xúc tiến tiêu thụ, do đó chi phí lu thông trong các doanh nghiệp này hầu nh không có. Mặt khác, do giá của sản phẩm đợc xác định trớc khi sản xuất theo giá đấu thầu hoặc giá chỉ định thầu nên doanh nghiệp phải dự toán một cách chính xác chi phí cho từng công trình, hạng mục công trình dựa trên các định mức về chi phí của Bộ xây dựng, của cơ quan cấp trên hoặc theo các định mức ban hành trong nội bộ đơn vị. Quá trình khảo sát thiết kế thờng gồm hai quá trình nối tiếp nhau là khảo sát thiết kế. Hai quá trình này có quan hệ chặt chẽ vơúi nhau. Kết quả của giai đoạn trớc là tiền đề để tiến hành giai đoạn sau. Tuy nhiên, hai gia đoạn này lại đợc tiến hành theo những phơng thức khác nhau, các loại chi phí phát sinh không chỉ khác nhau về lợng mà còn khác nhau cả về chất. Chính thế,kế toán cần phải có phơng thức phân bổ chi phí phù hợp đồng thời cũng phải xác định đợc phơng pháp tính giá hợp lý. Trong thực tế, do thời gian tiến hành sản xuất sản phẩm khảo sát thiết kế kéo dài nên công việc khảo sát thiết kế thờng đợc tiến hành song song với nhau, vừa khảo sát địa hình, địa chất, vừa thiết kế. Bởi vậy, công tác kế toán cần theo dõi xác định chi phí chính xác cho từng công trình, hạng mục công trình cũng nh theo từng đơn vị phát sinh chi phí. Nh vậy, đặc điểm riêng biệt của ngành khảo sát thiết kế đã chi phối rất lớn tới công tác hạch toán chi phi sản xuất tinh giá thành sản phẩm. Tuy nhiên cũng nh kế toáncác ngành sản xuất khác, kế toáncác đơn vị khảo sát thiết kế vẫn đảm bảo các chức năng cung cấp phản ánh chính xácm, kịp thời đầy đủ các thông tin phục vụ cho công tác quản doanh nghiệp. 1.2 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khảo sát thiết kế: 1.2.1 Chi phí sản xuất: 1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất: Nền sản xuất của bất kỳ phơng thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động tiêu hao của các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất. Cu thể, sản xuất là quá trình kết hợp của ba yếu tố: t liệu lao động, đối tợng lao động sức lao động. Đồng thời quá trình sản xuất là quá trình tiêu hao của chính các yếu tố trên. Để tiến hành sản xuất hàng hoá, ngời sản xuất phải bỏ ra các chi phi về thù lao lao động, về t liệu lao động đối tợng lao động. thế, sự hình thành nên các chi phí là tất yếu khách quan. Theo hệ thống kế toán Việt Nam, chi phí sản xuất trong doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động sống lao động vật hoá mà thực tế doanh nghiệp đã chi ra trong quá trình hoạt động kinh doanh tính cho một thời kỳ nhất định. Nói cách khác, chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Thực chất chi phí là sự dịch chuyển vốn, dịch chuyển giá trị các yếu tố sản xuất vào các đối tợng tính giá thành. Trên cơ sở đó, ta có thể định nghĩa chi phí sản xuất sản phẩm khảo sát thiết kế nh sau: Chi phí sản xuất sản phẩm khảo sát thiết kếtoàn bộ các hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra liên quan đến hoạt động khảo sát thiết kế trong một thời kỳ nhất định. Tuy nhiên khi đề cập đến các chi phí sản xuất cần chú ý phân biệt giữa chi phí chi tiêu. Chỉ đợc tính vào chi phí của kỳ hạch toán nếu hao phí về tài sản có liên quan đến khối lợng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ hạch toán chứ không phải mọi khoản chi ra trong kỳ. Ngợc lại, chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật t. tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp bất kể nó đợc dùng vào mục đích gì. Sở dĩ nh vậy là những khoản chi tiêu kỳ này cha đợc tính vào chi phí (chi phí chờ phân bổ chi phí phải trả) những khoản tính vào chi phí kỳ này nhng thực tế cha chi tiêu (chi phí trả trớc). Tuy nhiên, việc phân biệt chi phí chi tiêu chỉ là tơng đối nếu xét tại một thời điểm thì chi tiêu khác với chi phí nhng nếu xét trong một quá trình thì chi tiêu sẽ là chi phí bởi tất cả các nghiệp vụ chi tiêu đều với mục đích là tiêu dùng để tạo ra doanh lợi cho doanh nghiệp. 1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất có rất nhiều loại, khác nhau cả về nội dung, tính chất, công dụng, vai trò, vị trí . trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để thuận tiện cho công tác quản hạch toán cần thiết phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất. Trên thực tế có rất nhiều cách phân loại khác nhau, mỗi cách phân loại có những vai trò nhất định trong quản lý, hạch toán, kiểm tra, kiểm soát chi phí phát sinh cũng nh trong quản chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Sau đây là một số cách phân loại đợc sử dụng phổ biến trong hạch toán chi phí sản xuất: Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí (theo nội dung kinh tế của chi phí). Cách phân loại này dựa trên nguyên tắc những chi phí có cùng nội dung, tính chất kinh tế ban đầu thì đợc xếp vào một loại yếu tố chi phí mà không phân biệt chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực hoạt động sản xuất nào, ở đâu, mục đích hay tác dụng của chi phí đó nh thế nào. Theo qui định hiện hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí đợc chia làm bảy yếu tố sau: Yếu tố nhiên liệu, vật liệu: bao gồm toàn bộ giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ . sử dụng vào sản xuất kinh doanh (loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi). Yếu tố nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi). Yếu tố tiền lơng các khoản phụ cấp lơng: phản ánh tổng số tiền lơng phụ cấp mang tính chất lơng phải trả cho công nhân viên chức. Yếu tố bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lơng phụ cấp lơng phải trả công nhân viên chức. Yếu tố khấu hao tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích trong kỳ cho tất cả tài sản cố định sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ. Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh. Yếu tố chi phí khác bằng tiền: phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền cha phản ánh vào các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Việc phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố có tác dụng rất lớn trong việc quản chi phí sản xuất. Nó cho biết kết cấu, tỷ trọng của từng yếu tố chi phí làm cơ sở cho việc lập, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, lập kế hoạch cung ứng vật t, lập kế hoạch quỹ lơng, tính toán nhu cầu vốn lu động. Tuy nhiên cách phân loại này có nhợc điểm là trong thực tế, có những khoản mục chi trực tiếp theo từng yếu tố nhng các yếu tố đó không đợc tính trực tiếp vào giá thành thực tế từng sản phẩm, do đó không thể xác định đợc giá bán phù hợp. Để giải quyết nhợc điểm trên, ta phải phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí đợc phân chia theo khoản mục. Cách phân loại này dựa trên công dụng của chi phí mức phân bổ chi phí cho từng đối tợng. Theo quy định hiện hành, giá thành sản xuất ( giá thành công xởng) bao gồm 4 khoản mục chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: phản ánh toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu . tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ. Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lơng, các khoản phụ cấp có tính chất lơng các khoản trích theo lơng của cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. Chi phí sản xuất chung: gồm các chi phí sản xuất phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm nhng không đợc tính cho một đối tợng cụ thể phát sinh trong phạm vi các phân xởng nh tiền lơng nhân viên quản đội, các khoản trích theo lơng theo quy định ( kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế), khấu hao máy móc thiết bị, dịch vụ mua ngoài . Ngoài ra, khi tính chỉ tiêu giá thành toàn bộ ( giá thành đầy đủ) thì chỉ tiêu giá thành còn bao gồm khoản mục chi phí quản doanh nghiệp chi phí bán hàng. Phân loại theo cách này rất thuận tiện cho việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chín, đồng thời giúp cho việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản xuất. phân tích đợc sự ảnh hởng của từng khoản mục chi phí tới giá thành sản xuất thấy đợc vị trí của các loại chi phí sản xuất trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do trong lĩnh vực khảo sát thiết kế, công việc không tiến hành tại các phân xởng mà tại hiện trờng hay ngay trong các phòng ban trong doanh nghiệp. vậy, việc phân chia giữa chi phí sản xuất chung chi phí sản xuất trực tiếp ( CP NVLTT, CP NCTT) là không rõ ràng. Chính điều này đã tạo ra đặc điểm riêng trong cách phân loại chi phí của các đơn vị khảo sát thiết kế. Phân loại chi phí theo quan hệ của chi phí với khối lợng công việc, sản phẩm hoàn thành. Theo cách phân loại này, toàn bộ chi phí đợc chia theo quan hệ với khối lợng công việc hoàn thành tức là đợc chia thành biến phí định phí Biến phí: là những chi phí thay đổi về tổng số tỷ lệ với khối lợng công việc hoàn thành nh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí biến đổi này đợc tính trên một đơn vị sản phẩm thì lại có tính cố định. Định phí: là những chi phí không đổi về tổng số so với khối lợng công việc hoàn thành nh các chi phí khấu hao về tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phơng tiện kinh doanh. Các chi phí này nếu tính cho một đơn vị sản phẩm thì lại biến đổi nếu số lợng sản phẩm thay đổi. Phân loại chi phí theo cách này thuận lợi cho việc lập kế hoạch kiểm tra chi phí, có tác dụng rất lớn trong công tác kế toán quản trị, phân tích điểm hoà vốn tình hình tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời làm căn cứ để đề ra các biện pháp thích hợp nhằm hạ thấp chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm cũng nh xác định phơng án đầu t thích hợp. Phõn lo i chi phớ theo ch c n ng trong s n xu t kinh doanh: D a v o ch c n ng ho t ng trong quỏ trỡnh kinh doanh v chi phớ liờn quan n vi c th c hi n cỏc ch c n ng m chia chi phớ s n xu t - kinh doanh l m ba lo i: Chi phớ th c hi n ch c n ng s n xu t :g m nh ng chi phớ phỏt sinh liờn quan n vi c ch t o s n ph m hay th c hi n cỏc lao v , d ch v trong ph m vi phõn x ng. Chi phớ th c hi n ch c n ng tiờu th : g m t t c nh ng chi phớ phỏt sinh liờn quan n vi c tiờu th s n ph m, h ng hoỏ, lao v . Chi phớ th c hi n ch c n ng qu n : g m cỏc chi phớ qu n kinh doanh, h nh chớnh v nh ng chi phí chung phát sinh liờn quan n ho t ng c a doanh nghi p. Phõn lo i chi phớ theo cỏch th c k t chuy n chi phớ: To n b chi phớ s n xu t kinh doanh c chia th nh chi phớ s n ph m v chi phớ th i k : Chi phớ s n ph m l nh ng chi phớ g n li n v i cỏc s n ph m c s n xu t ra ho c c mua. Chi phớ th i k l nh ng chi phớ l m gi m l i t c trong m t th i k n o ú, nú khụng ph i l m t ph n giỏ tr s n ph m c s n xu t ho c c mua nờn c xem l cỏc phớ t n c n c kh u tr ra t l i t c c a th i k m chỳng phỏt sinh (chi phớ bỏn h ng v chi phớ qu n doanh nghi p). Ngoài các cách phân loại chính kể trên, chi phí sản xuất còn đợc phân loại thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp; chi phí ban đầu chi phí chuyển đổi; chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính, chi phí bất th- ờng . Mỗi cách phân loại đều có vai trò, vị trí riêng trong công tác quản chi phí trong doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, kiểm tra điều tiết chi phí. Do đó, tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh mà mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình một hình thức phân loại chi phí sao cho phù hợp với yêu cầu quản của doanh nghiệp mình. 1.2.2 Giỏ th nh s n ph m: 1.2.2.1 Khỏi ni m giỏ th nh s n ph m: Giá th nh s n ph m nói chung l bi u hi n b ng ti n c a to n b haoà ả ẩ à ể ệ ằ ề ủ à ộ phí v lao ng s ng v lao ng v t hoá ã b ra có liên quan n kh iề độ ố à độ ậ đ ỏ đế ố l ng công vi c, s n ph m, lao v ã ho n th nh trong k .ượ ệ ả ẩ ụ đ à à ỳ Giá th nh s n ph m l m t ph m trù c a s n xu t h ng hoá, ph n ánhà ả ẩ à ộ ạ ủ ả ấ à ả l ng giá tr c a nh ng lao ng s ng v lao ng v t hoá ã th c s chi raượ ị ủ ữ độ ố à độ ậ đ ự ự cho s n xu t s n ph m. Trong giá th nh s n ph m ch bao g m nh ng chi phíả ấ ả ẩ à ả ẩ ỉ ồ ữ tham gia tr c ti p ho c gián ti p v o quá trình s n xu t c b i ho n ự ế ặ ế à ả ấ đượ ồ à để tái s n xu t doanh nghi p m không bao g m nh ng chi phí phát sinh trongả ấ ở ệ à ồ ữ k kinh doanh c a doanh nghi p. Nh ng chi phí a v o giá th nh s n ph mỳ ủ ệ ữ đư à à ả ẩ ph i ph n ánh c giá tr th c c a các t li u s n xu t tiêu dùng cho s nả ả đượ ị ự ủ ư ệ ả ấ ả xu t v các kho n chi tiêu khác có liên quan n vi c bù p gi n n haoấ à ả đế ệ đắ ả đơ phí lao ng s ng. M i cách tính toán ch quan không ph n ánh úng cácđộ ố ọ ủ ả đ y u t giá tr trong giá th nh u có th d n n vi c phá v các quan hế ố ị à đề ể ẫ đế ệ ỡ ệ h ng hoá - ti n t , không xác nh c hi u qu kinh doanh v không th cà ề ệ đị đượ ệ ả à ự hi n c tái s n xu t gi n n v tái s n xu t m r ng.ệ đượ ả ấ ả đơ à ả ấ ở ộ Trên c s ó ta có th nh ngh a: giá th nh s n ph m kh o sát thi t kơ ở đ ể đị ĩ à ả ẩ ả ế ế l to n b các chi phí v lao ng s ng v lao ng v t hoá m doanhà à ộ ề độ ố à độ ậ à nghi p ã b ra liên quan n kh i l ng công vi c kh o sát thi t k ho nệ đ ỏ đế ố ượ ệ ả ế ế à th nh trong k .à ỳ Khác v i giá th nh s n ph m c a các doanh nghi p khác, giá th nh s nớ à ả ẩ ủ ệ à ả ph m kh o sát thi t k không th c tính cho to n b các công trình, h ngẩ ả ế ế ể đượ à ộ ạ m c công trình ho n th nh trong k nó mang tính cá bi t, m i s n ph mụ à à ỳ ệ ỗ ả ẩ kh o sát thi t k sau khi ho n th nh u có giá tr riêng. th ch tiêu giáả ế ế à à đề ị ế ỉ th nh s n ph m c ng chính l ch tiêu giá th nh n v s n ph m. V i cà ả ẩ ũ à ỉ à đơ ị ả ẩ ớ đặ tr ng n y, ch tiêu giá th nh s cho phép xác nh c hi u qu s n xu tư à ỉ à ẽ đị đượ ệ ả ả ấ kinh doanh, t ng n ng su t lao ng, ti t ki m v t t , ho n thi n k thu t,ă ă ấ độ ế ệ ậ ư à ệ ỹ ậ gi m th i gian thi t k , s d ng h p v n c ng nh a ra các gi i phápả ờ ế ế ử ụ ợ ố ũ ư đư ả kinh t k thu t khác. ế ỹ ậ 1.2.2.2 Phân lo i giá th nh s n ph m:ạ à ả ẩ áp ng các yêu c u qu n h ch toán, k ho ch hoá giá th nh,Để đ ứ ầ ả ạ ế ạ à c ng nh yêu c u xây d ng giá c h ng hoá, giá th nh c xem xét d iũ ư ầ ự ả à à đượ ướ nhi u góc , ph m vi tính toán khác nhau. Vi c phân lo i giá th nh s giúpề độ ạ ệ ạ à ẽ phân tích c nh ng bi n ng c a ch tiêu giá th nh v chi u h ng qu nđượ ữ ế độ ủ ỉ à à ề ướ ả có bi n pháp thích h p. C n c v o các tiêu th c khác nhau, ng i tađể ệ ợ ă ứ à ứ ườ phân giá th nh th nh các lo i sau:à à ạ Phân lo i giá th nh s n ph m theo th i i m v ngu n s li u ạ à ả ẩ ờ đ ể à ồ ố ệ để tính giá th nhà Theo cách phân lo i n y, giá th nh c chia th nh giá th nh k ho ch,ạ à à đượ à à ế ạ giá th nh d toán v giá th nh th c t . à ự à à ự ế Giá th nh d toánà ự : c xác nh tr c khi b c v o kinhđượ đị ướ ướ à doanh trên c s giá th nh th c t k tr c v các nh m c,ơ ở à ự ế ỳ ướ à đị ứ các d toán chi phí c a k k ho ch. ự ủ ỳ ế ạ Nh v y, giá th nh d toán t i các n v kh o sát thi t k l chi phí xãư ậ à ự ạ đơ ị ả ế ế à h i c n thi t theo d tính ho n th nh to n b kh i l ng công vi c kh oộ ầ ế ự để à à à ộ ố ượ ệ ả sát thi t k theo m t ph ng án ã c c quan có th m quy n phê duy t.ế ế ộ ươ đ đượ ơ ẩ ề ệ Tr c khi ký h p ng kh o sát thi t k , n v ph i l p d toán v chi phí,ướ ợ đồ ả ế ế đơ ị ả ậ ự ề xác nh giá th nh d toán d a trên các nh m c v chi phí kh o sát thi t kđị à ự ự đị ứ ề ả ế ế c a B xây d ng v c a Ng nh, d a trên khung giá kh o sát thi t k m Nhủ ộ ự à ủ à ự ả ế ế à à n c ban h nh cho t ng lo i v t ng kh i l ng công vi c nh t nh. M cướ à ừ ạ à ừ ố ượ ệ ấ đị ứ giá d toán n y l m c giá t i a th c hi n kh i l ng công vi c theoự à à ứ ố đ để ự ệ ố ượ ệ ph ng án kh o sát thi t k c duy t. ây l c s các ch u tươ ả ế ế đượ ệ Đ à ơ ở để ủ đầ ư ch n th u ký k t h p ng kh o sát thi t k . ọ ầ ế ợ đồ ả ế ế Giá ký k t h p ng = Giá d toán + L i nhu n nh m cế ợ đồ ự ợ ậ đị ứ Trong ó giá d toán bao g m c chi phí kh o sát thi t k v chi phíđ ự ồ ả ả ế ế à qu n doanh nghi p. Trong tr ng h p c quan quy t nh u t ch nhả ệ ườ ợ ơ ế đị đầ ư ỉ đị t ch c nh n th u thì giá ký k t h p ng l giá d toán ã c duy t. ổ ứ ậ ầ để ế ợ đồ à ự đ đượ ệ Giá th nh k ho chà ế ạ : l giá th nh c xác nh t nh ng i uà à đượ đị ừ ữ đ ề ki n c th c a doanh nghi p trên c s ph n u h giáệ ụ ể ủ ệ ơ ở ấ đấ ạ th nh so v i giá d toán b ng các bi n pháp t ng c ng qu nà ớ ự ằ ệ ă ườ ả k thu t, t ng c ng qu n v t t thi công ỹ ậ ă ườ ả ậ ư Giá th nh k ho ch = Giá th nh d toán - M c h giá th nh k ho chà ế ạ à ự ứ ạ à ế ạ Giá th nh th c tà ự ế: l giá th nh c xác nh sau khi k t thúcà à đượ đị ế quá trình s n xu t trên c s các chi phí th c t phát sinh trongả ấ ơ ở ự ế quá trình s n xu t s n ph m. ả ấ ả ẩ Giá th nh th c t các n v kh o sát thi t k l to n b chi phí th cà ự ế ở đơ ị ả ế ế à à ộ ự t ho n th nh b n giao kh i l ng công vi c thi t k m doanh nghi pế để à à à ố ượ ệ ế ế à ệ nh n th u. Giá th nh n y bao g m t t c các kho n phí t n ngo i nh m cậ ầ à à ồ ấ ả ả ổ à đị ứ nh các kho n thi t h i trong s n xu t, b i chi v v t t , ti n v n trong quáư ả ệ ạ ả ấ ộ ề ậ ư ề ố trình kh o sát thi t k c phép tính v o giá th nh. ả ế ế đượ à à V nguyên t c, m i quan h gi a ba lo i chi phí n y ph i m b o nhề ắ ố ệ ữ ạ à ả đả ả ư sau: Giá th nh d toán à ự  Giá th nh k ho ch à ế ạ  Giá th nh th c tà ự ế Phân lo i giá th nh s n ph m theo ph m vi phát sinh chi phí:ạ à ả ẩ ạ Theo cách phân lo i n y, giá th nh c chia th nh hai lo i:ạ à à đượ à ạ Giá th nh s n xu tà ả ấ (giá th nh công x ng) l ch tiêu ph n ánhà ưở à ỉ ả t t c các chi phí liên quan n vi c s n xu t, ch t o s nấ ả đế ệ ả ấ ế ạ ả ph m trong ph m vi phân x ng s n xu t ( chi phí nguyên v tẩ ạ ưở ả ấ ậ li u tr c ti p, chi phớ nhõn cụng tr c ti p v chi phớ s n xu t chung ). Giỏ th nh s n xu t t i cỏc n v kh o sỏt thi t k l ch tiờu ph n ỏnh t t c cỏc chi phớ phỏt sinh liờn quan t i cụng vi c kh o sỏt thi t k t i hi n tr ng c ng nh t i doanh nghi p trong ph m vi t , i kh o sỏt thi t k . Giỏ th nh s n xu t c xỏc nh cho s n ph m kh o sỏt thi t k ó ho n th nh b n giao cho khỏch h ng nghi m thu a v o s d ng. Giỏ th nh tiờu th (giỏ th nh to n b ) l ch tiờu ph n ỏnh to n b cỏc kho n chi phớ phỏt sinh liờn quan n vi c s n xu t tiờu th s n ph m (chi phớ s n xu t, chi phớ qu n doanh nghi p, chi phớ bỏn h ng). Giỏ th nh to n b c tớnh toỏn ph c v cho cụng tỏc qu n tr ng th i xỏc nh c chớnh xỏc giỏ v n v lói v bỏn h ng cho t ng s n ph m, lao v , d ch v . S d ng ch tiờu giỏ th nh to n b r t c n thi t cho cụng tỏc qu n tr t i cỏc doanh nghi p kh o sỏt thi t k do c tr ng c a s n ph m l th i gian th c hi n kộo d i, m t cụng trỡnh cú th c th c hi n trong nhi u n m v trong k cú th cú r t nhi u cụng trỡnh d dang ch a quy t toỏn. Do ú, n u khụng xỏc nh chớnh xỏc giỏ th nh to n b , khụng phõn b chi phớ qu n lý doanh nghi p cho t ng cụng trỡnh s d n n vi c xỏc nh k t qu trong k khụng chớnh xỏc, nh h ng n vi c ra quy t nh c a nh qu n lý. 1.2.3 M i quan h gi a chi phớ s n xu t v giỏ th nh s n ph m kh o sỏt thi t k : Chi phớ s n xu t v giỏ th nh s n ph m l hai m t khỏc nhau c a quỏ trỡnh s n xu t. Chi phớ ph n ỏnh m t hao phớ cũn giỏ th nh ph n ỏnh m t k t qu . Nh v y, chỳng cú m i quan h m t thi t v i nhau th hi n qua s sau: Sơ đồ 1: Sơ đồ mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Chi phớ s n xu t d dang u k Chi phớ phỏt sinh trong k Giỏ th nh s n ph m ho n th nh Chi phớ s n xu t d dang cu i k Qua s ta th y: AC = AB + BD CD Hay: Giỏ th nh s n ph m ho n th nh = Chi phớ s n xu t d dang u k + Chi phớ s n xu t phỏt sinh trong k - Chi phớ s n xu t d dang cu i k D C CBA Khi giá trị sản phẩm dở dang (chi phí sản xuất dở dang) đầu kỳ cuối kỳ bằng nhau hoặc các ngành sản xuất không có sản phẩm dở dang thì tổng giá thành sản phẩm bằng tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Nh v y, chi phớ s n xu t v giỏ th nh s n ph m u gi ng nhau v ch t vỡ u l nh ng lao ng s ng v lao ng v t húa m doanh nghi p b ra trong quỏ trỡnh ch t o s n xu t s n ph m. Tuy v y, chi phớ s n xu t v giỏ th nh s n ph m l i khụng gi ng nhau v l ng, th hi n: Chi phớ s n xu t g n li n v i m t k nh t nh cũn giỏ th nh s n xu t g n li n v i m t lo i s n ph m, lao v nh t nh. Giỏ th nh s n ph m ch bao g m m t ph n chi phớ th c t ó phỏt sinh ( chi phớ tr tr c) ho c m t ph n chi phớ s phỏt sinh k sau nh ng ó ghi nh n chi phớ k n y (chi phớ ph i tr ). Giỏ th nh s n ph m ch a ng c m t ph n chi phớ c a k tr c chuy n sang (chi phớ d dang u k ). Vi c phõn bi t trờn giỳp cho cụng tỏc h ch toỏn chi phớ s n xu t v tớnh giỏ th nh c y v k p th i. Ngo i ra, qua m i quan h gi a chi phớ v giỏ th nh s n ph m, ta th y h th p c giỏ th nh s n ph m thỡ m t m t, doanh nghi p ph i cú bi n phỏp ti t ki m chi phớ, m t khỏc ph i cú bi n phỏp u t s d ng chi phớ h p lý, nõng cao n ng su t lao ng, t ng c ng k t qu s n xu t s n ph m. 1.2.4 Nhi m v c a k toỏn chi phớ s n xu t v tớnh giỏ th nh s n ph m kh o sỏt thi t k : Trong công tác quản doanh nghiệp, chi phí sản xuất giá thành sản phẩmnhững chỉ tiêu quan trọng luôn đợc các nhà doanh nghiệp quan tâm chúng gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh. Bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cung cấp cho các nhà lãnh đạo quản số liệu thực tế về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm lao vụ cũng nh toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá phân tích tình hình các định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật t, tiền vốn có hiệu quả, tiết kiệm hay lãng phí . để từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu, các quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Việc phân tích, đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Sự chính xác của giá thành lại chịu sự ảnh hởng của kết quả tập hợp chi phí. Do vậy, tổ chức tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sẽ đảm bảo đúng nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành sản phẩm, lợng giá trị các yếu tố chi phí đã đợc chuyển dịch vào sản phẩm đã hoàn thành có ý nghĩa quan trọng là yêu cầu cấp bách trong nền kinh tế thị trờng. [...]...Nhằm tổ ch c tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, kế toán cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau: _Xác định đúng đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm _Tổ ch c kế toán tập hợp phân bổ từng loại chi phí sản xuất đúng đối tợng đã xác định phơng pháp kế toán tập hợp chi phí th ch hợp _Xác định ch nh xác chi phí về. .. sinh trong kỳ, kế toán căn cứ vào đối tợng h ch toán chi phí phơng pháp h ch toán chi phí đã đợc xác định tơng ứng Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cho từng công trình Để tổng hợp chi phí sản xuất, kế toán sử dụng tài khoản 154-chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản 154 đợc mở chi tiết theo từng ngành sản xuất, ... 631Kết chuyểnkhôngsản phẩm dở dang đầu kỳ cuối kỳ giá trị có số d 1.5.4.2 Phơng pháp h ch toán: Quy trình h ch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo phơng TK kiểm pháp611 định kỳ TK 621 ánh qua sơ đồ 8 đợc phản Sơ đồ 8: Sơ dùng chuyển chichi nguyên xuất tính giá Giá trị nguyên vật liệu xuất đồ h ch tạo sản ph phí sản vật liệu trực tiếp thành sản phẩm theo phơng Kết ch toán phẩm. .. xuyên Trong ngành khảo sát thiết kế nói riêng thì sản phẩm dở dang là những sản phẩm còn cha hoàn thành giai đoạn khảo sát thiết kế hay những sản phẩm cha đợc nghiệm thu.Do vậy, việc đánh giá sản phẩm dở dang một c ch hợp sẽ giúp cho công tác h ch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khảo sát thiết kế đợc ch nh xác, từ đó cung cấp thông tin cần thiết, kịp thời cho nhà quản trị : ... sản xuất sản phẩm Nợ TK 631 (giá thành sản xuất sản phẩm) Có TK 621 (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) 1.5.2 H ch toán chi phí nhân công trực tiếp: Về chi phí nhân công trực tiếp, tài khoản sử dụng c ch tập hợp chi phí trong kỳ giống nh phơng pháp khai thờng xuyên Cuối kỳ, để tính giá thành sản phẩm, lao vụ kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản 631 Giá thành sản xuất sản. .. Tr ch ho ch Phơng pháp h ch xuất trong ồ 6): chi phí ngừng sản xuất theo kế ho ch Sơ đồ 6: Sơ đồ h ch toán thiệt hại về ngừng sản xuất. (trang bên) TK 142 TK 138, 152,334 Giá trị bồi thường, thu hồi Chi phí ngừng sản xuất theo kế ho ch TK 415,811 Thiệt hại thực tế 1.4.5 Tổng hợp chi phí sản xuất kiểm đánh giá sản phẩm dở dang: 1.4.5.1 Tổng hợp chi phí sản xuất: Sau khi đã tập hợp đầy đủ chi phí phát... sản phẩm Nợ TK 631 (giá thành sản xuất sản phẩm) Có TK 622 (chi phí nhân công trực tiếp) 1.5.3 H ch toán chi phí sản xuất chung: Toàn bộ chi phí sản xuất chung đợc tập hợp vào tài khoản 627 Chi phí sản xuất chung đợc ghi theo các tiểu khoản tơng ứng tơng tự nh với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên Sau đó đợc phân bổ vào tài khoản 631 Giá thành sản xuất sản phẩm, đợc ghi chi... là xuất dùng cho mục đ ch sản xuất, quản hay cho tiêu thụ sản phẩm vậy, để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, kế toán cần theo dõi chi tiết các chi phí phát sinh liên quan đến từng đối tợng (phân xởng, bộ phận sản xuất .) hoặc dựa vào mục đ ch sử dụng hay tỷ lệ định mức để phân bổ vật liệu xuất dùng cho từng mục đ ch Để phản ánh các chi phí vật liệu đã xuất dùng cho sản xuất sản phẩm, kế. .. hoặc có thể sửa ch a đợc nhng việc sửa ch a đó không có lợi về mặt kinh tế Cả hai loại sản phẩm nói trên lại đợc chi tiết thành: sản phẩm hỏng trong định mức sản phẩm hỏng ngoài định mức Những sản phẩm hỏng trong định mức là những sản phẩm hỏng nằm trong dự kiến của doanh nghiệp Chi phí cho các sản phẩm này đợc coi là chi phí sản xuất ch nh phẩm Sản phẩm hỏng ngoài định mức là những sản phẩm hỏng nằm... niệm: chi phí sản xuất chung là những chi phí cần thiết còn lại để sản xuất sản phẩm sau chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp Đây là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xởng, bộ phận sản xuất của doanh nghiệp Tài khoản sử dụng: Để h ch toán theo dõi chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng tài khoản 627 chi phí sản xuất chung Tài khoản này mở chi tiết theo từng . những vấn đề lý luận về tổ ch c h ch toán ch phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị khảo sát thiết kế. 1.1 Đặc điểm hoạt động khảo sát. định nghĩa chi phí sản xuất sản phẩm khảo sát thiết kế nh sau: Chi phí sản xuất sản phẩm khảo sát thiết kế là toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: những vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán ch phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị khảo sát thiết kế, những vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán ch phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị khảo sát thiết kế, những vấn đề lý luận về tổ chức hạch toán ch phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị khảo sát thiết kế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay