Đề cương ôn tập hóa học 8 kì I 2010-2011

14 621 16

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,280 tài liệu

  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 20:11

Ôn tập học kỳ 1 2010 http://maikhuong.co.cc/ Page 1 Ôn tập học kỳ 1 2010 1. Nguyên tố hoá họctập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số prôton trong hạt nhân. 2. Người ta dùng một hoặc hai chữ cái để biểu diễn nguyên tố HH. Chữ cái đầu tiên viết in hoa, chữ cái thứ hai viết in thường. Ví dụ: H-hiđrô; Na-natri. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện. Cấu tạo: - Vỏ: chứa một hoặc nhiều electron (e) mang điện tích âm (-) - Hạt nhân: gồm prôton (p) mang điện tích dương (+) và nơtron ( n) không mang điện. - Trong nguyên tử luôn có số p = số e (tổng điện tích (+) = tổng điện tích (-). - Trong nguyên tử các e luôn chuyển động xung quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. 4. Hoá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử được xác định theo hoá trị của H là I và O là II. - Quy tắc hoá trị trong hợp chất A x B y (hoá trị của A là a của B là b): a.x = b.y - Ví dụ: trong hợp chất AlCl 3 . Biết Al hoá trị III Gọi hoá trị của Cl là x. Theo QTHT ta có: III.1 = x.3  x = I, vậy Cl hoá trị I. 5. Cách ghi: - 3 Zn: chỉ ba nguyên tử Zn, 7 Mg: chỉ bẩy nguyên tử Mg - Năm nguyên tử phốtpho: 5 P, Tám nguyên tử mangan: 8 Mn. - 4 N 2 : chỉ bốn phân tử nitơ. 10 CuNO 3 chỉ 10 phân tử CuNO 3 6. Đơn chất là chất do một nguyên tố HH tạo nên, ví dụ khí ôxi, kim loại sắt. Hợp chất là chất tạo ra từ hai nguyên tố hoá học trở nên. ví dụ: nước tạo nên từ H và O. 7. Công thức hoá học: - Đơn chất kim loại và một số phi kim: chính là hiệu hoá học, ví dụ: đồng (Cu), Silic (Si). - Đơn chất phi kim khác: A 2 , ví dụ: khí clo Cl 2 , khí ôxi O 2 - Hợp chất: A x B y , A x B y C z , . ví dụ: H 2 O, CuSO 4 . 8. Ý nghĩa của công thức hoá học: - Cho biết tên nguyên tố cấu tạo nên chất - Số nguyên tử của từng nguyên tố - Phân tử khối. Ví dụ: Cl 2 : tạo nên từ nguyên tố Cl, có 2 nguyên tử Cl, ptk = 35,5.2 = 71 đvC. KNO 3 : tạo nên từ K; N; O, có 1 K, 1 N, 3 O, ptk = 1.39 + 1.14 + 3.16 = 101 đvC. 9. Nguyên tử khối là khối lượng nguyển tử tính bằng đvC. Quy ước: 1 đvC = 1/12 khối lượng nguyển tử C (m C = 1,9926.10 -23 )  1 đvC = 1/12 . 1,9926.10 -23 (g) C = 12, H = 1, Cu = 64 . Ví dụ: Fe/N = 56/14 = 4: nguyên tử sắt nặng gấp 4 lần nguyên tử Nitơ. 10. Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và mang đầy đủ tính chất hoá học của chất. Phân tử khối là khối lượng phân tử tính bằng đvC và bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử. 11. Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu, hiện tượng hoá học là hiện tượng chất biến đổi có tạo thành chất mới. 12. Mol là lượng chất chứa N = 6.10 23 nguyên tử hoặc phân tử chất đó. (N là số Avôgađrô) Ví dụ: 1mol nguyên tử sắt chứa 6.10 23 , 0,5 mol nguyên tử sắt chứa 0,5.6.10 23 nguyên tử sắt. 13. Khối lượng mol M (g) là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất (của 1 mol chất). Trị số bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối. 14. Các công thức liên quan: - m = n.M ; n = m/M - n = N’/6.10 23 ; N’ = n.6.20 23 (N’ là số nguyên tử, phân tử) - n = V/22,4 ; V = n.22,4 Ví dụ: 0,1 mol NaCl có khối lượng m = 0,1.(23 + 35,5) = 5,85 g 4,9 g H 2 SO 4 có số mol là n = 4,9/(1.2 + 32 + 16.4) = 0,05 mol 1,5 mol H 2 chứa N’ = 1,5.6.10 23 = 9.10 23 phân tử khí hiđrô N’ = 3.10 23 phân tử CuCl 2 có số mol là n = 3.10 23 /6.10 23 = 0,5 mol http://maikhuong.co.cc/ Page 2 Ôn tập học kỳ 1 2010 15. Tỉ khối của khí A đối với khí B cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần Công thức tính: d A/B = M A /M B (Nếu B là không khí thì M kk = 29) Ví dụ: M O2 = 32 ; M H2 = 2 ; M CO = 28 d O2/H2 = 32/2 = 16 (ôxi nặng hơn hiđrô 16 lần) d H2/CO = 2/28 = 0,071 (hiđrô nhẹ hơn CO và nhẹ bằng 0,071 lần CO) 16. Định luật bảo toàn khối lượng áp dụng cho phản ứng: A + B  C + D Công thức về khối lượng: m A + m B = m C + m D 17. Tính theo công thức hoá học: %m ntố = m ntố .100%/M hợp chất. Ví dụ: trong hợp chất Na 2 O M = 23.2 + 16 = 62 g m Na = 2.23 = 46 g %m Na = 46.100%/62 = 74,2% 18. Lập công thức HH khi biết thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất: - B 1 : Tính khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất m ntố = M hợpchất . %m ntố - B 2 : Tính số mol của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất: n = m/M - B 3 : Viết công thức. Ví dụ: trong hợp chất A chứa 70% Fe còn lại là O. Tìm công thức A biết M A = 160 g. Ta có: %m O = 100% - 70% = 30%. Trong 1mol A có: m Fe = 160.70% = 112 g  n Fe = 112/56 = 2 mol M O = 160.30% = 48 g  n O = 48/16 = 3 mol Vậy công thức của A là: Fe 2 O 3 19. Tính theo phương trình hoá học: - B 1 : Lập phương trình hoá học (cân bằng phương trình và tìm tỉ lệ số mol các chất trong phương trinh) - B 2 : Tính số mol các chất đề bài cho (n = m/M hoặc n = V/22,4) - B 3 : Dựa vào tỉ lệ số mol các chất trong phương trình tìm số mol các chất cần tính. - B 4 : Tính khối lượng hoặc thể tích các chất theo yêu cầu đề bài. Ví dụ: cho 5,4 g nhôm tác dụng hết với axit HCl theo sơ đồ phản ứng: Al + HCl - - > AlCl 3 + H 2  a. Lập phương trình phản ứng b. Tính khối lượng HCl tham gia phản ứng c. Tính thể tích khí hiđrô sinh ra. Giải: a. Lập phương trình: (3 bước) 2Al + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2  Tỉ lệ số mol các chất: 2 : 6 : 2 : 3 b. Số mol nhôm tham gia phản ứng là: n Al = m/M = 5,4/27 = 0,2 mol Theo phương trình phản ứng: Cứ 2 mol Al phản ứng với 6 mol HCl Vậy 0,2 mol  x mol  n HCl = x = 0,2.6/2 = 0,6 mol  m HCl = n HCl .M HCl = 0,6.(1 + 35.5) = 21,9 g d. Theo phương trình phản ứng Cứ 2 mol Al tham gia phản ứng tạo ra 3 mol H 2 Vậy 0,2 mol  y mol  n H2 = y = 0,2.3/2 = 0,3 mol  V H2 = n H2 .22,4 = 0,3.22,4 = 6,72 lít Đáp số: . http://maikhuong.co.cc/ Page 3 Ôn tập học kỳ 1 2010 Luyện tập A. PHẦN TRẮC NGHIỆM I. DẠNG 1: Khoanh tròn và câu trả lời a, b, c, d mà em cho là đúng nhất Câu 1: Dãy nào sau đây toàn là đơn chất gồm các đơn chất là: a. Cl, H, O, C, Na, K, H 2 , b. C, Cl, O 2 , H 2 ,KOH, NaCl c. CO 2 , Cl 2 , H 2 , O 2 , H 2 O d. CO 2 , Cl 2 , H, O, NaCl, H 2 CO 3 Câu 2: Hạt nhân nguyên tử gồm hạt nơtron và proton, điện tích của các hạt này là: a. Hạt prôton mang điện tích dương, Hạt nơtron mang điện tích âm b. Hạt prôton mang điện tích âm, Hạt nơtron mang điện tích âm c. Hạt prôton mang điện tích âm, Hạt nởtron mang điện tích duơng d. Hạt prôton mang điện tích dương, Hạt nơtron không mang điện tích Câu 3: Nguyên tố thủy ngân có hiệu hóa học là: a. S b. Hg c. Th d. Fe Câu 4: Nguyên tử H có khối lượng là: a.1 đvC b. 2 đvC c. 1 12 .1,9926.10 -23 gam d. cả a và c đều đúng Câu 5: Hóa trị của Fe trong công thức Fe 2 (SO 4 ) 3 , Fe(NO 3 ) 2 , FeCl 3 lần lượt là: a.I, II, III b.II, III, II c.III, II, III d.cả a và c đều đúng Câu 6: Dãy công thức nào toàn công thức viết đúng trong các dãy sau: a. Na 2 SO 4 ; CaCO 3 ; AgNO 3 b. NaCl; H 2 SO 4 ; H 2 NO 3 c. FeCl; BaCl 2 ; K 2 O d. cả a và c đều đúng Câu 7: hiệu hóa học 3H 2 có ý nghĩa gì: a. Có 3 nguyên tử hiđrô b. Có 6 nguyên tử hiđrô c. Có 3 phân tử hiđrô d. Cả a, b đều đúng Câu 8: Công thức hóa học của một chất cho ta biết điều gì: a. Nguyên tố nào tạo ra chất b. Phân tử khối của chất c. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất d. Cả a, b, c đều đúng Câu 9: Nhận xét nào sau đây là đúng nhất: a. Nguyên tử Magiê nặng hơn nguyên tử lưu huỳnh c. Nguyên tử Cacbon nhẹ hơn nguyên tử oxi b. Nguyên tử Kali bằng nguyên tử Nhôm d. Cả a, b, c đều đúng Câu 10: Trong các dãy sau, dãy nào toàn nguyên tố kim loại: a. Na, C, Fe, O, Ba, N b. Ca, N, O, C, H, Cr c. Cu, Zn, Fe, Ca, Ag, Na d. Br, K, Al, Be, Cr, O Câu 11: Đơn chất tạo nên từ một…………….nên công thức hóa học chỉ gồm một…………….còn …………….tạo nên từ hai, ba…………………nên công thức hóa học gồm hai, ba……………… Từ còn thiếu trong câu trên lần lượt là: a. Nguyên tố hóa học, hiệu hóa học, đơn chất, nguyên tố hóa học, hiệu hóa học b. Nguyên tố hóa học, hiệu hóa học, hợp chất, nguyên tố hóa học, hiệu hóa học c. Nguyên tố hóa học, hiệu hóa học, hiệu hóa học, nguyên tố hóa học, hiệu hóa học d. Nguyên tố, hiệu, hợp chất, nguyên tố, hiệu Câu 12: Phân tử khối của khí Nitơ bằng: a. 14 b. 12 c. 28 d. 56 Câu 13 . Quá trình sau đây là hiện tượng vật lí: A. Nước đá chảy thành nước lỏng. B. Hiđro tác dụng với oxi tạo nước C. Đường cháy thành than D. Củi cháy thành than. Câu 14 . Quá trình sau đây là hiện tượng hóa học: A. Than nghiền thành bột than. B. Cô cạn nước muối thu được muối ăn. C. Củi cháy thành than. D. Hoá lỏng không khí để tách lấy oxi. http://maikhuong.co.cc/ Page 4 Ôn tập học kỳ 1 2010 Câu 15 . Cho 9 gam Mg tác dụng với oxi tạo ra 15 gam magie oxit MgO. Khối lượng oxi cần dùng là: A. 4g B. 5g C. 6g D. 7g. Câu 16 . Cho phản ứng hoá học sau: 2H 2 + O 2 0 t → 2H 2 O. Tỉ lệ phân tử của H 2 và O 2 là: A. 1 : 1 B. 1: 2 C. 2 : 1 D. 2 : 2. Câu 17 . Cho sơ đồ sau: CaCO 3 0 t → CaO + CO 2 . Chất tham gia phản ứng là: A. CaCO 3 B. CaO C. CO 2 D. CaO và CO 2 . Câu 18. Cho phương trình chữ sau: Lưu huỳnh + ………………… 0 t → Sắt (II) sunfua. Hãy điền chất thích hợp vào chỗ trống: A. Magie B. Nhôm C. Kẽm D. Sắt. Câu 19 . Trong phản ứng hóa học: A. Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi B. Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi C. Liên kết giữa các chất thay đổi D. Liên kết giữa khối lượng thay đổi Câu 20. Dựa vào đâu để biết đó là hiện tượng hóa học: A. Nhiệt độ phản ứng B. Tốc độ phản ứng C. Chất mới sinh ra D. Tiếp xúc với nhau Câu 21 . Hãy chọn hệ số thích hợp cho phản ứng sau: Fe + O 2 0 t → Fe 2 O 3 lần lượt là: A. 3;2;3 B. 2;3;1 C. 4;3;2 D. 2;3;4 Câu 22 . Đốt lưu huỳnh ngoài không khí, lưu huỳnh hóa hợp với oxi tạo ra khí có mùi hắc là khí sunfurơ . PTHH đúng để mô tả phản ứng trên là : A. 2S + O 2 0 t → SO 2 B.2S + 2O 2 0 t → 2SO 2 C. S + 2O 0 t → SO 2 D. S + O 2 0 t → SO 2 Câu 23. Trong một phản ứng hóa học tồng khối lượng các chất …… bằng tổng khối lượng các chất tạo thành. Cụm từ còn thiếu trong dấu ở (……) là: A. phản ứng B. tạo thành C. tham gia D. hóa học Câu 24 . Hãy chọn hệ số thích hợp cho phương trình hóa học sau: 2Al + 3H 2 SO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + ?H 2 A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 25:Hóa trị cùa Fe trong công thức Fe 2 (SO 4 ) 3 là: a. I b. II c. III d. IV Câu 26: Công thức hóa học viết sai là: a. NO 2 b. K 2 O c. MgCl d. H 2 O Câu 27: Một nguyên tử có tất cả 8 electron, số lớp e lectron của nguyên tử này là: a. 2 b. 4 c. 6 d. 8 Câu 28: Cho phương trình hóa học sau: 2 H 2 + O 2  x H 2 O. x có thể là số nào sau đây a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 29: Số Avogađro (N) có giá trị là: a. 6.10 23 b. 6.10 -23 c. 6.10 32 d. 6.10 26 Câu 30: 1 mol khí CO 2 ở đktc có thể tích là: a. 11,2 lít b. 33,6 lít c. 22,4 lít d. Không xác định được Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng a. Khí oxi nặng hơn 2 lần so với khí hiđrô b. Khí oxi nặng hơn 16 lần so với khí hiđrô c. Khí oxi nhẹ hơn 2 lần so với khí hiđrô d. Khí oxi nặng hơn 32 lần so với khí hiđrô Câu 32: Cho các khí sau: CO 2 , SO 2 , N 2 , H 2 , O 2 . khí nặng hơn không khí là: a. CO 2 , SO 2 b. CO 2 , SO 2 , N 2 c . CO 2 , SO 2 , O 2 d. CO 2 , SO 2 , N 2 , O 2 Câu 33: Có thể dùng cụm từ nào sau đây nói về nguyên tử: a. Tạo ra chất c. Giữ nguyên trong các phản ứng hóa học b. Khối lượng nguyên tử d. Trung hòa về điện Câu 34: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau nhờ: a. Electron b. Proton c. Nơtron d. Tất cả đều sai http://maikhuong.co.cc/ Page 5 Ôn tập học kỳ 1 2010 Câu 35: Hiện tượng nào là hiện tượng vật lý trong số các hiện tượng cho dưới đây? a. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí có mùi hắc. b. Cồn để trong lọ không đậy nắp, cồn sẽ bay hơi có mùi đặc trưng. c. Đá vôi bị nhiệt phân hủy thành vôi sống và khí cacbonic. d. Đường khí cháy tạo thành than và hơi nước. Câu 36: Phân tử khối của nhôm oxit (Al 2 0 3 ) là: a. 75 đvC b. 150 đvC c. 120 đvC d. 102 đvC Câu 37: Cho các công thức hóa học sau: Br 2 , AlCl 3 , Zn, P, Ca0, H 2 . Trong đó: a. Có 3 đơn chất, 3 hợp chất c. Có 4 đơn chất, 2 hợp chất b. Có 2 đơn chất, 4 hợp chất d. Tất cả đề sai Câu 38: Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học trong số các hiện tượng cho dưới đây? a. Hòa tan thuốc tím vào nước sẽ tạo thành dung dịch thuốc tím. b. Làm bay hơi dung dịch muối ăn sẽ tạo thành tinh thể muối ăn. c. Thủy tinh đun cho nóng chảy và thổi thành bình cầu. d. Sắt để lâu trong không khí sẽ bị gỉ. Câu 39: Trong các định nghĩa về nguyên tử sau đây, định nghĩa nào là đúng? a. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé, không bị phân chia trong phản ứng hóa học. b. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện, nguyên tử tạo ra mọi chất. c. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. d. Tất cả đều đúng. Câu 40: Căn cứ vào cấu tạo của chất (do một, hai, ba, … nguyên tố hóa học cấu tạo nên); người ta có thể chia chất ra làm mấy loại? a. Hai loại b. Ba loại c. Bốn loại d. Năm loại Câu 41: Hãy lựa chọn dãy công thức hóa học đúng của các hợp chất chứa hai nguyên tố sau đây: N (III) và H ; Al (III) và 0 ; S (II) và H ; N (V) và 0 ; C (II) và 0 a. NH 3 , Al 2 0 3 , H 2 S , N 5 0 2 , C 2 0 c. NH 3 , Al 3 0 2 , HS 2 , N 2 0 5 , C0 2 b. NH 3 , Al 2 0 3 , H 2 S , N 2 0 5 , C0 d. N 3 H , Al 3 0 2 , H 2 S , N 2 0 5 , C0 Câu 42: Các chất: HCl, N 2 , 0 2 , CaC0 3 , S0 2 , Cl 2 , NH 3 , H 2 0, NaCl, Zn. Dãy chất gồm các đơn chất là? a. N 2 , 0 2 , CaC0 3 , S0 2 c. HCl, N 2 , 0 2 , NH 3 , H 2 0 b. NH 3 , H 2 0, NaCl, Zn d. N 2 , 0 2 , Cl 2 , Zn Câu 43: Cho biết hóa trị của Al (III), hóa trị của nhóm S0 4 (II). Công thức hóa học đúng của chất là? a. Al 3 S0 4 b. Al 3 (S0 4 ) 2 c. AlS0 4 d. Al 2 (S0 4 ) 3 Câu 44: Cho các chất: 0 3 , N0 2 , K0H, P, H 3 P0 4 , Cu0, H 2 , C0 2 . Dãy chất gồm các hợp chất là? a. 0 3 , N0 2 , K0H, P, H 3 P0 4 c. Cu0, H 2 , C0 2 , K0H, P, H 3 P0 4 b. N0 2 , K0H, H 3 P0 4 , Cu0, C0 2 d. K0H, P, H 3 P0 4 , Cu0, H 2 Câu 45: Thành phần phân tử axit sunfuric gồm nguyên tố hiđro và nhóm nguyên tử S0 4 có hóa trị (II). Xác định công thức hóa học đúng của axit sunfuric? a. H 2 S0 b. H 2 (S0 4 ) 2 c. HS0 4 d. H 2 S0 4 Câu 46: Phân tử khối của H 2 S0 4 và H 3 P0 4 lần lượt sẽ là: a. 94 đvC; 98 đvC c. 98 đvC; 98 đvC b. 96 đvC; 98 đvC d. 98 đvC; 100 đvC Câu 47: Trong công thức Ba 3 (P0 4 ) 2 , hoá trị của nhóm (P0 4 ) sẽ là: a. I b. II c. III d. IV Câu 48: Chọn hoá trị của nguyên tố nitơ là (IV). Công thức hoá học nào sau đây là phù hợp: a. N0 b. N0 2 c. N 2 0 d. N 2 0 3 Câu 49: Cho sơ đồ phản ứng CaC0 3 + HCl → CaCl 2 + C0 2 h + H 2 0 Tỉ lệ số phân tử CaC0 3 : số phân tử HCl tham gia phản ứng là a. 1 , 1 b. 1 , 2 c. 1 , 3 d. 2 , 1 http://maikhuong.co.cc/ Page 6 Ôn tập học kỳ 1 2010 Câu 50: Cho sơ đồ phản ứng KMn0 4 → K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 . Hệ số cân bằng cho phản ứng trên là? a. 1 , 1 , 1 , 2 b. 2 , 1 , 1 , 1 c. 2 , 1 , 2 ,1 d. 1 , 2 , 1 , 1 Câu 51: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học? 1/ Trứng bị thối 4/ Hiệu ứng nhà kính làm cho Trái Đất nóng dần lên 2/ Mực hòa tan vào nước 5/ Khi đốt than toả ra nhiều khí độc gây ô nhiễm môi trường 3/ Tẩy màu vải xanh thành trắng 6/ Khi đốt nóng một lá sắt thì thấy khối lượng tăng lên a. 1, 3, 5, 6 b. 1, 2, 4 c. 1, 2, 3, 4 d. 2, 3, 5 Câu 52: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý? 1/ Sự kết tinh muối ăn 2/ Khi nấu canh cua, gạch cua nổi lên trên 3/ Về mùa hè, thức ăn thường bị thiu 5/ Đun qúa lửa mỡ sẽ khét 4/ Bình thường lòng trắng trứng ở trạng thái lỏng, khi đun nó đông tụ lại a. 1, 2, 5 b. 1, 2, 4 c. 1, 2, 3, 4 d. 2, 3, 4 Câu 53: Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào đâu mà em dự đoán được có phản ứng hóa học xảy ra? a. Nhiệt độ phản ứng b. Tốc độ phản ứng c. Chất mới sinh ra d. Tất cả đều sai Câu 54: Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng: a. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố c. Số phân tử của mỗi chất b. Số nguyên tử trong mỗi chất d. Số nguyên tố tạo ra chất Câu 55: Cho sơ đồ phản ứng: x Al(0H) 3 + y H 2 S0 4 → Al x (S0 4 ) y + 6 H 2 0 : Hãy chọn x, y bằng các chỉ số thích hợp nào sau đây để lập được phương trình hóa học trên (biết x ≠ y) a. x = 2; y = 1 b. x = 3; y = 4 c. x = 2; y = 3 d. x = 4; y = 3 Câu 56: Các nhận định sau đây, nhận định nào đúng? 1/ Trong phản ứng hóa học, khi chất biến đổi làm các nguyên tử biến đổi theo 2/ Phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai vế đều bằng nhau 3/ Dựa vào dấu hiệu có sự thay đổi về trạng thái của chất để nhận biết có phản ứng xảy ra 4/ Để lập phương trình hóa học đầu tiên ta phải cân bằng số nguyên tử của các chất a. 2, 4 b. 2, 3 c. 2 d. 1, 4 Câu 57: Khi đốt nến, nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó, nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra cacbon đioxit và hơi nước. Qúa trình này là? a. Hiện tượng vật lý c. Cả hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học b. Hiện tượng hóa học d. Tất cả đề sai Câu 58: Than cháy theo phản ứng hóa học: Cacbon + khí 0xi  khí Cacbonic; Cho biết khối lượng của cacbon là 4,5 kg, khối lượng oxi là 12,5 kg. Khối lượng khí cacbonic là? a. 15 kg b. 16,5 kg c. 17 kg d. 20 kg Câu 59: Trong các cách phát biểu về định luật bảo toàn klượng như sau, cách phát biểu nào đúng? a. Tổng sản phẩm các chất bằng tổng chất tham gia b. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử chất tạo thành c. Trong một PƯHH, tổng kl của các sản phẩm bằng tổng kl của các chất tham gia phản ứng d. Không phát biểu nào đúng Câu 60: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) bị phân hủy theo phản ứng hóa học Canxi cacbonat  Vôi sống + khí Cacbonic Cho biết khối lượng canxi cacbonat là 100 kg, khối lượng khí cacbonic là 44 kg. Khối lượng vôi là: a. 50 kg b. 60 kg c. 56 kg d. 66 kg Câu 61: Trong các chất cho dưới đây, chất nào là đơn chất? a. Axit Clohiđric do hai nguyên tố là hiđro và oxi cấu tạo nên b. Khí 0zon có phân tử gồm ba nguyên tử oxi liên kết với nhau c. Axit Sunfuric do ba nguyên tố là hiđro, lưu huỳnh và oxi cấu tạo nên d. Natri clorua do hai nguyên tố là natri và clo cấu tạo nên http://maikhuong.co.cc/ Page 7 Ôn tập học kỳ 1 2010 Câu 62: Từ công thức hóa học K 2 C0 3 , hãy cho biết ý nào đúng. a. Hợp chất trên do 3 chất là K, C, 0 tạo nên b. Hợp chất trên do 3 nguyên tố là K, C, 0 tạo nên c. Hợp chất trên do 3 nguyên tử là K, C, 0 tạo nên d. Hợp chất trên do 3 phân tử là K, C, 0 tạo nên Câu 63: Trong các công thức hóahọc sau, dãy công thức hóa học nào là hợp chất? a. H 2 S0 4 , NaCl, Cl 2 , 0 3 c. NH 3 , H 2 , Na0H, CaC0 3 b. HCl, Na 2 S0 4 , H 2 0, Na 2 C0 3 d. Cl 2 , H 2 , Na 3 P0 4 , H 3 P0 4 Câu 64: Nguyên tố hóa học là: a. Yếu tố cơ bản tạo nên nguyên tử c. Tập hợp các nguyên tử khác loại b. Phần tử chính tạo nên nguyên tử d. Tập hợp các nguyên tử cùng loại Câu 65: Trong các chất dưới đây, chất nào là hợp chất? a. Kẽm là do nguyên tố kẽm cấu tạo nên c. Khí Clo do nguyên tố clo cấu tạo nên b. Đất đèn do nguyên tố cacbon và canxi tạo nên d. Khí hidro do nguyên tố hidro cấu tạo nên Câu 66: Các hiện tượng dưới đây đâu là hiện tượng vậy lý? a. Để rượu nhạt lâu ngoài không khí, rượu nhạt lên men và chuyển thành giấm chua b. Dây sắt được cắt nhỏ và tán thành đinh c. Bỏ qủa trứng vào dung dịch axit Clohiđric, thấy vỏ trứng sủi bọt d. Đốt lưu huỳnh trong không khí sinh ra chất có mùi hắc Câu 67: Biết S hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với qui tắc hóa trị trong số các công thức sau đây: a. S 2 0 2 b. S 2 0 3 c. S0 2 d. S0 Câu 68: Các công thức hóa học sau, cách nào viết đúng. a. Ca 2 0 b. Ca0 c. Al0 3 d. NaCl 2 Câu 69: Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất với phân tử của đơn chất. a. Số nguyên tố hóa học trong phân tử d. Kích thước của phân tử b. Số lượng nguyên tử trong phân tử c. Hình dạng của phân tử Câu 70: Những nhận xét nào dưới đây đúng? a. Trong phản ứng hóa học, nguyên tử được bảo toàn b. Trong phản ứng hóa học, phân tử được bảo toàn c. Trong hợp chất và hỗn hợp, các nguyên tố kết hợp với nhau theo một tỉ lệ xác định d. Trong phản ứng hóa học, nguyên tử không được bảo toàn và bị chia nhỏ hơn Câu 71: Những nhận xét nào sau đây đúng? 1/ Xăng, khí nitơ, muối ăn, nước tự nhiên là hỗn hợp 2/ Sữa, không khí, nước chanh, trà đá là hỗn hợp 3/ Muối ăn, đường, khí cacbonic, nước cất là chất tinh khiết 4/ Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý có thể tách một chất ra khỏi hỗn hợp a. 1, 2, 3 b. 2, 3, 4 c. 1, 3, 4 d. 1, 2, 4 Câu 72: Cho sơ đồ phản ứng Al + HCl - - -> AlCl 3 + H 2 Hệ số cân bằng cho phương trình hóa học là: a. 2, 3, 2, 3 b. 2, 6, 2, 3 c. 1, 2, 1, 1 d. 2, 2, 1, 3 Câu 73: Trong tự nhiên nguyên tố hóa học có thể tồn tại ở những dạng nào? Tự do b. Hỗn hợp c. Hóa hợp d. Tự do và hóa hợp Câu 74: Một hợp chất phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và có phân tử khối là 62 đvC. X là nguyên tố nào sau đây? a. Fe b. Zn c. Na d. Al Câu 75: Biết P (V) và 0 (II). Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức cho dưới đây: a. P 5 0 2 b. P 2 0 3 c. P 2 0 5 d. P0 5 http://maikhuong.co.cc/ Page 8 Ôn tập học kỳ 1 2010 Câu 76: Than cháy theo phản ứng hóa học: Cacbon + khí 0xi  khí Cacbonic. Cho biết khối lượng của cacbon là 3 kg, khối lượng oxi là 15,5 kg. Khối lượng khí cacbonic là? a. 10,5 kg b. 11 kg c. 12 kg d. 18,5 kg Câu 77: Khi nung đá vôi (canxi cacbonat) bị phân hủy theo phản ứng hóa học Canxi cacbonat  Vôi sống + khí Cacbonic Cho biết khối lượng canxi cacbonat là 140 kg, klượng khí cacbonic là 110 kg. Khối lượng vôi sống là? a. 245 kg b. 250 kg c. 30 kg d. 300 kg Câu 78: Biết N hóa trị (IV), 0 hóa trị (II) hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với qui tắc hóa trị trong số các công thức sau đây? a. N 4 0 2 b. N 2 0 c. N0 4 d. N0 2 Câu 79: Chất có phân tử khối bằng nhau? a. 0 3 và N 2 b. N 2 và C0 c. C 2 H 6 và C0 2 d. N0 2 và S0 2 Câu 80: Nguyên tử trung hòa về điện là do: a. Có số hạt proton bằng số hạt nơtron c. Có số hạt proton bằng số hạt electron b. Có số hạt nơtron bằng số hạt electron d. Tổng số hạt proton và nơtron bằng số hạt electron Câu 81: Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi: a. Hạt proton và hạt electron c. Hạt proton và hạt nơtron c. Hạt notron và hạt electron d. Cả ba loại hạt trên Câu 82: Công thức hóa học KHS0 4 cho biết: a. Phân tử gồm có một nguyên tử K, một nguyên tử S và bốn nguyên tử oxi b. Phân tử khối của hợp chất là 136 đvC c. Tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất là 1 :1 :1 : 2 d. Phân tử khối của hợp chất là 140 đvC II. DẠNG 2: Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau: Câu 1: Cho các từ và cụm từ: nguyên tử, nguyên tố, nguyên tử khối, proton, electron, cùng loại, hạt nhân, khối lượng, nơtron. Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau: Canxi là …………… có trong thành phần của xương .…… nguyên tử canxi có 20 hạt .…… Nguyên tử canxi trung hòa về điện nên số hạt … … trong nguyên tử cũng bằng 20, .nguyên tử canxi tập trung ở hạt nhân Câu 2: Cho các từ và cụm từ: hạt vô cùng nhỏ bé, proton, số proton bằng số electron, những electron, trung hòa về điện, hạt nhân, nơtron. Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau: Nguyên tử là … . … và … .… Từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm … .… mang điện tích dương và vỏ tạo bởi … … mang điện tích âm. Hạt nhân được tạo bởi … … và …… .………. Câu 3: Cho các từ và cụm từ: hạt nhân, proton, electron, notron, phân tử khối, nguyên tử, đơn chất, hợp chất, trung hòa về điện. Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau: Nguyên tử có cấu tạo gồm … .… mang điện tích dương và lớp vỏ mang điện tích âm. Hạt nhân gồm hai loại hạt là … … và …… … Lớp vỏ gồm các hạt … … Số lượng hạt … … trong hạt nhân bằng số hạt … .… ở lớp vỏ, vì vậy nguyên tử … … Câu 4: Cho các từ và cụm từ: một nguyên tử, một nguyên tố hóa học, đơn chất, hai hay nhiều nguyên tố hóa học, hai hay nhiều nguyên tử, một chất, hai chất trở lên, hợp chất. Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau: Đơn chất là những chất được tạo nên từ …… .…………… còn hợp chất đất được tạo nên từ … Kim loại đồng, khí oxi, khí hidro là những … .…, còn nước, khí cacbonic là những … .… http://maikhuong.co.cc/ Page 9 Ôn tập học kỳ 1 2010 Câu 5: Cho các từ và cụm từ: nguyên tử, phân tử, đơn chất, chất, kim loại, phi kim, hợp chất, nguyên tố hóa học, hợp chất vô cơ, hợp chất hữu cơ. Hãy điền vào sơ đồ sau: III. DẠNG 3: Kết hợp cột (I) và cột (II) cho phù hợp Câu 1: Chọn nội dung khái niệm ở cột (I) cho phù hợp với hiện tượng ở cột (II) Cột (I). Khái niệm Cột (II). Hiện tượng Trả lời 1. Hiện tượng hóa học a) Cồn bay hơi 2. Hiện tượng vật lý b) Sắt cháy trong không khí 3. Phản ứng hóa học c) C0 2 + Ca(0H) 2  CaC0 3 + H 2 0 4. Phương trình hóa học d) Sắt nặng hơn nhôm e) Ở nhiệt độ cao một số kim loại ở trạng thái lỏng f) Sắt bị gỉ trong không khí ẩm Câu 2: Chọn tính chất ở cột (I) sao cho phù hợp với phương pháp xác định ở cột (II) Cột (I). Tính chất Cột (II). Phương pháp xác định Trả lời 1. Nhiệt độ nóng chảy a) Làm thí nghiệm 1b 2. Tính tan b) Dùng nhiệt kế 2a 3. Tính dẫn điện c) Quan sát 3d 4. Khối lượng riêng d) Dùng ampe kế 4f e) Nếm f) Đo thể tích Câu 3: Chọn nội dung ở cột (I) với nội dung ở cột (II) sao cho phù hợp Cột (I). Thí nghiệm Cột (II). Hiện tượng Trả lời 1. Cho muối ăn vào nước a) Chất rắn cháy tạo khí 2. Đốt một mẩu than b) Chất rắn tan 3. Đun một cốc nước đến 100 0 C c) Chất rắn tan có tỏa nhiệt 4. Cho một mẩu vôi vào nước d) Chất rắn không tan e) Chất lỏng bay hơi f) Chất lỏng đông đặc Câu 4: Chọn ví dụ ở cột (II) sao cho phù hợp với khái niệm ở cột (I) Cột (I). Các khái niệm Cột (II). Các ví dụ Trả lời 1. Nguyên tử a) Nước muối 2. Hợp chất b) Fe, 0 2 , C 3. Chất nguyên chất c) Nước cất, muối ăn 4. Hỗn hợp d) Muối iot, nước chanh 5. Phân tử e) Na0H, NaCl, C0 2 f) S, Si, Cu http://maikhuong.co.cc/ Page 10 [...]... Al (III) v i S04 (II) Ta có: III II x II 2 ⇔ x = 2 và y = 3 Alx(S04) y ⇔ x*III = y*II ⇔ = = y III 3 Vậy CTHH là Al2(S04)3 B i tập tự gi i: Lập CTHH của các hợp chất sau: 1/ Ca(II) v i 0 ; Fe(II, III) v i 0 ; K (I) v i 0 ; Na (I) v i 0 ; Zn(II) v i 0 ; Hg(II) v i 0 ; Ag (I) v i 0 2/ Ca(II) v i nhóm N03 (I) ; K (I) v i nhóm N03 (I) ; Na (I) v i nhóm N03 (I) ; Ba(II) v i nhóm N03 (I) 3/ Ca(II) v i nhóm C03(II)... K (I) v i nhóm C03(II) ; Na (I) v i nhóm C03(II) ; Ba(II) v i nhóm C03(II) 4/ Zn(II) v i nhóm S04(II) ; Ba(II) v i nhóm S04(II) ; K (I) v i nhóm S04(II) ; Ag (I) v i nhóm S04(II) III DẠNG 3: Tính hóa trị của nguyên tố chưa biết trong hợp chất B i tập mẫu: a) Tính hóa trị của nguyên tố N trong hợp chất N205 Gi i: G i a là hóa trị của nguyên tố N trong hợp chất N205 (a>0) http://maikhuong.co.cc/ Page 11 Ôn. .. kh i C12H22011 02 1C; 20 1 Na ; 1 Cl Ca(0H)2 IV DẠNG 4: Dựa vào quy tắc hóa trị để viết công thức hóa học: Dựa vào quy tắc hóa trị, hãy i n công thức hóa học thích hợp vào ô trống trong bảng sau: Na (I) Mg (II) Al (III) Cu (II) H (I) Ag (I) 0H (I) S04 (II) P04 (III) Cl (I) B PHẦN TỰ LUẬN I DẠNG 1: Tính phân tử kh i của chất B i tập mẫu: PTK của Ca(HC03)2 = 40 + (1 + 12 + 16 * 3) * 2 = 162 đvC B i tập. .. tập tự gi i: Tính phân tử kh i của các chất sau: C02, S02, 02, Ca0, FeCl2, Ca(0H)2, H2S04, CuS04, Al2(S04)3, Fe2(S04)3, Zn(N03)2, BaS04, BaCl2, KHC03, Mg(HC03)2, Na2HP04, Ca(H2P04)2, AgN03, Fe(0H)2, ZnC03 II DẠNG 2: Lập công thức hóa học của hợp chất B i tập mẫu: a) Lập CTHH của Al (III) v i 0 (II) Ta có: III II x II 2 ⇔ x = 2 và y = 3 Vậy CTHH là Al203 Alx0y ⇔ x*III = y*II ⇔ = = y III 3 B i tập mẫu:... Ôn tập học kỳ 1 2010 Ta có: a II a 5 * II ⇔ a = V Vậy trong CT hợp chất N205 thì N(V) 2 B i tập mẫu: b) Tính hóa trị của nguyên tố S trong hợp chất S02 Gi i: G i a là hóa trị của nguyên tố S trong hợp chất S02 (a>0) Ta có: a II 2 * II ⇔ a = IV Vậy trong CT hợp chất S02 thì S(IV) S02 ⇔ a*1 = 2*II ⇔ a = 1 B i tập mẫu: c) Tính hóa trị của nhóm P04 trong hợp chất Ca3(P04)2 , biết nguyên tố Ca(II) Gi i: ... phản ứng hoá học sau: Canxi cacbonat → Canxi oxit + Cacbon đioxit Biết rằng khi nung 300 kg đá v i tạo ra 150 kg canxi oxit CaO (v i sống) và 120 kg khí cacbon đioxit CO2 A Viết công thức về kh i lượng của các chất trong phản ứng B Tính kh i lượng của canxicacbonat C Tính tỉ lệ phần trăm về kh i lượng của canxi cacbonat chứa trong đá v i Câu 13 Hãy chọn hệ số thích hợp cho phương trình hóa học sau: Al... ZnS04 ; i) Hg0 ; k) NaN03 ; l) Cu0 VI DẠNG 6: Tính toán và viết thành công thức hóa học B i tập mẫu: Hợp chất Crx(S04)3 có phân tử kh i là 392 đvC Tính x và ghi l i công thức hóa học? Ta có: PTK của Crx(S04)3 = 392 ⇔ Crx = 392 – 288 ⇔ x = 104 : 52 = 2 Vậy CTHH của hợp chất là Cr2(S04)3 B i tập tổng hợp Câu 1: ( 2đ) Lập công thức hóa học của những hợp chất sau: a Na và O2 b Ca và (CO3) c Fe(II) và (NO3).. .Ôn tập học kỳ 1 2010 Câu 5: Chọn ví dụ ở cột (II) sao cho phù hợp v i kh i niệm ở cột (I) Cột (I) Các kh i niệm Cột (II) Các ví dụ Trả l i 1 Nguyên tử a) N, Al, 02 2 Đơn chất b) H20, 03, S02 3 Hợp chất c) Cu, S, H 4 Phân tử d) 02, H2, Cl2 e) K0H, KCl, K20 f) Zn, H2S04, Br2 Câu 6: Hãy i n thông tin còn thiếu trong bảng sau: Công thức hóa học Đơn chất hay hợp chất Số nguyên tử của m i nguyên... dư i: Nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số lớp e Số e lớp ngo i cùng Liti Oxi Clo Canxi Câu 7 (2.5đ) Lập công thức hóa học sau đó hãy tính phân tử kh i của những hợp chất sau : a.P (V) và O b Ba và (OH) c Al và (SO4) d Cu và (PO4) e Ca và N(III) Câu 8: (2đ) Tính hóa trị của m i nguyên tố trong các hợp chất sau Cho biết S hóa trị II a MgS b Cr2S3 c CS2 d FeS Câu 9: (0,5đ) Tính kh i lượng... nguyên tố Ca(II) Gi i: G i b là hóa trị của nhóm P04 trong hợp chất Ca3(P04)2 (b>0) Ta có: II b 3 * II ⇔ b = III Ca3(P04)2 ⇔ 3*II = 2*b ⇔ b = 2 Vậy trong CT hợp chất Ca3(P04)2 thì P04 (III) B i tập tự gi i: 1/ Tính hóa trị của nguyên tố N lần lượt có trong các hợp chất N0 ; N02 ; N203 ; N205 2/ Tính hóa trị của nguyên tố Fe lần lượt có trong các hợp chất Fe0 ; Fe203 3/ Tính hóa trị của nhóm S04 trong . 3 II. DẠNG 2: Lập công thức hóa học của hợp chất B i tập mẫu: a) Lập CTHH của Al (III) v i 0 (II) Ta có: III II Al x 0 y ⇔ x*III = y*II ⇔ y x = III II. 3 (II) ; Na (I) v i nhóm C0 3 (II) ; Ba(II) v i nhóm C0 3 (II) 4/ Zn(II) v i nhóm S0 4 (II) ; Ba(II) v i nhóm S0 4 (II) ; K (I) v i nhóm S0 4 (II) ; Ag (I)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập hóa học 8 kì I 2010-2011, Đề cương ôn tập hóa học 8 kì I 2010-2011, Đề cương ôn tập hóa học 8 kì I 2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay