TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐứC MINH

65 237 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 00:20

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐứC MINH I. Đặc điểm và tình hình chung của công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh : 1. Quá trình hình thành và phát triển : Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minhcông ty TNHH hai thành viên có đầy đủ tư cách pháp nhân , hạch toán - kế toán độc lập, được mở tài khoản kế toán tại các ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng, có trụ sở hoạt động riêng. Trụ sở chính của công ty đặt tại : Số 10 ngõ 266 Phố Đội Cấn – Phường Cống Vị – Quận Ba Đình – Hà Nội. Hiện nay nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu của công ty là: - Buôn bán trang thiết bị y tế; Buôn bán hoá mỹ phẩm; Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá; Buôn bán dược phẩm; Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thuốc./. - Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; - Cho thuê phương tiện vận tải./. Phạm vi hoạt động của Công ty : Hoạt động trong cả nước. Vốn điều lệ của công ty là: 1.000.000.000 đồng Việt Nam ( Một tỷ đồng Việt Nam) Trải qua những năm xây dựng và trưởng thành, nhất là trong cơ chế thị trường Công ty đã khẳng định được vị trí của mình. Công ty vẫn luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt hơn, tìm mọi biện pháp để mở rộng thị trường nhằm duy trì và ổn định phương hướng hoạt động kinh doanh mà Công ty đặt ra. 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH DP Tân Đức Minh a. Sản phẩm,dịch vụ : Sản Phẩm chủ yếu của công ty là dược phẩm do các công ty và Xí nghiệp trong nước sản xuất, có hoá đơn chứng từ đầy đủ và hợp lệ. b. Thị trường: trong nước. c. Khách hàng : Khách hàng chủ yếu là các công ty và các đại lý, hiệu thuốc lớn trong cả nước.Ngoài ra, còn có một số hiệu thuốc nhỏ trong phạm vi Hà Nội. 3. Kết quả hoạt động một số năm gần đây của công ty TNHH DP Tân Đức Minh - Hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây đã có những bước tiến đáng kể , biểu hiện qua một số chỉ tiêu sau: BẢNG 01: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN ĐỨC MINH: Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 So sánh 1 1 1. Doanh thu thuần 37.691.527.689 52.362.246.434 14.670.718.745 2. Giá vốn hàng bán 37.036.647.896 51.615.912.052 14.579.264.156 3. Lãi gộp 654.879.793 746.334.382 91.454.589 4. Doanh thu HĐTC 7.560.827 7.699.301 138.474 5. Chi phí HĐTC 1.192.500 51.000.000 49.807.500 6. Chi phí QLDN 609.054.261 654.827.072 45.772.811 7. Lợi nhuận sau thuế 35.491.821 34.708.760 - 783.061 8. Thu nhập bình quân/tháng 1.100.000 1.250.000 150.000 9.Chi phí QLDN/DTT 0,0162 0,0125 - 0,0037 10. Lợi nhuận gộp/DTT 0,0173 0,0143 - 0,003 11. Lợi nhuận sau thuế/DTT 0,00094 0,00066 - 0,00028 Qua bảng trên cho thấy tốc độ tăng doanh thu tăng nhanh hơn tốc độ tăng của giá vốn hàng bán đã làm cho lãi gộp năm 2004 tăng so với lãi gộp năm 2003 là 91.454.589 đồng. Để có một đồng doanh thu thuần Công ty phải hao phí 0,982 đồng giá vốn hàng bán trong năm 2003 và 0,985 đồng trong năm 2004. Tuy nhiên, do chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2004 và chi phí hoạt động tài chính năm 2004 tăng lên tương đối nhiều so với năm 2003 nên tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu năm 2004 giảm so với năm 2003 là 0,003. Do vậy, lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần cũng giảm 0,00028. 2 2 II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh 1. Tổ chức bộ máy quản lý: Từ khi thành lập đến nay, bộ máy quản lý của Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh đã trải qua những thay đổi, cải biến cho phù hợp với tình hình, điều kiện kinh doanh của mình. Hiện nay bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo hình thức trực tuyến – chức năng. Ban giám đốc điều hành và chỉ đạo trực tiếp đến từng phòng ban, giúp việc cho ban giám đốc có 03 phòng ban thực hiện các chức năng nhất định. Ban giám đốc gồm Giám đốc và hai phó giám đốc. Trong đó: - Giám đốc: là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, Giám đốc chỉ đạo trực tiếp các phòng ban thông qua hai Phó giám đốc và các Trưởng phòng. - Phó giám đốc phụ trách kinh doanh : làm công tác tham mưu cho Giám đốc về hoạt động kinh doanh, điều tiết kế hoạch kinh doanh , trực tiếp quản lý phòng kinh doanh. - Phó giám đốc phụ trách tài chính: tham mưu cho Giám đốc về nguồn huy động vốn, kế hoạch chu chuyển vốn kinh doanh của Công ty, phụ trách phòng Tài chính – Kế toán. Các phòng ban được tổ chức theo yêu cầu của việc quản lý kinh doanh. Các trưởng phòng quản lý, điều hành trực tiếp hoạt động cua phòng và tham mưu cho ban giám đốc Công ty về mọi mặt hoạt động kinh doanh. Trưởng các phòng ban do ban giám đốc xem xét và ra quyết định bổ nhiệm hay miễn nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban chức năng: - Phòng kinh doanh làm nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh; khai thác thị trường, giá cả, quản lý, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế; thường xuyên báo cáo các phương án kinh doanh với giám đốc Công ty. - Phòng Tài chính – Kế toán : vừa tổ chức hạch toán kế toán, vừa có kế hoạch huy động mọi nguồn vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.Thanh toán, kiểm tra, giám sát tình hình thanh toán với Ngân hàng, Nhà nước và khách hàng, đối với công nhân viên trong Công ty.Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cân đối thu chi, thực hiện báo cáo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật quy định. - Phòng Tổ chức – Hành chính : chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty trong công tác xây dựng bộ máy quản lý của Công ty; đà tạo, tuyển dụng, thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ công nhân viên và thực hiện công 3 3 tác tài chính phục vụ mọi hoạt động của Công ty.Điều hành công tác văn thư, bảo mật, quản lý con dấu, lưu trữ thu phát công văn tài liệu . Kiểm tra đôn đốc việc chấp hành kỷ luật lao động, nội quy của Công ty.Thay mặt giám đốc giải quyết các thủ tục hành chính. Quản lý hồ sơ nhân sự, sắp xếp điều động nhân sự. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận phòng ban trên, có thể khái quát cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh qua sơ đồ sau: GI M Á ĐỐC Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Phó Giám đốc phụ trách t i chínhà Phòng kinh doanh Phòng tổ chức h nh chínhà Phòng kế toán 2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DP TÂN ĐỨC MINH 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG : Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh là một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, tổ chức hệ thống kế toán riêng, tự bù đắp chi phí. Để thực hiện các nhiệm vụ của công tác kế toán , xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh và quy mô quản lý của mình, bộ máy kế toán của công ty được áp dụng theo hình thức kế toán tập trung. Theo hình thức tổ chức này, toàn bộ công tác trong công ty được tiến hành tập trung tại phòng Tài chính – Kế toán của Công ty. 2.2 - CHỨC NĂNGCỦA BỘ MÁY KẾ TOÁN : Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty có chức năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý. Qua đó, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giám đốc bằng đồng tiền việc sử dụng vật tư, lao 4 4 động, tiền vốn và mọi mặt hoạt động kinh doanh trong Công ty, thúc đẩy thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để thực hiện tốt chức năng chung, bộ máy kế toán gồm 05 người được phân chia nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng kế toán như sau: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán công nợ Kế toán TSCĐ v h ng hoáà à Kế toán quỹ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH DP TÂN ĐỨC MINH - Kế toán trưởng: có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra toàn bộ công tác kế toán trong Công ty. Kế toán trưởng còn giúp đỡ Phó giám đốc Tài chính và Giám đốc điều hành thực hiện chế độ chính sách về quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, chấp hành đầy đủ về chế độ lao động và sử dụng quỹ tiền lương, qũy khen thưởng phúc lợi cũng như việc chấp hành đầy đủ các chế độ chính sách tài chính. Ngoài ra, kế toán trưởng còn giúp phó giám đốc tài chính và Giám đốc tập hợp số liệu về kinh tế, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh, phát hiện những khả năng tiềm tàng thúc đẩy việc thực hiện chế độ hạch toán kinh tế trong công ty, nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả hơn. - Kế toán tổng hợp : Tập hợp chi phí, xách định kết quả kih doanh và lập các báo cáo tài chính. Kế toán tổng hợp giúp việc cho kế toán trưởng, chịu trách nhiệm thể chế hoá các quy định chung của kế toán trưởng, trực tiếp theo dõi và mở sổ sách kế toán trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán thống nhất và quy định kế toán mới nhất. 5 5 - Kế toán công nợ : là người chịu trách nhiệm theo dõi các khoản phải thu, phải trả phát sinh trong kỳ, có nhiệm vụ hạch toán, ghi chép các khoản nợ theo từng khách hàng, từng chủ nợ, sau đó gửi lên cho kế toán trưởng, kế toán tổng hợp sẽ có biện pháp xử lý. - Kế toán tài sản cố định và hàng hoá: theo dõi, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình tăng giảm tài sản cố định, tính phân bổ khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh trong kỳ hợp lý. Theo dõi, phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng và giá thực tế của hàng hoá nhập xuất và tồn kho; kiểm tra, phát hiện những trường hợp chênh lệch hàng hoá giữa thực tế và sổ sách. Tập hợp chứng từ vào các sổ sách kế toán và cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp và kế toán trưởng về phần mình phụ trách. - Kế toán quỹ : Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thu, chi, kịp thời báo cáo khi phát hiện các trường hợp thừa, thiếu so với sổ sách để giải quyết. Việc áp dụng mô hình tổ chức bộ máy công tác kế toán tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho phòng Tài chính – Kế toán chỉ đạo nghiệp vụ, phát huy đầy đủ vai trò và chức năng của từng nhân viên kế toán, đảm bảo sự giám sát tập trung của kế toán trưởng đối với việc quản lý các hoạt động kế toán trong việc phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác trong công ty. 2.3 HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TÂN ĐỨC MINH Việc tổ chức hệ thống sổ kế toán trong doanh nghiệp phụ thuộc vào hình thức kế toán áp dụng trong doanh nghiệp đó. Hiện nay, hình thức kế toán mà công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh đang áp dụng là hình thức kế toán : chứng từ ghi sổ. Công ty đã sử dụng hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách chứng từ được áp dụng đầy đủ theo quy định của chế độ kế toán nhà nước và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của công ty.Với hình thức Chứng từ ghi sổ, hệ thống sổ sách mầ Công ty đang sử dụng chủ yếu là : - Sổ kế toán tổng hợp gồm : sổ cái tài khoản, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. - Sổ kế toán chi tiết gồm : sổ chi tiết TSCĐ, sổ kế toán chi tiết vật tư, sổ quỹ, sổ ngân hàng, sổ chi tiết các tài khoản công nợ. 6 6 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Sổ quỹ, sổ ngân h ngà Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ, thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ cái t i khoà ản Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo t i chínhà Bảng tổng hợp chi tiết Ghi h ng ng y: à à Ghi định kỳ : Đối chiếu : <----> 7 7 - Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc kế toán ghi sổ chi tiết, thẻ chi tiết, sổ quỹ, sổ ngân hàng.Từ bảng tổng hợp chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ, ghi sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và vào sổ cái, đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và sổ cái. - Cuối tháng cộng và rút số dư, lên bảng cân đối số phát sinh, lập báo cáo tài chính theo quy định. b. Tình hình thực tế về kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty * Đặc điểm các loại hàng hoá của Công ty Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh là một đơn vị kinh doanh về hàng thuốc tân dược .Hàng của công ty chủ yếu là do các Xí nghiệp, công ty trong nước sản xuất ,có hoá đơn chứng từ đầy đủ và hợp lệ. * Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty. I - quá trình mua hàng 1. Đánh giá hàng hoá nhập kho. Hàng của Công ty nhập từ nguồn chủ yếu ký hợp đồng nhận Các loại hàng nhận phân phối được người cung cấp đến tận Công ty giao hàng thì giá ghi trên hoá đơn là giá thực tế nhập kho + phí vận chuyển bốc dỡ. Ví dụ: - Căn cứ vào phiếu nhập kho, hoá đơn kế toán ghi: Nợ TK165 "giá ghi trên hoá đơn" Nợ TK133 - Chi phí vận chuyển bốc dỡ: Nợ TK 156 (chi phí liên quan) Có TK111 - Khi thanh toán với người bán, kế toán ghi: Nợ TK 331 8 8 Có TK112 (chi tiết) Các chứng từ kế toán liên quan đến quá trình nhập hàng hoá của Công ty. - Hoá đơn (GTGT) (Mẫu 01 - GTKT - 3LL) - Phiếu nhập kho (Mẫu 01 - VT) 1. Thủ tục nhập kho hàng hoá Khi hàng hoá được đưa về theo đúng kế hoạch, số hàng trước khi nhập kho được kiểm tra chất lượng theo đúng quy cách, phẩm chất quy định. Khi đạt yêu cầu thủ kho làm thủ tục nhập kho. Phiếu nhập kho được ghi thành hai liên: - Một liên giao cho người bán - Một liên lưu chứng từ. Để làm thủ tục nhập kho cần có hoá đơn (GTGT) của đơn vụ bán có đóng dấu của Bộ tài chính. Ví dụ: - Biểu 1: Hoá đơn (GTGT) Hoá đơn Mẫu số 01 GTGT - 3LL Giá trị gia tăng HT/2005B Liên 2 : Giao khách hàng 015787 Ngày 02 tháng 08năm 2005 Đơn vị bán hàng : CN Công ty CP Dược Phẩm Yên Bái tại Hà Nội Địa chỉ : 358 Đường Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội Số tài khoản : Điện thoại : …………………… MS : 5200209230- 001 Họ tên ngời mua hàng : Chị Dung Tên đơn vị : Công ty TNHH DP Tân Đức Minh Địa chỉ : Số 10 ngõ 266 - Đội Cấn - Hà Nội Số tài khoản : Hình thức thanh toán : Tiền mặt MS: 0101113779 STT Tên hàng hoá,dịch vụ ĐVT Số lợng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 1 Tăng sức Yên Bái gói 100v gói 1,500 1,095 1,642,800 5k x 300 gói 9 9 Cộng tiền hàng : 1,642,800 Thuế suất GTGT : 5% Tiền thuế GTGT : 82,140 Tổng cộng tiền thanh toán 1,724,940 Số tiền viết bằng chữ : Một triệu bảy trăm hai t ngàn chín trăm bốn mơi đồng Người mua hàng Người bán hàng Thủ trởng đơn vị (ký,ghi rõ họ tên) ( Ký,ghi rõ họ tên) ( Ký,đóng dấu,họ tên) Biểu 2:Phiếu nhập kho Đơn vị : Công ty TNHH DP Tân Đức Minh Địa chỉ : Số 10 ngõ 266- Đội Cấn - Ba Đình - HN PHIẾ U NHẬP KHO 10 10 [...]... lợi Công ty sử dụng giá hạch toán để ghi chép tình hình biến động hàng ngày của hàng hoá một cách ổn định Cuối kỳ xác định đầy đủ giá thực tế hàng hoá nhập kho làm cơ sở đẻ tính giá thực tế xuất kho Số lượng x đơn giá tồn đầu kỳ + Số lượng Giá nhập trong x đơn giá - kỳ thực tế Số lượng Đơn giá tồn cuồi kỳ hàng hoá xuất = Giá thực tế hàng hoá kho xuất kho 1 Thủ tục xuất kho hàng hoá Hàng hoá của Công ty. .. 25,177,670 09/08 12938 Công ty Dược Phẩm Đa 4,163,261 1,258,884 208,163 26,436,554 4,371,424 111 111 12926 12927 12928 12929 12930 Đồng Tâm Nhà thuốc Ngọc Liên Hiệu thuốc tư nhân Nhà thuốc tư nhân Hiệu thuốc tư nhân Nhà thuốc Công ty Cổ phần Dược nam Phúc Công ty Dược Liên Hà Công ty Dược Ba Đình Công ty Dược Hậu Vũ Hiệu thuốc tư nhân Công ty TNHHDP Trang 09/08 12931 Phượng Công ty TNHH 28 785,455 2,471,700... 2,466,100 2,990,000 22 Minh Hải Công ty Cổ phần Dược Nam 01/08 12780 Định 4,082,000 Công ty CP Dược TW 204,100 4,286,100 111 01/08 12781 MEDIPLATEX 873,600 Công ty CP Dược & TBYT 43,680 917,280 131 01/08 12782 Đồng Tâm 12,002,663 Công ty Cổ phần DP Bắc 600,133 12,602,796 131 01/08 12783 Ninh 4,138,000 Công ty cổ phần Dược 206,900 4,344,900 131 01/08 12784 phẩm Vĩnh Phúc 47,639,691 Công ty TNHH DP Việt 2,381,985... 3,943,000 Công ty Dược phẩm Đức 197,150 4,140,150 111 02/08 12786 Hưng 4,080,000 02/08 12787 Hiệu thuốc tư nhân 3,678,330 02/08 12788 Công ty Dược Ba Đình 514,280 Công ty Dược Phẩm Sao 204,000 183,917 25,714 4,284,000 3,862,247 539,994 111 111 111 02/08 12789 Mai 565,000 02/08 12790 Hiệu thuốc tư nhân 5,588,240 Công ty Duợc phẩm Đức 28,250 279,412 593,250 5,867,652 131 111 02/08 12791 Hưng 6,663,000 Công ty. .. 9,425,860 26 Công ty Dược Phẩm Sao 06/08 12888 Mai 1,872,800 Công ty Cổ phần Dược 93,640 1,966,440 131 06/08 12889 phẩm ánh Dương 7,062,060 06/08 12890 Công ty Dược Thành Sen 1,200,000 Công ty Cổ phần DP Bắc 353,103 60,000 7,415,163 1,260,000 111 111 06/08 12891 Ninh 2,330,000 CN Công ty Dược Phẩm 116,500 2,446,500 131 06/08 12892 TW II tại HN 295,000 06/08 12893 Hiệu thuốc tư nhân 2,985,700 CN Cty CPDượcTW... 2,208,000 Công ty Cổ phần Dược 110,400 2,318,400 111 04/08 12845 Phẩm Quảng Bình 3,810,455 Công ty Cổ phần Dược 381,046 4,191,501 131 04/08 12846 Phẩm Quảng Bình 1,539,048 04/08 12847 Hiệu thuốc tư nhân 9,742,800 CN Công ty DP Yên Bái tại 76,952 487,140 1,616,000 10,229,940 131 111 04/08 12848 Hà nội 8,944,762 Công ty CPDP Thiết bị Ytế 447,238 9,392,000 111 04/08 12849 Hà Nội 9,537,902 Công ty CP Dược... 12,972,752 Công ty CP Dược & TBYT 648,638 13,621,390 111 12/08 13010 Đồng Tâm 14,264,571 Công ty Dược Hải Phòng 713,229 14,977,800 131 12/08 13011 (SX công nghiệp) 125,000,000 Công ty TNHH Dược phẩm 6,250,000 131,250,000 111 12/08 13012 Bạch Đằng 5,387,200 12/08 13013 Hiệu thuốc tư nhân 16,104,660 Công ty Dược Phẩm Sao 269,360 805,233 5,656,560 16,909,893 111 111 13/08 13014 Mai 5,908,928 Công ty Cổ phần... nghiệp dược phẩm 120 Xí nghiệp dược phẩm 120 Xí nghiệp Dược phẩm TW1 Công ty Dược phẩm Đức Ninh Hiệu thuốc tư nhân Nhà thuốc tư nhân Công ty TNHH An Thịnh Công ty CP Dược- VTYT Mediplatex-Bắc Giang Hiệu thuốc tư nhân Hiệu thuốc tư nhân Nhà thuốc tư nhân Hiệu thuốc tư nhân Hiệu thuốc tư nhân Hiệu thuốc tư nhân Hiệu thuốc tư nhân Công ty Dược Hậu Vũ Hiệu thuốc Vĩnh Yên Nhà thuốc Liên Long Nhà thuốc Liên... thuốc tư nhân CN Công ty CP DP & 95,238,190 2,936,860 1,334,712 1,871,300 4,416,000 984,000 3,028,712 3,094,800 03/08 12831 Nhà thuốc Hưng Dung 3,477,650 Công ty Cổ phần DP Hoàng 173,883 3,651,533 111 03/08 12832 Lan 3,732,916 Công ty cổ phần Dược 186,646 3,919,562 111 03/08 12833 phẩm Vĩnh Phúc 36,616,379 Công ty TNHH DP Phúc 1,830,819 38,447,198 131 03/08 12834 Hiếu Phú 14,850,000 Công ty Cổ phần Dược... Tĩnh 16,190,476 Công ty Dược Phẩm Sao 809,524 17,000,000 111 08/08 12901 Mai 3,377,320 08/08 12902 Nhà thuốc tư nhân 1,971,700 Công ty Dược phẩm Đức 168,866 98,585 3,546,186 2,070,285 131 111 08/08 12903 Hưng 11,326,100 08/08 12905 Hiệu thuốc tư nhân 4,191,000 Công ty CPDP Thiết bị Ytế 566,305 209,550 11,892,405 4,400,550 111 111 08/08 12906 Hà Nội 08/08 12907 Nhà thuốc tư nhân CN công ty 582,000 46,423 . TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐứC MINH I. Đặc điểm và tình hình chung của công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh : 1. Quá trình hình. định. b. Tình hình thực tế về kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty * Đặc điểm các loại hàng hoá của Công ty Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Đức Minh là một
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐứC MINH, TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐứC MINH, TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN ĐứC MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay