Đề+Đáp án Kiểm tra HKI(Hóa 8+9)

6 318 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 08:11

Trêng THCS Ngäc Than h Hä vµ tªn: Líp: . KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 Năm học : 2010-2011 Điểm Lời phê của cô giáo I. TRẮC NGHIỆM: (4 Điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất trong các đáp án sau : Câu 1 : Dãy công thức hóa học của muối là: A. 2 4 3 2 ; ; ( )NaCl Na HPO Ba NO B. 4 2 ; ; ( )BaHPO HCl Ba OH C. 3 4 3 2 ; ; ( )MgO Fe O Cu NO D. 2 3 3 4 2 ; ; ( )Fe O H PO Fe OH Câu 2: Dãy Axit phản ứng được với Fe là: A. 2 4( ) 3( . ô ) ; ; l d ngu i HCl H SO HNO B. 2 4( ) 3( . ) ; ; l d nong HCl H SO HNO C. 3 4 2 4( ) 3( . ô ) ; ; l d ngu i H PO H SO HNO D. 3 4 2 4( . ô ) 3( . ) ; ; d ngu i d nong H PO H SO HNO Câu 3 : Hóa chất dùng để nhận biết Al,Fe là: A. NaOH B. Nam châm C. 3( )dac nong HNO − D. 2 4( )dac nong H SO − Câu 4: Muối Zn(NO 3 ) 2 được tạo thành nhờ phản ứng của Zn với các dãy chất nào sau đây: A. 3 2 3 2 ( ) ; ( )Mg NO Cu NO B. 3 3 ;NaNO AgNO C. 3 2 3 2 ( ) ; ( )Fe NO Mg NO D. 3 2 3 ( ) ;Fe NO AgNO II. TỰ LUẬN: (6 Điểm) Câu 5: Hoàn thành dãy biến đổi hóa học sau đây,ghi rõ điều kiện nếu có: (1) (2) (3) (4) 2 3 3 ( )Fe FeCl Fe FeCl Fe OH→ → → → . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 6 : Cho 6gam Fe vào 20gam dung dịch HCl 36,5 0 / 0 .Phản ứng kết thúc thu được chất rắn A,dung dịch B và V(lít ) khí. a, Cho biết A,B là chất nào ? b, Tính khối lượng các chất A,B và thể tích V ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chú ý: Không sử dụng tài liệu khi làm bài ……………………………… Hết…………………………………… Trêng THCS Ngäc Than h Hä vµ tªn: Líp: . KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 8 Năm học ; 2010-2011 Điểm Lời phê của cô giáo III. TRẮC NGHIỆM : (4 Điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất trong các đáp án sau : Câu 1 : Dãy có công thức hóa học viết sai là: A. 2 ; ; ; .Na O MgO HCl CuO B. 2 2 4 2 4 ; ; ; .Mg O FeO Fe O H SO C. 2 3 ; ; ; .FeO Fe O HCl CuO D. 3 ; ; ; .CaO BaO NaCl AgNO Câu 2: Khoanh vào câu viết sai: A. 0,25 mol CO 2 có chứa 1,5.10 23 hạt phân tử. B. 0,75.10 23 hạt nguyên tử Cu có chứa 0,125 mol. C. 0,75 mol khí N 2 ở ĐKTC có thể tích 16,8 lít. D. 6,4 gam Cu có 0,2 mol Câu 3 : Hóa trị của Fe,Cu trong hợp chất Fe 3 (PO 4 ) 2 , Cu 2 O lần lượt là: A. I và II B. II và I C. III và I D. III và II Câu 4 : Hiện tượng vật lí là: A. Thổi khí CO 2 vào dd nước vôi trong làm nước vôi trong vẩn đục. B. Thanh sắt để ngoài trời sau 2 năm thanh sắt nhỏ dần C. Lượng dầu hỏa đựng trong đèn sau 6 tháng không thắp cạn dần. D. Lượng dầu hỏa đựng trong đèn sau 2 ngày thắp liên tục cạn dần. IV. TỰ LUẬN : (6 Điểm) Câu 5: Lấy 2,24 lít khí CO 2 (Ở ĐKTC) phản ứng vừa hết với 7,4gam Ca(OH) 2 ,tạo thành CaCO 3 và 1,8 gam H 2 O .Diễn ra theo phương trình sau : 2 2 3 2 ( )CO Ca OH CaCO H O+ → + a, Viết phương trình phản ứng? b, Hãy tính khối lượng của CaCO 3 ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Câu 6 : Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây? a, ? Fe FeO+ → b, ? 2 2 Fe HCl FeCl H+ → + c, ? 2 2 CuO HCl CuCl H O+ → + d, ? 2 2 3 2 CO NaOH Na CO H O+ → + ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Chú ý: Không sử dụng tài liệu khi làm bài ……………………………… Hết…………………………………… TRƯỜNG THCS NGỌC THANH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I HÓA HỌC 8 Năm học: 2010-2011 I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Câu 1: B 1 Điểm Câu 2: D 1 Điểm Câu 3: B 1 Điểm Câu 4: C 1 Điểm II. CÂU HỎI TỰ LUẬN: Câu 5: a, Phương trình phản ứng: CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 + H 2 O 4,4gam 7,4gam 1,8gam 1,5 Điểm b, Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng,ta có: ( ) 2 2 3 2 ( ) 3 2 2 2 4,4 7,4 1,8 10( ) 3 m m m m CO Ca OH CaCO H O m m m m O CaCO CO Ca OH H m gam CaCO + = + ⇒ = + − ⇒ = + − = 1,5 Điểm Câu 6: 2 2 2 o T Fe O FeO+ → 0,75Điểm 2 2 2 Fe HCl FeCl H+ → + ↑ 0,75Điểm 2 2 2 CuO HCl CuCl H O+ → + 0,75Điểm 2 2 2 3 2 CO NaOH Na CO H O+ → + 0,75Điểm …………………………………… Hết………………………………………… TRƯỜNG THCS NGỌC THANH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I HÓA HỌC 9 Năm học: 2010-2011 I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Câu 1: A 1 Điểm Câu 2: B 1 Điểm Câu 3: A 1 Điểm Câu 4: D 1 Điểm II. CÂU HỎI TỰ LUẬN : Câu 5: 2 2 2Fe HCl FeCl H+ → + ↑ 0,75 Điểm 2 2 FeCl Zn Fe ZnCl+ → ↓ + 0,75 Điểm 0 2 3 2 3 2 T Fe Cl FeCl+ → 0,75 Điểm 3 3 3 ( ) 3FeCl NaOH Fe OH NaCl+ → ↓ + 0,75 Điểm Câu 6: 0 0 0 0 20.36.5 6 0,2( ); 0,107( ) 36,5.100 56 HCl Fe n mol n mol= = = = Phương trình phản ứng: Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ 0,107mol 0,2mol 0mol 0mol (0,107-0,1)mol 0mol 0,1mol 0,1mol 0,5 Điểm a, Chất rắn A là : Fe dư 0,5 Điểm dd B là : FeCl 2 . 0,5 Điểm b, Theo phương trình phản ứng và bài ra : ( ) 6 0,1.56 4( ) Fe du m gam= − = 0,5 Điểm 2 0,1.127 12,7( ) FeCl m gam= = 0,5 Điểm 2 0,1.22,4 2,24( ) H V V lit= = = 0,5 Điểm …………………………………… Hết………………………………………… . Líp: . KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 9 Năm học : 2010-2011 Điểm Lời phê của cô giáo I. TRẮC NGHIỆM: (4 Điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng. Líp: . KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 Phút Môn: Hóa Học 8 Năm học ; 2010-2011 Điểm Lời phê của cô giáo III. TRẮC NGHIỆM : (4 Điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề+Đáp án Kiểm tra HKI(Hóa 8+9), Đề+Đáp án Kiểm tra HKI(Hóa 8+9), Đề+Đáp án Kiểm tra HKI(Hóa 8+9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay