ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA HK1 - MÔN TOÁN LỚP 1- NĂM HỌC 2010 - 2011

2 1,562 14
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 23:11

. : 1 . Trêng TiĨu häc Phương Hưng Bµi ƠN TẬP kiĨm tra ®Þnh k× ci häc k× I M«n To¸n - líp 1 N¨m häc 2010 - 2011 Thêi gian :35 phót (kh«ng kĨ thêi gian. Hình bên có: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hình tam giác. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hình vuông ( Tỉ chuyªn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA HK1 - MÔN TOÁN LỚP 1- NĂM HỌC 2010 - 2011, ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA HK1 - MÔN TOÁN LỚP 1- NĂM HỌC 2010 - 2011, ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA HK1 - MÔN TOÁN LỚP 1- NĂM HỌC 2010 - 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn