Giải đề thi thử -Hình học 11

2 236 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 07:11

GIẢI ĐỀ THI THỬ HK1-HÌNH HỌC 11 (2010-2011) ( Trường THPT Nguyễn Du ) Đề 1:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O.Gọi M là một điểm trên SB sao cho MS=2MB và N là trung điểm của SC. a)Tìm giao điểm của BC với mặt phẳng (AMN) b)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (AMN) và (SBD) c)Xác định thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AMN) và hình chóp S.ABCD. Giải I K H O N M S D C B A a)Gọi I là giao điểm của MN đường thẳng MN và BC Ta có:    ⊂∈ ∈ )( AMNMNI BCI )( AMNBCI ∩=⇒ b) Ta có : (1) )()( )( )( SBDAMNM SBDM AMNM ∩∈⇒    ∈ ∈ Gọi K là giao điểm của AN và SO Vì (2) )()( )( )( SBDAMNK SBDSOK AMNANK ∩∈⇒    ⊂∈ ⊂∈ Từ (1) và (2) suy ra )()( SBDAMNMK ∩= c) Kéo dài MK cắt SD tại H.Tứ giác AMNH là thiết diện của (AMN) và hình chóp S.ABCD Đề 2:Cho hình chớp tứ giác S.ABCD có AB và CD không song song.Gọi O là giao điểm của AC và BD.Trên cạnh SC lấy điểm M không trùng với S và C. a)Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (ABM) và (SBD) b)Xác định giao điểm N của SD và mp(ABM) c)Gọi I là giao điểm của AB và CD.Chứng minh rằng ba điểm I,M,N thẳng hàng Giải H I N O M D C A B S a) Ta có SBDABMB ()( ∩∈ ) (1) Gọi H là giao điểm của AM và SO Vì )()( )( )( SBDABMH SBDSOH ABMAMH ∩∈⇒    ⊂∈ ⊂∈ (2) Từ (1) và (2) suy ra )()( SBDABMBH ∩= b) Kéo dài BH cắt SD tại N Vì )( )( ABMSDN ABMBHN SDN ∩=⇒    ⊂∈ ∈ c)Vì ba điểm I,M,N cùng thuộc hai mặt phẳng (ABM) và (SCD) nên chúng cùng thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng .Do đó :I,M,N thẳng hàng . GIẢI ĐỀ THI THỬ HK1-HÌNH HỌC 11 (2010-2 011) ( Trường THPT Nguyễn Du ) Đề 1:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là. tuyến của hai mặt phẳng (AMN) và (SBD) c)Xác định thi t diện tạo bởi mặt phẳng (AMN) và hình chóp S.ABCD. Giải I K H O N M S D C B A a)Gọi I là giao điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề thi thử -Hình học 11, Giải đề thi thử -Hình học 11, Giải đề thi thử -Hình học 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn