MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CTCPCKLM SÔNG ĐÀ

19 314 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 14:20

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CTCPCKLM SÔNG ĐÀ 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 3.1.1 Những ưu điểm của công tác kế toán chi phí tính giá thành tại công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà mới được thành lập từ năm 2004 hoạt động tới ngày nay. Thời gian đó không dài nhưng những người làm công tác kế toán tại công ty đã nổ lực hết mình vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt những công việc đã được giao.Bộ máy kế toán đã thực hiện tốt công tác tập hợp chi phí tính giá thành cho các công trình mà công ty thi công, đảm bảo số liệu kế toán hợp lý cung cấp đầy đủ, kịp thời cho ban giám đốc công ty.Vì thế, công tác kế toán tại công ty có những ưư điểm rất rõ nét ở tất cả các khâu trong quá trình tập hợp chi phí tính giá thành Thứ nhất,về bộ máy kế toán của công ty.Bộ máy kế toán của công ty tuy số lượng không nhiều,trình độ chuyên môn chưa đồng đều nhưng đã nổ lực hết mình để hoàn thành tốt công tác được giao dù phải vượt qua rất nhiều khó khăn cả chủ quan khác quan.Những người làm công tác kế toán tại đây phải tới từng công trình đang thi công để tiến hành các công tác nghiệp vụ chi tiết,tổng hợp những sôd liệu phục vụ cho quá trình tổng hợp chi phí.Các công trình thủy điện thường ở địa bàn xa xôi, hiểm trở là những khó khăn cơ bản đối với quá trình đi tập hợp.Tuy nhiên, trong gần 4 năm từ ngày thành lập tới nay,phòng kế toán công ty phòng kế toán của các chi nhánh vẫn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự thong suốat của hệ thống thong tin kế toán cho công tác lãnh đạo quản lý của công ty Thứ hai,về tổ chức công tác hạch toán tại công ty.Công ty đã có những phương pháp hạch toán phù hợp với tình hình hiện nay của công ty cả về nguồn lực con người, điều kiện vềsở vật chất.Hệ thống tài khoản kế toán được xác lập đầy đủ,phù hợp những quy định của Bộ tài chính cũng như tình hình thực tế của công ty.Hệ thống tài khoản kế toán đảm bảo tính khoa học như dễ phân biệt các tài khoản,dễ thay đổi mội số tài khoản hay thêm các tài khoản con cho phù hợp với điều kiện hạch toán của công ty. Hệ thống sổ sách của công ty là hệ thống sổ theo hình thức nhật ký chung,rất thuận tiện cho công tác kế toán của công ty,dễ sữ dụng đảm bảo được những yếu tố thong tin.Công ty đã áp dụng phần mềm kế toán trong quá trình hạch toán nên đã giảm tải được rất nhiều những phần việc kế toán thủ công,chính xác hơn thuận tiện hơn trong khi thực hiện. Do có phần mềm kế toán nên các báo cáo tài chính có thể được lập ở mọi thời điểm trong kỳ kế toán,cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cho những đối tượng có liên quan.Các báo cáo chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh,báo cáo luân chuyển tiền tê,thuyết minh báo cáo tài chính đã được lập vào cuối mỗi kỳ kế toán nên luôn được chuẩn bị rất chu đáo.Báo cáo tài chính cuối năm luôn được công bố kịp thời được kiểm toán phù hợp những quy định hiện hành.Bên cạnh đó,bước đầu công ty cũng đang tiến hành lập những báo cáo kế toán quản trịn theo những quy định mới nhất của Bộ tài chính cũng như những quy định của Hội đồng quản trị của công ty Thứ ba,công tác kế toán chi phí tính giá thành cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay của công ty.Nhất là khi số lượng công trình thi công ngáy càng nhiều hơn, độ phức tạp tăng lên nhiều lần,khối lượng thi công thời gian thi công vì thế cũng tăng lên.Cho nên,việc đáp ứng được nhu cầu thông tin kế toán đã là những nổ lực rất lớn của những người làm kế toán tại công ty -Kế toán chi phí nguyên vật liều trực tiếp đã sữ dụng phương pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả thời gian tiến hành hạch toán chi tiết.Công ty đã tách biệt rõ ràng 2 loại nguyên vật liệu cơ bản với nhau. Đó là nguyên vật liệu công ty mua về, được bảo quản trong kho rồi đem ra sữ dụng với nguyên vật liệu được nhà cung cấp chuyển trực tiếp tới chân công trình.Quy trình hạch toán có khác nhau về cơ bản. Đây cũng là nét đặc biệt của các công ty xây lắp -Kế toán tiền lương công nhân viên cũng đã thực hiện tối quá trình hạch toán của mình phải luồng khắc phục những khó khăn của quá trình tập hợp chi phí tiền lương tại 1 công trình rất xa.Nhất là trong điều kiện công ty vừa có lao động hợp đồng dài hạn những lao động thời vụ ngắn hạn -Công ty cũng đã quản lý chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất chung phát sinh trong quá trình tập hợp chi phí cho từng hạng mục cong trình. Điều này có thể thực hiện tốt vì công ty đã lên kế hoạch chi tiết các khoản chi phí sản xuất chung có thể phát sinh trong kỳ kế toán nên thường không có khoản chi phí bất ngờ ngoài dự kiến, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch chi phí giá thành được lập từ đầu kỳ Tóm lại,những ưu điểm của công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành nói riêng thực sự đã được thể hiện trong quá trình hạch toán chi phí giá thành của công ty. Điều này chính là cơ sở cho hoạt động cung cấp thông tin kế toán cho các bên lien quan tới doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.Tuy nhiên,bên cạnh những ưu điểm đã đạt được,công tác kế toán còn gapự phải những hạn chế nhất định do cả nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Điều này sẽ được trình bày cụ thể ở phần tiếp theo 3.1.2 Một số vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành Trong quá trình hạch toán kế toán của công ty, hạch toán tập hợp chi phí tính giá thành có vai trò quan trọng, quyết định rất lớn tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận thu được. Bộ máy kế toán công ty với vai trò chính trong công tác này đã khắc phục được rất nhiều khó khăn, vướng mắc cả chủ quan khách quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông tin kế toán cả chi tiết tổng hợp bám sát hoạt động thi công của từng công trình, hạng mục công trình đã cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của công ty. Tuy nhiên, hoạt động hạch toán tổng hợp tính giá thành vẫn không tránh khỏi một số điểm bất cập, chưa hợp lý cần liên tục điều chỉnh cho hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế. 3.1.2.1 Mối quan hệ giữa dự toán, giá thành thực tế, giá thành kế hoạch Khác với các loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác, CTCPCKLM Sông Đàmột doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây lắp. Quá trình hạch toán chi phí giá thành vì vậy cũng có những điểm đặc thù nhất định. Thứ nhất, mỗi hạng mục công trình được hạch toán chi tiết riêng từ đó xác định trực tiếp giá thành của công trình đó. Cuối kỳ, công ty mới tổng hợp số liệu chi phí -giá thành của toàn bộ công ty.Thứ hai, mỗi hạng mục công trình phải được lập dự toán chi tiết riêng, để có thể so sánh kiểm tra chi phí xây lắp phát sinh với dự toán chi phí sản xuất được phân loại theo chi phí nguyên vậy liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung. Thứ ba, dựa vào dự toán đó, công ty phải lên một bảng giá thành kế hoạch chi tiết cho từng hàgj mục công trình theo những định mức kinh tế- kỹ thuật của Bộ Xây dựng, Hội đồng Quản trị quy định. Thứ tư, trong hệ thống các loại chi phí, có cả chi phí sử dụng máy thi công. Đây là một khoản mục chi phí khá đặc biệt, chỉtại các công ty xây lắp. Khoản mục này phản ánh tất cả các loại chi phí (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung) phục vụ cho đội máy thi công. Qua quá trình phân tích trên, ta có thể thấy được vai trò rất quan trọng của việc lập dự toán, giá thành kế hoạch. Tập hợp chi phí tính giá thành thực tế. Nó có một mối quan hệ rất logic, đảm bảo sự ổn định của toàn bộ quá trình tập hợp chi phí tính giá thành . Vì vậy, việc liên tục đối chiếu, so sánh, điều chỉnh dự toán, giá thành kế hoạch, chi phí giá thành thực tế là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, tại công ty, vẫn còn một số vướng mắc trong khâu này, làm giảm hiệu quả của quá trình hạch toán chi phí-giá thành. Thứ nhất, dự toán được lập theo quy định của Bộ Xây dựng. Vì vậy, những quy định đó có thể nhiều chỗ chưa thể phù hợp với tình hình thực tế các công trình tại công ty. Điều này là một trở ngại nếu quá trình lập dự toánsố liệu không hợp lý cũng như thiếu chính xác so với thực tế. Việc lập giá thành kế hoạch tuy chi tiết hơn dự toán nhưng phải tuân thủ những định mức kinh tế - kỹ thuật nhất định. Đây chưa hẳn là một quy định phù hợp. Bởi lẽ, mỗi công trình, hạng mục vr có quy mô, thời gian xây lắp, độ khó về kỹ thuật,… khác nhau. Những vấn đề thực tế phát sinh cũng khác nhau. Vì vậy, phòng Kinh tế - Kế hoạch là đơn vị tổ chức lập dự toán tính giá thành kế hoạch luôn gặp những khó khăn nhất định. Thứ hai, quá trình tập hợp chi phí tính giá thành do các đội kế toán tại các chi nhánh thực hiện. Cuối kỳ, số liệu được chuyển về được phòng Kế toán tập hợp số liệu cho toàn công ty. Xét một cách tổng thế, mối quan hệ đối chiếu, so sánh, điều chỉnh giữa dự toán, giá thành kế hoạch giá thành thực tế là chưa chặt chẽ. Bởi vì, đây phải trở thành một quá trình liên tục. Nhưng tại công ty, cũng như tại các đơn vị xây lắp khác, khoảng thời gian lập drm giá thành kế hoạch giá thành thực tế là khác nhau, đôi khi rất xa về thời gian. Thông thường, dự toán được lập khi công trình chưa đưa vào thi công. Giá thành kế hoạch lập khi công trình chuẩn bị tiến hành thi công giá thành thực tế tiến hành thực hiện khi công trình đã hoàn thành. Khoảng cách thời gian đói với các công trình, hạng mục công trình lớn ở đây có thể là vài năm (thậm chí là từ 5 đến 10 năm). Vì vậy, khi tổ chức so sánh các khoản mục chỉ tiêu giữa các bảng, có sự chênh lệch rất lớn, nhất là khi số liệu do hai phòng ban khác nhau của công ty thiết lập. Vì vậy, đôi khi, quá trình lập dự toán giá thành kế hoạch chỉ thực hiện cho đủ theo quy định của Bộ Xây dựng chứ chưa hẳn là một quá trình tất yếu phải thực hiện do đòi hỏi của nhiệm vụ kế toán. 3.1.2.2 Những khó khăn trong quá trình tập hợp chi phí cho từng công trình Tại các công ty xây lắp nói chung, tại CTCPCKLM Sông Đà, quá trình tập hợp chi phí công trình, hạng mục công trình là hết sức khó khăn phức tạp. Điều này xuất phát từ những điều kiện chủ quan khách quan. Thứ nhất, quy mô của công ty hiện nay rất lớn đang ngày càng mở rộng. Công ty đang tổ chức thi công gần 30 công trình lớn trên ba miền đất nước tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, những nơi có điều kiện thi công rất khó khăn. Vì vậy, tổ chức công tác hạch toán là rất khó khăn. Các chi nhánh phục trách các công trình cụ thể phải tổ chức cán bộ tới tận công trình, thu thập chứng từ, ghi sổ chuyển thông tin. Thứ hai, thời gian thi công một công trình thường rất dài, chịu ảnh hưởng của những yếu tố điều kiện ngoại cảnh. Vì vậy, rất nhiều khoản mục chi phí biến động tăng phát sinh nhiều khoản chi phí khác. Điều này gây khá nhiều khó khăn cho những người làm công tác kế toán, ảnh hưởng tới quá trình theo dõi, kiểm soát chi phí xây lắp. Thứ ba¸hiện nay, ngành nghề kinh doanh của công ty là khá đa dạng ngày càng đa dạng hơn (lắp máy, gia công máy, sản xuất một số mặt hàng dùng cho xây lắp,…). Vì vậy, tính chất hoạt động của bộ máy kế toán công ty cũng ngày càng phức tạp đa dạng hơn. Quá trìn hạch toán sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh. Ví dụ: sản phẩm lắp ráp, chế tạo hạch toán như tại doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, các công trình hạch toán theo mô hình các doanh nghiệp xây lắp,…Đây là một trở ngại lớn nếu bộ máy kế toán tổ chức tập hợp chi phí cuối kỳ. Đánh giá một cách tổng quát, công tác kế toán tập hợp chi phí tại công ty là nhiệm vụ quan trọng nhất của phòng Kế toán. Nhiệm vụ của công tác này là hết sức nặng nề, ảnh hưởng quyết định tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Tuy vậy, công tác kế toán tập hợp chi phí luôn là khâu rất khó khăn, phức tạp, nhất là đối với các công ty xây lắp lớn như CTCPCKLM Sông Đà. Những người làm công tác kế toán của công ty phải tỏa đi khắp miền đất nước, khắc phục những khó khăn của điều kiện tự nhiên, điều kiệnsở vật chất khó khăn để hoàn thành công tác kế toán nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Quá trình tập hợp chi phí cho từng công trình, hạng mục công trình rất khó khăn nhưng quá trình tổng hợp chi phí toàn công ty cuỗi mỗi kỳ kế toán thực sự còn khó khăn phức tạp hơn nữa. Nguyên nhân là do quá trình cân đối,bù trừ các khoản chi phí giữa các chi nhánh để lên được một báo cáo chi phí, giá thành phù hợp với tình hình, phản ánh đúng nhất với những biến động, phát sinh trong qua trình thi công các công trình. Mặt khác, đây là nguồn thông tin rất quan trọng, ảnh hưởng tới quyết định của Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc công ty. 3.1.2.3 Ảnh hưởng của sự thay đổi biến động các loại chi phí trong quá trình hạch toán tập hợp chi phí tính giá thành Công trình xây lắp chịu ảnh hưởng biến động của giá các loại nguyên vật liệu đầu vào, của việc tăng lương, tăng giá xăng dầu,…Vì vậy, trong điều kiện kinh tế Việt Nam như hiện nay, tốc độ tăng giá tiêu dùng tốc độ lạm phát là rất cao, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chi phí, giá thành các công trình đang thi công. Nhất là đối với các công trình thi công trong thời gian dài, sử dụng nhiều nguyên vật liệu, nhân công, vấn đề này vàng trở lên quan trọng hơn. Năm 2007, lạm phát tăng tới 12,63%. Giá các loại xi măng, sắt thép, gạch xây dựng, xăng dầu, tăng nhanh. Đây thực sự là một thách thức lớn đối với quá trình hạch toán tập hợp chi phí tính giá thành . Bởi vì, công ty phải liên tục điều chỉnh dự toán, giá thành kế hoạch, giá thành thực tế cho phù hợp với những quy định của Bộ Xây dựng tình hình thực tế. Bên cạnh đó, công ty phải áp dụng một loạt các biện pháp cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong quá trình thi công. Thứ nhất, chi phí nguyên vật liệu tăng quá nhanh. Từ năm w2007 tới nay, giá sắt thép, xi măng tăng từ 20 - 30%, giá gạch xây dựng tăng gấp 3 lần. Trong thi công, chi phí nguyên vật liệu lại chiếm tới hơn 60% chi phí thi công. Vì vậy, biến động giá nguyên vật liệu đầu vào làm cho tổng chi phí tăng lên rất nhanh. Giá thành thực tế cũng vì thế mà phải điều chỉnh liên tục cho phù hợp với tình hình thực tế. Thứ hai, tiền lương liên tục được Chính phủ điều chỉnh qua các namw. Mới đây nhất, cuối năm 2007, lương cơ bản tăng từ 450.000 đồng lên tới 540.000 đồng. Vì vậy, tổng mức chi phí lương (lương, các khoản trích lập theo lương, thưởng, phụ cấp,…) đồng loạt tăng lên, trunh bình tăng 15 – 20%. Thứ ba, các khoản chi phí máy thi công cũng tăng nhanh do giá xăng dầu liên tục tăng hiện tại đang ở mức cao. Giá lương thực, thực phẩm cũng tăng liên tục, trunh bình 20 – 30% nên ảnh hưởng lớn tới bữa ăn ca của công nhân viên, cán bộ kỹ sư đang thi công trên công trường. Do biến động giá liên tục trong năm 2007 quý I/2008, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 05/2008/TT - BXD ngày 22 tháng 2 năm 2008 hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng khi có biến động giá nguyên vật liệu. Tuy nhiên, bên cạnh những tác dụng của công việc này, công ty vẫn phải chịu những thiệt hại lớn, ảnh hưởng tới quá trình thi công. Dự toán các công trình xây lắp của công ty đều được điều chỉnh. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh không thể đủ bù đắp những thiệt hại của công ty, nhất là những công trình đã lập dự toán trong thời gian dài thi công có những phát sinh không nằm trong dự toán. Bên cạnh đó, giá thành kế hoạch liên tục phải thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, quá tình tập hợp chi phí tính giá thành của công ty phải đối mặt với những khó khăn tương đối lớn. Điều này là không thể lường trước được. Bởi vì giá cả trong nước thế giới của cá mặt hàng trên vẫn biến động rất mạnh trong năm 2008 trong thời gian kế tiếp. Cho nên, nững người làm công tác kế toán phải đối mặt với những thách thức lớn đặt ra hiện nay như: thứ nhất, lên được kế hoạch chi phígiá thành cho các công trình, nhất là những công trình có khối lượng thi công lớn, thời gian dài phức tạp. Thứ hai, dự báo được phần nào xu hướng biến động giá, giúp Hội đồng Quản trị Ban Giám đốccos những quết định phù hợp. Thứ ba, bằng những biện pháp kịp thời, phải rà soát kiểm tra nhằm cắt giảm những khoản chi phí không hợp lý, tránh độn giá công trình. 3.1.3 Tính tất yếu khách quan của việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành tại công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà Công ty CPCKLM Sông Đà trong thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc trong nhiều lĩnh vực xây lắp. Những yếu tố như doanh thu, thị phần, khối lượng xây lắp,…đều tăng nhanh. Tiềm lực uy tín của công ty vì vậy cũng có những phát triển. Dự kiến trong thời gian tới của công công ty với những kế hoạch táo bạo sẽ trở thành một đơn vị xây lắp hàng đầu Việt Nam. Vì vậy, công tác tập hợp chi phí tính giá thành đang đứng trước rất nhiều khó khăn, phức tạp mới trong tương lai, phải nhanh chóng nâng cao chất lượng thông tin trước đòi hỏi ngày càng cao của công ty cũng như môi trường cạnh tranh bên ngoài ngày càng quyết liệt. Sản phẩm xây lắp của công ty ngày càng đa dạng hơn. Trước đây, công ty chủ yếu thực hiện lắp máy cho các công trình thủy điện nhỏ vừa thì tới nay ngày càng tham gia vào nhiều lĩnh vực như gia công chế tạo, lắp máy thủy điện, lắp máy xi măng, xây dựng chung cư, nhà cao tầng nhiều lĩnh vực khác. Quy mô của các công trình ngày càng lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công dài,…Vì vậy, việc quản lý các yếu tố chi phí thực sự ngày càng trở thành một vấn đề lớn hết sức phức tạp, khó khăn. Quá trình lập dự toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công) trong quá trình xây lắp phải liên tục so sánh với dự toánmột đặc điểm riêng mà những người làm kế toán tại công ty xây lắp phải chú ý. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay, dự toán phải liên tục điều chỉnh, gây ảnh hưởng tới việc theo dõi, đối chiếu các khoản chi phí phát sinh, nhất là khi rủi ro thi công lớn, có nhiều khoản chi phí ngoài dự toán để khắc phục hậu quả. Trong các công trình công ty đang thi công, có rất nhiều các xác định giá thành tiêu thụ nên cũng phát sinh nhiều phương pháp thanh toán công trình. Bởi vì, tính chất hàng hóa của công trình xây lắp không thể hiện rõ (giá cả, người mua, người bán có trước khi xây dựng thông qua hợp đồng giao thầu). Đây ngày càng trở thành vấn đề lớn khi hạch toán tính giá thành tiêu thụ công trình, hạng mục công trình đang thi công. Những người làm công tác kế toán phải xác định được phương pháp tính giá thành hợp lý cho từng công trình, phản ánh được đầy đủ những chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình thi công. Ngoài các lĩnh vực truyền thống như hiện nay, công ty đang tiến hành thi công nhiều công trình đa dạng khác nữa như công trình nhà máy xi măng Hạ Long, trạm nghiền Hiệp Phước. Các công trình không chỉ thi công ở Việt Nam mà còn vươn tới các quốc gia khác trong khu vực. Vì vậy, việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí giá thành công trình xây lắp đang là đòi hỏi hết sức quan trọng hiện nay. Tình hình kinh tế hiện nay của đất nước ta là không thực sự khả quan nên nó cũng gây nên rất nhiều áp lực đối với quá trình thi công các công trình. Việc cắt giảm chi phí ngày càng trở thành vấn đề cấp bách hơn.Nhấ là khi các yếu tố chi phí ngày càng tăng nhanh không thể lường trước được 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành tại CTCPCKLM Sông Đà 3.2.1 Một số kiến nghị với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Muốn quá trình tập hợp chi phí tính giá thành công trình của các doanh nghiệp xây lắp ngày càng hoàn thiện, ngoài sự nỗ lực của bộ máy kế toán của doanh nghiệp, rất cần một hành lang pháp lý phù hợp, thông thoáng của cơ quan quản lý nhà nước có chức năng. Đó sẽ trở thànhsở đầu tiên, giúp các doanh nghiệp quản lý thật tốt các yếu tố chi phí, giá thành trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh. Vì vậy, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ về chính sách, pháp luật từ phía Bộ Tài chính Bộ Xây dựng nhằm tạo dựng một hệ thống văn bản pháp luật đầy đủ, chi tiết, dễ vận dụng cũng như một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định. 3.2.1.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính Bộ Tài chính là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cao nhất trong việc quản lý công tác kế toán của doanh nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các công ty xây lắp nói riêng đang tổ chức hạch toán theo chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006. Chế độ kế toán này nhìn chung là hợp lý, đảm bảo quá trình hạch toán tại doanh nghiệp vì nó phù hợp với Luật Kế toán 2003, Luật Doanh Nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2003, Luật Thuế GTGT,… Tuy nhiên, khi áp dụng tại các doanh nghiệp xây lắp nói chung tại CTCPCKLM Sông Đà nói riêng vẫn xuất hiện một số bất cập nhất định. Việc này xảy ra do những nguyên nhân chủ quan khách quan. Vì các doanh nghiệp xây lắp có đặc thù sản xuất kinh doanh, khác hẳn những loại hình kinh doanh khác. Đối tượng hạch toán chi phí tại các công ty xây lắpcông trình, hạng mục công trình, các giai đoạn công việc đã hoàn thành, khối lượng xây lắptính dự toán riêng đã hoàn thành…Tức là đối tượng hạch toán chi phí ở đây không phải là những sản phẩm đã hoàn thành đem ra tiêu thụ. Bởi vì, sản phẩm xây lắp mang tính đơn chiếc, phức tạp về kỹ thuật, thời gian thi công dài,…nên phải tiến hành chia nhỏ thành các khối lượng công việc riêng biệt. Quá trình tập hợp chi phí cũng rất khác các loại hình doanh nghiệp khác. Các công trình thi công ở nhiều vùng khác nhau. Máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, công nhân viên,…phải di chuyển tới nơi đang thi công công trình. Quy trình thi công chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn chia thành nhiều công việc khác nhau. Thời gian thi công dài nên dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiệnt tự nhiên như nắng, mưa,…Điều này gây khó khăn sự khác biệt rất lớn khi tập hợp chi phí tại công trình, hạng mục công trình. Vì vậy, công tác tính giá thành cuối kỳ cũng rất phức tạp. Công ty phải áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để phù hợp với đặc điểm từng công trình, hạng mục công trình. Bộ Tài chính có thể ban hành một chế độ kế toán riêng cho doanh nghiệp xây lắp, đáp ứng những đặc điểm riêng trong quá trình hạch toán. Điều này sẽ giúp công ty gặp nhiều thuận lợi. Nhất là công tác tập hợp chi phí tính giá thành. Bởi vì, ngay cả trong hệ thống tài khoản kế toán tập hợp chi phí cũng khác những loại hình doanh nghiệp còn lại. Bêm cạnh đó,quá trình tập hợp chi phí tính giá thành công trình xây lắp tại các doanh nghiệp xây lắp còn tuân thủ theo những quy định của Bộ Xây dựng,nhất là những quy định về lập dự toán công trình.Tuy nhiên những văn bản của Bộ Tài chính Bộ Xây dựng vẫn chưa có chung tiếng nói trong một số vấn đề.Khi Bộ Xây dựng có thông tư hướng dẫn về quy trình điều chỉnh lập dự toán thì chắc chắn quá trình tập hợp chi phí công trình cũng có những biến động nhất định.Tuy nhiên,khi đó ,Bộ Tài chính lại không có văn bản nào hướng dẫn cho kịp với tình hình thực tế. 3.2.1.2 Kiến nghị với Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng là đơn vị quản lý chi phí, giá thành hợp lý các công trình xây dựng cơ bản thông qua các văn bản quy phạm pháp luật như các Thông tư hướng dẫn lập dự toán, điều chỉnh dự toán, các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực xây lắp. Vì vậy, quá trình ban hành văn bản của Bộ Xây dựng ảnh hưởng lớn tới việc tập hợp chi phí tính giá thành tại các công trình, hạng mục công trình. Trước khi thực hiện thi công, doanh nghiệp phải lên dự toán chi phí (dự toán thiết kế, dự toán thi công) chi tiết cho khối lượng công việc xây lắp. Đât là cơ sở để cơ quan [...]... mềm kế toán của toàn bộ công ty 3.2.2.2 Kiến nghị với quá trình tập hợp chi phí tính giá thành Khác với những loại hình doanh nghiệp khác, tại CTCPCKLM Sông Đà, quá trình hạch toán tập hợp chi phí tính giá thành chia thành 4 khâu: lập dự toán, lập giá thành kế hoạch, tập hợp chi phí, tính giá thành thực tế Quá trình lập dự toán giá thành kế hoạch do phòng Kinh tế - Kế hoạch thực hiện vào đầu... chức hạch toán, kiểm tra, kiểm soát quá trình tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Kế toán trưởng công ty có toàn quyền quyết định tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành công trình xây lắp của công ty Những người có nhiệm vụ trực tiếp hạch toán phân theo chi nhánh, từ chi nhánh được điều về tận công trình đang thi công để thực hiện nhiệm vụ hạch toán, kế toán Số liệu,... nay, công tác tập hợp chi phí tính giá thành các công ty tuy đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng do những khó khăn chủ quan khách quan, vẫn bộc lộ những thiết sót cần khắc phục liên tục Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành tại công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà đã cố gắng phản ánh một cách trung thực nhất quy trình hạch toán chi tiết chi phí, ... nay khi tiến hành thi công các công trình 3.2.2 Những kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí tính giá thành tại CTCPCKLM Sông Đà 3.2.2.1 Kiến nghị đối với công tác lập, luân chuyển chứng từ, ghi sổ lên bảng báo cáo Trong công ty, vị trí của hệ thống chứng từ là hết sức quan trọng Đây là cơ sở để ghi nhận những nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh trong kỳ kế toán Chứng từ sau khi luân... Số liệu, thông tin kế toán sẽ được chuyển về đội kế toán tại chi nhánh phòng Kế toán công ty Như vậy, số liệu tổng hợp chỉ phải thực hiện ở cuối kỳ kế toán Nhiệm vụ hạch toán như vậy thực sự chưa phù hợp Bởi vì, tại phòng Kế toán cuối kỳ, thường có lượng số liệu rất nhiều Công tác kế toán thường căng thẳng Công ty nên tổ chức tiếp nhận chứng từ liên tục, giảm tải công tác kế toán cuối kỳ, cũng như... thực hiện có chất lượng nhiệm vụ được giao Bởi vì, giá thành dự toán giá thành kế hoạch là cơ sở so sánh, đối chi u những khoản chi phí phát sinh trong quá trình thi công cũng như khối lượng công tác xây lắp đã hoàn thành để tính giá thành thực hiện thực tế công trình Mặt khác, giá thành thực tế trong kỳ lại là cơ sở điều chỉnh dự toán giá thành kế hoạch cho kỳ sau Như vậy, quan hệ giữa bốn khâu... hợp công trình bị rút ruột hay khai khống chi phí, giá thành Quá trình ghi sổcông ty cũng chia thành hai giai đoạn khá rõ ràng Giai đoạn 1, những chứng từ phát sinh sẽ được tổ chức ghi sổ kế toán tại các chi nhánh Cuối kỳ kế toán, thường là quý, số liệu kế toán được chuyển về phòng Kế toán Tại đây sẽ lập các bảng báo cáo, trong đó có báo cáo về chi phí, giá thành cho từng công trình, hạng mục công. .. phòng Kế toán nên có một hệ thống tài khoản con thường sử dụng, dùng chung cho tất cả các chi nhánh toàn bộ công ty Điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác quản lý chung của công ty, hỗ trợ cho chi nhánh hoàn thành tốt công tác của mình, cũng như phù hợp với quy định của chế độ kế toán các chuẩn mực kế toán Trong quá trình tập hợp chi phí tính giá thành cho từng hạng mục công trình ,công ty... thật chặt chi phí sản xuất chung nhằm cắt giảm tối đa các yếu tố chi phí, hạ giá thành công trình là một đòi hỏi tiên quyết Chi phí sản xuất chung thường là chi phí điện,nước, chi phí tiền lương, quản lý doanh nghiệp, chi phí công cụ dụng cụ nên rất dễ phát sinh cũng dễ cắt giảm, tùy thuộc vào khả năng quản lý các yếu tố chi phí của doanh nghiệp Doanh nghiệp nên rà soát lại các yếu tố chi phí tiết... pháp kế toán chi phí mới, thường được gọi là kế toán chi phí mục tiêu” Tức là công ty phải lên kế hoạch cho công trình một cách chi tiết trước khi thực hiện công trình đó Đây sẽ là cơ sở để quyết định có thực hiện công trình đó không, thực hiện với giá thầu là bao nhiêu Tuy nhiên, để có thông tin kế toán quản trị chi phí, giá thành một cách chính xác, công ty phải tổ chức tốt hơn nữa công tác phân . MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CTCPCKLM SÔNG ĐÀ 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí và. và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 3.1.1 Những ưu điểm của công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CTCPCKLM SÔNG ĐÀ, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CTCPCKLM SÔNG ĐÀ, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CTCPCKLM SÔNG ĐÀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay