NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

40 380 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 05:20

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP I-/ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. Trong tình hình nước ta hiện nay, khi nền kinh tế chuyển từ chế bao cấp sang chế thị trường, Nhà nước không còn bao cấp hoàn toàn vốn đầu tư cho các ngành xây lắp, việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là hết sức cấp thiết cho sự tồn tại phát triển của các doanh nghiệp xây lắp. Thông qua nghiên cứu giá thành sản phẩm, doanh nghiệp thể đánh giá được những khoản chi phí còn lãng phí chưa hiệu quả thuộc về nguyên nhân chủ quan. Từ đó doanh nghiệp biện pháp quản tổ chức sản xuất kiểm tra rà soát lại các định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tiền vốn nâng cao năng suất lao động, phát huy những khả năng tiềm tàng về mọi mặt đồng thời việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm giúp cho việc phản ánh đúng tình hình kết quả thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghiệp xây dựng đúng kết quả tài chính, tránh được hiện tượng lãi giả, lỗ thật. Chính vì vậy tính chính xác giá thành vị trí quan trọng thiết thực phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp. Trong sản xuất XDCB kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm là khâu cuối cùng là khâu quan trọng nhất trong công tác kế toán. Tập hợp đúng đầy đủ công tác kế toán chi phí sản xuất sẽ tính được giá thành chính xác tạo điều kiện cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà doanh nghiệp ra quyết định đúng đắn góp phần mang lại thắng lợi cho doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh trong chế thị trường. Vấn đề tiết kiệm ngày càng được đề cao hơn trong đó tiết kiệm chi phí sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, nó là mục tiêu phấn đấu cũng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp. Yêu cầu của công tác quản nói chung công tác quản chi phí nói riêng trong điều kiện đổi mới sản xuất kinh doanh hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm một cách chính xác khoa học. Việc tìm kiếm ra những phương pháp cũng như các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành công trình với đặc điểm của mỗi loại doanh nghiệp là rất quan trọng. 1-/ Hoàn thiện tổ chức hạch toán ban đầu: Phải xác định các loại chứng từ sử dụng cho từng bộ phận trong doanh nghiệp quy định việc sử dụng các mẫu chứng từ kế toán ban đầu cách thức ghi chép căn cứ vào hệ thống chứng từ ban đầu do Bộ Tài chính quy định. Ngoài ra doanh nghiệp thể xác định thêm các loại chứng từ hạch toán ban đầu căn cứ vào yêu cầu quản của doanh nghiệp. Quy định người chịu trách nhiệm, ghi chép đầy đủ các nội dung thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các chứng từ ban đầu, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán. Quy định kênh luân chuyển trình tự luân chuyển chứng từ ban đầu từ các bộ phận đến phòng kế toán hoặc các bộ phận kế toán một cách hợp lý, tránh ghi chép trùng lặp, luân chuyển vòng quanh. 2-/ Vận dụng hệ thống tài khoản. Bộ Tài chính đã ban hành “Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp” theo Quyết định số 1141/TC-CĐKT ngày 01/11/1995 áp dụng thống nhất cho các loại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp để lựa chọn, xác định cho mình danh mục các tài khoản kế toán trong đó thể bỏ đi những khoản không phù hợp với nội dung hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thể mở thêm các tài khoản chi tiết cấp II, III, IV, . Đồng thời việc lựa chọn phân công tài khoản cho các bộ phận kế toán trưởng, đồng thời phải quy định sổ sách, biểu mẫu ghi chép chi tiết báo cáo kế toán trong nội bộ doanh nghiệp về tập trung tại phòng kế toán. 3-/ Lựa chọn hình thức kế toán để tổ chức hệ thống sổ sách ghi chép kế toán. Tổ chức công tác kế toán trong một doanh nghiệp gắn với việc nghiên cứu vận dụng hình thức kế toán tổ chức hệ thống sổ sách kế toán thích hợp. Ví dụ như: tại công ty Xây lắp I đã lựa chọn hình thức công tác tổ chức kế toán chứng từ ghi sổ. Đặc điểm của hình thức này là mọi nghiệp vụ kinh tế phải căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, cùng kỳ để lập chứng từ ghi sổ ghi vào “Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ” trước khi vào sổ cái. Sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ gồm có: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ nhật ký quỹ, các sổ chi tiết. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ rõ ràng, dễ hiểu, dễ phát hiện sai sót, điều chỉnh, thích hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều tài khoản, khối lượng nghiệp vụ nhiều, nhiều nhân viên kế toán, dễ kết hợp sử trong công tác điện toán. Việc lựa chọn hình thức công tác tổ chức sổ kế toán chứng từ ghi sổ tuy nhiều ưu điểm song không tránh khỏi những nhược điểm như: không nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của kế toán trưởng, việc đi lại giữa các sở gặp nhiều khó khăn, việc kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh quản tài sản tại các công trình, các tổ đội thi công không được nhất quán, kịp thời. 4-/ Lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kế toán. Lựa chọn mô hình tổ chức kế toán ở doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất kinh doanh, quy mô sản xuất kinh doanh lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp, khối lượng tính chất của công tác kế toán phức tạp hay không, căn cứ vào phân cấp quản kinh tế tài chính trong đơn vị kinh tế sở, căn cứ vào tình hình sở vật chất kỹ thuật trong hạch toán, đội ngũ cán bộ, tình hình giao thông, thông tin liên lạc, . lựa chọn mô hình tổ chức kế toán hợp lý, thích hợp sẽ tạo điều kiện giải quyết hợp hoá công tác kế toán, đảm bảo chất lượng hạch toán rút ngắn thời gian hạch toán, đảm bảo hạch toán phục vụ sát với hoạt động kinh doanh, sử dụng hiệu quả lao động hạch toán, nâng cao năng suất lao động hạch toán. Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp thể áp dụng một trong các hình thức tổ chức kế toán sau: - Hình thức tổ chức kế toán tập trung. - Hình thức tổ chức kế toán phân tán. - Hình thức tổ chức kế toán vừa tập trung, vừa phân tán. Ví dụ như: Ở công ty Xây lắp I đã lựa chọn hình thức tổ chức kế toán tập trung. Tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung, mọi công việc chủ yếu của hạch toán kế toán đều được thực hiện ở phòng kế toán doanh nghiệp. Do đó giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm được kịp thời toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, từ đó thực hiện sự kiểm tra chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của doanh nghiệp. Sự chỉ đạo công tác kế toán thống nhất, chặt chẽ, tổng hợp số liệu thông tin kinh tế kịp thời, tạo điều kiện trong phân công lao động, nâng cao trình độ chuyên môn hoá lao động hạch toán. Việc trang bị ứng dụng phương tiện kỹ thuật để giới hoá công tác kế toán được thuận lợi. Tuy nhiên hình thức tổ chức kế toán tập trung nhược điểm: khối lượng công việc kế toán tập trung ở phòng kế toán doanh nghiệp lớn, tạo ra khoảng cách về không gian thời gian giữa nơi xảy ra thông tin, thu nhận sử thông tin tập hợp số liệu thông tin, hạn chế sự chỉ đạo kiểm tra của kế toán. II-/ KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG ĐƠN VỊ XÂY LẮP. Sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động bản của xã hội loài người là điều kiện tiên quyết tất yếu là sự cần thiết của sự tồn tại phát triển của mọi chế độ xã hội. Trong nền kinh tế nói chung, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều nhằm mục đích kiếm lời. Vì vậy, trong quá trình tồn tại phát triển kinh doanh lãi buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp sử dụng các công cụ kinh tế để giảm tới mức tối thiểu chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm. Muốn thực hiện được điều đó các nhà quản trị doanh nghiệp nói chung những nhà quản trị doanh nghiệp xây lắp nói riêng trong sản xuất xây lắp sản phẩm quy mô lớn, kết cấu phức tạp, đơn chiếc thời gian sản xuất lâu dài, . lại càng cần thiết phải nắm chắc được khái niệm ý nghĩa của chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất của một đơn vị xây lắptoàn bộ chi phí về lao động sống lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp. Trong đó, chi phí lao động sống gồm: tiền lương, trích tiền BHXH, BHYT, KPCĐ, còn chi phí lao động vật hoá gồm: các chi phí nguyên nhiên vật liệu, khấu hao TSCĐ, . Các chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp phải được tính toán chính xác trong từng thời kỳ nhất định phù hợp với việc thực hiện kế hoạch kỳ báo cáo. Chi phí này gồm chi phí sản xuất chi phí sản xuất ngoài xây lắp mà được tính theo từng tháng, quý, năm. Để đánh giá chất lượng kinh doanh của các tổ chức kinh tế, chi phí chi ra phải xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với mặt thứ hai cũng là mặt bản của quá trình sản xuất, đó là kết quả sản xuất thu được, quan hệ so sánh đó đã hình thành nên chỉ tiêu “giá thành sản phẩm”. Còn giá thành sản phẩm lại là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá liên quan đến khối lượng công tác sản phẩm lao vụ đã hoàn thành. Vì vậy quá trình sản xuất là một quá trình thống nhất bao gồm hai mặt: mặt hao phí sản xuất mặt kết quả sản xuất. Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp phản ánh mặt kết quả xây lắp. Tất cả các khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) các chi phí trích trước liên quan đến khối lượng sản phẩm lao vụ dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm xây lắp. Nói cách khác giá thành sản phẩm xây lắptoàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp xây lắp bỏ ra bất kể kỳ nào nhưng liên quan đến khối lượng công việc sản phẩm xây lắp đã hoàn thành trong kỳ mà được biểu hiện bằng tiền. Như vậy chúng ta thể khẳng định trong công tác quản doanh nghiệp chi phí sản xuất giá thành sản phẩmnhững chỉ tiêu quan trọng luôn được các nhà doanh nghiệp quan tâm, vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu tổ chức tốt được công tác kế toán tập hợp chi phí giá thành sản phẩm sẽ đem lại nhiều ý nghĩa quan trọng cung cấp cho các nhà quản trị doanh nghiệp xây lắp biết được chi phí giá thành thực tế của mỗi loại sản phẩm xây lắp cũng như kết quả sản xuất kinh doanh. Từ đó phân tích đánh giá được tình hình thực hiện định mức, dự toán, chi phí sử dụng như lao động, vật tư thiết bị, . đề ra phương pháp hữu hiệu, kịp thời tìm cách tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, đề ra được các quyết định phù hợp cho sự phát triển kinh doanh yêu cầu của quản trị doanh nghiệp. Do vậy việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hạch toán kế toán công tác quản của doanh nghiệp. Nền kinh tế nước ta đang vận hành theo thị trường sự điều tiết của Nhà nước mọi sự bao cấp cung tiêu không còn nữa, khi mà phương thức đấu thầu thi công công trình đã được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng thì việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp tính giá thành sản phẩm ngày càng ý nghĩa quan trọng hơn trong sản xuất kinh doanh trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp xây lắp hiện nay. III-/ KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI ĐƠN VỊ XÂY LẮP. 1-/ Đặc điểm kế toán trong đơn vị xây lắp. Đặc điểm sản xuất xây lắp ảnh hưởng đến tổ chức kế toán trong quá trình đầu tư XDCB nhằm tạo ra sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, các tổ chức xây lắp nhận thầu giữ vai trò quan trọng. Hiện nay, ở nước ta đang tồn tại các tổ chức xây lắp như: Tổng công ty, công ty, xí nghiệp, đội xây dựng, . thuộc các thành phần kinh tế. Tuy các đơn vị này khác nhau về quy mô sản xuất, hình thức quản nhưng các đơn vị đều là những tổ chức nhận thầu xây lắp. Sản phẩm xây lắp đặc điểm riêng biệt khác với ngành sản xuất khác ảnh hưởng đến tổ chức kế toán. Sản phẩm xây lắpnhững công trình xây dựng, vật kiến trúc, . những đặc thù riêng biệt khác hẳn với các sản phẩm của các ngành sản xuất, khác vì nó quy mô lớn, kết cấu phức tạp đa dạng nhưng lại mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm xây lắp lâu dài, . đặc điểm này đỏi hỏi việc tổ chức quản hoạch toán nhất thiết sản phẩm xây lắp phải lập dự toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công) quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp phải so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo. Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư (giá đấu thầu), do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp không được thể hiện rõ vì đã quy định giá cả, người mua, người bán sản phẩm xây lắp trước khi xây dựng thông qua hợp đồng giao nhận thầu, . Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất (xe máy, thiết bị thi công, người lao động, .) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Đặc điểm này làm cho công tác quản sử dụng hạch toán tài sản vật tư rất phức tạp do ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên, thời tiết dễ mất mát hư hỏng. Thời gian sử dụng sản phẩm xây lắp rất lâu dài đòi hỏi việc tổ chức quản hạch toán sao cho chất lượng công trình đảm bảo đúng dự toán thiết kế, bảo hành công trình (giữ lại 5% giá trị công trình khi hết thời hạn bảo hành mới trả lại cho đơn vị xây lắp, .). Đặc điểm của sản xuất xây lắp ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong đơn vị xây lắp thể hiện chủ yếu ở nội dung, phương pháp, trình tự hạch toán chi phí sản xuất, phân loại chi phí cấu giá thành xây lắp, cụ thể là: - Đối tượng hạch toán thể là các hạng mục công trình, các giai đoạn công việc của hạng mục công trình hoặc nhóm các hạng mục công trình, . từ đó xác định phương pháp hạch toán chi phí thích hợp. - Đối tượng tính giá thành là các hạng mục công trình đã hoàn thành, các giai đoạn công việc đã hoàn thành, các khối lượng xây lắp tính dự toán riêng đã hoàn thành từ đó, xác định phương pháp tính giá thành thích hợp: Phương pháp tính trực tiếp, phương pháp tổng cộng chi phí, phương pháp hệ số hoặc phương pháp tỷ lệ, . Xuất phát từ những đặc điểm của phương pháp lập dự toán trong XDCB dự toán được lập theo từng hạng mục công trình được phân tích theo từng khoản mục chi phí: để thể so sánh kiểm tra chi phí sản xuất xây lắp thực tế phát sinh với dự toán đã được lập ban đầu chi phí sản xuất xây lắp được phân loại theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. 2-/ Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay lợi nhuận đang là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp. Để sản xuất được sản phẩm, một doanh nghiệp cần phải những yếu tố đầu tư vào như đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhân công, . các yếu tố kết hợp đó chuyển đổi với nhau trong quá trình sản xuất để tạo nên thực thể của sản phẩm. Sự tiêu hao các yếu tố đầu vào hình thành nên các khoản mục chi phí sản xuất xây lắp. Bên cạnh những chi phí trực tiếp vào sản xuất, doanh nghiệp còn những chi phí để quản sản xuất hoặc tiêu thụ sản phẩm các chi phí này được tính vào chi phí sản xuất. Để tính được giá thành sản phẩm trước hết doanh nghiệp phải tập hợp được chi phí từ những chi phí đã tập hợp được đó đem so sánh với doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Lợi nhuận chỉ được khi chi phí toàn bộ nhỏ hơn doanh thu tiêu thụ sản phẩm, trong thị trường cạnh tranh hiện nay, giá bán sản phẩm luôn xu hướng giảm xuống thì lợi nhuận sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chi phí. Do đó, giảm chi phí hạ giá thành sản phẩmvấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển của một doanh nghiệp. Vì vậy, giảm chi phí hạ giá thành phải được ưu tiên hàng đầu tại mỗi doanh nghiệp. Song để thực hiện được điều đó thì doanh nghiệp phải tổ chức tập hợp được các chi phí những biện pháp quản để hạ giá thành. 3-/ Bản chất của chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Sản xuất sản phẩm là quá trình biến đổi ý thức các yếu tố đầu vào, để tiến hành sản xuất doanh nghiệp phải thường xuyên bỏ ra các khoản chi phí các loại yếu tố đầu vào như: khoản chi phí về đối tượng lao động, khoản chi phí về tư liệu lao động, chi phí về nhân công lao động, . Để biết được doanh nghiệp đã bỏ ra bao nhiêu chi phí trong từng kỳ hoạt động để phục vụ kịp thời cho công tác quản lý. Vì vậy doanh nghiệp phải tổ chức, phân tích, cập nhật thống tập hợp chi phí của bản thân doanh nghiệp tính đến những tác động của các bên liên quan đến những chi phí sản xuất xây lắp của doanh nghiệp mình mọi chi phí đó đều được biểu hiện dưới hình thái giá trị cho nên thể nói: chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí về lao động sống lao động vật hoá đã chi ra để tiến hành các hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng tiền. Để làm rõ bản chất của chi phí sản xuất, cần phải phân biệt được các loại chi phí, song đó là sự tiêu hao, giảm đi của vốn bằng tiền dù chi tiêu bằng tiền mặt hay không dùng tiền mặt. loại chi phí không phải là chi phí sản xuất, trường hợp này xảy ra khi chi tiêu chi phí sản xuất không diễn ra trong kỳ hạch toán ngược lại. Như vậy, chi phí sản xuất thực sự là sự chuyển dịch của các yếu tố sản xuất vào đối tượng tính giá thành các chi phí này là các chi phí phát sinh trong kỳ được tập hợp chi phí, tính toán phân bổ cho từng đối tượng tính giá thành. Để xác định được đối tượng tính giá thành sản phẩm thì trước hết phải hiểu được thế nào là tính giá thành sản phẩm, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền các chi phí sản xuất cho một khối lượng sản phẩm nhất định đã hoàn thành. Giá [...]... giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp Giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm Chi phí biểu hiện mặt hao phí, còn giá thành biểu hiện mặt kết quả của quá trình sản xuất Đây là hai mặt thống nhất của cùng một quá trình Vì vậy, chúng giống nhau về chất Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp đều bao... giá thành sản phẩm đưa lại những thông tin tác dụng sau: - Giá thành sản phẩm là giới hạn bù đắp chi phí - Giá thành là căn cứ lập giá bán sản phẩm Việc hiểu rõ khái niệm chi phí sản xuất cũng như giá thành sản phẩm là một vấn đề hết sức cần thiết để giúp cho doanh nghiệp tính đúng, tính đủ chi phí vào giá thành sản phẩm để từ đó tìm ra biện pháp hạ giá thành, phát huy tác dụng của chỉ tiêu giá. .. số liệu ghi chép trên từng tài khoản, sổ chi tiết phục vụ tốt cho công tác tính giá thành sản phẩm kịp thời chính xác 2-/ Đối tượng tính giá thành kỳ tính giá thành sản phẩm a Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp Xác định đối tượng tính giá thành là công việc đầu tiên trong công tác tính giá thành sản phẩm Trong ngành XDCB, do đặc điểm sản xuất mang tính đơn chi c, mỗi sản phẩm đều phải... hạch toán trực tiếp hay chi phí phân bổ gián tiếp 2-/ Phân loại giá thành công tác xây lắp Trong sản xuất xây lắp cần phân biệt các loại giá thành công tác xây lắp: giá thành dự toán, giá thành kế hoạch giá thành thực tế a Giá thành dự toán: Là tổng hợp các chi phí dự toán để hoàn thành khối lượng xây lắp công trình giá thành này được xác định trên sở định mức quy định của Nhà nước khung giá. .. công tác quản doanh nghiệp b Kỳ giá thành sản phẩm Là thời kỳ kế toán giá thành cần phải tính giá thành cho các đối tượng tính giá thành Việc xây dựng kỳ tính giá thành phải căn cứ vào đặc điểm tính chất sản xuất sản phẩm chu kỳ sản xuất sản phẩm để quy định cho thích hợp thể tính giá thành là một tháng, một quý hoặc kết thúc một chu kỳ sản xuất 3-/ Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất kinh... thực tế phát dần vào chi phítrả trước vào các kỳ hạch toán Phân bổ sinh TK 641,642 TK 911 K/C chi phí bán hàng, chiK/C chi phí doanh nghiệp phíquản vào TK xác định kết quả phíquản bán hàng, chi b Kế toán chi phí phải trả: Chi phí phải trả là những chi phí đã ghi nhận là những chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chúng chưa phát sinh, chúng được tính trước vào chi phí sản xuất kinh... chuyển sang, những chi phí trích trước vào giá thành nhưng thực tế chưa phát sinh những chi phí của kỳ trước chuyển sang phân bổ cho kỳ này Giá thành sản phẩm xây lắp chi phí sản xuất thống nhất về lượng trong trường hợp đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành là một công trình, hạng mục công trình được hoàn thành trong kỳ tính giá thành hoặc giá trị khối lượng xây lắp dở dang... dang đầu kỳ cuối kỳ bằng nhau IV-/ ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Xác định đúng đối tượng hạch toán chi phí đối tượng tính giá thành sản phẩm là một trong những vấn đề then chốt, để đảm bảo tính giá thành sản phẩm chính xác, phát huy tác dụng của kế toán trong công tác quản kế toán, tài chính của doanh nghiệp 1-/ Đối tượng tập hợp chi phí Đối tượng tập hợp sản xuất là... xưởng, tổ đội sản xuất, chi phí bao gồm các khoản sau: - Chi phí nhân viên phân xưởng - Chi phí vật liệu - Chi phí dụng cụ quản - Chi phí kế hoạch TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền Việc tập hợp kết chuyển phân bổ chi phí sản xuất chung được thực hiện trên TK 627 Chi phí sản xuất chung” kế toán ghi: SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG TK 334,338 TK 627 Chi phí nhân viên... Để quản chặt chẽ chi phí sản xuất tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm mục đích hạ giá thành cũng như giúp cho công tác tiến hành thuận lợi thì cần thiết phải sự phân loại chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm 4-/ Phạm vi tính giá thành sản phẩm xây lắp - Giá thành hoàn chỉnh: phản ánh toàn bộ chi phí liên quan đến một công trình, hạng mục công trình hoàn thành Hay chính là chi phí chi ra để . NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP I-/ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH. kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Trong sản xuất XDCB kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là khâu cuối cùng và
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay