mot so bai toan ve dai luong ti le thuan

13 1,132 11
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 09:11

®¹i sè 7 ®¹i sè 7 Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê vÒ dù giê Líp: 7B Líp: 7B • 1.ViÕt c«ng thøc, tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn? • 2. ViÕt c«ng thøc tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau? I.Bài toán 1: Hai thanh chì có thể tích là 12cm 3 và 17cm 3 Hỏi mối thanh nặng bao nhêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5g? -Có các đại lượng : Khối lư ợng m và thể tích V -Biết :V1= 12cm 3 , V2 = 17cm 3 .Tìm m1,m2. - Biết m v V là hai đại lư ợng tỉ lệ thuận và m2 m1=56,5g - Trong bài toán có những đại lượng nào? - Đại lượng nào đã biết, đại lượng nào phải tìm? - Mối quan hệ giữa các đại lượng? Tiết 24 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Bài giải Gọi khối lượng mỗi thanh chì lần lượt là: m1 và m2 gam Vì khối lượng và thể tích của một chất là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên: 1 2 1 2 m m = v v 1 2 m m = 12 17 1 2 2 1 m m m - m 56,5 = = = = 11, 3 12 17 17 -12 5 áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có Suy ra ta có: m 1 = 11,3 . 12 = 135,56 m 2 = 11,3 . 17 = 192,1 Vậy: Khối lượng hai thanh chì lần lượt là 135,6 g và 192,1g hay ?1:Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm 3 và 15 cm 3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g - Ta có : m1: m2 = 10 : 15 và m1 + m2 = 222,5 Em hãy nêu cách làm ?1. Bài giải Gọi khối lượng mỗi thanh kim loại đồng chất lần lượt là: m1 và m2 gam Vì khối lượng và thể tích của một chất là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên: áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có 1 2 1 2 m m = v v 1 2 m m = 10 15 1 2 1 2 m m m + m 222,5 = = = = 8,9 10 15 10 + 15 25 hay và m 1 + m 2 = 222,5g Suy ra: m1 = 8,9 . 10 = 89g m2 = 8,9 . 15 = 133,5 g Vậy khối lượng mỗi thanh kim loại đồng chất lần lượt là 89g và 133,5g Để giải hai bài toán trên ta phải nắm vững những kiến thức nào? Kiến thức cần nhớ: 1. Khối lượng (m) và thể tích (v) là hai đại lượng tỉ lệ thuận 2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau *Chú ý: Bài toán ?1 còn được phát biểudưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15 II. Bµi to¸n 2: Tam gi¸c ABC cã sè ®o c¸c gãc lÇn l­ît tØ lÖ víi 1 ; 2 ; 3. TÝnh sè ®o c¸c gãc cña tam gi¸c ABC Bµi to¸n trªn cho ta biÕt nh÷ng d÷ kiÖn g×? µ µ µ A;B;C µ µ µ A : B : C = 1 : 2 : 3 µ µ µ 0 A + B + C = 180 và ?2. Bài giải Theo đầu bài ta có: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Vậy: Em hãy phát biểu bài toán trên theo một dạng khác: Hãy chia số 180 thành ba phần tỉ lệ với 1 : 2 : 3 à à à A B C = = 1 2 3 à à à 0 A + B + C = 180 à à à à à à 0 0 A B C A + B + C 180 = = = = = 30 1 2 3 1 + 2 + 3 6 à à à 0 0 0 A = 30.1 = 30 B = 30.2 = 60 C = 30.3 = 90 và Để giải bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận ta cẩn phải làm gì? áp dụng những kiến thức nào? + Chỉ ra được các đại lượng tỉ lệ thuận trong bài toán. + Lập được dãy các tỉ số bằng nhau + áp dụng tính chât của dãy tỉ số bằng nhau Em hãy nêu vài đại lượng tỉ lệ thuận đã học . lượng nào đã biết, đại lượng nào phải tìm? - Mối quan hệ giữa các đại lượng? Ti t 24 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Bài giải Gọi khối lượng mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: mot so bai toan ve dai luong ti le thuan, mot so bai toan ve dai luong ti le thuan, mot so bai toan ve dai luong ti le thuan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn