BAO CAO TONG KET LOP

3 564 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 00:11

BẠO CẠO TỔNG KẾT LỚP NĂM HỌC : 2009-2010 LÅÏP: . Trỉåìng THCS Vinh Thại I. Cäng tạc duy trç säú lỉåüng : - Säú hc sinh âáưu nàm: Nỉỵ: . - Säú hc sinh cọ màût cúi năm: Nỉỵ: . - H v tãn ( Ghi l do b hc v b hc thạng no?): 1. . 2. . 3. 4. . 5. . II. Nhỉỵng thnh têch âảt âỉåüc trong năm học: 1. Hc táûp: ( Nãu nhỉỵng cäú gàõng, nhỉỵng biãûn phạp â thỉûc hiãûn âãø náng cao cháút lỉåüng) . . . . . . . . - Kãút qu cúi năm học: - Âạnh giạ vãư cháút lỉåüng hc táûp ca låïp: Gii Khạ Trung bçnh úu Kẹm Säú lỉåüng % Säú lỉåüng % Säú lỉåüng % Säú lỉåüng % Säú lỉåüng % 2. Hảnh kiãøm: - ( Nãu nhỉỵng biãøu hiãûn, biãûn phạp â lm trong viãûc giụp âåỵ hc sinh rn luûn âảo âỉïc) - . - . . - . . - . . - Kóỳt quaớ õaùnh giaù xóỳp loaỷi:. Tọỳt Khaù Trung bỗnh Yóỳu Sọỳ lổồỹng % Sọỳ lổồỹng % Sọỳ lổồỹng % Sọỳ lổồỹng % 3. Kóỳt quaớ caùc mỷt hoaỷt õọỹng: - Vn nghóỷ, thóứ duỷc thóứ thao: . . - Lao õọỹng, vóỷ sinh: . . . - Hoaỷt õọỹng ngoaỡi giồỡ lón lồùp: . . - Sinh hoaỷt hổồùng nghióỷp: . . - oaỡn õọỹi: . . 4. Caùc khoaớn õoùng goùp - Thu xỏy dổỷng nhaỡ xe: .hoỹc sinh = .õ; Phuỷ õaỷo: hs = õ Coỡn thióỳu: . -Thu hoỹc phờ: hoỹc sinh = õ;Quyợ Khuyóỳn hoỹc: .hs = õ Coỡn thióỳu: -Quyợ phuỷ huynh: .hoỹc sinh = õ; Họứ trồỹ HS ngheỡo: hs = õ Coỡn thióỳu : . - Vóỷ sinh: : .hoỹc sinh = .õ; Coỡn thióỳu : . III.aùnh giaù- nhỏỷn xeùt chung: - ặu õióứm: . . . . . - Khuyóỳt õióứm: . . . IV. Tổỷ õaùnh giaù xóỳp loaỷi lồùp: (Tt, Khaù, Trung bỗnh, Yóỳu) . . . V. Nhổợng kióỳn nghở õọỳi vồùi nhaỡ trổồỡng cồ quan cỏỳp trón: . . . . Vinh Thaùi, ngaỡy thaùng .nm 2010 GVCN . 1. Hc táûp: ( Nãu nhỉỵng cäú gàõng, nhỉỵng biãûn phạp â thỉûc hiãûn âãø náng cao cháút lỉåüng) .
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO TONG KET LOP, BAO CAO TONG KET LOP, BAO CAO TONG KET LOP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn