THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH

23 355 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 18:20

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LAO ĐỘNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH. 1. Công tác tổ chức quản lao độngCông ty. Lực lượng sản xuất tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2006 124 người được phẩn bổ như sau: * Nhân viên làm việc tại văn phòng: - HĐQT 4 người. + 01 chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Kỹ sư xây dựng thủy lợi. + 01 Phó chủ tịch HĐQT: Kỹ sư thủy lợi. + 01 Phó Giám đốc kinh doanh: Đại học Ngoại thương + 01 Phó giám đốc tổ chức hành chính: Cử nhân kinh tế. - Các phòng ban: + Phòng kế hoạch kỹ thuật 6 người. Trong đó có: 04 đại học thủy lợi 01 Đại học xây dựng 01 Trung cấp thủy lợi. + Phòng hành chính tổ chức: 6 người. Trong đó có: 03 Đại học 01 Trung cấp 02 nhân viên lái xe. + Phòng kế toán tài vụ: 6 người. Trong đó có: 03 Đại học tài chính kế toán 01 cao đẳng kế toán 02 trung cấp kế toán. + Các đội xây lắp gồm 12 người. Trong đó có: 04 kỹ sư thủy lợi là 04 đội trưởng. 04 Trung cấp kỹ thuật. 04 Trung cấp kế toán. Tổng số công nhân sản xuất gồm 90 người. Loại thợ Tổng số Thợ bậc 3/7 Thợ bậc 4/7 Thợ bậc 5/7 - Thợ nề bê tông 61 27 20 14 - Thợ mộc 15 6 5 4 - Thợ sắt + vận hành máy 10 2 5 3 - Lái xe, lái máy 4 4 Cộng 90 39 30 21 Sau đây là bảng danh sách công nhân viên của Công ty. DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN (Trích bảng danh sách công nhân viên của Công ty) TT Họ tên Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Địa chỉ Nam Nữ 1 Đỗ Trung Kiên 1953 GĐ ĐôNg Thành - TXNB 2 Đào Thị Tâm 1956 TPHCTC Phúc Thành - TXNB 3 Phạm T. Thanh Hà 1969 KTT Khu tập thể Công ty 4 Đinh Thị 1960 Nhiệm vụ Phúc Thành - TXNB 5 Vũ Hồng Cờ 1954 TPKH-KT Yên Khánh - NB 124 Đỗ Thị Lâm 1980 NV Đông Thành - TXNB 2- Nội dung quỹ tiền lương thực tế công tác quản quỹ tiền lương của Công ty: 2.1- Nội dung quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương của Công tytoàn bộ số tiền lương trả cho số công nhân viên của Công ty, do Công ty quản sử dụng chi trả lương. - Tiền lương (lương trả theo thời gian, lương khoán). - Các khoản phụ cấp: Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực. - Tiền thưởng. - Lương trả cho công nhân viên trong thời gian đi công tác, hội họp. 2.2- Thực tế công tác quản quỹ tiền lương: Căn cứ Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, Điều 5 chương 2 quy định về việc xây dựng thang lương, bảng lương định mức lao động. Quỹ tiền lương của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Ninh Bình do Sở lao động thương binh xã hội duyệt căn cứ vào thang lương bậc lương đã đăng ký. Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi tỉnh Ninh Bình thực hiện điều chỉnh xếp lương nâng lương cho người lao động theo quy định. Sau khi Quyết định điều chỉnh, xếp nâng lương cho người lao động, Giám đốc Công ty gửi Quyết định về Sở lao động thương binh xã hội để báo cáo. Hàng tháng căn cứ vào tài liệu liên quan, kế toán hoạch định ra quỹ tiền lương phải trả công nhân viên. Do số lượng công nhân viên trong Công ty không nhiều, trong khi Công ty không trích nộp BHYT, BHXH cho công nhân sản xuất dưới hình thức khấu trừ vào lương. Đối với bộ phận quản Công ty trả lương theo thời gian, còn đối với công nhân sản xuất Công ty tính trả lương theo hình thức lương khoán. 3- Hình thức tiền lương áp dụng tại Công ty: 3.1- Hạch toán lao động: Hạch toán lao động là hạch toán về mặt số lượng từng loại lao động theo nghề nghiệp, công việc trình độ tay nghề (cấp bậc kỹ thuật) của nhân viên, việc thực hiện trên "Sổ sách lao động của doanh nghiệp" do phòng tổ chức lao động theo dõi. Hạch toán thời gian lao động là hạch toán việc sử dụng thời gian lao động đối với từng công nhân viên ở từng bộ phận trong doanh nghiệp. Việc thực hiện công việc này thường được thể hiện trên "Bảng chấm công" đây cũng chính là sở để tính lương cho từng bộ phận, tổ, đội sản xuất khi các bộ phận đó hưởng lương theo thời gian. Hạch toán kết quả lao động: Là theo dõi ghi chép kết quả lao động của cán bộ công nhân viên mà được thể hiện bằng số lương, nó được phản ánh trên các chứng từ như: "Giấy báo ca"; "Phiếu giao nhận sản phẩm"; "Phiếu khoán"; "Hợp đồng giao khoán". Những chứng từ này được chuyển lên phòng tổ chức lao động làm căn cứ tính lương, thưởng. Ở Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Ninh Bình trong thực tế đã đang áp dụng hình thức trả lương theo thời gian hình thức trả lương theo sản phẩm. Hình thức trả lương theo thời gian được áp dụng cho bộ máy quản lý, các cán bộ nghiệp vụ, các công nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ tại Công ty. Hình thức trả lương theo sản phẩm được áp dụng cho bộ phận sản xuất. Để đảm bảo được nguyên tắc kế toán, khi tính toán, kiểm tra, ghi sổ kế toán tiền lương các khoản trích theo lương, kế toán phải dựa trên sở các chứng từ sau: * Đối với hình thức trả lương theo thời gian thì kế toán dựa trên "Bảng chấm công" (Mẫu số 01-LĐTL). Bảng chấm công nhằm theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội . để căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người quản lao động trong đơn vị. * Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm thì kế toán phải căn cứ vào "Hợp đồng giao khoán" (Mẫu số 08-LĐTL) "Biên bản nghiệm thu". - Hợp đồng giao khoán: Là bản ký kết giữa người giao khoán người nhận khoán về khối lượng công việc, thời gian làm việc, trách nhiệm quyền lợi mỗi bên khi thực hiện công việc đó đồng thời là sở để thanh toán tiền công lao động cho người nhận khoán. - Biên bản nghiệm thu: Là biên bản nghiệm thu khối lượng sản phẩm thực tế hoàn thành của đơn vị, đội sản xuất hoặc tổ sản xuất. Sau đây là "Bảng chấm công"; "Hợp đồng giao khoán" "Biên bản nghiệm thu" để kế toán làm sở tính lương phải trả cho công nhân viên. Đơn vị: Công ty CPXDTLNB Bộ phận: Sản xuất Mẫu số 08-LĐTL Ban hành theo QĐ số 15/QĐ--BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày 01 tháng 6 năm 2006 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN (BÊN A) - Ông: Vũ Hồng Cờ - Chức vụ: Cán bộ kế hoạch - kỹ thuật - Bà: Đinh Thị - Chức vụ: Kế toán thanh toán ĐẠI DIỆN CHO BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B) - Ông: Nguyễn Văn Luân - Chức vụ: Đội trưởng đội xây lắp số I Cùng ký kết hợp đồng giao khoán như sau: - Phương thức giao khoán: Khoán từng công việc - Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/6/2006 đến ngày 30/6/2006. I/ NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC KHOÁN: T T Tên công việc ĐVT Khối lượn g Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) Ghi chú 1 Xây đá lòng Âu Sông Vân m 3 240 50.000 12.000.000 2 Xây đá lòng kênh Thượng m 3 319 50.000 15.950.000 3 Xây đá lòng kênh hạ m 3 42 50.000 2.100.000 4 Lót đá 4x6 m 3 227 30.000 6.810.000 Cộng x x 36.860.000 II/ TRÁCH NHIỆM QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI NHẬN KHOÁN: - Bố trí nhân lực làm theo đồ án của bên A - Chấp nhận việc hướng dẫn giám sát thi công của cán bộ phụ trách công trình. - Thi công các phần việc theo đúng hợp đồng đã ký, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, nếu không đảm bảo yêu cầu kinh tế thì bên A sẽ không nghiệm thu. - Tự lo công cụ sản xuất, đảm bảo an toàn lao động. III/ TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA BÊN GIÁO KHOÁN: - Giao đồ án thiết kế cho bên B thi công. - Cử cán bộ giám sát kỹ thuật. - Kiểm tra an toàn lao động, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. - Quá trình thi công, nếu đội xây lắp số I không đảm bảo đúng tiến độ thì bên A sẽ không nghiệm thu. IV/ ĐIỀU KHOẢN CHUNG: Hai bên cam kết sẽ thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trên đây. Bên nào không thực hiện phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 03 bản. - 01 bản giao cho bên nhận khoán. - 01 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng. - 01 bản chuyển về phòng kế toán để theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán làm căn cứ thanh toán. Đại diện nhận khoán (Ký, họ tên) Đại diện bên giao khoán (Ký, họ tên) Kế toán thanh toán (Ký, họ tên) Đơn vị: CTCPXDTLNB Đ/c: Phúc Thành - TXNB --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH Công trình: Sửa chữa Âu Sông Vân. - Căn cứ vào hợp đồng số 21 ngày 01 tháng 06 năm 2006. - Căn cứ vào các tài liệu: Đo đạc, kiểm tra thực tế tại công trường thi công. Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2006. Tại địa điểm: Công trình sửa chữa Âu Sông Vân. Chúng tôi gồm có: I/ ĐẠI DIỆN BÊN A: - Ông: Đỗ Trung Kiên - Chức vụ: Giám đốc - Ông: Vũ Hồng Cờ - Chức vụ: Cán bộ kế hoạch - Kỹ thuật - Bà: Phạm Thị Thanh Hà - Chức vụ: Kế toán trưởng. II/ ĐẠI DIỆN BÊN B: - Ông: Nguyễn Văn Luân - Chức vụ: Đội trưởng đội xây lắp số I Hai bên cùng nhau xem xét đồ án, dự toán thực tế công việc đã thực hiện, khối lượng công việc đã làm. Thống nhất nghiệm thu các khối lượng cụ thể T T Tên công việc ĐVT Khối lượn g Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) Ghi chú 1 Xây đá lòng Âu Sông Vân m 3 240 50.000 12.000.000 2 Xây đá lòng kênh Thượng m 3 319 50.000 15.950.000 3 Xây đá lòng kênh hạ m 3 42 50.000 2.100.000 4 Lót đá 4x6 m 3 227 30.000 6.810.000 Cộng x x 36.860.000 III/ NHẬN XÉT ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU: - Xây đá phẳng, đúng yêu cầu mỹ thuật. - Nghiệm thu theo khối lượng đo thực tế, đơn giá. Biên bản được lập thành 03 bản như nhau, các thành viên đã nhất trí thông qua. ĐẠI DIỆN BÊN B (Đã ký) ĐẠI DIỆN BÊN A CBKH-KT (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) Giám đốc (Đã ký) 3.2- Trình tự tính lương các khoản trích theo lương. 3.2.1. Trình tự tính lương. * Đối với bộ phận quản lý: Sau khi lập xong bảng chấm công, tất cả các chứng từ liên quan được kế toán kiểm tra trước khi tính lương. Khi kiểm tra xong các chứng từ thì kế toán bắt đầu tính lương, phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương Kế toán tiến hành tính lương cho người lao động theo hình thức trả lương theo thời gian mà doanh nghiệp áp dụng để tiến hành lập bảng thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên. Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số 02-LĐTL): Là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương, phụ cấp cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh đồng thời là căn cứ để thống về lao động tiền lương. * Đối với bộ phận trực tiếp (Bộ phận xây dựng). Sau khi ký kết xong "Hợp đồng giao khoán" "Biên bản nghiệm thu" thì tính lương cho người lao động. Công ty thực hiện việc tính lương cho bộ phận này theo hình thức trả lương theo sản phẩm. Các đội trưởng phụ trách dưới đội tính lương như trên các phòng ban (theo hình thức trả lương thời gian). Còn các tổ, đội xây lắp tính lương theo sản phẩm làm được. Đối với Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi xây dựng các công trình kéo dài nên bộ phận này Công ty không thực hiện trích lương cho từng cá nhân mà tính chung cho một đội xây dựng, sau đó người đội trưởng trách nhiệm đi lĩnh cho cả đội dựa vào bảng thanh toán tiền lương kế toán tiến hành chia lương cho từng người. 3.2.2. Các khoản trích theo lương. - Đối với BHXH: Công ty thực hiện trích 20% trên tổng quỹ lương cấp bậc các khoản phụ cấp thường xuyên của công nhân viên, trong đó Công ty phải nộp 15% trên tổng quỹ lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, còn 5% trên tổng quỹ lương thì khấu trừ vào lương của cán bộ công nhân viên. - Đối với BHYT : Công ty trích trên tổng số tiền lương là 3% trong đó 2% tính vào chi phí qía thành còn 1% trừ vào thu nhập của công nhân viên. [...]... Kế toán trưởng Người lập phiếu (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) Ngày 30 tháng 6 năm 2006 Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 4- Kế toán tổng hợp tiền lương các khoản trích theo tiền lương: 4.1- Các tài khoản kế toán sử dụng trong công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương của Công ty: - TK 334 - Phải trả người lao. .. lao động - TK 338 - Phải trả, phải nộp khác 4.2- Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương các khoản phải trích theo tiền lương của Công ty Qua nghiên cứu số liệu tại Công ty trong tháng 6 năm 2006 em thấy: - Số tiền lương phải trả công nhân viên trong tháng 6 năm 2006 là 47.122.000 (đồng) Trong đó: + Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất là: 36.860.000(đồng) + Tiền lương của bộ phận quản doanh... đồ kế toán tổng hợp tiền lương các khoản trích theo lương tháng 6 năm 2006 TK 111 TK 334 46.506.280 46.506.280 TK338 TK 622 36.860.000 47.122.000 TK642 615.720 2.565.500 615.720 10.262.000 2.565.500 1.949.780 1.949.780 Sau khi vào bảng thanh toán tiền lươngcác bộ phận, viết các phiếu chi lập định khoản kế toán xong thì lần lượt ghi vào các chứng từ, sổ sách liên quan Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN... KPCĐ: Công ty thực hiện trích 2% trên tổng quyc lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh * Diễn giải cách tính một số chỉ tiêu trong bảng thanh toán tiền lương ở bộ phận quản trong tháng 6 năm 2006 Tổng số tiền Lương thời = lương phụ cấp trách + gian nhiệm Trong đó: Lương thời gian = Hệ số lương x mức lương tối thiểu Số công thực tế X Số ngày làm việc theo chế độ quy đinh làm trong tháng * Các khoản. .. năm 2006 ĐVT:đồng Chứng từ Số hiệu tài khoản Trích yếu Số tiền Số Ngày Nợ 30/6 Trích các khoản theo lương BHXH, BHYT tính vào chi phí SX 642 338 1.949.780 Khấu trừ vào lương CNV ở bộ 334 338 615.720 phận quản doanh nghiệp Cộng 2.565.500 ( Kèm theo chứng từ gốc) Người lập Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI NINH BÌNH CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 04 Ngày 30 tháng... THỦY LỢI NINH BÌNH CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 02 Ngày 30 tháng 6 năm 2006 ĐVT:đồng Chứng từ Số hiệu tài khoản Số tiền Trích yếu Số Ngày Nợ 30/6 Chi tiền mặt trả cho CNV 334 111 46.506.280 - BHXH, BHYT khấu trừ vào lương 334 338 615.720 bộ phận quản doanh nghiệp Cộng 47.122.000 ( Kèm theo chứng từ gốc) Người lập Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI NINH BÌNH... PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI NINH BÌNH CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 01 Ngày 30 tháng 6 năm 2006 ĐVT:đồng Chứng từ Trích yếu Số Ngày 30/6 Trích tiền lương phải trả CNV - Công nhân sản xuất - Nhân viên quản doanh nghiệp Số hiệu tài khoản Nợ 622 642 334 334 Số tiền 36.860.000 10.262.000 Cộng 47.122.000 ( Kèm theo chứng từ gốc) Người lập Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG... hiệu tài khoản Trích yếu Số Ngày Nợ 30/6 Nộp tiền BHXH, BHYT của bộ phận quản doanh nghiệp cho 338 111 quan chuyên trách Cộng Số tiền 2.565.500 2.565.500 ( Kèm theo chứng từ gốc) Người lập Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI NINH BÌNH SỔ CÁI Số hiệu: 334 Năm 2006 Tên tài khoản: Phải trả công nhân viên ĐVT:đồng Ngày Chứng từ Tài tháng khoản ghi... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI NINH BÌNH SỔ CÁI Số hiệu: 338 Năm 2006 Tên tài khoản: Phải trả phải nộp khác ĐVT:đồng Ngày Chứng từ Tài tháng khoản ghi ghi sổ Số Ngày sổ hiệu tháng 03 30/6 Diễn giải ứng 1- Số dư đầu tháng 2- Số phát sinh trong tháng Trích các khoản theo lương + BHXH, BHYT trích vào chi phí... phải khấu trừ: BHX H = BHYT = (Hệ số lương (Hệ số lương Phụ cấp trách + nhiệm) + Phụ cấp trách nhiệm) X Lương tối thiểu X X Lương tối thiểu 5% X 1% → Thực lĩnh = Tổng số tiền lương - các khoản phải khấu trừ VD: Cách tính lương của ông Đỗ Trung Kiên, được tính như sau: - Hệ số lương: 4,6 - Số ngày công: 22 Lương thời gian = 4,6 x 350.000 x 22 = 1.610.000 (đ) 22 - Các khoản phụ cấp: + Phụ cấp trách nhiệm . THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH. 1. Công. nhận tiền (Ký, họ tên) 4- Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo tiền lương: 4.1- Các tài khoản kế toán sử dụng trong công tác kế toán tiền lương
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay