MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN TÀI CHÍNH

20 232 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 14:20

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY IN TÀI CHÍNH. I/ Yêu cầu chủ yếu hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty in Tài chính. ♣ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) tính giá thành sản phẩm (GTSP) Công ty in Tài chính không làm ảnh hưởng đến họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải tôn trọng những nguyên tắc, chuẩn mực kế toán mà Nhà nước đã ban hành. ♣ Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX tính GTSP Công ty in Tài chính phải đảm bảo cung cấp số liệu một cách kịp thờ, chính xác đầy đủ, phục vụ cho việc quản lý điều hành các mặt hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. ♣ Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX tính GTSP Công ty in Tài chính phải làm cho bộ máy kế toán gọn nhẹ nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả công tác cao, nâng cao được năng lực quản lý mang lại hiệu quả kinh tế cao cho DN. ♣ Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX GTSP Công ty in phải trên cơ sở khoa học, phù hợp với cơ chế quản lý chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành. ♣ Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX tính GTSP Công ty in Tài chính phải có khả năng phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. ♣ Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX tính GTSP Công ty in Tài chính phải đảm bảo tính khả thi, tức là phải phù hợp với đặc điểm tổ chức, qui mô, trình độ, năng lực đội ngũ kế toán, tình hình trang bị máy móc hiện đại, của doanh nghiệp. II/ Những phương hướng ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX tính GTSP Công ty in Tài chính. 1 1 Qua nghiên cứu phần cơ sở lý luận chung áp dụng lý luận đó vào thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty in Tài chính. Qua đó đã cho thấy vị trí, vai trò của chi phí trong quá trình sản xuất đồng thời thấy được những yêu cầu của công tác quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp là phải tiết kiệm chi phí sản xuất- là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận của Công ty, giúp Công ty đứng vững trong cơ chế thị trường. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã không ngừng nâng cao trình độ quản lý sản xuất, trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm bằng hình thức mua thêm máy móc thiết bị hiện đại, đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề, tạo công ăn việc làm cho người lao động thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước. Qua thời gian thực tập, tìm hiểu tiếp cận với thực tế công tác quản lý nói chung kế toán CPSX tính GTSP nói riêng. Em xin được trình bày một số nhận xét như sau, hy vọng rằng nó sẽ đóng góp nhỏ bé vào công tác hoàn thiện kế toán. 1. Ưu điểm: Về tổ chức quản lý: Công ty đã xây dựng được một mô hình quản lý hạch toán khoa học, hợp có hiệu quả phù hợp với nền kinh tế thị trường, đó là chủ trương cải tiến quản lý kinh tế đội ngũ cán bộ mới trẻ, có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm với công việc. Từ đó tạo điều kiện cho sản xuất. Về tổ chức sản xuất: Bộ máy tổ chức của Công ty gọn nhẹ, phù hợp với đặc trưng của ngành In. Các phòng ban chức năng phục vụ có hiệu quả giúp cho lãnh đạo Công ty trong việc điều hành quản lý tổ chức sản xuất. Về bộ máy kế toán: Được tổ chức tương đối chặt chẽ với những nhân viên có năng lực, nhiệt tình trong công việc, được bố trí hợp lý, phù hợp 2 2 với khả năng của mỗi người góp phần đắc lực vào công việc quản lý của Công ty. Về tổ chức công tác kế toán: Chứng từ hạch toán ban đầu nhìn chung là hợp lý, hợp pháp, đầy đủ, được kế toán của Công ty kiểm tra cẩn thận. Các số liệu đều có chứng từ đi kèm làm căn cứ hợp pháp. Hình thức sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung, đây là hình thức phù hợp với việc áp dụng máy vi tính vì nó làm giảm khối lượng ghi chép hàng ngày, của Công ty. Các chứng từ ghi sổ đã theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài Chính. Về công tác quản lý chi phí, việc phân loại CPSX theo khoản mục giúp cho doanh nghiệp phân tích sử dụng CP,tìm ra năng tiềm tàng để tiết kiệm chi phí,giảm GTSP. Phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất theo đơn đặt hàng là phù hợp với đặc điểm sản xuất của Công ty giúp cho kế toán hạch toán chính xác chi phí sản xuất mà đồng thời tính giá thành sản phẩm nhanh chóng, kịp thời làm cơ sở tính giá cho các sản phẩm…… 2/ Những mặt cần tiếp tục hoàn thiện. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty in Tài chính gồm có các nội dung sau: 2.1 Công ty in tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng hay hợp đồng kinh tế với quy trình công nghệ liên tục, phức tạp đồng thời việc sản xuất được chia thành các giai đoạn rõ rệt. Sản phẩm của Công tytính độc đáo, nhiều chủng loại với số lượng khác nhau nên chu kỳ sản xuất của mỗi loại sản phẩm là không giống nhau. Do đó việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cho toàn bộ quy trình công nghệ là chưa hợp lý. Bởi vì nếu tập hợp chi phí sản xuất theo quy trình công nghệ thì rất khó cho công tác quản lý, không biết được chi phí phát sinh các đối tượng là bao nhiêu. Do vậy Công ty nên cải tiến phương pháp tập hợp chi phí sản xuất để phù hợp với thực tế của doanh nghiệp. 3 3 • Chi phí về mực in Công ty không được theo dõi trên TK 621 mà tập hợp cho chi phí sản xuất chung là không hợp lý. • Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu do Công ty bỏ ra không tính vào giá mua mà tập hợp phân bổ cho chi phí sản xuất chung. 2.2 Chưa xây dựng được hệ thống tài khoản (TK) kế toán quản trị phục vụ cho việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm do chưa xác định được rõ ràng ranh giới giữa kế toán quản trị kế toán tài chính. Công tác kế toán doanh nghiệp hiện nay chủ yếu là kế toán tài chính với những nội dung đã được quy định các văn bản pháp quy. Doanh nghiệp chưa chủ động trong việc thực hiện các nội dung của kế toán quản trị theo yêu cầu kiểm tra kiểm soát chi phí. Do đó Em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX tính GTSP Công ty in Tài chính trong thời điểm hiện nay. 3) Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập.hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty in Tài chính. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh thì việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm không chỉ cần đủ mà phải rõ ràng, chính xác kịp thời. Vì đây là hoạt động in cho khách hàng, sản phẩm mang tính đặc thù riêng, được đặt mua trước khi sản xuất, sản phẩm chỉ hoàn thành khi đơn đặt hàng hoàn thành. Xuất phát từ đặc điểm sản xuất tình hình thực tế của Công ty hiện nay thì . ý kiến1 : Công ty nên lập dự toán chi phí cấu thành giá thành sản phẩm một cách chi tiết theo các khoản mục chi phí cụ thể nhằm giúp cho việc quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất (CPSX) tính giá thành sản phẩm (GTSP). Ví dụ : Nên xây dựng các khoản mục chi phí cụ thể như : Về chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT): Bao gồm các khoản mục sau: - Tiền lương sản phẩm. 4 4 - Các khoản trích theo lương. - Tiền thưởng . - Tiền ăn ca. Về chi phí nguyên vật liệu (CPNVL): Bao gồm các khoản mục sau: Về chi phí sản xuất chung (CPSXC): Bao gồm các khoản mục sau: ý kiến 2: Về công tác tập hợp chi phí sản xuất (CPSX ) tính giá thành sản phẩm. 3.1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩmCông ty sử dụng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng theo phương pháp này kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chiphí sản xuất chung của mỗi đối tượng làm cơ sở tính giá cho các đối tượng. Xuất phát từ đặc điểm sản xuất của Công ty nên 3.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Công ty in Tài chính. Căn cứ vào thực tế của Công ty để tập hợp chi phí sản xuất nhưng nói chung đối với ngành in trong các doanh nghiệp hiện nay thì đối tượng tập hợp CPSX là. - Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng phân xưởng (tổ) trong từng phân xưởng phải tiến hành tập hợp chi phí theo từng đơn đặt hàng chi tiết cho từng đối tượng cụ thể bằng cách mở các sổ chi tiết để theo dõi riêng đối với từng chi phí. Toàn bộ sổ chi tiết Công ty in Tài chính phải phản ánh được các chỉ tiêu sau: - Tập hợp chi phí sản xuất theo từng phân xưởng (PX). - Tập hợp chi phí sản xuất theo đối tượng tập hợp chi phí. - Tập hợp chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí. 5 5 SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ TRỰC TIẾP ĐƯỢC TẬP HỢP CHO TỪNG PHÂN XƯỞNG. Tháng…. năm…… STT Đơn vị - sản phẩm Chi phi NVL trực tiếp Chi phí NC trực tiếp Cộng 1 Phân xưởng in OFFSET - Sản phẩm… - Sản phẩm… 2 Phân xưởng in TYPO - Sản phẩm… - Sản phẩm… 3 Phân xưởng : sách+xén+tém - Sản phẩm… Cộng SỔ CHI TIẾT CPSX TẬP HỢP CHO TỪNG ĐƠN ĐẶT HÀNG CÓ MẪU NHƯ SAU: Khoản mục chiphí Chi phí NVL trực tiếp. Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Đơn đặt hàng Tổng giáthành Giá thành đơn vị 3.1.2 Đối tượng tính giá thành phải cụ thể cho từng loại sản phẩm, từng nhóm sản phẩm cùng loại là một đơn đặt hàng trong tháng theo từng bộ phận. 6 6 +) Nếu là sản phẩm được sản xuất tại một phân xưởng thì giá thành sản phẩm nhập kho của Công ty chínhgiá thành sản xuất sản phẩm tại phân xưởng đó. +) Nếu nhiều phân xưởng cùng tham gia sản xuất một loại SP thì dùng phương pháp tổng hợp trực tiếp để tính giá thành sản phẩm nhập kho chung của Công ty. 3.2. Về phương pháp tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) tính giá thành sản phẩm (GTSP) “cho từng đơn đặt hàng”: Công ty nên sử dụng hệ thống đơn giá định mức về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (giấy mực,vật liệu phụ), chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung trên cơ sở chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật trên cơ sở kinh nghiệm thực tế theo một định mức quy định để dùng đơn giá định mức này tiến hành tập hợp chi phí sản xuất theo từng đơn đặt hàng, đồng thời cũng tính giá thành sản phẩm theo từng đơn đặt hàng hoàn thành. 3.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ( CPSX) cho từng đơn đặt hàng. Nên áp dụng phương pháp tập hợp CPSX theo đơn đặt hàng của từng khách hàng . - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tập hợp từ các tờ chi tiết sản xuất theo từng đơn đặt hàng, căn cứ vào các phiếu xuất vật tư cho từng đơn đặt hàng cụ thể có số liệu về CPNVLTT tập hợp được cho từng đơn đặt hàng trên. Mực in nên hạch toán vào TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” bằng cách mở thêm TK 6213 g phương pháp hạch toán giốn như đối với chi phí về giấy kẽm. - Đối với chi phí vận chuyển do Công ty bỏ ra nên cộng vào giá mua hạch toán vào TK 621 để tính chính xác được giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho chứ không nên hach toán vào chi phí sản xuất chung như hiện nay. 7 7 - Để xác định được chi phí nhân công trực tiếp thực tế phát sinh cho từng đơn đặt hàng Công ty phải tìm ra tiêu thức phân bổ tiền lương, tiền thưởng, của công nhân trực tiếp sản xuất phát sinh trong tháng cho từng đơn đặt hàng. Mặt khác để tính chính xác tổng chi phí của một thành phẩm thì các yếu tố phải được tính chính xác. Nếu có thể thống được số máy chạy trong tháng thì kế toán có thể căn cứ vào đó để phân bổ số chi phí nhân công trực tiếp thực tế phải trả. Công thức. - Những chi phí trực tiếp được tập hợp trực tiếp vào đơn đặt hàng còn chi phí sản xuất chung tiến hành phân bổ theo tiêu thức thích hợp -Việc tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đơn đặt hàng có thể tiến hành phân bổ theo hình thức tiền công là: Công thức. Sæ tæng hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Tháng năm T T Trích yếu Phân tích theo nội dung Tổng cộng Chi phí vật liệu Chi phí DVM N Chi phí KHTSĐ Chi phí TL Chi phí khác 1 Bảng phân bổ NVL 2 Bảng phân bổ TL & BHXH 3 Bảng phân bổ KHTSCĐ 4 Tờ chi tiết TK 111 5 Tờ chi tiết TK 112 6 ……. 8 8 Cộng Phân bổ Sản phẩm Sản phẩm Sản phẩm Mẫu số 2 - Căn cứ vào sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo từng phân xưởng cho từng đơn đặt hàng trong tháng để tính giá thành sản phẩm cho từng loại sản phẩm, từng nhóm sản phẩm sản xuất trong tháng. Việc ghi chép hệ thống sổ kế toán có thể khái quát theo dùng cho từng phân xưởng toàn Công ty . đồ 7 : 9 CHỨNG TỪ PHÁT SINH CÁC YẾU TỐ CHI PHÍ SẢN XUẤT. Sổ chi tiết chi phí công cụ, dụng cụ Sổ chi tiết chi phí khác bằng tiền. Sổ chi tiết tính khấu hao tài sản cố định. Sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp. Sổ chi tiếtchi phí sử dụng nguyên vật liệu phụ. Sổ chi tiết chi phí sử dụng nguyên vật liệu. Tập hợp các chi phí sản xuất chung. Tập hợp các chi phí 0 sản xuất trực tiếp. 9 - Các chi phí trực tiếp được tập hợp vào sổ chi tiết cho từng phân xưởng theo chứng từ phát sinh hay các bảng phân bổ các yếu tố chi phí sản xuất do các bộ phạn kế toán cung cấp. Đồng thời căn cứ vào các chứng từ có liên quan kế toán tập hợp sổ chi tiết tập hợp chi phí trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí có liên quan . - Các chi phí giáng tiếp được tập hợp theo địa điểm phát sinh chi phí, cụ thể là từng phân xưởng, kế toán phải mở sổ chi tiết tập hợp chi phí chung cho từng phân xưởng theo các yếu tố chi phí. - Chi phí sản xuất sau khi tập hợp riêng từng khoản mục, cần được kết chuyển để tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp chi tiết theo từng đối tượng kế toán thợp chi phí sản xuất.Tổng hợp chi phí sản xuất chung phân bổ cho các đối tượng tập hợp chi phí. - Số liệu trên bảng tổng hợp chi phí theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất được dùng để tính giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí. Ngoài ra, để tập hợp chi phí sản xuất toàn Công ty theo các yếu tố chi phí, kế toán mở sổ tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố toàn Công ty. Số liệu để tổng hợp căn cứ vào sổ chi tiết chi phí sản xuất theo yếu tố của từng phân xưởng. 10 - Bảng tổng hợp chi phí sản xuất từ đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, phục vụ tính giá thành sản phẩm. - Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 10 [...]... 6278 Chi phí bằng tiền khác 62781 Chi phí bằng tiền khác chi cho PX OFFSET 62782 Chi phí bằng tiền khác chi cho PX TYPO 62783 Chi phí bằng tiền khác chi cho PX Sách + Xén + Tem 4/ Điều kiện thực hiện các ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty in Tài chính Để hoàn thiện toàn bộ các khâu trong quá trình hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá. .. những hạn chế trong công tác hạch toán của Công ty, phản ánh chính xác chi phí sản xuất phát sinh, tập hợp đủ chi phí trong giá thành của từng sản phẩm Mặt khác phương pháp này cũng giúp xí nghiệp thực hiện sản xuất đúng hợp đồng, khi sản phẩm hoàn thành có thể giao ngay cho khách hàng 11 11 3.3 Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty in Tài chính có thể khái quát... pháp tính giá thành Công ty in Tài chính - Công ty nên tiến hành tính giá thành theo khoản mục cho đối tượng tính giá thành - Mỗi đơn đặt hàng kế toán phải mở một bảng tính giá thành Hàng tháng căn cứ vào sổ chi tiết, Sổ chi tiết tập hợp chi phí sản xuất theo từng đơn đặt hàng để ghi vào bảng tính giá thành theo đơn đặt hàng đó Khi có chứng từ xác nhận các đơn đặt hàng đó đã hoàn thành kế toán cộng chi. .. tới ý kiến 4: Dựa vào sự khác biệt giữa kế toán tài chính (KTTC) kế toán quản trị (KTQT) Ta tổ chức các tài khoản (TK) phục vụ cho kế toán quản trị (KTQT) tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty in Tài chính CĂN CỨ VÀO NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG TK, DANH MỤC CÁC TK KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐƯỢC MỞ THEO BẢNG SAU ĐÂY Số tài khoản I II III 1 2 Tên tài khoản 3 154 Chi phí sản xuất. .. toán phân bổ chi phí sản xuất chung Sau đó tổng hợp chi phí trực tiếp chi phí chung theo đối tượng chịu chi phí để xác định giá thành sản phẩm ý kiến 3 : Xác định kỳ tính giá thành sản phẩm Công ty in Tài chính Vì chu kỳ sản xuất sản phẩm in rất ngắn, do vậy để phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản lý của Công ty trong điều kiện hiện nay thì Công ty tổ chức kỳ tính giá thành hàng tháng là hợp lý nhất... CHỨNG TỪ CHI PHÍ Sổ chi tiết chi phí trực tiếp Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung Phân bổ Bảng tính giá thành sản phẩm Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Hàng ngày, các chi phí trực tiếp được ghi vào các sổ chi tiết chi phí trực tiếp , các chi phí sản xuất chung ghi vào sổ chi tiết chi phí sản xuất chung Cuối thắng, lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ chi phí sản xuất chung cho đối tượng chịu chi phí tính toán phân... hệ thống sổ kế toán chi tiết theo đối tượng phạm vi tính giá thành Cần sử dụng kế toán quản trị (KTQT) để tổ chức thực hiện công việc này Căn cứ vào các chứng từ phản ánh các yếu tố chi phí phát sinh, kế toán tiến hành tập hợp chi phí vào các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất theo các yếu tố theo các khoản mục theo quy định Với phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành như trên... chi phí sản xuất đã tập hợp được bảng tính giá thành để xác định giá thành sản phẩm thuộc đơn đặt hàng đó sẽ có nhiều ưu điểm hơn BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH CHO MỘT ĐƠN ĐẶT HÀNG Khoản mục chi phí Chi phí NVL Chi phí nhân Chi phí sản trực tiếp công trực tiếp Cộng xuất chung Đơn đặt hàng Tổng gi thành Giá thành đơn vị - Để làm tốt công tác tính giá thành thì cần phải coi trọng việc tổ chức tốt hệ thống sổ kế. .. xuất kinh doanh dở dang (CPSXKDD) 1541 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang PX OFFSET 1542 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang PX TYPO 1543 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang PX Sách+ Xén+ Tem … 1551 Thành phẩm PX OFFSET 1552 155 …………………………………………… Thành phẩm PX TYPO Thành phẩm PX Sách + Xén + Tém 621 13 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13 6211 Chi phí nguyên liệu chính 62111 Chi phí nguyên liệu chính. .. kýchung Sổ Cái Sổ (thẻ) kế toánchi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối tài khoản 19 Ghi hàng ngày BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quan hệ kiểm tra đối chi u 19 Ghi cuối tháng Ghi cuối quý ĐỒ 7: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty in Tài chính KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán tiêu thụ Thủ Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ, kế toán tiền lươngvà kế toán thanh toán quỹ Kế toán tổng hợp, kế toántài sảncố định Mối quan hệ trực . toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính. ♣ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN TÀI CHÍNH. I/ Yêu cầu chủ yếu hoàn thiện kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN TÀI CHÍNH, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN TÀI CHÍNH, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY IN TÀI CHÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay