THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT

50 416 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 18:20

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT 2.1. Đặc điểm chung về tập hợp chi phí tính giá thành của Công ty 2.1.1. Kế toán chi phí sản xuất: Hiện nay Công ty đang áp dụng cách phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm: + Chi phí Nguyên vật liệu bao gồm toàn bộ nguyên vật liệu chính như thép, xi măng, gạch ; vật liệu như đinh, thép buộc các bộ phận rời lẻ như cáp kiện, panel liên quan trực tiếp đến xây dựng lắp đặt công trình, trừ vật liệu dùng cho máy thi công, vật liệu dùng cho công trình nào thì được tình vào trực tiếp cho công trình đó. Trong trường hợp không tính riêng đuợc thì phân bổ theo tiêu chuẩn định mức tiêu hao hoặc theo khối lượng thực hiện Công trình. + Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm chi phí về tiền côngCông ty phải trả cho người lao động trong danh sách quản lý hoặc lao động thuê ngoàitrực tiếp trong quá trình xây lắp. Khoản chi phí này không bao gồm các khoản trích theo lương tiền ăn ca tính cho người lao động. + Chi phí sử dụng máy thi công: bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp, gián tiếp liên quan đến quá trình vận hành máy tại công trường, không bao gồm các khoản trích liên quan đền nhân công trực tiếp vận hành máy thi công. + Chi phí sản xuất chung: bao gồm tiền lương của cán bộ quản lý đội, các khoản trích theo lương tính trên số lượng của toàn bộ công nhân viên trong đội, tiền ăn giữa ca của toàn bộ công nhân trong đội, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ quan, khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài bằng tiền khác. Trường hợp chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí thì dùng tiêu thức phân bổ theo chi phí nhân công trực tiếp hoặc theo dự toán của chi phí sản xuất chung. 2.1.2. Đối tương tập hợp chi phí sản xuất: Là một Công ty xây dựng nên đối tượng tập hợp chi phí sản xuất của Công ty là các công trình, hạng mục công trình hoặc các giai đoạn của hạng mục công 1 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 trình. Để phản ánh tình hình kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắpCông ty Đầu tư, Xây dựng & Thương mại An phát em xin chọn đối tượng tập hợp chi phí là 3 công trình quý I năm 2007 đó là các công trình sau: - Công trình Hồ điều hoà Yên Sở - Công trình Cải tạo nhà máy sữa Nestle. - Công trình nhà chung cư A1- Hạ Đình 2.2. Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Đầu tư, Xây dựng & Thương mại An phát 2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm toàn bộ nguyên vật liệu chính như thép, sắt, xi măng, gạch,.,vật liệu như đinh, thép buộc… các bộ phận rời lẻ khác như cấu kiện, panel liên quan đến trực tiếp xây dựng lắp đặt các công trình trừ vật liệu dùng cho máy thi công. Vật liệu dùng cho công trình nào thì được tính trực tiếp vào cho công trình đó. Do đặc thù của ngành xây dựng là đối tượng tập hợp chi phí là từng công trình, hạng mục công trình…và nguyên vật liệu thường được mua chuyển đến trực tiếp tận chân công trình, vật liêu tại kho là rất ít. Đồng thời do đặc điểm của Công tytổ chức theo hình thức sổ Nhật ký chung nên chứng từ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong hoạt động xây lắp của Công ty chỉ bao gồm một số chứng từ như phiếu xuất kho vật liệu, hoá đơn mua hàng hoá vật tư, phiếu đề nghị tạm ứng vật tư…hoặc hợp đồng giao khoán vật tứ mà không bảng phân bổ nguyên vật liệu hay bảng xuất kho vật liệu. Chứng từ kế toán về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp liên quan đến 3 công trình mà em tập hợp được em trích đưa dưới đây: Căn cứ vào phiếu đề xuất vật của đội Xây lắp 1 đã đuợc cấp trên duyệt, thủ kho xuất kho vật theo yêu cầu để phục vụ cho thi công công trình Hồ điều hoà Yên Sở vào ngày 10/1/2007 (biểu 2.1). Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là khoản mục quan trọng nhất trong tổng chi phí của công trình xây lắp theo dự toán, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng gần 70% tổng giá thành xây lắp. Vì thế kế toán chi phí nguyên vật liệu trực 2 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 tiếp đòi hỏi phải đảm bảo đúng các nguyên tắc kế toán đặc biệt là các yêu cầu của kế toán Nguyên vật liệu. Để hiểu kỹ hơn về kế toán chi phí nguyên vật liệu liên quan đến các công trình em xin trình bầy một số trường hợp cụ thể sau: Biểu 2.1 Công ty CP Đầu - Xây dựng & Thương mại An Phát Mẫu 02-VT Địa chỉ: Số 7/47 Nguyên Hồng - Hà Nội QĐ: 15-TC/QD/CĐKT Ngày20/3/2007 Phiếu xuất kho Ngày 10 tháng 01 năm 2007 Nợ TK: 621 Số : 05 TK: 152 Người nhận hàng: Lê Việt Hưng Đơn vị : Đội xây lắp 1 Lý do xuất dùng cho công trình Hồ điều hòa Yên Sở Xuất tại kho: kho Công ty STT Tên nhãn hiệu , quy cách , phẩm chất của vật Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất 1 Bạt xanh M2 300 300 3.300 990.000 2 Bạt kẻ M2 200 200 2.000 400.000 3 Đinh 7 Kg 10 10 6.000 60.000 4 Đinh 5 Kg 10 10 6.500 65.000 5 Thép 2 ly Kg 30 30 8.200 82.000 … Cộng 1.761.000 Cộng thành tiền: Một triệu bảy trăm sáu mươi mốt nghìn đồng Xuất kho ngày 10 tháng01 năm 2007 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ kho Người nhận hàng (ký tên, đóng dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Căn cứ vào phiếu xuất kho nguyên vật liệu ngày 10/01/2007 kế toán tiến hành 3 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 phản ánh vào sổ chi tiết tài khoản 152, 621 Nhật ký Chung theo tài khoản (nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh theo dòng ngang của sổ theo thứ tự thời gian): Nợ TK 621 (Công trình Hồ điều hòa Yên Sở) : 1.761.000 TK 152 (1521) : 1.761.000 Trích sổ nhật ký Chung năm 2007 của Công ty (trang 3, dòng 6) Cuối kỳ, kế toán lập bảng tổng hợp chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp liên quan tới công trình (biểu 2.5). Tại Công ty, do vật dùng cho các công trình thường khối lượng giá trị lớn đồng thời giá cả vật trên thị trường hiện thường nhiều biến động nên Công ty thường mua ngoài chuyển trực tiếp đến tận chân công trình.Tại kho Công ty thường chỉ dự trữ một số vật liệu phụ, giá trị thấp vì thế chứng từ ban đầu của kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp còn hóa đơn mua vật (là hóa đơn bán hàng của người cung cấp vật tư). Dưới đây em xin trích một mẫu hóa đơn mua vật liệu xây dựng phục vụ thi công công trình nhà Chung cư A1. Ví dụ: Ngày 12/1/2007 mua một số vật liệu chính phục vụ cho thi công công trình Hồ điều hòa Yên Sở, hóa đơn sau (biểu 2.2). Căn cứ vào các chứng từ đã tập hợp được kế toán tiến hành phản ánh vào sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh của TK 621 theo mẫu quy định. Số liệu trên sổ chi tiết của TK 621 dưới đây em xin trích trong quý 1 năm 2007 (Xem biểu 2.3) 4 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 Biểu 2.2 Mẫu 02/GTTT-3LL HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 12 tháng 1 năm 2007 Đơn vị bán hàng:Công ty TNHH Việt Hưng Địa chỉ:186 Minh Khai-Hà Nội Số TK Điện thoại: MST:0301023787 Họ tên người mua:Nguyễn Thành Nam Đơn vị: Công ty CP thi công giới xây lắp Địa chỉ: Ngõ 85-Hạ Đình-Hà Nội Số TK Hình thức thanh toán: Trả bằng tiền gửi ngân hàng MST:01001110415-3 Đơn vị tính: vnđ STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Sỏi M3 57 97.000 5.529.000 2 Cát vàng M3 100 46.000 4.600.000 3 Đá hộc M3 134 75.000 10.050.000 4 Đá 4x6 M3 6,4 63.000 403.000 … Cộng 20.582.200 Cộng tiền hàng: 20.582.200 Thuế suất GTGT:10% Tiền thuế: 2.058.220 Tổng cộng tiền thanh toán 22.640.420 Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi hai triệu sau trăm bốn mươi nghìn bốn trăm hai mươi đồng Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu) 5 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 Biểu 2.3 SỔ CHI PHÍ SẢN XUÂT KINH DOANH Tài khoản: 621 Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tên công trình: Hồ điều hòa Yên Sở Ngày tháng Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Tổng số tiền Ghi Nợ TK 621 Ghi chú Số hiệu Ngày tháng Chia ra NVLC VLP … …… Số dư đầu kỳ ……. … …… … 12/01 05 10/01 Xuất kho VLP cho công trình Hồ điều hòa Yên Sở 152 1.761.000 1.761.000 ……. …. …… …… …. … …… ……. 14/01 12/01 Mua NVLC Dùng cho công trình Hồ điều hòa Yên Sở 112 22.640.420 22.640.420 Cộng phát sinh 448.944.015 426.589.000 22.355.015 Ghi TK …. Số dư cuối kỳ 6 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 Biểu 2.4 BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Tháng 01 năm 2007 S T T Ghi TK Ghi Nợ các TK Tài khoản 152 Tài khoản 153 Tài khoản 142 Tài khoản 242 Giá hạch toán Giá thực tế Giá hạch toán Giá thực tế A B 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 TK 621-Chi phí NVL Trực tiếp -Hò điều hòa Yên Sở -……………… TK 623-Chi phí sử dụng máy thi công TK 627- Chi phí sản Sản xuất chung TK 641-Chi phí bán hàng …………. 1.761.000 1.500.000 751.000 451.000 Cộng 13.235.400 … 7.125.000 945.000 …… Ngày 31 tháng 1 năm 2007 Người lập biểu Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) 7 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 Biểu 2.5 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP Quý 1 năm 2007 Ghi Nợ TK 621 Ghi các TK Công trình Tổng cộng Hồ điều hòa Yên Sở Nhà chung cư A1 Cải tạo NM sữa Nestle 152 20.940.000 25.640.000 8.795.600 55.375.600 111 65.489.000 63.475.000 17.689.500 146.662.500 112 120.300.000 99.486.000 25.879.300 245.665.300 331 192.829.784 201.077.795 6.587.300 400.494.868 141 49.385.231 149.184.433 298.702.820 228.272.484 ……… ……… ……… ……. …… Tổng cộng 448.944.015 538.863.228 82.734.949 1.076.470.752 Cuối kỳ căn cứ vào bảng tổng hợp chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp kế toán tiến hành kết chuyển chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá thành. Đồng thời kế toán tiến hành phản ánh số liệu vào các sổ tổng hợp là sổ Nhật ký Chung sau đó từ sổ Nhật ký chung ghi vào sổ cái tài khoản 621 8 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 Biểu 2.6 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2007 Đơn vị tính: vnđ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ cái TK đối ứng Số phát sinh Số hiệu Ngày tháng Nợ Số trang trước chuyển sang 230.789.000 230.789.000 … … …. … …. …. … … 12/01 05 10/01 Xuất kho VLP-Hồ Yên Sở 621 1521 1.761.000 1.761.000 14/01 12/01 Mua NVLC dùng cho Hồ điều hòa Yên Sở 621 133 112 20,582,200 2,058,200 22,640,420 … … …. … …. …. … … Cộng chuyển sang trang sau 463.587.600 463.587.600 Từ sổ nhật ký chung kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế trên vào sổ cái các tài khoản 621, 152 . Dưới đây em xin trích sổ cái tài khoản 621 (Trang 2, dòng 7). 9 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 Biểu 2.7 SỔ CÁI Năm 2007 Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Số hiệu: 621 Đơn vị tính: vnđ Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Sổ nhật ký chung TK đối ứng Số phát sinh Số hiệu Ngày tháng Trang Dòng Nợ Số trang trước chuyển sang 212,356,000 12/01 10/01 Xuất kho VLP-Hồ điều hòa Yên Sở 3 6 152 1,761,000 14/01 12/01 Mua NVLC tận chân CH Yên Sở 3 10 112 20,582,200 31/03 31/03 k/c chi phí NVL trực tiếp 154 448,944,015 Cộng chuyển sang trang sau 10 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 [...]... xuất kinh doanh dở dang để theo dõi chi phí phát sinh trong kỳ làm sở tính giá thành cho các công trình (xem biểu 2.25) Sau khi tiết hành hạch toán chi phí sản xuất theo từng khoản mục chi phí tại từng bộ phận kế toán ng ứng kế toán tổng hợp tiến hành tổng hợp chi phí tính giá thành cho từng công trình Toàn bộ quá trình kế toán tổng hợp chi phí tính giá thành cho các công trình em xin... việc thực hiện xây dựng từng công trình Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp cũng góp phần không nhỏ tạo nên giá thành của công trình xây lắp Chi phí nhân công trực tiếp tại các đơn vị xây lắp nói chung là nhiều đặc điểm khác với chi phí nhân công tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Chi phí nhân công của Công ty chi bao gồm tiền lương phải trả 11 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP... kịp thời tiến độ thi công các công trình nhiều khi cũng giảm được chi phí (vì giá nhân công thuê ngoài hiện nay còn thấp) Công ty thường kết hợp thuê nhân công ở ngoài Chi phí nhân công thuê ngoài cũng được theo dõi hạch toán như đối với công nhân thuộc danh sách quản lý của Công ty Kế toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất tại Công ty được giao cho kế toán tiền lương công nợ phải trả Hàng...CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác liên quan đến từng công trình cũng được tập hợp phản ánh ng tự như trên 2.2.2 Kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp Chứng từ kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Do đặc thù ngành xây lắp nên chi phí nhân công thường bao gồm cả chi phí cho lao động trong danh sách lao động thuê ngoài khoản chi phí này không... 52.484.968 19 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 18.186.801 153.679.901 64.931.558 … 2 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tổng cộng 91.090.090 109.334.568 2007 18.186.801 218.611.459 Bảng tổng hợp chi phí nhân công này là căn cứ để kế toán tiến hành chuyển chi phí nhân công trực tiếp nhằm tính giá thành cho các công trình (Xem mục 2 - tổng hợp chi phí xây lắp) 20 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007... ngang của sổ chi tiết theo cột Trong đó: - 6231: Lương nhân viên vận hành máy - 6232: Chi phí vật liệu phục vụ cho máy chạy - 6233: Chi phí công cụ dụng cụ cho máy - 6234: Chi phí khấu hao - 6237: Chi phí dịch vụ mua ngoài - 6238: Chi phí bằng tiền 27 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Biểu 2.19 Ngày tháng ghi sổ SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: 623 Tên tài khoản: Chi. .. 22.610.671 187.381.352 65.038.755 99.686.826 22.610.671 187.381.352 từng công trình Tổng cộng Cuối kỳ, từ bảng tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công kế toán tiến hành kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công để tính giá thành cho các công trình trong quý 1 năm 2007 (xem mục 2 - tổng hợp chi phí xây lắp) 29 Nguyễn Thị Lan Anh – K36 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 Biểu 2.21 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2007 Ngày tháng... 3.900 …… Thành tiền Ghi chú 2.190.000 1.960.000 640.000 1.076.000 …… 10.560.000 Căn cứ vào bảng chấm công phiếu xác nhận công việc hoàn thành kế toán tiến hành tính đơn giá cho một công của công nhân viên làm việc ở từng công trình theo khoản mục: Tổng số tiền lương được thanh toán Đơn giá tiền công = Tổng số công Tính lương của một người = Đơn giá một công x Số công Dựa vào công thức trên, kế toán. .. mục 2: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Hàng tháng căn cứ vào các chứng từ tiền lương do các đội gửi lên, kế toán tiến hành tính lương cho nhân viên quản lý đội, kế toán định khoản Nợ TK 627 (6271 - Đội xây lắp 1) TK 334 :6.786.000 :6.786.000 Số liệu trên trích từ bảng thanh toán tiền lương của đội Xây lắp 1 trong tháng 1 năm 2007 Đông thời căn cứ vào tổng số... là khoản mục chi phí liên quan đên nhiều đối ng tập hợp chi phí khác nhau Vì thế để xác định chi phí sản xuất chung cho từng công trình kế toán phải tiến hành phân bổ Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung mà Công ty đang áp dụngphân bổ theo chi phí nhân công trực tiếp sản xuất Việc phân bổ túnh theo công thức: = Cp sxc phân bổ cho Công trình x A Tổng cpphí Chi sxc NCTTSX của công trình A . ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2007 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN. phẩm xây lắp ở Công ty Đầu tư, Xây dựng & Thương mại An phát em xin chọn đối tư ng tập hợp chi phí là 3 công trình quý I năm 2007 đó là các công trình
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay